Document z0109-12, valid, current version — Adoption on December 29, 2011
( Last event — Entry into force, gone February 17, 2012. Take a look at the history? )

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29.12.2011  № 818


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 109/20422

Про затвердження Змін до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" та з метою вдосконалення порядку формування та використання страхового резерву Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України ПОСТАНОВИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 16.01.2004 № 7, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за № 148/8747 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за фінансовими установами разом з департаментом юридичного забезпечення забезпечити подання цього розпорядження до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Відділу зв’язків з державними органами, громадськістю та протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його державної реєстрації.

4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.

В.о. Голови Комісії

А. Литвин

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
економічного розвитку і торгівлі України
В.П. Павленко


Протокол засідання Комісії
від 29.12.2011 № 692
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Державної
комісії з регулювання
ринків фінансових послуг
України
29.12.2011  № 818


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
24 січня 2012 р.
за № 109/20422

ЗМІНИ
до Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об'єднаних кредитних спілок

1. У розділі 1:

1.1. Абзац другий пункту 1.1 викласти в такій редакції:

„Положенням встановлюються нормативи щодо капіталу, платоспроможності, якості активів, ризиковості операцій, прибутковості та ліквідності, порядок формування та використання страхового резерву, а також критерії якості системи управління”.

1.2. У пункті 1.2:

доповнити пункт після абзацу дванадцятого новими абзацами тринадцятим та чотирнадцятим такого змісту:

„резерв сумнівних боргів - резерв, який формується кредитною спілкою для відшкодування можливих втрат за іншими активними операціями (крім кредитних операцій), за якими виникає інша дебіторська заборгованість, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти;

страховий резерв - резерв, що складається із резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок та резерву сумнівних боргів. Створення страхового резерву - визнання витрат для відображення реального результату діяльності кредитної спілки з урахуванням погіршення якості її активів або підвищення ризику кредитних операцій;”.

У зв’язку з цим абзаци тринадцятий - двадцять четвертий вважати відповідно абзацами п'ятнадцятим - двадцять шостим;

доповнити пункт після абзацу двадцять четвертого новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:

„інша дебіторська заборгованість - дебіторська заборгованість, що виникла внаслідок діяльності іншої, ніж надання кредитів;”.

У зв’язку з цим абзаци двадцять п'ятий, двадцять шостий вважати відповідно абзацами двадцять шостим, двадцять сьомим.

2. У розділі 5:

2.1. Назву викласти у такій редакції:

„Розділ 5. Формування та використання страхового резерву та порядок покриття збитків”.

2.2. У пункті 5.1:

абзац перший викласти в такій редакції:

„5.1. Порядок формування та використання страхового резерву”;

підпункт 5.1.9 викласти в такій редакції:

„5.1.9. Резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок може формуватися в розмірі більшому, ніж сума необхідного резервування за встановленими нормативами. При цьому сума сформованого резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок не може перевищувати загальну суму заборгованості за простроченими, неповерненими та безнадійними кредитами”;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

„5.1.10. Кредитною спілкою з метою покриття втрат за іншою дебіторською заборгованістю формується резерв сумнівних боргів.

5.1.11. Розмір резерву сумнівних боргів визначається кредитною спілкою відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

5.1.12. Сума сформованого резерву сумнівних боргів на дату балансу не може перевищувати загальну суму іншої дебіторської заборгованості.

5.1.13. Списання сум заборгованості за рахунок страхового резерву здійснюється за рішенням уповноваженого органу кредитної спілки за наявності обставин, які підтверджують неможливість погашення такої заборгованості, з урахуванням таких положень:

а) списання сум заборгованості за кредитами здійснюється за рахунок резерву забезпечення покриття втрат від неповернених позичок, а списання сум заборгованості за іншими активними операціями (крім кредитних операцій) - за рахунок резерву сумнівних боргів;

б) кредитна спілка - заставодержатель має право відшкодувати за рахунок відповідного сформованого резерву частину заборгованості, що залишилася непогашеною після звернення кредитною спілкою стягнення на заставлене майно відповідно до умов закону та договору (у судовому або позасудовому порядку);

в) прострочена заборгованість померлих фізичних осіб, а також визнаних судом безвісно відсутніми або оголошених померлими відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву після отримання копії свідоцтва про смерть або після ухвалення рішення суду про визнання фізичних осіб безвісно відсутніми або померлими за умови, що таке рішення було прийнято після дня укладення кредитної угоди;

г) прострочена заборгованість фізичних осіб, яких оголошено в розшук у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, а також прострочена заборгованість юридичних осіб, керівників яких оголошено в розшук у порядку, передбаченому Кримінально-процесуальним кодексом України, відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву кредитної спілки в разі, якщо протягом 180 календарних днів із дня оголошення розшуку місцеперебування цих осіб не встановлено;

ґ) прострочена заборгованість за договорами, визнаними судом повністю або частково недійсними з вини однієї або обох сторін, відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву в разі, якщо позичальник не погашає заборгованість за зазначеними договорами протягом 30 календарних днів із дня ухвалення рішення суду про визнання їх повністю або частково недійсними;

д) заборгованість, за якою кредитна спілка не звертається до суду або не вживає інших заходів, передбачених законодавством України, щодо її стягнення до закінчення строків позовної давності, не може бути відшкодованою за рахунок страхового резерву.

Основна сума боргу, яка не може бути примусово стягнутою з дебітора внаслідок укладення мирової угоди в межах процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, визначеної законом, може бути відшкодована за рахунок відповідного сформованого резерву, створеного згідно з цим пунктом;

е) безнадійна заборгованість позичальника, визнаного банкрутом у встановленому законом порядку, відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву після ухвалення судом рішення про визнання дебітора банкрутом;

є) безнадійна заборгованість, яка виникла внаслідок неспроможності позичальника погасити заборгованість у зв'язку з дією обставин непереборної сили (форс-мажору), відшкодовується за рахунок відповідного сформованого резерву за наявності відповідних документів;

ж) дебіторська заборгованість, щодо якої не створювався резерв забезпечення покриття втрат від неповернених позичок або резерв сумнівних боргів у зв’язку з вибраним методом його нарахування по конкретному дебітору у разі визнання її безнадійною, списується за рахунок витрат періоду.

5.1.14. У разі якщо всі заходи щодо стягнення безнадійної заборгованості згідно з порядком, визначеним цим пунктом, не дали позитивного результату, кредитна спілка відносить таку заборгованість на витрати в частині, що не відшкодована за рахунок страхового резерву, створеного відповідно до цього пункту”.

Директор
департаменту стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими  установами
В.Г. Логвіновськийon top