Документ z0148-16, чинний, поточна редакція — Прийняття від 04.01.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.02.2016. Подивитися в історії? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

04.01.2016  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2016 р.
за № 148/28278

Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 548/21860 (із змінами), що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним департаментом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

К.М. Ворушилін


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
04.01.2016 № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 січня 2016 р.
за № 148/28278

ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

1. У розділі І:

1) у пункті 2:

абзаци другий, третій викласти в такій редакції:

«загальна розрахункова сума - загальна сума вкладів та відсотків, зменшених на суму податку, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку;

розрахункова сума - сума коштів в межах гарантованої, яка є частиною загальної розрахункової суми та яка повертається вкладнику під час дії тимчасової адміністрації за рахунок цільової позики Фонду та/або за рахунок власних коштів банку.»;

абзац п’ятий після слів та цифр «статті 36 Закону» доповнити словами та цифрами «, а у разі ліквідації банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - на день початку ліквідації банку.»;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за його вкладом. Фонд відшкодовує кошти в розмірі вкладу, включаючи відсотки, станом на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на цей день, незалежно від кількості вкладів в одному банку. Сума граничного розміру відшкодування коштів за вкладами не може бути меншою 200000 гривень. Адміністративна рада Фонду не має права приймати рішення про зменшення граничної суми відшкодування коштів за вкладами.

У разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», Фонд гарантує кожному вкладнику банку відшкодування коштів за вкладами, включаючи відсотки, на день початку процедури ліквідації банку, але не більше суми граничного розміру відшкодування коштів за вкладами, встановленого на дату прийняття такого рішення, незалежно від кількості вкладів в одному банку.»;

3) пункт 10 виключити.

У зв’язку з цим пункт 11 вважати пунктом 10;

4) у пункті 10 слова «в день» замінити словами «у день подання документів для»;

5) доповнити розділ новим пунктом 11 такого змісту:

«11. У разі відсутності в банку бази даних про вкладників уповноважена особа Фонду протягом двох робочих днів після встановлення цього факту інформує про це виконавчу дирекцію Фонду.

Передбачені цим Положенням дії із забезпечення виконання зобов’язань банку з виплати коштів вкладникам у період здійснення тимчасової адміністрації та при здійсненні відшкодування коштів за вкладами виконуються після відновлення банком бази даних про вкладників.».

2. У розділі ІІ:

1) пункти 1, 2 викласти в такій редакції:

«1. Національний банк України повідомляє Фонд про віднесення банку до категорії неплатоспроможних не пізніше дня, наступного за днем прийняття такого рішення.

2. Фонд розпочинає процедуру виведення неплатоспроможного банку з ринку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.»;

2) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункти 4 - 16 вважати відповідно пунктами 3 - 15;

3) у пункті 3:

підпункт 2 викласти в такій редакції:

«2) відображення в базі даних сум залишків коштів на рахунках вкладників з урахуванням видаткових операцій (зокрема сум за операціями, що успішно пройшли процедуру авторизації, але не були включені до клірингових вимог) та без урахування сум прибуткових операцій, проведених після початку процедури виведення Фондом банку з ринку;»;

підпункт 5 викласти в такій редакції:

«5) направлення до Фонду протягом трьох робочих днів файлів бази даних «D», «Z», «M» і «N» разом із супровідним листом.

У супровідному листі зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум залишків на рахунках, сум нарахованих відсотків і гарантованих сум у файлах. До супровідного листа додається Акт звірки бази даних та балансових рахунків. Файли «D» і «Z» подаються на електронних носіях. Інформація, що міститься у файлах «M» і «N», подається на паперових та електронних носіях. Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.»;

підпункти 6 - 8 виключити;

4) абзац другий пункту 4 замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються банку. У супровідному листі вказується статус прийняття файла (прийнято без помилок/прийнято з помилками), а також зазначаються сума і кількість безпомилкових записів. Фонд передає банку, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України:

файл із прийнятими безпомилковими записами, включеними до розрахунку гарантованої суми відшкодування;

файл з помилками для перевірки та доопрацювання.»; 

5) у пункті 5:

абзац другий викласти в такій  редакції:

