Document z0132-17, valid, current version — Adoption on January 11, 2017
( Last event — Entry into force, gone February 21, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

11.01.2017  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2017 р.
за № 132/30000

Про затвердження Змін до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

Відповідно до статті 7 Закону України «Про електроенергетику», Положення про Міністерство енергетики та вугільної промисловості України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 382, з метою дотримання єдиних положень і вимог щодо організації експлуатації електроустановок споживачів електроенергії, виконання яких забезпечуватиме надійну, безпечну та ефективну роботу цих електроустановок, та приведення у відповідність до законодавства НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року № 258, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1143/13017 (у редакції наказу Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 13 лютого 2012 року № 91), що додаються.

2. Департаменту електроенергетичного комплексу (Буславець О.А.) забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку;

оприлюднення цього наказу на офіційному веб-сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Корзуна А.В.

Міністр

І.С. Насалик

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра охорони здоров'я України

Голова Державної служби України
з надзвичайних ситуацій

Голова Державної
регуляторної служби України

Голова
Антимонопольного комітету України

Голова Державної служби України
з питань безпечності харчових продуктів
та захисту споживачів

Голова Державної служби України
з питань праці


У. Супрун


М. Чечоткін


К.М. Ляпіна


Ю. ТерентьєвВ. Лапа


Р.Т. ЧернегаЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості України
11.01.2017  № 7


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
31 січня 2017 р.
за № 132/30000

ЗМІНИ
до Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів

1. У розділі II:

після абзацу другого доповнити абзацом третім такого змісту:

«Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності»;».

У зв’язку з цим абзаци третій - шістдесят другий вважати відповідно абзацами четвертим - шістдесят третім;

абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Кодексу цивільного захисту України;».

2. У розділі IV:

1) у главі 1:

абзаци перший-третій пункту 1.5 викласти в такій редакції:

«1.5. Особа, відповідальна за електрогосподарство споживача, повинна мати відповідну групу з електробезпеки та освіту за відповідним напрямом (спеціальністю) електротехнічного або електромеханічного профілю, а також стаж роботи за цим напрямом:

для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр - не менше 1 року;

для особи з освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр - не менше 2 років.»;

у пункті 1.6 слова «у споживача, який має електроустановки II та III категорій з надійності електропостачання на напругу до 1 кВ,» виключити;

у пункті 1.8 слово «помешканнях» замінити словом «приміщеннях»;

абзац другий пункту 1.9 виключити;

2) у першому реченні абзацу першого та абзаці другому пункту 2.8 глави 2 слова «на об’єктах електроенергетики» замінити словами «в електроустановках споживача»;

3) у главі 3:

у пункті 3.1:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзаци третій-одинадцятий вважати відповідно абзацами другим-десятим;

абзац третій викласти в такій редакції:

«однолінійні схеми первинних і вторинних електричних з’єднань усіх напруг для нормальних режимів роботи електрообладнання;»;

в абзаці четвертому слово «налагодження» замінити словом «вимірювань»;

абзац перший пункту 3.4 викласти в такій редакції:

«3.4. Електричні (технологічні) схеми повинні переглядатися особою, відповідальною за електрогосподарство, на їх відповідність фактичним експлуатаційним схемам не рідше одного разу на три роки, режимні схеми - не рідше одного разу на рік з відміткою в них про перевірку.»;

4) абзац третій пункту 4.11 глави 4 викласти в такій редакції:

«Підключення зазначених електроустановок до електричної мережі електропередавальної організації здійснюється відповідно до Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року № 32, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за № 236/22768.».

3. У першому реченні абзацу другого пункту 2.9 глави 2 розділу V слова «користування електричною енергією» замінити словами «постачання електричної енергії».

4. Абзаци другий-четвертий пункту 1.7 глави 1 розділу IX виключити.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом другим.

Директор Департаменту
електроенергетичного
комплексуО.А. Буславецьon top