Document z0226-08, invalid, current version — Loss of force on April 30, 2013, on the basis - z0566-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
25.02.2008 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2008 р.
за N 226/14917
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
соціальної політики
N 123 ( z0566-13 ) від 18.03.2013 }
Про затвердження Порядку та строків
надання дотації роботодавцю для забезпечення
молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
праці та соціальної політики
N 266 ( z0480-08 ) від 20.05.2008
N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010
Наказом Міністерства соціальної політики
N 415 ( z1242-12 ) від 07.07.2012 }

Відповідно до статті 6 Закону України "Про забезпечення
молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 )
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та строки надання дотації роботодавцю
для забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем, що додається.
2. Державному центру зайнятості забезпечити подання цього
наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр Л.Денісова
ПОГОДЖЕНО:
Правління Фонду
загальнообов'язкового державного
соціального страхування України
на випадок безробіття
(постанова від 14.02.2008 N 25)
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва К.О.Ващенко
Керівник Робочої комісії
всеукраїнських профспілок
та профспілкових об'єднань
для ведення переговорів, укладання
Генеральної угоди на новий строк,
здійснення контролю і забезпечення
її виконання,
Заступник Голови ФПУ Г.В.Осовий
Генеральний директор Федерації
роботодавців України В.О.Грищенко
Керівник Всеукраїнської
асоціації роботодавців В.М.Биковець
Керівник Спілки підприємців малих,
середніх і приватизованих
підприємств України В.М.Биковець
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.Хмільовський
Голова Конфедерації Вільних
профспілок України М.Я.Волинець
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства праці
та соціальної політики
України
25.02.2008 N 82
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 березня 2008 р.
за N 226/14917

ПОРЯДОК
та строки надання дотації роботодавцю
для забезпечення молоді, яка отримала вищу
або професійно-технічну освіту,
першим робочим місцем
{ У тексті Порядку слово "базовий" у всіх відмінках
виключено згідно з Наказом Міністерства
соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від
07.07.2012 }

1. Загальні положення
1.1. Порядок розроблено відповідно до Закону України "Про
забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"
( 2150-15 ).
1.2. Порядок визначає механізм реалізації державних гарантій
щодо забезпечення молоді, яка отримала вищу або
професійно-технічну освіту, першим робочим місцем шляхом надання
дотації роботодавцю, строки надання дотації та відповідальність за
порушення умов, порядку її надання і використання.
1.3. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: роботодавець - власник підприємства, установи, організації
(крім бюджетної) або уповноважений ним орган та фізична особа -
підприємець, які використовують найману працю; дотація - це кошти Державного бюджету України в межах
асигнувань, передбачених на ці цілі та кошти Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття (далі - Фонд), що стягуються як фінансові
санкції з підприємств, установ і організацій за відмову в прийомі
на роботу молоді в межах встановленої квоти відповідно до частини
шостої статті 7 Закону України "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ), що
надаються роботодавцю для покриття витрат на заробітну плату
молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, та
забезпечується першим робочим місцем за направленням державної
служби зайнятості; молодь - особи віком до 35 років, які отримали вищу або
професійно-технічну освіту; перше робоче місце - це перше місце роботи, на яке
працевлаштовується особа після закінчення навчання в
професійно-технічному або вищому навчальному закладі за отриманою
професією (спеціальністю), а також після проходження цими особами
строкової військової служби або альтернативної (невійськової)
служби, на яку вони були призвані (направлені) після навчання.
1.4. Першим робочим місцем з наданням роботодавцю дотації
забезпечується молодь, яка звернулася до державної служби
зайнятості не пізніше 6 місяців після закінчення навчального
закладу (без врахування періоду проходження строкової військової
або альтернативної (невійськової) служби) та перебуває на обліку в
державній службі зайнятості як безробітна. { Пункт 1.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 266 ( z0480-08 ) від 20.05.2008 }
2. Умови надання дотації
2.1. Дотація надається роботодавцю в разі прийняття на роботу
за направленням державної служби зайнятості молоді, якій надається
перше робоче місце за отриманою професією (спеціальністю)
відповідно до переліку професій та спеціальностей, що
встановлюється відповідно до статті 3 Закону України "Про
забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"
( 2150-15 ), строком на два роки, за умови збереження упродовж
цього строку гарантій зайнятості молоді та умов праці,
встановлених на день працевлаштування. { Пункт 2.1 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від
07.07.2012 }
2.2. Дотація надається роботодавцю, який використовує найману
працю не менше 6 місяців та за умови відсутності протягом останніх
6 місяців скорочення чисельності працівників за професією
(спеціальністю), за якою працевлаштовується молодь.
