Document z0159-18, valid, current version — Adoption on January 18, 2018
( Last event — Entry into force, gone March 20, 2018. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2018  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2018 р.
за № 159/31611

Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення та статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та з метою дотримання уповноваженими посадовими особами Міністерства фінансів України законодавства при оформленні ними матеріалів про адміністративні правопорушення НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 17 березня 2011 року № 364 «Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення Міністерством фінансів України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 19 травня 2011 року за № 609/19347.

3. Департаменту податкової політики в установленому порядку забезпечити:

щорічне подання до Адміністративно-господарського управління інформації про річну потребу у бланках протоколів про адміністративні правопорушення на наступний календарний рік;

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Забезпечення бланками протоколів про адміністративні правопорушення покласти на Адміністративно-господарське управління та здійснювати на основі наданої Департаментом податкової політики інформації про необхідну їх кількість.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

О. Данилюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б. ЧеркаськийЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18.01.2018  № 14


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2018 р.
за № 159/31611

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення посадовими особами Міністерства фінансів України

I. Загальні положення

1. Ця Інструкція, розроблена відповідно до статей 221, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), статті 24 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон), установлює порядок складання уповноваженими на те посадовими особами Мінфіну та подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення, протоколів та матеріалів про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166-9, частиною шостою статті 166-11 та статтею 188-34 Кодексу.

2. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 166-9, частиною шостою статті 166-11 та статтею 188-34 Кодексу, складають уповноважені на те Мінфіном посадові особи (далі - уповноважені посадові особи), якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою відповідно до закону кримінальної відповідальності.

3. Уповноважені посадові особи складають протоколи про адміністративні правопорушення за допущення таких порушень вимог законодавства:

порушення вимог щодо ідентифікації, верифікації клієнта (представника клієнта), вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта;

неподання, несвоєчасне подання, порушення порядку подання або подання до Держфінмоніторингу недостовірної інформації у випадках, передбачених законодавством;

порушення вимог щодо зберігання офіційних документів, інших документів (у тому числі створених суб'єктом первинного фінансового моніторингу електронних документів), їх копій стосовно ідентифікації осіб - клієнтів, представників клієнтів, осіб, яким суб'єктом первинного фінансового моніторингу було відмовлено у проведенні фінансових операцій, вивчення клієнта, уточнення інформації про клієнта, а також вимог щодо зберігання усіх документів, що стосуються ділових відносин (проведення фінансової операції) з клієнтом (включаючи результати будь-якого аналізу під час здійснення заходів щодо верифікації клієнта / поглибленої перевірки клієнта), та даних про фінансові операції;

порушення порядку зупинення фінансових (фінансової) операцій (операції);

невиконання законних вимог посадових осіб Мінфіну стосовно усунення порушень законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення або створення перешкод для виконання покладених на них обов'язків;

розголошення у будь-який спосіб інформації, що відповідно до закону є об'єктом обміну між суб'єктом первинного фінансового моніторингу та Держфінмоніторингом, або факту її подання (одержання) особою, якій ця інформація стала відома у зв'язку з її професійною або службовою діяльністю;

неподання, несвоєчасне подання або подання недостовірної інформації, пов'язаної з аналізом фінансових операцій, що стали об'єктом фінансового моніторингу, довідок та копій документів (у тому числі тих, що містять інформацію з обмеженим доступом) на запит Держфінмоніторингу;

неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи.

4. Протоколи про адміністративні правопорушення складаються стосовно:

посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності - за порушення, визначені абзацами другим - шостим пункту 3 цього розділу;

осіб - за порушення, визначене абзацом сьомим пункту 3 цього розділу;

посадових осіб підприємств, установ, організацій, громадян - суб'єктів підприємницької діяльності, які не є суб'єктами первинного фінансового моніторингу, - за порушення, визначені абзацом восьмим пункту 3 цього розділу;

керівника юридичної особи або особи, уповноваженої діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), - за порушення, визначене абзацом дев'ятим пункту 3 цього розділу.

5. До посадових осіб суб'єктів первинного фінансового моніторингу, на яких накладаються штрафи, належать:

1) керівник суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

2) голова, його заступники та члени ради суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

3) голова, його заступники та члени правління (ради директорів) суб'єкта первинного фінансового моніторингу;

4) головний бухгалтер суб'єкта первинного фінансового моніторингу, його заступники;

5) керівник відокремленого підрозділу;

6) посадові особи суб'єкта первинного фінансового моніторингу, відповідальні за здійснення сукупності чи окремих заходів з фінансового моніторингу.

II. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення

1. Протокол про адміністративне правопорушення (додаток 1), що передбачене статтею 166-9, частиною шостою статті 166-11 та статтею 188-34 Кодексу, складається уповноваженою посадовою особою Мінфіну на бланку, що виготовлений друкарським способом згідно з технічним описом бланка протоколу про адміністративне правопорушення (додаток 2), на якому проставлено відповідні серію та номер.