«суть змін (зміна реквізитів вкладника без зміни гарантованої суми, тимчасове обмеження, зняття тимчасового обмеження тощо);»;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

«Банк має право не включати до розрахунку гарантованої суми відшкодування кошти за договорами банківського рахунку до отримання в повному обсязі інформації про операції, здійснені платіжною системою (внутрішньодержавною та міжнародною).»;

6) пункт 6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Виплати за такими зобов'язаннями за рахунок цільової позики Фонду мають розпочатися не пізніше 20 робочих днів (для банків, база даних про вкладників яких містить інформацію про більш як 500000 рахунків, - не пізніше 30 робочих днів) з дня початку процедури виведення Фондом банку з ринку.»;

7) пункт 8 доповнити новим абзацом першим такого змісту:

«8. Рішення про надання цільової позики банку приймається виконавчою дирекцією Фонду. У договорі цільової позики зазначаються сума цільової позики та розмір процентів.».

У зв’язку з цим абзац перший вважати абзацом другим;

8) у пункті 9:

абзац третій замінити трьома новими абзацами такого змісту:

«До Списку не включається інформація про:

вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону;

записи, що повернуті банку як помилкові.».

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами шостим - восьмим;

9) пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Протягом процедури виплат за рахунок цільової позики уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників, яким необхідно здійснити виплати за рахунок цільової позики, в частині зміни:

реквізитів вкладників;

особи вкладника (на підставі свідоцтва про право на спадщину тощо).

Зміни надаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом.»;

10) пункт 13 викласти в такій редакції:

«13. Уповноважена особа Фонду подає виконавчій дирекції Фонду звіти про виплати коштів вкладникам під час дії тимчасової адміністрації (додаток 5):

станом на 01 число кожного місяця протягом дії тимчасової адміністрації;

станом на кінець останнього дня виплат вкладникам за рахунок цільової позики та/або за рахунок власних коштів банку.

Звіти подаються:

на паперовому носії - згідно з додатком 5 до цього Положення;

на електронному носії - за структурою інформаційного рядка файла «Звіт про виплати», визначеною у додатку 6 до цього Положення.»;

11) останнє речення абзацу першого пункту 14 викласти в такій редакції: «Звіти подаються до Фонду разом із супровідним листом, у якому зазначаються кількість інформаційних рядків та підсумкові значення сум.»;

12) пункт 15 викласти в такій редакції:

«15. Уповноважена особа Фонду зобов'язана забезпечити:

виконання умов договору цільової позики;

повернення невикористаної суми цільової позики Фонду у строк, визначений договором цільової позики;

надання виконавчій дирекції Фонду звіту про виплати коштів вкладникам під час дії тимчасової адміністрації (додатки 5, 6) станом на кінець останнього дня виплат та остаточного звіту про виплати коштів вкладникам підчас дії тимчасової адміністрації (додаток 7). Зазначений остаточний звіт подається тільки на паперовому носії.

Одночасно зі звітами банк має право надати до Фонду зміни до бази даних про вкладників відповідно до пункту 5 цього розділу.».

3. Розділ ІІІ викласти в такій редакції:

«III. Діяльність уповноваженої особи Фонду при здійсненні відшкодувань коштів за вкладами

1. Фонд розпочинає процедуру ліквідації банку не пізніше наступного робочого дня після офіційного отримання рішення Національного банку України про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку, крім випадку, коли ліквідація здійснюється за ініціативою власників банку.

2. Уповноважена особа Фонду протягом одного робочого дня (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - протягом 15 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку формує та подає до Фонду:

перелік вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (далі - Перелік) (додаток 8), із визначенням сум, що підлягають відшкодуванню;

переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 8, 11 частини четвертої статті 26 Закону.

Переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів:

4 - 6 частини четвертої статті 26 Закону - подаються за структурою інформаційного рядка файла «N»;

7, 8 і 11 частини четвертої статті 26 Закону - подаються за структурою інформаційного рядка файла «М».

3. Перелік складається станом на день отримання рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Визначений у Переліку залишок гарантованої суми надається з урахуванням розрахункових сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у неплатоспроможному банку.

