Document z0148-13, previous version — Revision on July 24, 2015, on the basis - z0795-15
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013  № 130/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 148/22680

Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1316/5 від 11.08.2014
№ 1160/5 від 07.07.2015}

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 та абзацу сьомого частини другої статті 98 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації).

1.2. Форму № 1 “Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство”.

1.3. Форму № 1.1 “Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство”.

1.4. Форму № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника”.

1.5. Форму № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати”.

1.6. Форму № 4 “Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними”.

1.7. Форму № 5 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу”.

1.8. Форму № 5.1 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу”.

1.9. Форму № 5.2 “Фінансові результати діяльності боржника”.

1.10. Форму № 6 “Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство”.

1.11. Форму № 7 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця”.

1.12. Форму № 8 “Повідомлення про арбітражного керуючого”.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

4. Державному підприємству “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) у двомісячний строк з дня прийняття цього наказу забезпечити технічну та технологічну можливість внесення інформації, поданої відповідно до затверджених цим наказом форм подання обов’язкових відомостей, до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 148/22680

ПОРЯДОК
подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 та абзацу сьомого частини другої статті 98 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з метою правильного заповнення форм повідомлень, які містять відомості про стан провадження у справі про банкрутство, сторони у справі про банкрутство і фінансово-господарські показники боржника (далі - форми подання інформації). Цей Порядок містить опис методики заповнення полів.

1.2. Форми подання інформації та їх зміст розроблено з урахуванням положень Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, наказів Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 “Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами), від 29 листопада 2000 року № 302 “Про Примітки до річної фінансової звітності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125 (із змінами), та інших нормативно-правових актів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснення процедур банкрутства та діяльності арбітражного керуючого.

II. Заповнення полів форм подання інформації

Форми подання інформації подаються арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) через он-лайн систему електронної звітності арбітражних керуючих.

Форма подання інформації вважається поданою з моменту підписання електронним цифровим підписом (далі - ЕЦП) арбітражного керуючого та надходження підписаної форми до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

В он-лайн системі електронної звітності арбітражних керуючих дозволяється використання ЕЦП тільки акредитованих центрів сертифікації ключів.

{Розділ II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

IІІ. Заповнення полів, загальних для всіх або декількох форм подання інформації

3.1. Усі форми подання інформації заповнюються та подаються в обов'язковому порядку у строки, зазначені в додатку до цього Порядку, залежно від стадії провадження процедури банкрутства, вчинення процесуальних дій та виконання арбітражними керуючими інших обов'язків відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Форми подання інформації повинні містити повну та достовірну інформацію.

У разі некоректного заповнення одного або декількох полів форми подання інформації або заповнення без дотримання вимог цього Порядку підписання такої форми ЕЦП є неможливим.

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

3.2. Більшість форм подання інформації містять поля, які заповнюються за такими правилами:

при заповненні поля «Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)» у разі подання інформації не за повний місяць (наприклад, у разі подання форми протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження) вказується місяць, у якому подається відповідна форма. Якщо форма подається вперше після порушення провадження, у відповідному полі вказується місяць, у якому подається відповідна форма;

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац третій пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

поле “Суддя” містить прізвище, ім’я та по батькові судді, який здійснює провадження у справі про банкрутство;

поле “Дата” та інші поля, що містять дані типу “дата”, заповнюються даними у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця; мм - місяць; рррр - рік (наприклад: 01.01.2013). День місяця та місяць вказуються обов’язково двома цифрами, тобто 01.01.2013;

поле “Найменування”. Деякі форми подання інформації мають поле, що містить найменування юридичної особи - боржника, кредитора. Найменування юридичної особи повинно точно відповідати найменуванню, що вживається в реєстраційних документах юридичної особи, у документах суду або в інших офіційних документах;

при заповненні поля “Область” вказується офіційна (загальновживана) назва області (наприклад: Київська, Рівненська, Івано-Франківська). Поле заповнюється у разі, якщо об’єкт розташований у населеному пункті обласного та районного значення;

{Абзац шостий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

при заповненні поля “Район” вказується офіційна (загальновживана) назва району, наприклад: Калинівський, Мелітопольський, Конотопський. Поле заповнюється, якщо об’єкт розташований у населеному пункті районного підпорядкування;

{Абзац сьомий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

при заповненні поля “Населений пункт” вказується назва населеного пункту (міста, села тощо);

{Абзац восьмий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

при заповненні полів, де зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, слід вказувати прізвище, ім’я та по батькові так, як вони зазначені в офіційних документах суду або інших офіційних документах;

заповнюючи поле “Номер телефону”, потрібно вказати номер телефону, включаючи код населеного пункту, який береться в дужки. У разі посилання на номер мобільного телефону необхідно вказати код оператора мобільного зв’язку;

інформація, що визначає, коли і ким була заповнена форма подання інформації, міститься в електронному цифровому підписі, яким арбітражний керуючий підписує форму подання інформації.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац дванадцятий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац тринадцятий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

ІV. Особливості заповнення форм подання інформації

4.1. Форма № 1 “Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство”.

