Document z0208-02, invalid, current version — Loss of force on February 11, 2011, on the basis - z0117-11

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 327 від 05.07.2001 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
28 лютого 2002 р.
за N 208/6496
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 1674 ( z0117-11 ) від 28.12.2010 }
Про затвердження Порядку проведення заліку надміру
сплачених або невідшкодованих податкових платежів
платника податку, що ліквідується

Відповідно до пункту 12.6 статті 12 Закону України від
21.12.2000 N 2181-III ( 2181-14 ) "Про порядок погашення
зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними
цільовими фондами" Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок проведення заліку надміру сплачених або
невідшкодованих платежів платника податку, що ліквідується
(додається).
2. Департаменту податкової політики та макроекономічного
прогнозування (Якушик І.Д.) забезпечити подання цього наказу на
державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
Міністр І.О.Мітюков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів
України
05.07.2001 N 327
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2002 р.
за N 208/6496
Порядок
проведення заліку надміру сплачених або
невідшкодованих податкових платежів
платника податків, що ліквідується
Цей Порядок підготовлено на виконання пункту 12.6 статті 12
Закону України від 21 грудня 2000 року N 2181-III ( 2181-14 ) "Про
порядок погашення зобов'язань платників перед бюджетами та
державними цільовими фондами". Порядок визначає підстави, механізм та організацію роботи із
здійснення заліку надміру сплачених або невідшкодованих податкових
платежів платника податку, що ліквідується. Терміни, вжиті у цьому Порядку, відповідають термінам,
наведеним у Законі України "Про порядок погашення зобов'язань
платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами" ( 2181-14 ) та в інших законах України з питань
оподаткування.
1. Загальні положення
1.1. З метою оподаткування ліквідацією платника податків або
його філії, відділення чи іншого відокремленого підрозділу є
ліквідація платника податків як юридичної особи або зупинення
реєстрації фізичної особи як суб'єкта підприємницької діяльності,
а також ліквідація філії, відділення, відокремленого підрозділу
платника податків, внаслідок якої відбувається закриття їх
рахунків та/або втрата їх статусу як платника податків відповідно
до законодавства. 1.2. Підставою для вжиття заходів щодо процедури заліку
надміру сплачених або невідшкодованих податкових платежів платника
податку, що ліквідується, є: - заява до контролюючого органу про зняття з обліку платника
податків за ф. 8-ОПП (додаток 8 до Інструкції про порядок обліку
платників податків, затвердженої наказом Державної податкової
адміністрації України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ), в редакції
наказу Державної податкової адміністрації України від 17.11.98
N 552 ( z0791-98 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.12.98 за N 791/3231); - копія розпорядчого документа (рішення) власника або органу,
уповноваженого на те установчими документами, про ліквідацію; - копія розпорядчого документа про утворення ліквідаційної
комісії; - ліквідаційна картка органів державної статистики (для
кожної філії за наявності у платника податків - юридичної особи
філій); - довідка про наявність переплат і заборгованості з податків,
зборів (обов'язкових платежів). 1.3. Датою ліквідації платника податків вважається: - для юридичної особи - дата скасування державної реєстрації
такого суб'єкта підприємницької діяльності на підставі рішення
органу державної реєстрації; - для філії (відділення), структурного підрозділу без
створення юридичної особи - дата внесення змін до реєстраційної
картки юридичної особи в органах державної реєстрації (на підставі
відповідного документа органу державної реєстрації); - для фізичної особи - дата скасування реєстрації фізичної
особи як суб'єкта підприємницької діяльності на підставі рішення
органу державної реєстрації або дата офіційного визнання такої
фізичної особи померлою або безвісти відсутньою (свідоцтва про
смерть або рішення суду).
2. Механізм заліку надміру сплачених
або невідшкодованих податкових платежів
платника податків, що ліквідується
2.1. Процедура розгляду і проведення заліку надміру сплачених
або невідшкодованих сум податкових платежів до бюджету
розпочинається за наявності підстави про ліквідацію платника
податку. Залік надміру сплачених або невідшкодованих податкових
платежів (далі - переплата) платника податку, що ліквідується, у
рахунок сум його податкових зобов'язань або податкового боргу
перед відповідним бюджетом здійснюється органами державної
податкової служби за узгодженими сумами податкового зобов'язання
та податкового боргу та іншими органами, що контролюють сплату
платежів до бюджету та державних цільових фондів. 2.2. Залік переплати стосується сум надміру внесених
податків, зборів та інших обов'язкових платежів до бюджету,
державних цільових фондів та невідшкодованих сум податку на додану
вартість. 2.3. Залік переплати здійснюється шляхом погашення сум
податкових зобов'язань (податкового боргу) платника податку або
повернення йому надміру сплачених коштів.
