Document z0214-02, invalid, current version — Loss of force on February 28, 2011, on the basis - z0172-11

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ
ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 23/57 від 15.02.02 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
1 березня 2002 р.
за N 214/6502
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного
комітету України з питань регуляторної політики та
підприємництва
N 11/48 ( z0172-11 ) від 02.02.2011 }
Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з медичної практики

Відповідно до статті 8 Закону України "Про ліцензування
певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 ), постанов
Кабінету Міністрів України від 14.11.2000 N 1698 ( 1698-2000-п )
"Про затвердження переліку органів ліцензування" і від 04.07.2001
N 756 ( 756-2001-п ) "Про затвердження переліку документів, які
додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду
господарської діяльності" та з метою впорядкування переліку
органів ліцензування господарської діяльності з медичної практики
Н А К А З У Є М О:
1. Внести зміни до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики ( z0189-01 ), затверджених наказом
Держпідприємництва та МОЗ України від 16.02.2001 N 38/63
( z0188-01 ) "Про затвердження Ліцензійних умов провадження
господарської діяльності з переробки донорської крові та її
компонентів, виготовлення з них препаратів, господарської
діяльності з медичної практики та проведення дезінфекційних,
дезінсекційних, дератизаційних робіт (крім робіт на об'єктах
ветеринарного контролю)", що додаються.
2. Управлінню ліцензування Головного управління реєстрації та
ліцензування Державного комітету України з питань регуляторної
політики та підприємництва (Іванченко О.Б.), Міністерству охорони
здоров'я України (Картиш А.П.) у встановленому порядку забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Заступнику Державного секретаря МОЗ України Картишу А.П.
забезпечити публікацію затверджених цим наказом змін до
Ліцензійних умов у засобах масової інформації.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Голови Держпідприємництва Третьякова С.І. та заступника Державного
секретаря МОЗ України Картиша А.П.
Т.в.о. Голови Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва В.Загородний
Міністр охорони здоров'я України В.Москаленко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
України з питань
регуляторної політики та
підприємництва,
Міністерства охорони
здоров'я України
15.02.2002 N 23/57
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 березня 2002 р.
за N 214/6502

Зміни
до Ліцензійних умов провадження господарської
діяльності з медичної практики
( z0189-01 )

1. В абзаці другому пункту 1.1 слово "господарської" замінити
словом "підприємницької".
2. Пункт 1.4 разом з додатком до пункту 1.4 виключити.
3. Пункт 2.1.4 виключити.
4. Абзац перший та другий пункту 2.2.1 викласти в такій
редакції: "2.2.1. Згідно зі статтею 74 Основ законодавства України про
охорону здоров'я медичною діяльності можуть займатись особи
( 2801-12 ), які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають
єдиним кваліфікаційним вимогам. Такі вимоги встановлені наказом
Міністерства охорони здоров'я України від 19.12.97 N 359
( z0014-98 ) "Про подальше удосконалення атестації лікарів",
зареєстрованим Міністерством юстиції України 14.01.98 за N 14/2454
(із змінами та доповненнями), та в переліку вищих навчальних
закладів першого - четвертого рівнів акредитації, що
затверджується Міністерством охорони здоров'я України. Відповідність спеціальним освітнім та кваліфікаційним вимогам
може засвідчуватись".
5. У пункті 2.2.2 слова "що встановлюються МОЗ України
відповідно до наказу МОЗ" замінити словами "що встановлені наказом
МОЗ України".
6. Пункт 2.2.4 виключити.
7. Пункти 2.2.5 та 2.2.6 вважати відповідно пунктами 2.2.4 та
2.2.5.
8. У пункті 2.2.5 цифри 2.2.1 - 2.2.5 замінити цифрами 2.2.1
- 2.2.4.
9. Пункт 2.3.3 викласти в такій редакції: "2.3.3 Медична практика ліцензіатами здійснюється за
спеціальностями, які зазначаються в ліцензії відповідно до
Номенклатури лікарських спеціальностей, затвердженої наказом МОЗ
України від 19.12.97 N 359 ( z0014-98 ) "Про подальше
удосконалення атестації лікарів" і зареєстрованої Міністерством
юстиції України 14.01.98 за N 14/2454, та номенклатури
спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою, яка
затверджується МОЗ України, та відповідно до обсягів, визначених
кваліфікаційними характеристиками, які затверджуються МОЗ України.
10. Розділ 2 доповнити пунктом 2.3.4 такого змісту: "2.3.4. Видача рецептів для отримання пацієнтами медикаментів
і виробів медичного призначення безоплатно чи на пільгових умовах,
а також виписування рецептів на дозволені до застосування в
Україні наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори,
віднесені до відповідних таблиць Переліку наркотичних засобів,
психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 N 770 ( 770-2000-п ),
здійснюються суб'єктами господарювання відповідно до Правил
виписування рецептів на лікарські засоби та вироби медичного
призначення, затверджених наказом МОЗ від 30.06.94 N 117
( z0171-94 ) та зареєстрованих у Мін'юсті 28.07.94 за N 171/380
(із змінами та доповненнями)".
Начальник Головного управління
реєстрації та ліцензування О.В.Єфремов
Начальник Головного управління
організації медичної допомоги населенню М.П.Ждановаon top