Якщо вкладник не отримав свої вклади у межах суми граничного розміру відшкодування протягом дії тимчасової адміністрації, така сума відшкодування включається до Переліку.

До Переліку не включаються:

інформація про вкладників, які отримали всю належну їм гарантовану суму відшкодування під час дії тимчасової адміністрації;

інформація про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до частини четвертої статті 26 Закону;

записи, що повернуті банку для доопрацювання як помилкові, - до усунення помилок.

4. Перелік та переліки вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом, подаються до Фонду на паперових та електронних носіях разом із супровідним листом:

на паперових носіях - пронумеровані, прошиті, складені в алфавітному порядку за прізвищами та засвідчені підписом уповноваженої особи Фонду і відбитком печатки банку, що ліквідується;

на електронних носіях - у csv файлі.

Дані на паперових та електронних носіях повинні бути ідентичними.

Інформація про вкладника в Переліку має забезпечувати можливість його ідентифікації відповідно до законодавства.

Файл csv формується за структурою інформаційного рядка файла «Перелік вкладників» (додаток 9) та за правилами формування csv файлів (додаток 10).

5. Протягом процедури ліквідації уповноважена особа Фонду може надавати до Фонду додаткову інформацію про вкладників стосовно:

зменшення (збільшення) кількості вкладників, яким необхідно здійснити виплати відшкодування;

зміни розміру належних їм сум;

зміни особи вкладника;

змін реквізитів вкладників;

змін розміру сум разом із змінами реквізитів вкладників.

Додаткова інформація надається окремими файлами залежно від її типу.».

4. У розділі ІV:

1) абзац третій пункту 1 викласти в такій редакції:

«невключення до Переліку інформації про вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом (відповідно до інформації, наданої уповноваженою особою Фонду);»;

2) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Фонд складає на підставі Переліку загальний Реєстр вкладників, які мають право на відшкодування коштів за вкладами за рахунок Фонду (з урахуванням обмежень, визначених уповноваженою особою Фонду відповідно до частини другої статті 38 Закону), за формою, наведеною у додатку 11 до цього Положення (далі - Загальний Реєстр).

Протягом трьох робочих днів (у разі прийняття Національним банком України рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку з підстав, визначених частиною другою статті 77 Закону України «Про банки і банківську діяльність», - протягом 20 робочих днів) з дня отримання Фондом рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку виконавча дирекція Фонду затверджує реєстр вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування відповідно до наданого уповноваженою особою Фонду Переліку.»;

3) у пункті 3:

у першому реченні абзацу другого слова «на CD-дисках» виключити;

в абзаці третьому слова «/Реєстр переказів» виключити;

4) пункт 4 виключити.

У зв’язку з цим пункти 5 –14 вважати відповідно пунктами 4 - 13;

5) пункти 4, 5 викласти в такій редакції:

«4. Фонд здійснює виплату гарантованих сум відшкодування за Загальним Реєстром (частинами Загального Реєстру) та/або за Реєстром переказів, що є частиною Загального Реєстру, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень до Фонду.

Виплати здійснюються через банки-агенти на підставі укладених з ними договорів.

5. На підставі рішення виконавчої дирекції за розпорядженням директора-розпорядника Фонд розпочинає виплату відшкодування коштів у національній валюті України (здійснює перерахування гарантованої суми відповідно до умов договорів із банками-агентами, передачу Загального Реєстру (частин Загального Реєстру) банкам-агентам) з наступного робочого дня після затвердження виконавчою дирекцією Фонду реєстру вкладників для здійснення виплат гарантованої суми відшкодування.»;

6) абзаци другий - четвертий пункту 6 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«Виконавча дирекція Фонду приймає рішення про подальші виплати вкладникам за частиною Загального Реєстру або за Реєстром переказів, сформованим за результатами розгляду індивідуальних звернень.