2.3. Дотація не надається роботодавцям, які перебувають на
обліку платників єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування менше 6 місяців, мають на день звернення
(дата надання письмової згоди роботодавця на направленні на
працевлаштування безробітного) (далі - день звернення)
заборгованість із сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування, нараховану пеню та фінансові
санкції за порушення норм Законів України "Про загальнообов'язкове
державне соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ),
"Про зайнятість населення" ( 803-12 ) та "Про сприяння соціальному
становленню та розвитку молоді в Україні" ( 2998-12 ). { Пункт 2.3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010, Наказу Міністерства
соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від 07.07.2012 }
2.4. Можливості та обсяги надання дотації визначаються
щорічно правлінням Фонду на підставі прогнозних обсягів
безробітних з числа молоді, яка зареєстрована у встановленому
порядку в державній службі зайнятості та потребують додаткових
державних гарантій у забезпеченні першим робочим місцем після
закінчення вищих або професійно-технічних навчальних закладів,
виходячи з фінансових можливостей Фонду та асигнувань Державного
бюджету України на відповідний рік.
2.5. З метою набуття молоддю, яка отримала вищу або
професійно-технічну освіту, практичних умінь і навичок щодо
виконання обов'язків на робочому місці державна служба зайнятості
може організовувати підвищення кваліфікації шляхом їх стажування
безпосередньо на робочому місці з подальшим вирішенням питання
забезпечення їх першим робочим місцем з наданням дотації
роботодавцю. { Розділ доповнено пунктом 2.5 згідно з Наказом Міністерства праці
та соціальної політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010 }
3. Порядок, розміри та строки надання дотації
3.1. Дотація надається роботодавцю щомісячно протягом одного
року в розмірі фактичних витрат на основну та додаткову заробітну
плату прийнятої з наданням дотації молоді (але не вище середньої
заробітної плати, що склалася за всіма видами економічної
діяльності у Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та
Севастополі (далі - регіон) за минулий місяць, або обчисленої з
неї відповідної суми в разі, якщо особа працювала неповний місяць)
та суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, що сплачують роботодавці відповідно до Закону України
"Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування" ( 2464-17 ). { Абзац перший пункту 3.1 в
редакції Наказу Міністерства праці та соціальної політики N 389
( z0023-11 ) від 08.12.2010 } Якщо працівник працював у роботодавця повний місяць, а термін
надання дотації припиняється у середині місяця або працівник
відпрацював неповний місяць і його заробітна плата в таких
випадках перевищує середній рівень заробітної плати за всіма
видами економічної діяльності у відповідному регіоні, розмір
дотації за цей період обчислюється шляхом ділення середньої
заробітної плати, яка склалася за всіма видами економічної
діяльності у відповідному регіоні за минулий місяць, на кількість
робочих днів місяця, за який нараховано заробітну плату та
множенням на кількість робочих днів, за які надається дотація, або
на кількість відпрацьованих працівником робочих днів. { Абзац
другий пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства праці та соціальної політики N 389 ( z0023-11 ) від
08.12.2010 }
3.2. Для розгляду питання про можливість надання роботодавцю
дотації створюється комісія за ініціативою районних,
міськрайонних, міських та районних у містах центрів зайнятості, на
які покладено функції робочих органів виконавчої дирекції Фонду
(далі - центри зайнятості), у складі представників
центру зайнятості, районних та міських державних адміністрацій,
організацій роботодавців та їх об'єднань, професійних спілок (за
згодою). Склад комісії затверджується наказом директора
центру зайнятості.
