Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.02.2015  № 247/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2015 р.
за № 218/26663

Про затвердження Змін до деяких наказів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

Відповідно до пунктів 3, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою належної реалізації прав і інтересів фізичних осіб у сфері державної реєстрації актів цивільного стану НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, що додаються.

2. Департаменту взаємодії з органами влади (Козловська Н.А.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади».

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Севостьянову Н.І.

Міністр

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Перший заступник Голови
Державної реєстраційної служби УкраїниА.О. ЯнчукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
24.02.2015 № 247/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
25 лютого 2015 р.
за № 218/26663

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України у сфері державної реєстрації актів цивільного стану

1. У розділі ІІІ Правил державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за № 719/4940 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року № 3307/5):

1) пункт 29 глави 1 виключити;

2) у главі 2:

у пункті 2:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п'ятим;

в абзаці четвертому після слів «тимчасового посвідчення громадянина України» доповнити словами «паспорта громадянина України для виїзду за кордон, паспортного документа іноземця, особи без громадянства», слова «вказаний документ» замінити словами «один з вказаних документів»;

в абзаці п'ятому слова та цифру «та при пред’явленні зазначеної в абзаці 3 цього пункту заяви» виключити;

пункт 6 виключити.

У зв’язку з цим пункти 7-26 вважати відповідно пунктами 6-25;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. У разі необхідності підтвердження сімейного стану з метою реєстрації шлюбу в іншій державі громадяни України та особи без громадянства, які проживають в Україні, та громадяни України, які проживають за кордоном, подають заяву, справжність підпису на якій має бути нотаріально засвідченою, у тому числі дипломатичним представництвом чи консульською установою України, у якій особа повідомляє про себе, що вона ніколи не перебувала у шлюбі, або про те, що вона раніше перебувала у шлюбі, але зараз її шлюб припинено, та належним чином легалізовану, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.»;

у пункті 7:

абзац третій викласти в такій редакції:

«Переклади всіх вищезазначених документів залишаються у справах відділу державної реєстрації актів цивільного стану, який прийняв заяву про державну реєстрацію шлюбу та зареєстрував шлюб.»;

абзаци четвертий, п'ятий виключити.

2. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України від 24 липня 2008 року № 1269/5, зареєстрованій у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за № 691/15382 (із змінами):

1) у розділі ІІІ:

в абзаці другому пункту 3.1 слова «витяги для отримання допомоги у зв’язку з народженням та» замінити словом «витяг», слово «формуються» замінити словом «формується»;

пункт 3.3 викласти в такій редакції:

«3.3. Для отримання допомоги на поховання при державній реєстрації смерті видається витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання (додаток 14), у разі втрати якого на письмову заяву фізичної особи реєстратором за місцем складання актового запису про смерть видається дублікат з позначкою «Дублікат»;

абзац перший пункту 3.6 після слів «Для отримання витягів з Реєстру» доповнити словами «, крім витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, що видається при державній реєстрації смерті,»;

2) додаток 14 виключити.

У зв’язку з цим додатки 15-25 вважати відповідно додатками 14-24.

У тексті Інструкції посилання на додатки 15-25 замінити посиланнями відповідно на додатки 14-24.

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади


Н.А. Козловська


Publications of document