Document z0148-13, first version — Adoption on January 18, 2013
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013  № 130/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 148/22680

Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 та абзацу сьомого частини другої статті 98 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації).

1.2. Форму № 1 “Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство”.

1.3. Форму № 1.1 “Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство”.

1.4. Форму № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника”.

1.5. Форму № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати”.

1.6. Форму № 4 “Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними”.

1.7. Форму № 5 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу”.

1.8. Форму № 5.1 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу”.

1.9. Форму № 5.2 “Фінансові результати діяльності боржника”.

1.10. Форму № 6 “Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство”.

1.11. Форму № 7 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця”.

1.12. Форму № 8 “Повідомлення про арбітражного керуючого”.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

4. Державному підприємству “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) у двомісячний строк з дня прийняття цього наказу забезпечити технічну та технологічну можливість внесення інформації, поданої відповідно до затверджених цим наказом форм подання обов’язкових відомостей, до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 148/22680

ПОРЯДОК
подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 та абзацу сьомого частини другої статті 98 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з метою правильного заповнення форм повідомлень, які містять відомості про стан провадження у справі про банкрутство, сторони у справі про банкрутство і фінансово-господарські показники боржника (далі - форми подання інформації). Цей Порядок містить опис методики заповнення полів.

1.2. Форми подання інформації та їх зміст розроблено з урахуванням положень Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, наказів Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 “Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами), від 29 листопада 2000 року № 302 “Про Примітки до річної фінансової звітності”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125 (із змінами), та інших нормативно-правових актів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснення процедур банкрутства та діяльності арбітражного керуючого.

II. Заповнення полів форм подання інформації

2.1. Поля форм подання інформації повинні бути надруковані без виправлень, які можуть призвести до двозначного трактування даних. Бланки форм подання інформації розміщено на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет Мін’юсту України.

2.2. Усі форми подання інформації заповнюються та подаються в обов’язковому порядку у строки, зазначені в додатку до цього Порядку, залежно від стадії провадження процедури банкрутства, вчинення процесуальних дій та виконання арбітражними керуючими інших обов’язків відповідно до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

Під поданням слід розуміти дату надходження форм подання інформації до територіального органу з питань банкрутства.

У разі якщо інформація, яка підлягає поданню за звітний місяць, не змінилась порівняно з попереднім звітним місяцем, замість форм подання інформації арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) надсилає лист-повідомлення до територіального органу з питань банкрутства, в якому обов’язково зазначаються звітний місяць, номери та назви форм, інформація за якими залишається незмінною.

2.3. Заповнені форми подання інформації мають бути подані в паперовому вигляді, а також електронною поштою або на електронних носіях до територіальних органів з питань банкрутства за місцезнаходженням боржника, крім форми № 8, яка подається до територіального органу з питань банкрутства за місцезнаходженням офісу (контори) арбітражного керуючого.

IІІ. Заповнення полів, загальних для всіх або декількох форм подання інформації

3.1. Обов’язковому заповненню підлягають усі поля форм подання інформації. Якщо подія або дії не відбулись, у відповідному полі ставиться прочерк у вигляді риски “ - ”.

3.2. Більшість форм подання інформації містять поля, які заповнюються за такими правилами:

поле “Номер справи” заповнюється відповідно до номера справи про банкрутство у господарському суді. При заповненні цього поля необхідно вказувати номер справи, звертаючи увагу на вживання в номері великих та малих літер, а також спеціальних символів;

поле “Найменування суду” містить найменування суду, в якому розглядається справа про банкрутство;

поле “Суддя” містить прізвище, ім’я та по батькові судді, який здійснює провадження у справі про банкрутство;

поле “Дата” та інші поля, що містять дані типу “дата”, заповнюються даними у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця; мм - місяць; рррр - рік (наприклад: 01.01.2013). День місяця та місяць вказуються обов’язково двома цифрами, тобто 01.01.2013;

поле “Найменування”. Деякі форми подання інформації мають поле, що містить найменування юридичної особи - боржника, кредитора. Найменування юридичної особи повинно точно відповідати найменуванню, що вживається в реєстраційних документах юридичної особи, у документах суду або в інших офіційних документах;