3.3. Питання про можливість надання роботодавцю дотації
розглядається комісією на підставі: 1) інформації про наявність вільних робочих місць (вакантних
посад) за формою N 3-ПН "Звіт про наявність вакансій",
затвердженою наказом Міністерства праці та соціальної політики
України від 19 грудня 2005 року N 420 ( z1534-05 ), зареєстрованим
у Міністерстві юстиції України 21 грудня 2005 року за
N 1534/11814; 2) корінця направлення на працевлаштування молоді на перше
робоче місце з відміткою роботодавця про згоду у прийнятті на
роботу (додаток 1); 3) відомостей центру зайнятості про: відсутність скорочення протягом останніх 6 місяців
чисельності (штату) працівників за професією (спеціальністю), на
яку працевлаштовується безробітний, на підставі поданих
роботодавцем звітів за формою N 4-ПН (факт) "Звіт про фактичне
вивільнення працівників" ( z1536-05 ), затвердженою наказом
Міністерства праці та соціальної політики України від 19 грудня
2005 року N 420 ( z1534-05 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21 грудня 2005 року за N 1534/11814, а для
фізичних осіб - підприємців - довідки про використання найманої
праці протягом останніх 6 місяців; перебування на обліку роботодавця як платника єдиного внеску
на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не менше
6 місяців та про відсутність на день звернення заборгованості зі
сплати зазначеного внеску (на підставі даних з Державного реєстру
загальнообов'язкового державного соціального страхування за
відповідний звітний період); відсутність на день звернення заборгованості зі сплати
внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття, нарахованої пені та фінансових санкцій за
порушення норм Законів України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ), "Про
зайнятість населення" ( 803-12 ). { Пункт 3.3 глави 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 415 ( z1242-12 ) від 07.07.2012 }
3.4. Комісія розглядає питання про надання роботодавцю
дотації протягом 10 робочих днів з дати отримання письмової згоди
роботодавця на працевлаштування молоді на перше робоче місце, що
зазначається на направленні на працевлаштування молоді на перше
робоче місце. Засідання комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не
менше ніж дві третини від загальної чисельності членів комісії.
Висновок комісії приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії. Організаційне забезпечення здійснює центр зайнятості.
3.5. Рішення про надання роботодавцю дотації з урахуванням
висновку комісії, яке має рекомендаційний характер, приймається
директорами центрів зайнятості протягом п'яти робочих днів після
отримання висновку комісії. Протягом п'яти робочих днів з дня
прийняття рішення між центром зайнятості та роботодавцем
укладається договір про забезпечення молоді першим робочим місцем
з наданням роботодавцю дотації. У договорі про забезпечення молоді першим робочим місцем з
наданням роботодавцю дотації визначаються: сторони договору; прізвище, ім'я та по батькові безробітного, який буде
прийнятий на роботу за направленням державної служби зайнятості; професія (спеціальність) та кваліфікація безробітного; професія (посада), за якою буде працевлаштований безробітний; гарантії зайнятості безробітного, який буде працевлаштований; умови та порядок перерахування дотації; строки набрання чинності договором; взаємна відповідальність сторін за порушення умов договору та
порядок розгляду спорів. У разі зміни зареєстрованого місцезнаходження роботодавця -
юридичної особи або місця проживання роботодавця - фізичної
особи - підприємця та зміни місцеперебування на обліку як платника
єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування, за наявності згоди найманого працівника,
працевлаштованого з наданням дотації, трудові відносини з
роботодавцем продовжуються. До договору можуть бути внесені зміни
в частині надання прав та покладення обов'язків за цим договором
на центр зайнятості адміністративно-територіальної одиниці за
новим місцем реєстрації роботодавця. { Пункт 3.5 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010, Наказу Міністерства
соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від 07.07.2012 }
3.6. Дотація надається роботодавцю не пізніше 30 календарних
днів з дня отримання центром зайнятості Довідки про нараховану та
виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій з наданням
дотації, та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування відповідно до законодавства (далі - Довідка)
(додаток 2). { Пункт 3.6 глави 3 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 415 ( z1242-12 ) від 07.07.2012 }
4. Обов'язки роботодавця та центру зайнятості
4.1. Роботодавець зобов'язаний забезпечити гарантії
зайнятості молоді, прийнятої на роботу з наданням дотації, та не
розривати трудовий договір за скороченням чисельності або штату
працівників протягом двох років.