Поле 6 “Стаття Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, відповідно до якої порушено провадження у справі про банкрутство” підлягає заповненню, якщо справу про банкрутство порушено відповідно до статей розділу VIІ зазначеного Закону, із зазначенням відповідної статті розділу (наприклад: стаття 95).

В іншому разі поле 6 не заповнюється і ставиться прочерк “ - ”.

У полях 8.1 “Найменування (для юридичних осіб)” та 8.2 “Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)” мають бути вказані код згідно з ЄДРПОУ та найменування ініціатора порушення справи - юридичної особи. Якщо справа про банкрутство порушується за ініціативою фізичної особи - підприємця, заповнюється поле 8.3 “П.І.Б., номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців)”.

Якщо справа про банкрутство порушена за заявою боржника, ці поля не заповнюються і ставиться прочерк “ - ”.

У полі 9.8 “Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)” розмір частки вказується у форматі двозначного числа з двома знаками після коми (наприклад: 27,00 означає, що частка державної власності у статутному капіталі боржника становить 27 %).

Якщо провадження у справі про банкрутство порушено відносно державного підприємства, поле 9.8 “Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)” заповнюється як 100 %.

Поле 9.9 “Суб’єкт управління об’єктами державної власності” заповнюється, якщо держава володіє часткою майна боржника понад 50 % або боржник є державним підприємством, при цьому у полі вказується орган, уповноважений управляти державним майном (наприклад: Міністерство інфраструктури України).

4.2. Форма № 1.1 “Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство”.

У полі 7 “Статус арбітражного керуючого у даній справі” вказується характер повноважень, які здійснює арбітражних керуючий у даній справі (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

4.3. Форма № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника”.

Поле 12 “Стаття Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, відповідно до якої здійснюється провадження у справі про банкрутство” підлягає заповненню, якщо провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до вимог розділу VIІ зазначеного Закону, із зазначенням відповідної статті розділу. В іншому разі поле 11 не заповнюється і ставиться прочерк “ - ”.

Поле повинно містити дані на момент заповнення та подання цієї форми.

У полі 13 “Судова процедура, в якій перебуває боржник” вказується одна із судових процедур, застосованих щодо боржника на момент заповнення та подання форми (розпорядження майном, мирова угода, санація (відновлення платоспроможності) боржника, ліквідація).

У полі 15.1 “Короткий зміст оголошення” вказується характер опублікованого оголошення (наприклад: “Про порушення провадження у справі про банкрутство” або “Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури”).

У полі 15.2 "Найменування офіційного друкованого органу / назва офіційного веб-сайту" зазначається повна назва друкованого органу або назва офіційного веб-сайту з посиланням на відповідну сторінку, на якій розміщено оголошення (наприклад: "Голос України" або веб-сайт Міністерства юстиції України - http://www.minjust.gov.ua/news/43581).

{Абзац шостий пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полях 15.3 "Номер офіційного друкованого органу" та 15.4 "Дата виходу з друку / розміщення оголошення на веб-сайті" вказуються значення, що відповідають вихідним даним номера друкованого органу, у якому розміщено відповідне оголошення, або дата оприлюднення оголошення на відповідному веб-сайті. У разі розміщення оголошення на офіційному веб-сайті у полі 15.3 "Номер офіційного друкованого органу" ставиться прочерк у вигляді риски "-".

{Абзац сьомий пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полі 17 “Дата формування висновку щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та його короткий зміст” вказуються дата формування даного висновку та його результати (наприклад: “Ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства не виявлено” або “Виявлено ознаки фіктивного банкрутства” тощо).

У полі 21 “Строк санації до “___”_____20__року” вказується дата, до якої триває процедура санації відповідно до ухвали суду.

У полі 23 “Строк санації продовжено до “___”_____ 20__ року” вказується дата, до якої процедуру санації продовжено відповідно до ухвали господарського суду.

У полі 25 “Результати санації” вказуються конкретні результати цієї процедури (наприклад: платоспроможність боржника не відновлено, перехід до процедури ліквідації).

4.4. Форма № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати”.

{Абзац другий пункту 4.4 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полі 7 "Заборгованість із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним ("01" ____________ 20__ року), грн" зазначається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду (наприклад: якщо звітність подається за грудень місяць, то сума заборгованості зазначається станом на 01 січня і містить інформацію про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за листопад та попередні періоди).

{Абзац другий пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полі 9 “Загальна сума погашеної заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним (“01”______ 20___ року), грн” зазначається загальна сума заборгованості із заробітної плати, погашеної за весь час провадження у справі про банкрутство.

Значення грошових сум вказується у гривнях.

У разі відсутності заборгованості із заробітної плати у полях 6 - 10 проставляються нулі (“0”).