при заповненні поля “Область” вказується офіційна (загальновживана) назва області (наприклад: Київська, Рівненська, Івано-Франківська). Слово “область” або скорочення “обл.” після назви області не пишеться. Поле заповнюється у разі, якщо об’єкт розташований у населеному пункті обласного та районного значення. Поле “Область” не заповнюється у разі, якщо об’єкт розташований в обласному центрі або в містах Києві та Севастополі;

при заповненні поля “Район” вказується офіційна (загальновживана) назва району, наприклад: Калинівський, Мелітопольський, Конотопський. Слово “район” або скорочення “р-н” після назви району не пишеться. Поле заповнюється, якщо об’єкт розташований у населеному пункті районного підпорядкування. Поле “Район” не заповнюється в разі, якщо об’єкт розташований у районному центрі або в місті обласного значення;

при заповненні поля “Населений пункт” вказується назва населеного пункту (міста, села тощо). Слова “місто”,“село” або такі їх скорочення, як «м.», «с.», перед назвою населеного пункту не пишуться;

при заповненні полів, де зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, слід вказувати прізвище, ім’я та по батькові так, як вони зазначені в офіційних документах суду або інших офіційних документах;

заповнюючи поле “Номер телефону”, потрібно вказати номер телефону, включаючи код населеного пункту, який береться в дужки. У разі посилання на номер мобільного телефону необхідно вказати код оператора мобільного зв’язку;

інформація, що визначає, коли і ким була заповнена форма подання інформації, вказується в полях “Арбітражний керуючий”, “Номер та дата видачі свідоцтва”, “Контактний телефон”, “E-mail”, “Дата заповнення”. Ці поля в усіх формах подання інформації мають однакову назву. У полі “Арбітражний керуючий” вказуються прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого, що заповнив форму. Арбітражні керуючі, які здійснюють свою діяльність відповідно до ліцензії, до отримання свідоцтва на право здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) серію, номер та дату видачі ліцензії зазначають у полі “Номер та дата видачі свідоцтва”;

деякі дані, що вказуються у формах подання інформації, можуть бути конфіденційними. До визнання боржника банкрутом конфіденційною є інформація, яку містять форми № 5, № 5.1 і № 5.2. Рівень конфіденційності вказується при заповненні поля “Рівень конфіденційності” відповідної форми подання інформації. Якщо інформація конфіденційна, у відповідному полі ставиться літера “К”.

ІV. Особливості заповнення форм подання інформації

4.1. Форма № 1 “Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство”.

Поле 6 “Стаття Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, відповідно до якої порушено провадження у справі про банкрутство” підлягає заповненню, якщо справу про банкрутство порушено відповідно до статей розділу VIІ зазначеного Закону, із зазначенням відповідної статті розділу (наприклад: стаття 95).

В іншому разі поле 6 не заповнюється і ставиться прочерк “ - ”.

У полях 8.1 “Найменування (для юридичних осіб)” та 8.2 “Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)” мають бути вказані код згідно з ЄДРПОУ та найменування ініціатора порушення справи - юридичної особи. Якщо справа про банкрутство порушується за ініціативою фізичної особи - підприємця, заповнюється поле 8.3 “П.І.Б., номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців)”.

Якщо справа про банкрутство порушена за заявою боржника, ці поля не заповнюються і ставиться прочерк “ - ”.

У полі 9.8 “Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)” розмір частки вказується у форматі двозначного числа з двома знаками після коми (наприклад: 27,00 означає, що частка державної власності у статутному капіталі боржника становить 27 %).

Якщо провадження у справі про банкрутство порушено відносно державного підприємства, поле 9.8 “Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)” заповнюється як 100 %.

Поле 9.9 “Суб’єкт управління об’єктами державної власності” заповнюється, якщо держава володіє часткою майна боржника понад 50 % або боржник є державним підприємством, при цьому у полі вказується орган, уповноважений управляти державним майном (наприклад: Міністерство інфраструктури України).

4.2. Форма № 1.1 “Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство”.

У полі 7 “Статус арбітражного керуючого у даній справі” вказується характер повноважень, які здійснює арбітражних керуючий у даній справі (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

4.3. Форма № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника”.