4.2. Роботодавець у встановленому законодавством порядку несе
відповідальність за достовірність даних, що є підставою для
визначення розміру дотації, використання дотації та виконання умов
договору з центром зайнятості. { Пункт 4.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010 }
4.3. У разі переведення працівника за його згодою з робочого
місця, на яке надавалася дотація, на постійну роботу на інше
робоче місце за цією ж професією (спеціальністю) у того ж
роботодавця із збереженням гарантій зайнятості, передбачених
умовами надання дотації, дія договору не припиняється.
4.4. Центр зайнятості зобов'язаний надавати
роботодавцю дотацію у порядку та розмірах, передбачених чинним
законодавством та цим Порядком. Для реалізації механізму надання дотації роботодавцям для
забезпечення молоді першим робочим місцем: роботодавець щомісяця не пізніше 5 робочих днів після виплати
заробітної плати молоді, яка працевлаштована за направленням
центру зайнятості на перше робоче місце з наданням дотації, надає
центру зайнятості Довідку; центр зайнятості на підставі поданої роботодавцем
Довідки не пізніше 30 календарних днів з дня її отримання за
рахунок коштів Фонду надає роботодавцю дотацію у розмірах,
визначених чинним законодавством; центр зайнятості щомісячно не пізніше 10 числа
місяця, що настає за звітним, надає Кримському республіканському,
обласному, Київському чи Севастопольському (далі - регіональний)
центру зайнятості Звіт про фактичні витрати Фонду на надання
роботодавцю дотації згідно з Законом України "Про забезпечення
молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим
робочим місцем з наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 )
(додаток 3); регіональний центр зайнятості на підставі звітності
узагальнює отримані від центрів зайнятості суми коштів та
щомісячно, не пізніше 15 числа місяця, що настає за звітним, надає
Державному центру зайнятості Звіт про фактичні витрати Фонду
згідно із Законом України "Про забезпечення молоді, яка отримала
вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з
наданням дотації роботодавцю" ( 2150-15 ); Державний центр зайнятості на підставі звітності,
встановленої чинним законодавством, надає до Мінсоцполітики
подання щодо перерахування до Фонду коштів Державного бюджету
України, що передбачені на надання дотації роботодавцям для
забезпечення молоді першим робочим місцем, у встановленому
порядку. { Пункт 4.4 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від
07.07.2012 }
5. Відповідальність за порушення умов, порядку
надання та використання дотації
5.1. Відповідальність за порушення умов та порядку надання
дотації несе керівник центру зайнятості відповідно до чинного
законодавства.
5.2. Центр зайнятості щокварталу відповідно до затвердженого
плану або за письмовим зверненням фізичної чи юридичної особи про
факти порушення роботодавцем умов надання дотації перевіряє
достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання
коштів Фонду. Центр зайнятості має право під час перевірки отримувати від
роботодавця необхідні пояснення (у тому числі в письмовій формі) з
питань, що виникають під час перевірки. За вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам Фонду
у проведенні перевірок щодо використання страхових коштів у
випадках, передбачених законом, роботодавці несуть
відповідальність згідно із статтею 188-23 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80731-10 ). Центр зайнятості зупиняє виплату дотації у разі, якщо
роботодавець відмовляє або перешкоджає проведенню перевірки цих
відомостей, у ході перевірки виявлено факти подання роботодавцем
центру зайнятості недостовірних відомостей або порушення порядку
використання коштів Фонду. Відновлення виплати здійснюється у разі, якщо за результатами
перевірки, проведеної центром зайнятості протягом 10 робочих днів
з наступного дня після закінчення встановленого договором строку
подання відомостей,не виявлено порушень умов цього Порядку та
договору про забезпечення молоді першим робочим місцем з наданням
роботодавцю дотації або усунено ці порушення. У разі недостовірності поданих роботодавцем відомостей та
використання коштів Фонду з порушенням встановленого порядку
роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен
відшкодувати Фонду суму заподіяної шкоди відповідно до частини
третьої статті 35 Закону України "Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування на випадок безробіття" ( 1533-14 ). Згідно з частиною другою статті 38 Закону України "Про
загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок
безробіття" ( 1533-14 ) за порушення порядку використання
роботодавцем коштів Фонду накладається штраф у розмірі наданої
Фондом суми, використаної з порушенням. За несвоєчасне подання або неподання визначених Законом
України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на
випадок безробіття" ( 1533-14 ) відомостей, подання недостовірних
відомостей та порушення порядку використання коштів
загальнообов'язкового державного соціального страхування на
випадок безробіття посадові особи підприємств, установ,
організацій, фізичні особи, які використовують найману працю,
несуть адміністративну відповідальність відповідно до статті 165-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення ( 80731-10 ).