Фонд формує частину Загального Реєстру на суму відшкодування, що не отримана вкладниками, та направляє його банкам-агентам для подальшого здійснення виплат. При цьому до цієї частини Загального Реєстру не включаються записи, виплата за якими здійснюватиметься спадкоємцям (представникам спадкоємців).»;

7) абзац другий пункту 7 викласти в такій редакції:

«Виплата сум відшкодування особам, які внаслідок їх неявки або з інших причин (вкладники, реквізити яких у Загальному реєстрі/частині Загального Реєстру відмінні від реквізитів їх документів тощо) не одержали кошти протягом строку виплат за Загальним реєстром або частиною Загального реєстру, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду їх індивідуальних звернень до Фонду.»;

8) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

«8. Для отримання коштів по закінченні процедури виплат за Загальним Реєстром або частиною Загального Реєстру вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування. Рекомендована форма заяви наведена в додатку 13 до цього Положення.»;

9) у першому реченні пункту 9 цифру «9» замінити цифрою «8»;

10) у пункті 11 абзаци другий, третій виключити;

11) доповнити розділ новим пунктом 14 такого змісту:

«14. Копії документів мають бути чіткими.

Фонд звіряє дані, зазначені у копіях документів, із даними, що вказані у Переліку. Перевірка здійснюється відповідно до розділу VI цього Положення. Після перевірки даних про особу, яка має право на отримання гарантованої суми відшкодування, такі дані включаються до Реєстру переказів, сформованого за результатами розгляду індивідуальних звернень.

Реєстр переказів формується за структурою Загального Реєстру.».

5. У розділі V:

1) у пунктах 1 - 3 слова «Реєстр переказів» у всіх відмінках замінити відповідно словами «частина Загального Реєстру, Реєстр переказів» у відповідних відмінках;

2) у пункті 9 слова «двох робочих днів» замінити словами «одного робочого дня»;

3) пункт 10 доповнити новим реченням такого змісту: «Звіти можуть бути передані до Фонду в електронному вигляді засобами електронної пошти Національного банку України.».

6. У розділі VІ:

1) у пунктах 6, 7 слова «Реєстр переказів» у всіх відмінках замінити словами «частина Загального Реєстру/Реєстр переказів» у відповідних відмінках;

2) абзац шостий пункту 7 після слів «пропуск слів,» доповнити словом «літер,», а після слів «даті видачі,» доповнити словами «що дають можливість визначення органу, яким виданий документ,»;

3) абзац перший пункту 8 викласти в такій редакції:

«8. Якщо остаточний результат перевірки даних вкладника банком-агентом визнано негативним, виплата гарантованої суми відшкодування не здійснюється.»;

4) пункт 9 виключити.

7. Назву додатка 5 викласти в такій редакції:

«ЗВІТ
про виплати коштів вкладникам під час дії тимчасової адміністрації».

8. У графі 3 рядка 11 додатка 6 слова «за рахунок траншу позики» замінити словами «під час дії тимчасової адміністрації».

9. Додаток 7 викласти в новій редакції (додається).

10. У назві додатка 11 слова «/РЕЄСТР ПЕРЕКАЗІВ вкладникам» виключити.

11. У назві додатка 12 слова «/Реєстр переказів» виключити.

Начальник відділу
організації виплат


І.В. Араліна


Додаток 7
до Положення про порядок
відшкодування Фондом гарантування
вкладів фізичних осіб коштів за вкладами
(пункт 15 розділу II)

ОСТАТОЧНИЙ ЗВІТ
про виплати коштів вкладникам під час дії тимчасової адміністрації

станом на ____________ року

__________________________________
(найменування банку)

_____________________________________
(місцезнаходження банку)

1

Cума цільової позики для виплати вкладникам гарантованих відшкодувань згідно з Договором від ____________ № __, грн


2

Загальна сума коштів, отримана банком від Фонду в межах цільової позики для виплати вкладникам, грн


3

Виплачено банком вкладникам за рахунок:

сума, грн

кількість рахунків

3.1

коштів Фонду

3.2

власних коштів банку

4

Повернуто банком до Фонду:

сума, грн

дата

4.1

невитрачений залишок цільової позики


4.2

дострокове погашення цільової позики

4.3

проценти за користування цільовою позикою

Уповноважена особа ФондуМ.П.

___________
(підпис)

________________________
(ініціали та прізвище)вгору