Document z0150-01, invalid, current version — Loss of force on December 6, 2013, on the basis - z1943-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
N 195 від 10.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2001 року
за N 150/5341
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
охорони здоров'я
N 822 ( z1943-13 ) від 23.09.2013 }
Про надання спеціального дозволу на медичну
діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини

Відповідно до статті 74 Основ законодавства України про
охорону здоров'я ( 2801-12 ) та Указу Президента України від
31.07.98 N 823/98 ( 823/98 ) "Про заходи щодо врегулювання
діяльності в сфері народної та нетрадиційної медицини"
Н А К А З У Ю:
1. Покласти обов'язки з видачі спеціального дозволу на
здійснення медичної діяльності в галузі народної і нетрадиційної
медицини на Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини при
Міністерстві охорони здоров'я України. 2. Затвердити: 2.1. Інструкцію про порядок надання Комітетом з питань
народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони
здоров'я України спеціального дозволу для провадження медичної
діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини (додається). 2.2. Порядок проведення атестації та експертизи цілительських
здібностей осіб, які виявили бажання займатись медичною діяльністю
в галузі народної і нетрадиційної медицини (додається)
( z0151-01 ). 2.3. Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини при
Міністерстві охорони здоров'я України, Міністерству охорони
здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони
здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій забезпечити контроль за роботою осіб, які
практикують у галузі народної і нетрадиційної медицини, відповідно
до вимог, визначених законодавством. 3. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.06.93
N 146 ( z0002-94 ) "Про надання спеціального дозволу Міністерства
охорони здоров'я України на медичну діяльність у галузі народної
та нетрадиційної медицини", зареєстрований в Міністерстві юстиції
10.01.94 N 2/211, вважати таким, що втратив чинність. 4. Голові Комітету з питань народної і нетрадиційної медицини
при Міністерстві охорони здоров'я України Гарник Т.П. забезпечити
в установленому порядку державну реєстрацію цього наказу в
Міністерстві юстиції України. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Поляченка Ю.В.
Міністр В.Ф.Москаленко
Затверджено
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
10.08.2000 N 195
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2001 року
за N 150/5341
Інструкція
про порядок надання Комітетом з питань народної і
нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони здоров'я
України спеціального дозволу для провадження медичної
діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини
1. Загальні положення
1.1. Інструкція визначає порядок надання Комітетом з питань
народної і нетрадиційної медицини при Міністерстві охорони
здоров'я України спеціального дозволу для провадження медичної
діяльності в галузі народної і нетрадиційної медицини (далі -
Спеціальний дозвіл).
1.2. Наведені нижче в Інструкції терміни вживаються у такому
значенні:
1.2.1. Медична діяльність - це регламентована Основами
законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ), іншими
актами законодавства з питань охорони здоров'я,
нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров'я України
(далі - МОЗ України) діяльність з надання громадянам
лікувально-профілактичної допомоги.
1.2.2. Народна і нетрадиційна медицина (далі - НіНМ): Народна медицина - це сума всіх знань і практичних методів,
що застосовуються для діагностики, профілактики і ліквідації
порушень фізичної і психічної рівноваги, які спираються винятково
на практичний досвід та спостереження, що передаються з покоління
в покоління як в усній, так і в письмовій формі. Нетрадиційна медицина - це знання та практичні методи
народної медицини, які мають певного автора. 1.2.3. Спеціальний дозвіл - документ, який підтверджує
відповідність конкретної особи без спеціальної медичної освіти
(далі - Особа) кваліфікаційним вимогам для провадження медичної
діяльності в галузі НіНМ за умови контролю з боку лікаря. 1.3. Для одержання Спеціального дозволу особа, яка має намір
здійснювати медичну діяльність у галузі НіНМ, подає до Комітету з
питань народної і нетрадиційної медицини при МОЗ України (далі -
Комітет) заяву встановленого зразка (додаток 1). 1.4. До заяви додаються копія атестаційно-експертного
висновку закритого акціонерного товариства Української асоціації
народної медицини (м. Київ) або інших організацій, визначених МОЗ
України, про можливість здійснювати медичну діяльність у галузі
НіНМ. 1.5. Для розгляду заяв та вирішення питання щодо надання
Спеціального дозволу Комітет створює комісію в кількості не менше
п'яти осіб (далі - Комісія), яку очолює голова Комітету. До складу Комісії залучаються провідні фахівці МОЗ України та
органів охорони здоров'я. Склад Комісії затверджується наказом МОЗ
України. Засідання Комісії проводяться не рідше одного разу на
місяць. Рішення Комісії приймається не менше 2/3 голосів від
загальної кількості присутніх, оформлюються протоколами засідань
та затверджуються наказами по Комітету. 1.6. Рішення про надання Спеціального дозволу приймається на
засіданні Комісії протягом десяти робочих днів з дати подання
заяви. Спеціальний дозвіл особа може отримати не раніше п'яти
робочих днів після засідання Комісії. 1.7. У Спеціальному дозволі (додаток 2) зазначаються назва
органу, що його видав, реєстраційний номер, дата видачі, прізвище,
ім'я та по батькові, метод НіНМ, який буде використовуватись при
здійсненні медичної діяльності, спеціальність лікаря, під
контролем якого повинна здійснюватись медична діяльність, та інше. 1.8. До загальнодозволених видів медичної діяльності не
відносяться: - Лікування онкологічних хворих. - Лікування хворих на інфекційні захворювання, у т.ч.