Поле 12 “Стаття Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, відповідно до якої здійснюється провадження у справі про банкрутство” підлягає заповненню, якщо провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до вимог розділу VIІ зазначеного Закону, із зазначенням відповідної статті розділу. В іншому разі поле 11 не заповнюється і ставиться прочерк “ - ”.

Поле повинно містити дані на момент заповнення та подання цієї форми.

У полі 13 “Судова процедура, в якій перебуває боржник” вказується одна із судових процедур, застосованих щодо боржника на момент заповнення та подання форми (розпорядження майном, мирова угода, санація (відновлення платоспроможності) боржника, ліквідація).

У полі 15.1 “Короткий зміст оголошення” вказується характер опублікованого оголошення (наприклад: “Про порушення провадження у справі про банкрутство” або “Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури”).

У полі 15.2 “Найменування офіційного друкованого органу” вказується повна назва друкованого органу (наприклад: “Голос України” або “Урядовий кур’єр”).

У полях 15.3 “Номер офіційного друкованого органу” та 15.4 “Дата виходу з друку” вказуються значення, що відповідають вихідним даним номера друкованого органу, у якому розміщено відповідне оголошення.

У полі 17 “Дата формування висновку щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та його короткий зміст” вказуються дата формування даного висновку та його результати (наприклад: “Ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства не виявлено” або “Виявлено ознаки фіктивного банкрутства” тощо).

У полі 21 “Строк санації до “___”_____20__року” вказується дата, до якої триває процедура санації відповідно до ухвали суду.

У полі 23 “Строк санації продовжено до “___”_____ 20__ року” вказується дата, до якої процедуру санації продовжено відповідно до ухвали господарського суду.

У полі 25 “Результати санації” вказуються конкретні результати цієї процедури (наприклад: платоспроможність боржника не відновлено, перехід до процедури ліквідації).

4.4. Форма № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати”.

Поля форми № 3 заповнюються з урахуванням поточної заборгованості із заробітної плати.

У полі 7 “Заборгованість із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним (“01”________ 20___ року), грн” зазначається сума заборгованості із заробітної плати, яка існує на 01 число місяця, наступного за звітним (наприклад: якщо звітність подається за грудень місяць, то сума заборгованості зазначається станом на 01 січня).

У полі 9 “Загальна сума погашеної заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним (“01”______ 20___ року), грн” зазначається загальна сума заборгованості із заробітної плати, погашеної за весь час провадження у справі про банкрутство.

Значення грошових сум вказується у гривнях.

У разі відсутності заборгованості із заробітної плати у полях 6 - 10 проставляються нулі (“0”).

4.5. Форма № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника” та форма № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати” подаються щомісяця в обов’язковому порядку з моменту призначення арбітражного керуючого. Інші форми подаються з урахуванням особливостей, встановлених цим Положенням та додатком до нього.

4.6. Форма № 4 “Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними”.

При першому поданні форми № 4 відносно юридичних осіб - боржників поля цієї форми заповнюються відповідно до ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів та даних щодо розрахунків з кредиторами, відносно фізичних осіб - підприємців поля цієї форми заповнюються відповідно до ухвали про порядок і розмір задоволення вимог кредиторів.

При наступних поданнях до форми № 4 включаються також і поточні вимоги кредиторів.

Форма № 4 відносно боржників - фізичних осіб - підприємців заповнюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для провадження справ про банкрутство відносно фізичних осіб - підприємців.

Значення грошових сум вказується відносно кожного окремого кредитора із зазначенням літерного коду валюти, в якій визнано вимоги даного кредитора, відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України, чинної на момент подання інформації.

У разі здійснення провадження у справі про банкрутство відповідно до статей Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, які не передбачають затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів, форма № 4 заповнюється та подається  вперше через 10 днів після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів.

До поля 7 “Реєстр вимог кредиторів/порядок і розмір задоволення вимог кредиторів” форми № 4 вносяться дані щодо кожного кредитора відповідно до черговості, встановленої Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”. Якщо кількість кредиторів становить понад 100 осіб, дані щодо реєстру вимог кредиторів можуть подаватися до територіального органу з питань банкрутства лише в електронному варіанті форми № 4, без заповнення зазначеного поля у паперовому примірнику.

4.7. Форми № 5 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу”, № 5.1 “Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу” та № 5.2 “Фінансові результати діяльності боржника”.