3. Адміністрування процедури заліку
та погашення податкового боргу
3.1. Контролюючі органи, до сфери адміністрування яких
належить контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою
нарахування податків, зборів, інших обов'язкових платежів, за
наявності заяви про зняття з обліку готують довідку про стан
переплати податків, зборів (обов'язкових платежів) та податкового
боргу платників податків за тими платежами, які згідно з
функціональними обов'язками таких контролюючих органів належать до
їхньої сфери адміністрування (додаток 1). Контролюючі органи, які не є податковими, не пізніше ніж
через три дні з дня подання заяви передають її до органів
державної податкової служби. 3.2. Суми податкового зобов'язання або податкового боргу до
бюджетів та державних цільових фондів, що підлягають заліку,
визначають за даними особових рахунків платників податків та
довідок інших контролюючих органів про стан переплати податків,
зборів (обов'язкових платежів), при цьому органами податкової
служби готується висновок за формою (додаток 2). 3.3. Орган державної податкової служби приймає рішення про
повернення надміру утриманої суми податків, зборів (обов'язкових
платежів), які справляються до бюджетів та державних цільових
фондів, що належать до сфери адміністрування державної податкової
служби, та проведення заліку не пізніше ніж через тридцять днів
після подання заяви платником податків до податкового органу
(додаток 3). 3.4. Рішення про повернення надміру утриманої суми та
проведення заліку готують у чотирьох примірниках - для податкового
та контролюючого органів, для платника податків та територіального
органу державного казначейства (фінансового органу). Залік взаємної заборгованості проводиться в обліку органів
державної податкової служби, контролюючих органів та
територіальних органів державного казначейства (фінансових
органів) датою прийняття рішення. 3.5. Органи Державного казначейства України та фінансові
органи на підставі зазначеного рішення здійснюють перерахування
суми коштів, визначеної у цьому рішенні, з доходних рахунків
бюджету, на яких обліковується надміру сплачений податок, збір,
інший обов'язковий платіж, на рахунки, де обліковується податкова
заборгованість платника, що ліквідується (у разі проведення
заліку), та/або на його поточний рахунок (у разі повернення
переплати). Повернення переплати готівкою платнику податків - фізичній
особі - суб'єкту підприємницької діяльності здійснюється органами
Державного казначейства України або фінансовими органами на
підставі рішення органів державної податкової служби через
установи банків шляхом застосування чеків на отримання готівки. 3.6. Порядок погашення податкових зобов'язань або податкового
боргу померлої або безвісти відсутньої фізичної особи визначається
законодавством з питань оподаткування доходів фізичних осіб. 3.7. У разі наявності переплати до державних цільових фондів
або з платежів до бюджету, що контролюються іншими (ніж податкові
органи) контролюючими органами, рішення про повернення такої
переплати може бути прийняте таким органом лише після
підтвердження податковим органом відсутності заборгованості із
податків, зборів (обов'язкових платежів), що справляються до
бюджетів та державних цільових фондів і які належать до сфери
адміністрування органів державної податкової служби, у платника
податків, що ліквідується. 3.8. Залік надміру сплачених або невідшкодованих податкових
платежів проводиться в першу чергу у межах відповідного бюджету
(державних цільових фондів). У разі, коли сума надміру сплачених
або невідшкодованих податків, зборів (обов'язкових платежів) з
відповідного бюджету (державного цільового фонду) перевищує суму
податкових зобов'язань або податкового боргу перед таким бюджетом
(державним цільовим фондом), сума перевищення використовується для
погашення заборгованості або податкового боргу перед іншими
бюджетами (державним цільовим фондом) і тільки після погашення
заборгованості перед бюджетами усіх рівнів можуть прийматися
рішення про повернення переплат. 3.9. Органи державної податкової служби за місцем реєстрації
платника податків за наявності підстав про визнання його таким, що
ліквідується, складають довідку про зняття з обліку платника
податків відповідно до Інструкції про порядок обліку платників
податків, затвердженої наказом Державної податкової адміністрації
України від 19.02.98 N 80 ( z0172-98 ), в редакції наказу
Державної податкової Адміністрації України від 17.11.98 N 552
( z0791-98 ), зареєстрованої в Міністерстві юстиції України
14.12.98 за N 791/3231 (додаток 12 до Інструкції ф.12 ОПП). 3.10. Копія довідки про зняття з обліку платника податків
надається іншим контролюючим органам, але не пізніше ніж через
п'ять робочих днів від дати складання такої довідки. 3.11. Заяви про проведення заліку за надмірно сплаченими
сумами податків, зборів (обов'язкових платежів) або про їх
відшкодування у випадках, передбачених податковим законодавством,
можуть бути подані не пізніше 1095 дня, наступного за днем
здійснення такої переплати або отримання права на таке
відшкодування.
