Document z0202-02, current version — Revision on August 14, 2018, on the basis - z0814-18

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 61 від 12.02.2002 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
28 лютого 2002 р.
за N 202/6490

Про затвердження Інструкції про порядок установлення
нормативів спеціального використання природних
рослинних ресурсів
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів
N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }

Відповідно до статті 11 Закону України "Про рослинний світ"
від 9 квітня 1999 року N 591-XIV ( 591-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію про порядок установлення нормативів
спеціального використання природних рослинних ресурсів, що
додається.
2. Начальнику Управління біоресурсів Департаменту охорони,
використання та відтворення природних ресурсів Тарасенку В.О.
подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України та забезпечити доведення Інструкції до територіальних
органів Мінекоресурсів України.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного
секретаря Мінекоресурсів України Гошовського С.В.
Міністр С.Курикін
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів
України
12.02.2002 N 61
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2002 р.
за N 202/6490
Інструкція
про порядок установлення нормативів
спеціального використання природних рослинних ресурсів
{ У тексті Інструкції слова "Мінекоресурсів України" замінено
словом "Мінприроди"; слова "територіальні органи
Мінекоресурсів України", "державними управліннями екології
та природних ресурсів в областях, містах Києві і Севастополі"
у всіх відмінках замінено словами "обласні, Київська та
Севастопольська міські державні адміністрації" у відповідних
відмінках; слова "Рескомекоресурсів АР Крим" у всіх відмінках
замінено словами "орган виконавчої влади Автономної
Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного
середовища" у відповідних відмінках згідно з Наказом
Міністерства екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 )
від 19.06.2018 }
Загальні положення
1. Ця Інструкція визначає основні вимоги щодо встановлення
нормативів спеціального використання природних рослинних ресурсів
(далі - Нормативи) загальнодержавного та місцевого значення, що
здійснюється через безпосереднє вилучення цих ресурсів з
природного середовища, і є обов'язковим для виконання всіма
підприємствами, установами, організаціями, їх філіями,
відділеннями, представництвами, іншими відокремленими підрозділами
юридичних осіб, а також фізичними особами, що здійснюють таке
використання.
2. Дія цієї Інструкції не поширюється на: - спеціальне використання природних рослинних ресурсів у
межах лісового та природно-заповідного фонду України; - спеціальне використання природних рослинних ресурсів шляхом
сінокосіння та випасання худоби; - спеціальне використання природних рослинних ресурсів видів
судинних рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників та грибів,
занесених до Червоної книги України, та рослинних угруповань,
занесених до Зеленої книги України.
3. Нормативи включають систему відомостей про обсяги
допустимого використання ресурсів дикорослих та інтродукованих
несільськогосподарського призначення судинних рослин,
мохоподібних, водоростей, лишайників та грибів у конкретній
адміністративній області з метою забезпечення невиснажливого
сталого використання національних фіторесурсів. Основним
критерієм, за яким визначаються Нормативи, є стан ресурсів
конкретного виду та можливість їх використання. Оцінка стану
природних рослинних ресурсів (інвентаризація) сировинних видів
рослин проводиться на конкретній території з визначенням
біологічного, експлуатаційного запасу та обсягу допустимого
щорічного використання компетентними науковими установами один раз
у 5 років.
4. Нормативи спеціального використання природних рослинних
ресурсів місцевого та загальнодержавного значення затверджуються
Мінприроди на підставі матеріалів оцінки стану природних рослинних
ресурсів (інвентаризації) сировинних видів рослин за єдиною для
України системою. { Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства екології та природних
ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
5. Нормативи спеціального використання природних рослинних
ресурсів можуть бути рівними або меншими визначеного обсягу
допустимого щорічного використання цих ресурсів. Вони є науковою
основою для складання лімітів спеціального використання природних
рослинних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення.
6. Нормативи спеціального використання природних рослинних
ресурсів установлюються строком на 5 років для кожного конкретного
виду природних рослинних ресурсів.
7. Терміни та їх визначення: спеціальне використання природних рослинних ресурсів - це
таке використання, яке здійснюється юридичними або фізичними
особами для задоволення їх виробничих та наукових потреб, а також
з метою отримання прибутку від реалізації цих ресурсів чи
продуктів їх переробки з дозволу Мінприроди; нормативи спеціального використання природних рослинних
ресурсів - допустимі межі використання природних рослинних
ресурсів з урахуванням можливості їх відтворення; рослинна сировина - це частини рослин, які придатні для
безпосереднього використання чи переробки; біологічний запас сировини - загальна маса сировини, що
визначається в перерахунку на суху вагу для конкретної території,
виражається в кг, т; експлуатаційний запас сировини - обсяг використання, при
якому забезпечується мінімальна здатність відновлення популяцій
після збору сировини. Тривала експлуатація природних рослинних
ресурсів у такому обсязі може призвести до їх виснаження. Експлуатаційний запас для рослин, сировиною яких є
генеративні органи (плоди, квітки, суцвіття), становить до 90% від
біологічного; коли сировиною є надземні органи, то для
трав'янистих однорічників відповідно - 50%, для дво- та
багаторічників - 25 - 30%; для кущів, кущиків та напівкущиків -
25%; для дерев - 10-25%; для підземних органів: для трав'янистих
рослин - 25%, дерев, кущів, кущиків та напівкущиків - 10% від
біологічного запасу сировини; обсяг допустимого щорічного використання - обсяг
використання, при якому максимально забезпечується відновлення
популяцій. Це вид збалансованого використання, при якому
враховується період, необхідний для відновлення ресурсного
потенціалу виду, і забезпечується нормальна життєдіяльність
популяції.
Обсяг допустимого Експлуатаційний запас щорічного використання (кг,т) = ----------------------- Період черговості
{ Пункт 8 виключено на підставі Наказу Міністерства екології
та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
{ Пункт 9 виключено на підставі Наказу Міністерства екології
та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
8. Для встановлення нормативів спеціального використання
природних рослинних ресурсів місцевого значення обласні, Київська
та Севастопольська міські державні адміністрації подають проекти
нормативів та матеріали інвентаризації ресурсів дикорослих та
інтродукованих несільськогосподарського призначення судинних
рослин, мохоподібних, водоростей, лишайників та грибів, які
підлягають спеціальному використанню, за рік до встановлення
Нормативів.
9. Мінприроди розглядає подані матеріали і проводить їх
незалежну наукову екологічну експертизу в провідних наукових
установах держави. У разі аргументованого негативного висновку
експертів вони повертаються на доопрацювання.
10. При отриманні позитивного експертного висновку Мінприроди
затверджує Нормативи, при потребі вносить корективи і надсилає
Нормативи до обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій для встановлення лімітів спеціального
використання природних рослинних ресурсів.
11. Ліміти спеціального використання природних рослинних
ресурсів загальнодержавного та місцевого значення не можуть
установлюватись без затверджених Мінприроди Нормативів.
12. Контроль за додержанням затверджених Нормативів
здійснюють Мінприроди та обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації. { Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
екології та природних ресурсів N 220 ( z0814-18 ) від 19.06.2018 }
Начальник Управління біоресурсів В.Тарасенкоon top