Вказані форми заповнюються на підставі матеріалів бухгалтерської та статистичної інформації підприємства-боржника.

Перше подання інформації за вказаними формами здійснюється станом на останній звітний період, що передував даті порушення справи про банкрутство.

Поля форм № 5 і № 5.1 заповнюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 (із змінами).

Поля 4, 5, 6, 7, 8.1, 8.2, 9, 10.1, 10.2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 форми № 5.2 заповнюються відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 397/3690 (із змінами).

Поле 19 “Капітальні інвестиції, разом (340)” форми № 5.2 заповнюється відповідно до Примітки до річної фінансової звітності, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 року № 302, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 грудня 2000 року за № 904/5125 (із змінами).

Поле 20 “Дебіторська заборгованість, усього” заповнюється відповідно до суми даних, зазначених у рядках 050, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210 форми № 1 “Баланс”, наведеної в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 (із змінами).

Поле 21 “Кредиторська заборгованість, усього” заповнюється відповідно до суми даних, зазначених у рядках 480 та 620 форми № 1 “Баланс”, наведеної в додатку до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 396/3689 (із змінами).

Поле 22 “Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб (рядок 020 Ф.1 - РС)” форми № 5.2 заповнюється відповідно до форми № 1-РС “Звіт про витрати на утримання робочої сили”, затвердженої наказом Державного комітету статистики України від 28 липня 2010 року № 307 (із змінами).

Значення грошових сум вказується у тисячах гривень.

4.8. Якщо судом винесено ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство, арбітражний керуючий протягом 10 днів з дати винесення цієї ухвали одночасно з формою № 6 “Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство” в обов’язковому порядку подає форми №№ 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 7.

4.9. Форми подання інформації №№ 1, 2, 5, 5.1, 5.2 підлягають заповненню арбітражним керуючим щодо боржників - юридичних осіб.

4.10. Форми подання інформації №№ 1.1, 3, 4, 6 підлягають заповненню арбітражним керуючим щодо боржників як юридичних осіб, так і фізичних осіб - підприємців.

4.11. Форма подання інформації № 7 підлягає заповненню арбітражними керуючими щодо боржників - фізичних осіб - підприємців.

4.12. У разі якщо арбітражний керуючий є членом одночасно декількох саморегулівних організацій, у полі 2 “Назва саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої є арбітражний керуючий” форми № 8 вказується перелік усіх саморегулівних організацій, членом яких є арбітражний керуючий.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток
до Порядку подання арбітражними
керуючими (розпорядниками майна,
керуючими санацією, ліквідаторами)
обов’язкових відомостей (інформації)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА СТРОКИ
подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Номер форми

Назва форми

Строк подання

1

Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство

Один раз протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого

1.1

Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство

Протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором

2

Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника

Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

3

Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати

Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

4

Повідомлення про реєстр вимог кредиторів та стан розрахунку з ними

Перше подання:
для юридичних осіб - боржників: протягом 10 днів після винесення ухвали про затвердження реєстру вимог кредиторів або протягом 10 днів після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів у випадку (абзац п’ятий пункту 4.5 Порядку); для фізичних осіб - підприємців: протягом 10 днів після винесення ухвали про порядок і розмір задоволення вимог кредиторів.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

5

Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу

Протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або переходу до іншої стадії провадження у справі про банкрутство, після проведення інвентаризації та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

5.1

Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу

5.2

Фінансові результати діяльності боржника

6

Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство

Протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

7

Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця

Перше подання - протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого. Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про припинення провадження у справі

8

Повідомлення про арбітражного керуючого

Протягом 10 днів після отримання свідоцтва та протягом 10 днів у разі будь-яких змін у наданій інформації
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 1
Повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 1.1
Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 2
Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 3
Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 4
Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 5
Фінансово-економічні показники діяльності боржника - актив балансу

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 5.1
Фінансово-економічні показники діяльності боржника - пасив балансу

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 5.2
Фінансові результати діяльності боржника

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 6
Повідомлення про припинення провадження у справі про банкрутство

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 7
Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство  фізичної особи - підприємця

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 8
Повідомлення про арбітражного керуючого

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу
К.І. Чижмарьon top