{ Пункт 5.2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010 }
5.3. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, прийнятих на
роботу з наданням роботодавцю дотації (розірвання трудового
договору у зв'язку із скороченням чисельності або штату
працівників, невиконання роботодавцем законодавства про працю,
умов колективного чи трудового договору), роботодавець повертає
суму одержаної дотації з урахуванням індексації на рівень інфляції
(обчислюється шляхом множення суми отриманої дотації на добуток
індексу зростання цін на споживчі товари від місяця початку
отримання дотації до місяця, що передує місяцю її повернення,
поділених на 100) (щомісячні індекси споживчих цін публікуються
Держкомстатом) та не може отримувати дотацію протягом трьох років
з дня отримання останньої суми коштів. Роботодавець у встановленому законодавством порядку є
відповідальним за забезпечення гарантії зайнятості молоді,
прийнятої на роботу з наданням роботодавцю дотації, достовірність
відомостей, що є підставою для прийняття рішення щодо надання
дотації для працевлаштування безробітних, визначення розміру
дотації, та використання. { Пункт 5.3 глави 5 доповнено абзацом
другим згідно з Наказом Міністерства соціальної політики N 415
( z1242-12 ) від 07.07.2012 } { Пункт 5.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010 }
5.4. Рішення про повернення дотації роботодавцем приймається
директором центру зайнятості і оформляється відповідним наказом.
5.5. Протягом двох робочих днів після прийняття рішення про
повернення дотації роботодавцем центр зайнятості надсилає
роботодавцю рекомендованим листом повідомлення про необхідність
повернути кошти протягом 15 календарних днів з дня отримання
повідомлення. У разі неможливості вручення повідомлення про необхідність
повернути кошти з підстав, передбачених абзацом першим пункту 132
Правил надання послуг поштового зв'язку, затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 N 1155 ( 1155-2002-п ),
відмови роботодавця повернути кошти, а також у разі неповернення
їх у встановлений строк стягнення таких коштів здійснюється у
судовому порядку відповідно до законодавства.
5.6. Спори, що виникають з питань надання та використання
дотації, вирішуються центром зайнятості вищого рівня або в
судовому порядку.
6. Державний та громадський нагляд та контроль
6.1. Державний нагляд за дотриманням законодавства у сфері
забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну
освіту, першим робочим місцем шляхом надання дотації роботодавцю
здійснюється структурними підрозділами Мінсоцполітики:
Департаментом соціального страхування та партнерства, Управлінням
внутрішнього аудиту, Державною інспекцією України з питань праці
та її територіальними органами. { Пункт 6.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010,
Наказом Міністерства соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від
07.07.2012 }
6.2. Державний нагляд проводиться відповідно до Порядку
здійснення державного нагляду у сфері загальнообов'язкового
державного соціального страхування на випадок безробіття та у
зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами,
зумовленими народженням та похованням, затвердженого наказом
Мінпраці від 13.04.2005 N 113 ( z0464-05 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 04.05.2005 за N 464/10744 (зі
змінами).
6.3. Департамент соціального страхування та партнерства
Мінсоцполітики здійснює державний нагляд за прийняттям рішень
правлінням Фонду з цього питання шляхом проведення експертизи
постанов правлінь Фонду на відповідність їх чинному законодавству,
аналізує застосування законодавства та, у разі необхідності, готує
пропозиції щодо удосконалення норм чинного законодавства. { Пункт 6.3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010,
Наказом Міністерства соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від
07.07.2012 }
6.4. Управління внутрішнього аудиту Мінсоцполітики перевіряє
зазначені питання в межах контролю фінансової діяльності Фонду, що
здійснюється за результатами звітного періоду (не частіше одного
разу на два роки). { Пункт 6.1 глави 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від
07.07.2012 }
6.5. Письмові звернення фізичної або юридичної особи щодо
порушення роботодавцем гарантій зайнятості осіб, визначених
умовами надання дотації, трудового законодавства, відомості,
заявлені одержувачем дотації, підлягають перевірці посадовими
особами Державної інспекції України з питань праці та її
територіальних органів відповідно до повноважень, визначених
Положенням про Державну інспекцію України з питань праці,
затвердженим Указом Президента України від 06 квітня 2011 року
N 386 ( 386/2011 ). { Пункт 6.5 глави 6 в редакції Наказу Міністерства соціальної
політики N 415 ( z1242-12 ) від 07.07.2012 }
6.6. Державна служба зайнятості та роботодавці зобов'язані
надавати посадовим особам органу державного нагляду документи,
необхідні для здійснення ними контролю.