2. Уповноваженими посадовими особами Мінфіну, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, є:

1) керівник (виконуючий обов’язки керівника) самостійного структурного підрозділу апарату Мінфіну, відповідального за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, та його заступники;

2) керівник групи з проведення перевірки дотримання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

3. Якщо правопорушення вчинено кількома особами, протокол про адміністративне правопорушення складається на кожну особу окремо.

У разі вчинення однією особою двох або більше адміністративних правопорушень адміністративне стягнення накладається за кожне правопорушення окремо.

4. Усі реквізити протоколу про адміністративне правопорушення заповнюються чорнилом чорного або синього кольору, розбірливим почерком, державною мовою. Не допускаються закреслення чи виправлення відомостей, що вносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписано особою, щодо якої його складено.

5. У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються дата і місце його складення; посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, адреса місця проживання або перебування, місце роботи, посада, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер і серія (за наявності) паспорта для фізичних осіб - громадян України, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті громадянина України); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативно-правовий акт, що передбачає відповідальність за це правопорушення; прізвища, імена, по батькові, адреси місця проживання або перебування свідків і потерпілих (якщо такі є); пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності; інформація про надані особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснення її прав і обов'язків,

передбачених статтею 63 Конституції України та статтею 268 Кодексу; інші відомості, необхідні для вирішення справи. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

До протоколу про адміністративне правопорушення додаються оригінали або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують вчинення адміністративного правопорушення, винність особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для вирішення справи.

6. Особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу про адміністративне правопорушення, підписати протокол або відмовитись від його підписання.

7. Уповноважена посадова особа Мінфіну, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, в разі складення протоколу на місці вчинення адміністративного правопорушення в присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, складає протокол про адміністративне правопорушення в двох примірниках, підписує кожен із примірників та пропонує їх підписати особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, та/або надати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу.

У разі наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також цими особами.

У разі відмови особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, від підписання протоколу або ознайомлення з ним уповноважена посадова особа Мінфіну, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, вносить до першого примірника протоколу відповідний запис.

У разі якщо особа, стосовно якої складається протокол про адміністративне правопорушення, не володіє українською мовою, протокол про адміністративне правопорушення складається за участю перекладача.

8. Уповноважена посадова особа Мінфіну, яка має право складати протоколи про адміністративні правопорушення, в разі виявлення адміністративного правопорушення під час проведення безвиїзної перевірки або за відсутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, на місці вчинення адміністративного правопорушення:

1) повідомляє особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, про місце, дату та час, коли така особа має з'явитися до Мінфіну для надання нею пояснень щодо виявленого правопорушення;

2) складає, підписує два примірники протоколу про адміністративне правопорушення та надсилає другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, якщо така особа не з'явилась до Мінфіну у зазначені в повідомленні дату та час для надання пояснень щодо виявленого правопорушення.

9. Повідомлення, зазначене в підпункті 1 пункту 8 цього розділу, надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адреси місця проживання або перебування особи та свідків і потерпілих (якщо такі є) не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня, коли особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, має з'явитися до Мінфіну.

Якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є посадовою особою юридичної особи, повідомлення у той самий строк надсилається лише на адресу такої юридичної особи. Юридична особа, яка отримала повідомлення, зобов'язана негайно забезпечити його вручення особі, яка притягається до адміністративної відповідальності.

10. Другий примірник протоколу про адміністративне правопорушення:

1) вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, під підпис у випадку, зазначеному в пункті 7 цього розділу;

2) надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення на адресу місця проживання або перебування особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, або на адресу юридичної особи, якщо особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, є її посадовою особою, у випадку, зазначеному в підпункті 2 пункту 8 цього розділу.

11. Складений протокол та інші матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, формуються у справу, яка оформлюється в установленому порядку. Справа про адміністративне правопорушення разом із супровідним листом Мінфіну протягом 3 робочих днів з дати складення протоколу про адміністративне правопорушення направляється до місцевого (районного, районного у місті, міського чи міськрайонного) суду за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Строк направлення справи про адміністративне правопорушення до суду у разі потреби може бути продовжений керівником структурного підрозділу, до функцій якого належить направлення до суду справ про адміністративні правопорушення, до 5 робочих днів з дати складення протоколу про адміністративне правопорушення.

Копії протоколу та матеріалів, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення, зберігаються в Мінфіні.

III. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення

1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення друкуються із зазначенням відповідних серії та номера.

2. Організація забезпечення уповноважених посадових осіб бланками протоколів про адміністративні правопорушення, що передбачені цією Інструкцією, покладається на керівника самостійного структурного підрозділу апарату Мінфіну, відповідального за формування матеріально-технічної та ресурсної бази.

3. Облік використаних бланків протоколів про адміністративні правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 3), який за наявності технічної можливості може вестися в електронному вигляді.

4. Складені протоколи за справами про адміністративні правопорушення реєструються уповноваженою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4) не пізніше наступного дня після їх складення (а у разі, якщо протоколи складено під час проведення виїзної перевірки, - не пізніше наступного робочого дня після її завершення). Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення за наявності технічної можливості може вестися в електронному вигляді. Облік протоколів ведеться в межах кожного кварталу календарного року окремо.

