Document z0116-19, valid, current version — Adoption on January 8, 2019
( Last event — Entry into force, gone February 26, 2019. Take a look at the history? )

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Центральне управління

НАКАЗ

08.01.2019  № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2019 р.
за № 116/33087

Про затвердження Змін до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

Відповідно до статі 10 Закону України «Про Службу безпеки України», з метою удосконалення порядку проведення диспансеризації у Службі безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України, затвердженої наказом Центрального управління Служби безпеки України від 14 серпня 2014 року № 498, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2014 року за № 1060/25837, що додаються.

2. Начальникам Управління правового забезпечення та Військово-медичного управління Служби безпеки України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова Служби
генерал армії України


В. Грицак

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра охорони здоров’я України

Голова Об’єднаного комітету профспілки
Служби безпеки УкраїниП. Ковтонюк


В.І. Шатілов


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Центрального управління
Служби безпеки України
08 січня 2019 року № 19


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
30 січня 2019 р.
за № 116/33087

ЗМІНИ
до Інструкції про порядок проведення диспансеризації у Службі безпеки України

1. Абзац третій пункту 1.2 розділу I викласти у такій редакції:

«Працівники СБУ проводять профілактичні медичні огляди у закладах охорони здоров’я СБУ.».

2. У розділі II:

1) в абзаці першому пункту 2.1 слова та абревіатури «Військово-медичним управлінням СБУ (далі - ВМУ)» замінити абревіатурою «ВМУ»;

2) у пункті 2.8:

в абзаці першому слова та цифри «від 26 жовтня 2012 року № 482/ДСК, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 листопада 2012 року за № 1932/22244» замінити словами та цифрами «від 03 січня 2019 року № 2/ДСК»;

підпункт 3 викласти у такій редакції:

«3) за результатами лікування (обстеження) військовослужбовця в умовах стаціонару у разі підтвердження (виявлення) хвороб, станів, фізичних вад, що зумовлюють непридатність до військової служби в СБУ, відповідно до Положення про медичний огляд:

начальник ВМУ письмово протягом трьох робочих днів з дня завершення лікування (обстеження) інформує начальника органу, підрозділу, закладу СБУ за місцем проходження служби військовослужбовцем з урахуванням збереження лікарської таємниці про прогноз перебігу захворювання військовослужбовця та направлення його до військово-лікарської комісії (далі - ВЛК) для визначення ступеня придатності до військової служби;

начальник ВМС одночасно при наданні інформації згідно з абзацом другим цього підпункту письмово інформує начальника ВМУ про такого військовослужбовця для здійснення контролю, а в подальшому про направлення (не направлення) його на ВЛК у строк, визначений згідно з підпунктом 4 цього пункту, та про результати проведеної ВЛК.».

3. У додатках до Інструкції:

1) у пункті 5 додатка 3 слово «ліпідограми» замінити словами «загального холестерину, тригліцеридів»;

2) у додатку 4:

у пункті 5 слово «ліпідограми» замінити словами «загального холестерину, тригліцеридів»;

в абзаці сьомому пункту 14 слова «один раз на 2 роки» виключити;

3) у додатку 6:

таблицю пункту 1.6 розділу I викласти у такій редакції:

«

Показники

Військовослужбовці


звітний період

попередній звітний період


кількість

%

кількість

%


1. Виконання обов’язків військової служби в шкідливих умовах


2. Хворіють на:


туберкульоз


цукровий діабет


новоутворення,

у тому числі злоякіснізахворювання серцево-судинної системи,

у тому числі з високим ризиком ускладненьзахворювання опорно-рухового апарату з вираженими  функціональними порушеннями


3. Часто, тривало хворіють


4. Травматизм, у тому числі виробничий»;

таблицю розділу II викласти у такій редакції:

«

Основні керовані фактори ризику серцево-судинних захворювань

Військовослужбовці


звітний період

попередній звітний період


кількість

%

кількість

%


Тютюнопаління


Надлишкова вага


Підвищений артеріальний тиск


Низька фізична активність


».

Начальник
Військово-медичного
управлінняЛ. Шугалейon top