6.7. Державний центр зайнятості щоквартально здійснює
моніторинг стану забезпечення молоді, яка звернулася до служби
зайнятості, першим робочим місцем, в тому числі шляхом надання
роботодавцю дотації, в розрізі регіонів, професій
(спеціальностей), інформує правління Фонду та надає результати
моніторингу Департаменту соціального страхування та партнерства і
Департаменту ринку праці та зайнятості Мінсоцполітики України. { Пункт 6.7 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
праці та соціальної політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010,
Наказом Міністерства соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від
07.07.2012 }
6.8. Професійні спілки та організації роботодавців мають
право вимагати від державної служби зайнятості інформацію про
дотримання умов надання дотації, у тому числі про окремі випадки
надання дотації.
Заступник директора
Департаменту політики
державного соціального
страхування О.Постоюк

Додаток 1
до Порядку та строків
надання дотації роботодавцю
для забезпечення молоді,
яка отримала вищу
або професійно-технічну
освіту, першим робочим
місцем
-------------------- |Міністерство праці| ___________________________________________ | та соціальної | (назва підприємства, установи, організації) | політики України | ___________________________________________ | | (місцезнаходження підприємства, установи, | Державний центр | організації) | зайнятості | | | | центр зайнятості | НАПРАВЛЕННЯ |__________________| на працевлаштування молоді на перше | (назва ЦЗ) | робоче місце |__________________| |(місцезнаходження | | ЦЗ) | N __________ від ___________. | тел. ____________| --------------------
Центр зайнятості направляє __________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові
особи) для працевлаштування на посаду ___________________________________
за _______________________________________________________________
професія (спеціальність)
відповідно до Ваших даних про потребу у працівниках від __________
Просимо проінформувати центр зайнятості протягом трьох днів
про прийняте рішення письмово (поверненням корінця).
Директор ЦЗ
(або уповноважена особа) ____________ ______________________
(підпис) (прізвище, ініціали) М.П.
"___"______________ 20__ р.
Контактний телефон: _______

Код ЄДРПОУ: Код ЦЗ:
Назва Назва ЦЗ:
ПОУ:
Робоче місце:
Спеціаліст ЦЗ:
Шифр вакансії:

КОРІНЕЦЬ НАПРАВЛЕННЯ
на працевлаштування молоді на перше робоче місце
N _____________ від ___________ р.

Відповідь про прийняте рішення _________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові)
на посаду ___________________________________________________
а) прийнято з "__"________ р. наказ від _________ р. N _____; --- | | заявлена вакансія --- --- | | незаявлена вакансія ---
б) буде прийнято з "___"_____________ _______ р. за умови
надання дотації; --- | | заявлена вакансія --- --- | | незаявлена вакансія ---
До прийняття рішення про працевлаштування особи шляхом
надання дотації, просимо направляти (не направляти) на цю вакансію
іншу кандидатуру (потрібне підкреслити).
в) відмовлено в прийнятті на роботу з причини: --- | | вакансія зайнята --- --- | | кандидатура не відповідає вимогам --- --- | | відмовилася особа. ---
Просимо направити (не направляти) на цю вакансію іншу
кандидатуру (потрібне підкреслити).
Керівник ____________________ __________________________________
(підпис) (прізвище, ініціали) М.П.
"___"_______________ 20__ р.