5. Якщо журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення ведуться в електронному вигляді, в кінці кожного кварталу всі сторінки журналів з новими записами роздруковуються.

Роздруковані сторінки журналів, що ведуться в електронному вигляді, або сторінки журналів, що ведуться в паперовому вигляді, повинні бути прошнуровані, засвідчені підписом керівника (виконуючого обов’язки керівника) самостійного структурного підрозділу апарату Мінфіну, відповідального за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму.

6. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення, журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, знищуються з оформленням відповідного акта списання бланків протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 5).

7. Про виявлення зіпсованих бланків протоколів про адміністративні правопорушення (механічні пошкодження, друкарський брак) доповідається керівнику самостійного структурного підрозділу апарату Мінфіну, відповідального за формування матеріально-технічної та ресурсної бази.

Зіпсовані, повернуті або такі, що мають друкарський брак, бланки протоколів знищуються та списуються з обліку відповідно до акта списання бланків протоколів про адміністративні правопорушення.

На підставі акта списання бланків протоколів про адміністративні правопорушення до журналу видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення вносяться дані щодо зняття їх з обліку.

У разі виявлення втрати бланків протоколів про адміністративні правопорушення керівник самостійного структурного підрозділу апарату Мінфіну, відповідального за забезпечення формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, проводить службові перевірки.

IV. Порядок оформлення справи про адміністративне правопорушення

1. Оформлення справи про адміністративне правопорушення здійснює уповноважена посадова особа, яка склала протокол.

2. Оформлення справи про адміністративне правопорушення передбачає нумерацію аркушів у справі, складення внутрішнього опису документів справи, внесення засвідчувального напису про кількість аркушів, підшивання справи, оформлення обкладинки (титульного аркуша) справи.

3. На обкладинці справи зазначаються номер, дата складання протоколу про адміністративне правопорушення; відомості про особу, стосовно якої складено протокол (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання та/або місце роботи, посада); місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; посада, прізвище та ініціали особи, яка склала протокол.

На обкладинках справ, що складаються з кількох томів (частин), проставляються номер тому (частини) та загальна кількість томів (частин) у справі.

4. На першій сторінці справи про адміністративне правопорушення або, якщо справа складається з кількох томів (частин), на першій сторінці кожного тому (частини) справи розміщується внутрішній опис документів.

5. Написи на обкладинках справ здійснюються синім світлостійким чорнилом або пастою. Забороняється наклеювання титульного аркуша на обкладинку справи.

6. Журнал видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення та журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення зберігаються протягом строку, встановленого законодавством України.

В. о. директора
Департаменту податкової
політикиВ.П. Овчаренко


Додаток 1
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами Міністерства
фінансів України
(пункт 1 розділу ІІ)

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушенняДодаток 2
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами Міністерства
фінансів України
(пункт 1 розділу ІІ)

ТЕХНІЧНИЙ ОПИС
бланка протоколу про адміністративне правопорушення

1. Бланки протоколів про адміністративні правопорушення друкуються із зазначенням відповідних серії та номера.

Бланк протоколу про адміністративне правопорушення - аркуш паперу розміром 210х297 мм (+ - 0,5 мм), масою 80 г/кв. м, що містить форму протоколу, надруковану на самокопіювальному папері з лицьового боку способом офсетного друку. Текстова частина надрукована фарбою чорного кольору.

2. Серія бланка протоколу про адміністративне правопорушення складається із літеросполук, номер - із шестизначного цифрового показника, що виконуються способом високого друку.

3. Для захисту бланка протоколу про адміністративне правопорушення використовуються малі елементи захисту:

1) мікрошрифт у позитивному зображенні на протоколі;

2) нерегулярна комп’ютерна фонова сітка, що для протоколу виконана блакитним кольором, для копії - жовтим.

4. Найменування виробника, номер, рік та квартал виконання замовлення надруковано на лицьовому боці бланка протоколу.

5. Кількість комплектів у блоці - 20.

6. Після останнього комплекту блок комплектується картонною сторінкою.Додаток 3
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами Міністерства
фінансів України
(пункт 3 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
видачі бланків протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Дата видачі бланків протоколів

Серії та номери бланків протоколів, що видаються,
від ________
до ________

Кількість виданих бланків протоколів (словами)

Прізвище, ім'я, по батькові, посада та підпис отримувача

Відмітки про прийняття пошкоджених бланків протоколів (серія, номер), дата, посада, прізвище, підпис посадової особи, яка їх прийняла

1

2

3

4

5

6


Додаток 4
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами Міністерства
фінансів України
(пункт 4 розділу ІІІ)

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

№ з/п

Номер та дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

Посада, прізвище, ініціали особи, яка склала протокол

Примітка

прізвище, ім'я, по батькові

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

7

8


Додаток 5
до Інструкції з оформлення матеріалів
про адміністративні правопорушення
посадовими особами Міністерства
фінансів України
(пункт 6 розділу ІІІ)

АКТ
списання бланків протоколів про адміністративні правопорушенняon top