Document z0145-14, valid, current version — Adoption on December 30, 2013
( Last event — Entry into force, gone February 11, 2014. Take a look at the history? )

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

30.12.2013  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 145/24922

Про затвердження Змін до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 12 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09 серпня 2012 року № 14, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 вересня 2012 року за № 1548/21860, що додаються.

2. Відділу стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв’язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої дирекції
Фонду гарантування вкладів
фізичних осіб
30.12.2013  № 43


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
23 січня 2014 р.
за № 145/24922

ЗМІНИ
до Положення про порядок відшкодування Фондом гарантування вкладів фізичних осіб коштів за вкладами

1. У розділі II:

1) після пункту 4 доповнити новим пунктом 5 такого змісту:

«5. Фонд здійснює аналіз та перевірку файлів "D" та "Z" в частині відсутності помилкових записів та правильності розрахунку гарантованих сум у файлі "Z".

Результати перевірки файлів разом із супровідним листом передаються уповноваженій особі Фонду. У супровідному листі вказується статус прийняття файла (прийнято без помилок / прийнято з помилками), а також зазначаються сума і кількість безпомилкових записів та сума і кількість записів з помилками. Файл з помилками передається уповноваженій особі Фонду для перевірки та доопрацювання, зокрема засобами електронної пошти Національного банку України.».

У зв’язку з цим пункти 5 - 14 вважати відповідно пунктами 6 - 15;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

«7. У разі необхідності отримання цільової позики уповноважена особа Фонду подає Фонду разом із обґрунтуванням заявку на отримання цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 1 до цього Положення.

Обґрунтування необхідності надання цільової позики має містити суми прогнозних надходжень та відтоку грошових коштів протягом періоду дії тимчасової адміністрації, а також розшифрування рахунку № 9806 «Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку».

До заявки додаються:

розрахунок загальної суми цільової позики для здійснення виплат вкладникам згідно з додатком 2 до цього Положення;

список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду згідно з додатком 3 до цього Положення (далі - Список);

перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 7 частини четвертої статті 26 Закону;

проект договору цільової позики.

За потреби Фонд може витребувати від неплатоспроможного банку інші документи.»;

3) пункт 8 викласти в такій редакції:

«8. Цільова позика перераховується Фондом неплатоспроможному банку окремими траншами на підставі укладеного між Фондом та банком договору цільової позики та заявок уповноваженої особи Фонду.»;

4) у пункті 9:

в абзаці першому цифру «2» замінити цифрою «4»;

в абзаці п’ятому перше речення викласти в такій редакції: «Список на паперових носіях (пронумерованих, прошитих) складається в алфавітному порядку за прізвищами вкладників та засвідчується підписами уповноваженої особи Фонду, головного бухгалтера банку та відбитком печатки банку, на електронних носіях - на CD-дисках у csv-файлі.»;

після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«Список в електронному вигляді може бути переданий до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України.»;

5) в абзаці другому пункту 10 слова «до Переліку» виключити;

6) у пункті 12 слова «частини (траншу)» замінити словом «траншу»;

7) у пункті 13:

в абзацах першому та шостому цифру «3» замінити цифрою «5»;

в абзаці сьомому цифру «4» замінити цифрою «6»;

8) пункт 14 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Звіти в електронному вигляді можуть бути передані до Фонду засобами електронної пошти Національного банку України.»;

9) у пункті 15:

після абзацу першого доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«виконання умов договору цільової позики;».

У зв’язку з цим абзаци другий, третій вважати відповідно абзацами третім, четвертим;

в абзаці четвертому цифри «3», «4», «5» замінити відповідно цифрами «5», «6», «7».

2. У розділі III:

1) у пункті 3 цифру «6» замінити цифрою «8»;

2) в абзаці четвертому пункту 5 цифри «7» та «8» замінити відповідно цифрами «9» та «10»;

3) у пункті 6 цифри «7» та «8» замінити відповідно цифрами «9» та «10».