КУТОВИЙ ШТАМП Додаток 2
N________ від __________ до Порядку та строків
надання дотації роботодавцю
для забезпечення молоді,
яка отримала вищу
або професійно-технічну
освіту, першим робочим
місцем

ДОВІДКА
про нараховану та виплачену заробітну плату особі,
працевлаштованій з наданням дотації,
та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування відповідно
до законодавства
за ______________ 20___ року
(місяць)

Кому подається __________________________________________________
(найменування; місцезнаходження центру зайнятості)
Ким подається ___________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації;
місцезнаходження для юридичних осіб або місце
проживання для фізичних осіб)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | N та |Прізвище, ім'я, |Найменування|Відпрацьовано|Нарахована| З неї |Сума єдиного внеску|Виплачена| Сума витрат, з | |з/п| дата | по батькові | професій |робочих днів |заробітна | | на |заробітна| якої | | |договору| особи із числа | | (людино- | плата, | |загальнообов'язкове| плата | обчислюється | | | | молоді, | | годин) | всього, |-------------------|державне соціальне |Виплачена| дотація | | | |працевлаштованої| | | грн. | основна |додаткова| страхування |заробітна|(гр.7+гр.8+гр.9)| | | |за направленням | | | |заробітна|заробітна| | плата, | | | | | центру | | | | плата | плата | | грн. | | | | | зайнятості | | | | | | | | | |---+--------+----------------+------------+-------------+----------+---------+---------+-------------------+---------+----------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---+--------+----------------+------------+-------------+----------+---------+---------+-------------------+---------+----------------| | | | | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(М.П.) Керівник ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
Головний бухгалтер ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я та
по батькові)
____________________
(прізвище та телефон
виконавця)
"___"_______ 20__ р.
{ Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010, Наказу Міністерства
соціальної політики N 415 ( z1242-12 ) від 07.07.2012 }
Додаток 3
до Порядку та строків
надання дотації роботодавцю
для забезпечення молоді,
яка отримала вищу
або професійно-технічну
освіту, першим робочим
місцем

ЗВІТ
про фактичні витрати Фонду
загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття
на надання роботодавцю дотації
згідно із Законом України "Про забезпечення молоді,
яка отримала вищу або професійно-технічну освіту,
першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю"
за ____________________ 20__ року
(місяць)

Кому подається ____________________ Подається щомісячно:
(найменування; до 10 числа місяця,
місцезнаходження що настає за звітним,
центру зайнятості) районними та міськими
центрами зайнятості -
Ким подається _____________________ Кримському
(найменування республіканському, обласним,
підприємства, Київському міському центрам
установи, зайнятості
організації;
місцезнаходження до 15 числа місяця,
для юридичних осіб що настає за звітним,
або місце проживання Кримським республіканським,
для фізичних осіб) обласними, Київським
та Севастопольським міськими
центрами зайнятості -
Державному центру зайнятості
------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N |Найменування| Чисельність | Витрати, | У тому числі на | Сума | |з/п| професій |працевлаштованих,| всього, |-----------------------------------| фінансових | | | | осіб | гривень | основну та | суму єдиного | санкцій, | | | | | | додаткову | внеску на |отриманих від| | | | | | заробітну |загальнообов'язкове| роботодавців| | | | | |плату, гривень |державне соціальне | відповідно | | | | | | |страхування згідно | до частини | | | | | | | з чинним | шостої | | | | | | | законодавством, | статті 7 | | | | | | | гривень | Закону | | | |-----------------+---------------+---------------+-------------------| України "Про| | | | за | за | за | за | за | за |за період| за | сприяння | | | |період з|звітний |період |звітний|період |звітний|з початку| звітний | соціальному | | | |початку | місяць | з |місяць | з |місяць | року | місяць | становленню | | | | року | |початку|(гр. 6+|початку| | | | та розвитку | | | | | | року | гр. 8)| року | | | | молоді в | | | | | |(гр. 5+| | | | | | Україні", | | | | | | гр. 7)| | | | | | гривень | |---+------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------------| | А |В | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------------| | |Всього | | | | | | | | | | |---+------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------------| | |У тому | | | | | | | | | | | |числі: | | | | | | | | | | |---+------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------------| | | | | | | | | | | | | |---+------------+--------+--------+-------+-------+-------+-------+---------+---------+-------------| | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Керівник ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
М.П.
Головний бухгалтер ____________ ______________________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
_______________________________ "__" _________ 20__ року
(прізвище та телефон виконавця) (дата)
{ Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства праці та соціальної
політики N 389 ( z0023-11 ) від 08.12.2010 }on top