Document z0138-16, valid, current version — Adoption on January 5, 2016
( Last event — Entry into force, gone February 16, 2016. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

05.01.2016  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 138/28268

Про затвердження Змін до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою приведення у відповідність із вимогами законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 03 вересня 2013 року № 787, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України (Юрик І.І.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України  Макеєву О.Л. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

В. о. Міністра

О. Маркарова

ПОГОДЖЕНО:

В. о. Голови Державної
казначейської служби України

Голова
Державної фіскальної служби України

Голова
Державної регуляторної служби України
В.П. Дуда


Р.М. Насіров


К.М. ЛяпінаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
05.01.2016 № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2016 р.
за № 138/28268

ЗМІНИ
до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів

1. У розділі І:

1) доповнити розділ після пункту 9 новим пунктом 9-1 такого змісту:

«9-1. У разі припинення діяльності відповідних місцевих фінансових органів адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, орган, який контролює справляння надходжень бюджету або який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, передає подання на погодження відповідному органу, визначеному відповідно до частини першої статті 67-2 Бюджетного кодексу України.

Відповідний орган, визначений відповідно до частини першої статті 67-2 Бюджетного кодексу України, протягом двох робочих днів погоджує подання шляхом засвідчення підписом керівника цього органу, скріпленим гербовою печаткою, і не пізніше наступного робочого дня після погодження повертає його органу, який подав подання, для подальшої передачі до органів Казначейства відповідно до законодавства.»;

2) пункт 13 доповнити новим абзацом такого змісту:

«У разі  недостатності або відсутності поточних надходжень на відповідних рахунках за надходженнями місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, органам Казначейства тимчасово до відновлення діяльності органів місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей надається право на повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів адміністративно-територіальних одиниць Донецької та Луганської областей, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють своїх повноважень, шляхом списання коштів з рахунків, відкритих для зарахування коштів загального та спеціального фондів відповідних місцевих бюджетів, у межах наявних залишків коштів на таких рахунках без спрямування звернення на підкріплення коштами цих рахунків.».

2. У розділі ІІ:

1) пункт 3 виключити.

У зв’язку з цим пункт 4 вважати пунктом 3;

2) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Повернення коштів, помилково або надміру зарахованих на рахунки з обліку власних надходжень бюджетних установ, здійснюється органами Казначейства на підставі платіжних доручень бюджетних установ - власників рахунків, у призначенні яких обов’язково зазначаються номер та дата документа, згідно з яким були зараховані такі кошти, та у межах наявних залишків бюджетних коштів на відповідних рахунках.».

Директор
Департаменту податкової,
митної політики та методології
бухгалтерського обліку
Ю.П. Романюкon top