3. У розділі IV:

1) в абзаці четвертому пункту 1 слово «наявності» замінити словом «відсутності»;

2) у пункті 2 цифру «9» замінити цифрою «11»;

3) у пункті 3:

слово «підписами» замінити словом «підписом»;

слова «і головного бухгалтера» виключити;

цифру «10» замінити цифрою «12»;

цифру «8» замінити цифрою «10»;

4) в абзаці третьому пункту 7 цифру «9» замінити цифрою «11»;

5) у пункті 9 цифру «11» замінити цифрою «13»;

6) у пункті 15 цифру «9» замінити цифрою «11».

4. Доповнити Положення новими додатками 1, 2, що додаються.

У зв’язку з цим додатки 1-11 вважати відповідно додатками 3-13.

5. Додаток 3 до Положення викласти в новій редакції, що додається.

Начальник відділу
організації виплат


І.В. Араліна
Додаток 1
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних осіб
коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)


Директору-розпоряднику Фонду
гарантування вкладів фізичних осіб
уповноваженої особи Фонду
на тимчасову адміністрацію
_____________________________
              (найменування банку)

_____________________________
          (прізвище, ім’я, по батькові)

ЗАЯВКА
на отримання цільової позики для здійснення виплат вкладникам
________________________________________________________
(найменування банку)

протягом дії тимчасової адміністрації на період з ___________ по ____________

З метою забезпечення виконання зобов'язань банку, передбачених пунктом 1 частини шостої статті 36 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» прошу надати цільову позику та укласти відповідний договір цільової позики (проект договору додається).

Загальна сума цільової позики, розрахунок якої додається, становить
________________________________________________________________________ грн.

Додатки:

1. Розрахунок загальної суми цільової позики на ___ стор.

2. Список вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду, на ___ стор.

3. Перелік вкладників, кошти яких не підлягають відшкодуванню Фондом відповідно до пунктів 4 - 7 частини четвертої статті 26 Закону, на ___ стор.

4. Проект договору цільової позики на ___ стор.

5. _______________________________________ *

__________
* За потреби надається перелік інших додатків.

Уповноважена особа Фонду
на тимчасову адміністрацію


___________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.


Додаток 2
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)

РОЗРАХУНОК
загальної суми цільової позики для здійснення виплат вкладникам
______________________________________________________
(найменування банку)

протягом дії тимчасової адміністрації на період з __________ по _____________

№ з/п

Номери балансових рахунків, на яких обліковуються вклади фізичних осіб і нараховані за ними відсотки


Сума

Кількість рахунків

Період дат закінчення договорів

Договори банківського рахунку

рахунки групи 262 "Кошти на вимогу фізичних осіб"

1

2620

Х

2

262_

Х


____

Х


Усього рахунків групи 262


рахунки розділу 29 "Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банку"

1

2903Х

2

____Х


Усього рахунків розділу 29Х

Договори банківського вкладу

рахунки групи 263 "Строкові кошти фізичних осіб"

1

2630з_________ по _________

2

263_з_________ по _________


____

Усього рахунків групи 263з_________ по _________

рахунки розділу 33 "Цінні папери власного боргу"

1

3320з_________ по _________

2

____з_________ по _________Усього рахунків розділу 33з_________ по _________Усього за рахунок цільової позики

Уповноважена особа Фонду
на тимчасову адміністрацію


___________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

___________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.


Додаток 3
до Положення про порядок
відшкодування Фондом
гарантування вкладів фізичних
осіб коштів за вкладами
(пункт 7 розділу ІІ)

СПИСОК
вкладників, які отримують кошти в межах гарантованої суми за рахунок цільової позики Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

___________________________
(найменування банку)

____________________________
(місцезнаходження банку)

станом на ______________ року

№ з/п

П.І.Б

Реєстраційний номер облікової картки платника податків

Місце проживання або місце перебування

область

район

населений пункт

вулиця, номер будинку, номер квартири

1

2

3

4

5

6

7


Документ, що посвідчує особу

Договір

серія та номер

ким виданий

дата видачі

дата укладення

дата закінчення

номер

8

9

10

11

12

13Номер рахунку, на якому обліковується вклад

Сума залишку на рахунку (коп.)

Сума нарахованих відсотків (коп.)

Розрахункова сума (коп.)

14

15

16

17

Усього:
Уповноважена особа Фонду
на тимчасову адміністрацію


___________
(підпис)


______________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер банку

___________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)

М.П.

on top