Заступник начальника управління
податкової політики і податкового
законодавства І.В.Вечеринський
Додаток 1
до Порядку проведення заліку
надміру сплачених або
невідшкодованих податкових
платежів платника податків,
що ліквідується
Штамп контролюючого
органу
Довідка
про стан переплати податків,
зборів, (обов'язкових платежів)
платника податків
Платник податку
(реквізити): _________________________________________________
(повна назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або
ідентифікаційний _________________________________________________
номер за ДРФО, місцезнаходження _________________________________________________
(місце проживання), телефон)
За станом на _______________ обліковуються суми переплати,
(дата) податкового зобов'язання та податкового боргу:
----------------------------------------------------------------- | N |Назва |Код | Сума (грн.) | |з/п |податків|бюджетної |-----------------------------------| | |і зборів|класифікації| Переплати|Податкового зобов'язання| | | | | |(податкового боргу) | | |--------| | |------------------------| | |у тому | | |Нараховані|Пеня|Штрафні | | |числі: | | |суми | |санкції | | | | | |податку | | | |-----+--------+------------+----------+----------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-----+--------+------------+----------+----------+----+--------| |1.1 | | | | | | | |1.2 | | | | | | | |-----+--------+------------+----------+----------+----+--------| |Разом| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Начальник ______________________ _____________
(назва контролюючого органу) (прізвище, ініціали) підпис
М.П.
Додаток 2
до Порядку проведення заліку
надміру сплачених або
невідшкодованих податкових
платежів платника податків,
що ліквідується
Штамп органу державної
податкової служби
ВИСНОВОК N
від "___"__________ 200_ р. ________________________________________________________________
(найменування податкового органу)
про розгляд заяви, яка надійшла від платника податків, що
ліквідується _____________________________________________________ __________________________________________________________________
(індивідуальний податковий номер, ідентифікаційний код та
назва або прізвище, ім'я, по батькові платника) про повернення з бюджету _________________________________________
(вид податку, збору (обов'язкового
платежу)) на суму __________________________________________________________
(цифрами та літерами) Перевіркою встановлено, що в картці особового рахунку
платника _________________________________________________________
за станом на "__"_________ 200_ р. обліковується надміру сплачений __________________________________________________________________
(вид податку, збору (обов'язкового платежу)) у сумі __________________________________________________________,
(цифрами та літерами) що утворився з "__"______ 200_ р. та зарахований "__"_____ 200_ р. __________________________________________________________________
на рахунок N _____________ за кодом _____________________________,
(код бюджетної класифікації)
відкритий в ______________________________________________________
(назва, реквізити установи банку та/або органу
державного казначейства)
Зазначена сума підлягає: 1. Перерахуванню до __________ на рахунок N _________________
(вид бюджету) (назва, реквізити
органу державного
казначейства) ________________________________________________________________
у рахунок погашення податкового боргу з інших податків і зборів
(обов'язкових платежів). 2. Перерахуванню на поточний рахунок платника N ____________,
відкритий ________________________________________________________
(назва, реквізити банку) 3. Перерахуванню на поточний рахунок платника - фізичної
особи N _____________________, відкритий _________________________
(назва, реквізити банку) 4. Поверненню готівкою за чеком через установи банків
платнику - фізичній особі.
Керівник податкового органу ____________________
(підпис, ПІБ)
Начальник відділу обліку і звітності ____________________
(підпис, ПІБ)
М.П.
Додаток 3
до Порядку проведення заліку
надміру сплачених або
невідшкодованих податкових
платежів платника податків,
що ліквідується
Штамп
податкового органу
Рішення
про повернення надміру утриманої суми
податку, збору, іншого обов'язкового
платежу та проведення заліку
На підставі карток особових рахунків та висновку визначено,
що за платником податку __________________________________________
(повна назва, ідентифікаційний код за _________________________________________________________________,
ЄДРПОУ або ідентифікаційний номер за ДРФО, місце знаходження
(місце проживання), телефон)
якого визнано таким, що ліквідується, обліковується сума надміру
сплачених та невідшкодованих податків, зборів (обов'язкових
платежів): -------------------------------------------------------- | N |Назва |Код |Сума (грн.) | | з/п |податків|бюджетної |--------------------------| | |і зборів|класифікації|Податкового зобов'язання | | | | |(податкового боргу) | |-----+--------+------------+--------------------------| | |у тому | |Нараховані |Пеня|Штрафні | | |числі: | |суми податку| |санкції | |-----+--------+------------+------------+----+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |-----+--------+------------+------------+----+--------| |Разом| | | | | | --------------------------------------------------------
Зазначена сума підлягає:
1. Перерахуванню до __________ на рахунок N _____________________
(вид бюджету) (назва, реквізити
органу державного
казначейства) __________________________________________________________________
у рахунок погашення податкового боргу з інших податків і
зборів (обов'язкових платежів).
2. Перерахуванню на поточний рахунок платника N ________________,
відкритий ________________________________________________________
(назва, реквізити банку)
3. Перерахуванню на поточний рахунок платника - фізичної особи
N _____________________, відкритий _______________________________
(назва, реквізити банку)
4. Поверненню готівкою за чеком через установи банків платнику -
фізичній особі.
Керівник податкового
органу ____________________________________________
(підпис, ПІБ)
Начальник відділу
обліку і звітності ____________________________________________
(підпис, ПІБ)
М.П.on top