венеричні та заразні шкірні, СНІД. - Лікування хворих на наркоманію. - Лікування психічно хворих, які потребують невідкладної
госпіталізації. - Видавання висновку про психічний стан здоров'я. - Догляд та лікування ускладнень вагітності. - Хірургічні втручання, у т.ч. аборти. - Проведення розрахованих на масову аудиторію лікувальних
сеансів та інших аналогічних їм заходів з використанням методу
гіпнозу та інших методів психічного або біоенергетичного впливу. 1.9. Спеціальний дозвіл видається терміном на три роки. 1.10. Спеціальний дозвіл підписується головою Комітету
(заступником голови) та завіряється печаткою. 1.11. Спеціальний дозвіл реєструється у книзі обліку
Спеціальних дозволів Комітету, пронумерованій, прошнурованій та
завіреній печаткою. 1.12. Спеціальний дозвіл видається Особі під розпис у книзі
обліку Спеціальних дозволів чи надсилається поштовим
відправленням. Копія Спеціального дозволу зберігається в Комітеті. 1.13. У рішенні про відмову у видачі Спеціального дозволу
Комісія обгрунтовує підстави, якими можуть бути: - недостовірність даних у документах, поданих Особою; - невідповідність Особи кваліфікаційним вимогам; - закінчення терміну дії атестаційно-експертного висновку. Витяг з рішення Комісія видає або надсилає поштовим
направленням Особі не пізніше ніж через п'ять робочих днів з його
прийняття. 1.14. Рішення про відмову у видачі Спеціального дозволу може
бути оскаржене Особою відповідно до чинного законодавства України. 1.15. По закінченні строку дії Спеціального дозволу його
поновлення здійснюється в порядку, встановленому для отримання
Спеціального дозволу. 1.16. При втраті або пошкодженні Спеціального дозволу
видається дублікат за заявою Особи. 1.17. Спеціальний дозвіл не підлягає передачі для
використання іншою Особою. 1.18. Громадяни України, які мають дозвіл на діяльність у
галузі НіНМ, виданий за межами України, отримують Спеціальний
дозвіл на загальних підставах, установлених цією Інструкцією, якщо
інше не передбачено міжнародними угодами, у яких бере участь
Україна, та чинним законодавством України.
Голова Комітету з питань
народної і нетрадиційної
медицини при МОЗ України Т.П.Гарник
Додаток 1
до пункту 1.3 Інструкції про
порядок надання Комітетом з
питань народної і нетрадиційної
медицини при Міністерстві
охорони здоров'я України
спеціального дозволу для
провадження медичної діяльності
в галузі народної і
нетрадиційної медицини
Голові Комітету з питань народної
і нетрадиційної медицини при МОЗ
України _________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________
(адреса) _________________________________ _________________________________
(телефон)
Заява
Прошу вирішити питання про видачу спеціального дозволу на
медичну діяльність у галузі народної і нетрадиційної медицини
методом __________________________________________________________
Копія атестаційно-експертного висновку ______________________ __________________________________________________________________
(назва організації, що видала висновок) від "______" ___________ N ___________ додається.
"_______"_____________ ___________________
(дата) (підпис)
Додаток 2
до пункту 1.7 Інструкції про
порядок надання Комітетом з
питань народної і нетрадиційної
медицини при Міністерстві
охорони здоров'я України
спеціального дозволу для
провадження медичної діяльності
в галузі народної і
нетрадиційної медицини
Міністерство охорони здоров'я України
Комітет з питань народної і нетрадиційної медицини
м. Київ
Спеціальний дозвіл
Від___________________ N_________
1. Виданий __________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові) 2. Підтверджує відповідність кваліфікаційним вимогам для
провадження медичної діяльності в народній і нетрадиційній
медицині методом __________________________________________ під
контролем лікаря _____________________________ відповідно до
(зазначити спеціальність) атетсаційно-експертного висновку від ______________N_____________.
3. Спеціальний дозвіл підлягає переоформленню після
закінчення терміну дії атестаційно-експертного висновку.
Голова Комітету з питань
народної і нетрадиційної
медицини при МОЗ України підпис (ініціали, прізвище)
печаткаon top