У полі 10 "Загальна кількість працівників боржника, які мають заборгованість із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним" зазначається загальна кількість працівників, яка включає в себе всі категорії працівників як працюючих, так і звільнених.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

4.5. Форма № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника” та форма № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати” подаються щомісяця в обов’язковому порядку з моменту призначення арбітражного керуючого. Інші форми подаються з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком та додатком до нього.

{Пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

4.6. Форма № 4 “Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними”.

При першому поданні форми № 4 відносно юридичних осіб - боржників поля цієї форми заповнюються відповідно до ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів та даних щодо розрахунків з кредиторами, відносно фізичних осіб - підприємців поля цієї форми заповнюються відповідно до ухвали про порядок і розмір задоволення вимог кредиторів.

При наступних поданнях до форми № 4 включаються також і поточні вимоги кредиторів, крім графи "Сума визнаних судом вимог, валюта".

{Абзац третій пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

Форма № 4 відносно боржників - фізичних осіб - підприємців заповнюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для провадження справ про банкрутство відносно фізичних осіб - підприємців.

Значення грошових сум вказується відносно кожного окремого кредитора із зазначенням літерного коду валюти, в якій визнано вимоги даного кредитора, відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України, чинної на момент подання інформації.

У разі здійснення провадження у справі про банкрутство відповідно до статей Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, які не передбачають затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів, форма № 4 заповнюється та подається  вперше через 10 днів після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів.

До поля 7 “Реєстр вимог кредиторів/порядок і розмір задоволення вимог кредиторів” форми № 4 вносяться дані щодо кожного кредитора відповідно до черговості, встановленої Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

{Абзац сьомий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

4.7. Форми № 5 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу”, № 5.1 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу” та № 5.2 “Фінансові результати діяльності боржника”.

Вказані форми заповнюються на підставі матеріалів бухгалтерської та статистичної інформації підприємства-боржника.

Перше подання інформації за вказаними формами здійснюється станом на останній звітний період, що передував даті порушення справи про банкрутство.

{Абзац четвертий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац п'ятий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац шостий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац сьомий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац восьмий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац дев'ятий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Значення грошових сум вказується у тисячах гривень.

4.8. Якщо судом винесено ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство, арбітражний керуючий протягом 10 днів з дати винесення цієї ухвали одночасно з формою № 6 “Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство” в обов’язковому порядку подає форми №№ 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 7.

4.9. Форми подання інформації №№ 1, 2, 5, 5.1, 5.2 підлягають заповненню арбітражним керуючим щодо боржників - юридичних осіб.

4.10. Форми подання інформації №№ 1.1, 3, 4, 6 підлягають заповненню арбітражним керуючим щодо боржників як юридичних осіб, так і фізичних осіб - підприємців.

4.11. Форма подання інформації № 7 підлягає заповненню арбітражними керуючими щодо боржників - фізичних осіб - підприємців.

4.12. У разі якщо арбітражний керуючий є членом одночасно декількох саморегулівних організацій, у полі 2 “Назва саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої є арбітражний керуючий” форми № 8 вказується перелік усіх саморегулівних організацій, членом яких є арбітражний керуючий.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток
до Порядку подання арбітражними
керуючими (розпорядниками майна,
керуючими санацією, ліквідаторами)
обов’язкових відомостей (інформації)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА СТРОКИ
подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Номер форми

Назва форми

Строк подання

1

Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство

Один раз протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого

1.1

Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство

Протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором

2

Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника

Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

3

Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати

Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

4

Повідомлення про реєстр вимог кредиторів та стан розрахунку з ними

Перше подання:
для юридичних осіб - боржників: протягом 10 днів після винесення ухвали про затвердження реєстру вимог кредиторів або протягом 10 днів після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів (абзац шостий пункту 4.6 Порядку); для фізичних осіб - підприємців: протягом 10 днів після винесення ухвали про порядок і розмір задоволення вимог кредиторів.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

5

Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу

Протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або переходу до іншої стадії провадження у справі про банкрутство, після проведення інвентаризації та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

5.1

Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу

5.2

Фінансові результати діяльності боржника

6

Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство

Протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

7

Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця

Перше подання - протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого. Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

8

Повідомлення про арбітражного керуючого

Протягом 10 днів після отримання свідоцтва та протягом 10 днів у разі будь-яких змін у наданій інформації

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 1
Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство

{Форма № 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 1.1
Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство

{Форма № 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 2
Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника

{Форма № 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 3
Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати

{Форма № 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 4
Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними

{Форма № 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 5
Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу

{Форма № 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 5.1
Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу

{Форма № 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 5.2
Фінансові результати діяльності боржника

{Форма № 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 6
Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство

{Форма № 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 7
Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство  фізичної особи - підприємця

{Форма № 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 8
Повідомлення про арбітражного керуючого

{Форма № 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарьon top