Document z0103-10, previous version — Revision on January 24, 2017, on the basis - z0015-17
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.12.2009  № 1541


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2010 р.
за № 103/17398

Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 1629 від 24.12.2010
№ 1629 від 24.12.2010
№ 1798 від 29.12.2011
№ 568 від 18.05.2012
№ 1343 від 17.12.2012
№ 1163 від 25.11.2014
№ 664 від 23.07.2015
№ 1219 від 29.12.2015
№ 1135 від 23.12.2016}

{У заголовку та тексті Наказу слово "Положення" у всіх відмінках замінено словами "Національне положення" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства фінансів України № 1629 від 24.12.2010}

На виконання Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", схвалене Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додається.

2. Установити, що Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затверджене цим наказом, набирає чинності з 01 січня 2017 року.

Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

{Пункт 2 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1343 від 17.12.2012, № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015}

3. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Пархоменко В.М.) забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) (Змій Ю.М.) після державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полудьонного М.М.

Перший заступник Міністра

І. Уманський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
28.12.2009  № 1541
(у редакції наказу Міністерства
фінансів України
24.12.2010 № 1629)


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 січня 2010 р.
за № 103/17398

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ (СТАНДАРТ)
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає склад, форми, принципи підготовки та подання фінансової звітності в державному секторі, загальні вимоги до визнання і розкриття її елементів.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору).

3. Фінансова звітність складається у тисячах гривень без десяткових знаків.

У рядках форм фінансової звітності, де не зазначені показники, ставиться прочерк.

4. Терміни, наведені у національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають таке значення:

баланс - звіт про фінансовий стан суб'єкта державного сектору, який відображає на певну дату активи, зобов'язання і власний капітал;

валютний курс - установлений Національним банком України курс грошової одиниці України до грошової одиниці іншої країни;

витрати - зменшення економічних вигід у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником);

власний капітал - частина в активах суб'єкта державного сектору, що залишається після вирахування зобов'язань;

грошові кошти - готівка, кошти на рахунках в органах Державного казначейства України, у банках та депозити до запитання;

доходи - збільшення економічних вигід у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника);

еквіваленти грошових коштів - короткострокові, високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових коштів і які характеризуються незначним ризиком зміни вартості;

економічна група - група суб'єктів державного сектору, до складу якої входять контролюючий суб'єкт державного сектору та один або кілька контрольованих суб'єктів державного сектору;

закордонний суб'єкт державного сектору - контрольований суб'єкт державного сектору або відділення суб'єкта державного сектору, що звітує, діяльність якого базується або провадиться в інший країні, ніж країна цього суб'єкта державного сектору;

звіт про власний капітал - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;

звіт про рух грошових коштів - звіт, який відображає надходження і витрати грошових коштів у результаті діяльності суб'єкта державного сектору у звітному періоді;

звіт про фінансові результати - звіт про доходи, витрати і фінансові результати діяльності суб'єкта державного сектору;

звичайна діяльність - будь-яка діяльність суб'єкта державного сектору, а також операції, що її забезпечують або виникають унаслідок її провадження;

зобов'язання - заборгованість суб'єкта державного сектору, яка виникла внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів суб'єкта державного сектору, що втілюють у собі економічні вигоди або потенціал корисності;

інвестиційна діяльність - придбання та реалізація тих необоротних активів, а також тих фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів;

іноземна валюта - валюта інша, ніж валюта звітності;

контролюючий суб'єкт державного сектору - головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник бюджетних коштів нижчого рівня, до сфери управління яких належать розпорядники бюджетних коштів, державні цільові фонди, Державне казначейство України;

контрольований суб'єкт державного сектору - розпорядник бюджетних коштів, органи державних цільових фондів, територіальні органи Державного казначейства України;

користувачі звітності - фізичні та юридичні особи, що потребують інформації про діяльність суб'єктів державного сектору для прийняття рішень;

курсова різниця - різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах;

облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються суб'єктом державного сектору для складання та подання фінансової звітності;

операції пов’язаних сторін - передача активів або зобов'язань однією пов'язаною стороною іншій пов'язаній стороні;

{Пункт 4 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

подія після дати балансу - подія, яка відбувається між датою балансу і датою затвердження уповноваженим органом (посадовою особою) відповідно до законодавства фінансової звітності, яка вплинула або може вплинути на фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору;

{Пункт 4 розділу І доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

операційна діяльність - основна діяльність, а також інші види діяльності, які не є інвестиційною чи фінансовою діяльністю;

примітки до фінансової звітності - сукупність показників і пояснень, яка забезпечує деталізацію і обґрунтованість статей фінансових звітів, а також інша інформація, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі;

принцип бухгалтерського обліку - правило, яким слід керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації господарських операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності;

профіцит/дефіцит у результаті звичайної діяльності - різниця, яка залишається після вирахування витрат, що виникають від звичайної діяльності, з доходів, отриманих у результаті звичайної діяльності;

розкриття - надання інформації, яка є суттєвою для користувачів фінансової звітності;

рух грошових коштів - надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів;

стаття - елемент фінансового звіту, який відповідає критеріям, установленим цим Національним положенням (стандартом); суб'єкти державного сектору - суб'єкти бухгалтерського обліку в державному секторі, зокрема розпорядники бюджетних коштів, Державне казначейство та державні цільові фонди; суттєва інформація - інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності. Суттєвість інформації визначається відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку у державному секторі та керівництвом суб'єктів державного сектору; фінансова діяльність - діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного капіталу та зобов'язань; фінансова звітність - бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів суб'єкта державного сектору за звітний період.

5. Метою складання фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів суб'єкта державного сектору та бюджету.

6. Порядок подання фінансової звітності користувачам визначається законодавством.

7. Фінансова звітність у державному секторі забезпечує інформаційні потреби користувачів щодо:

джерел надходжень коштів та напрямів їх використання;

результатів діяльності з погляду ефективності та досягнень мети діяльності;

дотримання фінансової дисципліни суб'єктом державного сектору;

цільового використання бюджетних коштів;

оцінки якості управління;

оцінки здатності своєчасно виконувати свої зобов'язання;

придбання, продажу та володіння цінними паперами;

участі в капіталі підприємств;

рівня ресурсів, потрібних для продовження діяльності, ресурсів, які можуть виникнути внаслідок продовження діяльності, а також відповідних ризиків та невизначеностей.

8. У фінансових звітах надається інформація про:

а) активи;

б) зобов'язання;

в) власний капітал;

г) дохід;

ґ) витрати;

д) грошові потоки суб'єкта державного сектору та бюджету.

9. Фінансова звітність повинна задовольняти потреби тих користувачів, які не можуть вимагати звітів, складених з урахуванням їх конкретних інформаційних потреб.

II. Облікова політика

1. Облікова політика визначається на основі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі. Облікова політика суб'єкта державного сектору визначається у розпорядчому документі, в якому мають бути встановлені методи оцінки, обліку, види сегментів та їх пріоритетність і процедури, які має застосовувати суб'єкт державного сектору та щодо яких нормативно-правовими актами з бухгалтерського обліку передбачено більше ніж один варіант.

{Абзац перший пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 664 від 23.07.2015}

Суб'єкт державного сектору має послідовно застосовувати облікову політику таким чином, щоб фінансова звітність відповідала всім вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Якщо національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі передбачено застосування декількох методів оцінки, то суб'єкт державного сектору повинен обрати та послідовно застосовувати один з них.

III. Принципи підготовки та якісні характеристики фінансової звітності

1. Фінансова звітність формується з дотриманням таких принципів:

автономності суб'єкта державного сектору, за яким кожний суб'єкт державного сектору, наділений відповідними повноваженнями щодо використання бюджетних коштів, розглядається відокремленим від суб'єкта державного сектору, який його утворив;

безперервності діяльності, який передбачає оцінку активів і зобов'язань суб'єкта державного сектору виходячи з припущення, що його діяльність триватиме далі;

періодичності, який передбачає розподіл діяльності на певні періоди з метою складання фінансової звітності;

історичної (фактичної) собівартості, за яким пріоритетною є оцінка активів виходячи з витрат на їх виробництво та придбання;

нарахування та відповідності доходів і витрат, за яким для визначення фінансового результату звітного періоду слід зіставити доходи звітного періоду з витратами, які були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення незалежно від часу надходження і сплати грошей;

повного висвітлення, згідно з яким фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та потенційні наслідки операцій та подій, яка може вплинути на рішення, що приймаються на її основі;

послідовності, який передбачає постійне (із року в рік) застосування обраної облікової політики. Зміна облікової політики повинна бути обґрунтована і розкрита у фінансовій звітності;

обачності, згідно з яким методи оцінки, що застосовуються в бухгалтерському обліку, повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів суб'єкта державного сектору;

превалювання змісту над формою, за яким операції повинні обліковуватись відповідно до їх сутності, а не лише виходячи з юридичної форми;

єдиного грошового вимірника, який передбачає вимірювання та узагальнення всіх операцій у фінансовій звітності в єдиній грошовій одиниці.

2. Інформація, яка надається у фінансових звітах, повинна бути дохідливою і однозначно тлумачитися її користувачами за умови, що вони мають достатні знання та зацікавлені у сприйнятті цієї інформації.

3. Фінансова звітність повинна містити лише доречну інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та скоригувати їхні оцінки, зроблені у минулому.

4. Фінансова звітність повинна надавати можливість користувачам порівнювати:

фінансові звіти суб'єкта державного сектору за різні періоди;

фінансові звіти різних суб'єктів державного сектору.

5. Фінансова звітність повинна бути достовірною. Інформація, наведена у фінансовій звітності, є достовірною, якщо вона не містить помилок та перекручень, які здатні вплинути на рішення користувачів звітності.

6. У фінансовій звітності слід розкривати порівняльну інформацію стосовно попереднього періоду щодо всієї цифрової інформації (якщо це Національне положення (стандарт) не вимагає або не дозволяє іншого), за винятком фінансової звітності за звітний період, до якого це Національне положення (стандарт) застосовується вперше.

7. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Баланс суб'єкта державного сектору складається на кінець останнього дня звітного періоду.

Проміжна (місячна, квартальна) звітність, яка охоплює певний період, складається наростаючим підсумком з початку звітного року.

Перший звітний період новоствореного суб'єкта державного сектору може бути меншим, але не більшим за 12 місяців (бюджетного року). Звітним періодом суб'єкта державного сектору, що ліквідується, є період з початку року до моменту ліквідації.

IV. Склад та елементи фінансової звітності

1. Фінансова звітність складається з: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про власний капітал, звіту про рух грошових коштів та приміток до звітів.

2. Стаття наводиться у фінансовій звітності, якщо відповідає таким критеріям:

існує ймовірність надходження або вибуття майбутніх економічних вигід або потенціалу корисності, пов'язаних з цією статтею;

оцінка статті може бути достовірно визначена.

3. При ліквідації суб'єкт державного сектору складає фінансовий звіт в обсязі річної фінансової звітності.

V. Баланс

1. Баланс (за формою № 1-дс згідно з додатком 1 до цього Національного положення (стандарту)) як звіт про фінансовий стан відображає активи, зобов'язання і власний капітал суб'єкта державного сектору та/або бюджету на початок року та на кінець звітного періоду на підставі звірених даних бухгалтерського обліку.

Звітні дані статей балансу на початок звітного періоду повинні бути тотожними даним відповідних статей балансу на кінець попереднього звітного періоду з урахуванням на початок звітного періоду даних реорганізації (у разі коли реорганізація відбулася станом на початок року).

2. Згортання статей активів та зобов'язань є неприпустимим, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Підсумок активів балансу повинен дорівнювати сумі зобов'язань, власного капіталу та фінансового результату.

4. Актив відображається в балансі за умови, що оцінка його може бути достовірно визначена і очікується отримання в майбутньому економічних вигід та потенціалу корисності, пов'язаних з його використанням.

5. Витрати на придбання та створення активу, які відповідно до пункту 4 цього розділу не можуть бути відображені в балансі, включаються до складу витрат звітного періоду у звіті про фінансові результати.

6. Зобов'язання відображається у балансі, якщо його оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигід або потенціалу корисності у майбутньому внаслідок його погашення.

7. Власний капітал та фінансовий результат відображаються в балансі одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які приводять до їх зміни.

8. Оцінка та розкриття статей балансу здійснюються згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

Оцінка та подальше розкриття окремих статей балансу в примітках до фінансової звітності здійснюються згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

VI. Звіт про фінансові результати

1. Звіт про фінансові результати (за формою № 2-дс згідно з додатком 2 до цього Національного положення (стандарту)) відображає інформацію про доходи, витрати, дефіцит/профіцит в результаті діяльності суб'єкта державного сектору та бюджету протягом звітного періоду.

{Пункт 1 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

2. Звіт про фінансові результати складається з трьох розділів:

I. Фінансовий результат діяльності;

II. Видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацією видатків та кредитування бюджету;

III. Виконання бюджету (кошторису).

{Пункт 2 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

3. За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, дохід відображається у звіті про фінансові результати у разі збільшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді надходження активу або погашення зобов’язання, які приводять до збільшення власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків власника).

{Пункт 3 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

4. За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у звіті про фінансові результати у разі зменшення економічних вигід та/або потенціалу корисності, зокрема, у вигляді вибуття активу або збільшення зобов’язання, які приводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок його вилучення або розподілення власником).

{Пункт 4 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

5. Якщо актив забезпечує економічні вигоди протягом кількох звітних періодів, то витрати відображаються у звіті про фінансові результати на основі систематичного та раціонального їх розподілу (наприклад, у вигляді амортизації) протягом тих звітних періодів, коли надходять відповідні економічні вигоди.

6. Витрати відображаються у звіті про фінансові результати, у разі якщо економічні вигоди або потенціал корисності не відповідають або перестають відповідати такому стану, за якого вони визнаються активами.

7. Згортання доходів і витрат не дозволяється, крім випадків, передбачених відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Розкриття статей звіту про фінансові результати здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

9. Додаткові статті слід подавати в звіті про фінансовий стан, коли цього вимагає будь-яке національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі.

10. У розділі ІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про видатки бюджету (кошторису) за функціональною класифікацію видатків та кредитування бюджету за звітний період та попередній звітний період.

{Пункт 10 розділу VI в редакції Наказу Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

11. У розділі ІІІ звіту про фінансові результати наводиться інформація про виконання бюджету (кошторису) у розрізі класифікації доходів бюджету та економічної класифікації видатків і кредитування бюджету за загальним та спеціальним фондами у порівнянні із затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.
      У цьому звіті визначаються різниці між фактичними сумами виконання бюджету (кошторису) (касовими видатками) та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.
      Фактичні суми виконання (касові видатки) у звіті про фінансові результати слід подавати за методологією складання бюджету (кошторису) за відповідний звітний період.

{Розділ доповнено новим пунктом 11 згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

VII. Звіт про рух грошових коштів

1. Звіт про рух грошових коштів (за формою № 3-дс згідно з додатком 3 до цього Національного положення (стандарту)) відображає рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

2. Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

3. Суми надходжень та витрат, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності, наводяться розгорнуто.

4. Негрошові операції не включаються до звіту про рух грошових коштів.

5. Розкриття статей звіту про рух грошових коштів здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

VIII. Звіт про власний капітал

1. Звіт про власний капітал (за формою № 4-дс згідно з додатком 4 до цього Національного положення (стандарту)) розкриває інформацію про зміни у складі власного капіталу.

2. У звіті про власний капітал наводиться інформація про суми власного капіталу відповідно на початок і кінець звітного періоду, а також наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення залишку власного капіталу на початок року в результаті зміни облікової політики, виправлення помилок та інших змін у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. У звіті про власний капітал розкривається інформація про зміни у складі і сумі власного капіталу, пов'язані з наданням або вилученням активів за рішенням власника.

4. У звіті про власний капітал окремо наводяться дані, які відображають збільшення або зменшення власного капіталу в результаті переоцінки основних засобів та інших активів у порядку, передбаченому відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

5. У звіті про власний капітал відображається профіцит/дефіцит, що склався у звітному періоді в результаті діяльності суб'єкта державного сектору.

6. Розкриття статей звіту про власний капітал здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

ІХ. Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін

1. Пов’язаними сторонами є:

1.1. Контролюючий суб’єкт державного сектору та суб’єкт державного сектору, який прямо або опосередковано перебуває під контролем цього суб’єкта державного сектору;

1.2. Контрольований суб’єкт державного сектору та суб’єкт державного сектору, який прямо або опосередковано контролює цей суб’єкт державного сектору;

1.3. Суб’єкт господарювання - одержувач бюджетних коштів та суб’єкт державного сектору - розпорядник бюджетних коштів за бюджетною програмою;

1.4. Суб'єкт господарювання, який належить до сфери управління суб’єкта державного сектору, та суб’єкт державного сектору, у сфері управління якого перебуває цей суб’єкт господарювання.

2. До операцій пов'язаних сторін, зокрема, належать:

2.1 надання та отримання послуг;

2.2 придбання або передача/продаж товарів, робіт, інших активів;

2.3 придбання або передача/продаж нерухомого майна;

2.4 орендні операції;

2.5 фінансові операції;

2.6 передача зобов’язань.

{Національне положення (стандарт) доповнено новим розділом ІХ згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

Х. Події після дати балансу

1. Події після дати балансу, що уточнюють інформацію про операції, відображені у бухгалтерському обліку протягом звітного періоду, яка впливає на визнання та оцінку доходів, витрат, активів та зобов’язань, відображених у фінансовій звітності, можуть потребувати коригування певних статей фінансової звітності або розкриття інформації про ці події у примітках до фінансової звітності. Зокрема, до таких подій належать: переоцінка активів після звітної дати, яка свідчить про суттєве завищення їх вартості, визначеної на дату балансу; продаж запасів, що свідчить про необґрунтоване завищення чистої вартості їх реалізації на дату балансу; прийняття рішення про перерозподіл доходів; прийняття рішення про списання заборгованості, стягнення якої в судовому порядку є неможливим або недоцільним; виявлення помилок або порушень законодавства, що призвели до перекручення даних фінансової звітності, тощо.

2. Події, що відбуваються після дати балансу та вказують на умови, що виникли після цієї дати, не потребують коригування статей фінансової звітності, але розкриваються в примітках до фінансової звітності. Зокрема, до таких подій належать: прийняття рішення щодо реорганізації або припинення діяльності суб'єкта державного сектору; істотні придбання і продаж активів; знищення (втрата) активів суб'єкта державного сектору внаслідок пожежі, аварії, стихійного лиха або іншої події; прийняття законодавчих актів, які впливають на діяльність суб'єкта державного сектору, тощо.

{ Пункт 2 розділу X із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

3. Якщо події після дати балансу свідчать про ймовірність припинення діяльності суб'єкта державного сектору або про неможливість її продовження, то фінансова звітність складається без застосування принципу безперервності діяльності.

{Національне положення (стандарт) доповнено новим розділом Х згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

XI. Розкриття інформації у фінансовій звітності

1. Для того, щоб фінансова звітність була зрозумілою користувачам, вона повинна містити:

інформацію про суб'єкт державного сектору;

дату звітності та звітний період;

дані про валюту звітності та одиницю її виміру;

відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього року;

інформацію про:

облікову політику суб'єкта державного сектору та її зміни;

консолідацію фінансових звітів;

припинення (ліквідацію) окремих видів діяльності;

обмеження щодо володіння активами;

участь у спільних підприємствах;

виявлені помилки минулих років та пов'язані з ними коригування;

переоцінку статей фінансових звітів;

іншу інформацію, розкриття якої передбачено відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

2. Інформація про суб'єкта державного сектору, яка підлягає розкриттю у фінансовій звітності, включає:

найменування, організаційно-правову форму та місцезнаходження суб'єкта державного сектору;

короткий опис основної діяльності суб'єкта державного сектору;

код відомчої класифікації бюджету, назву органу управління, у віданні якого перебуває суб'єкт державного сектору;

середню кількість працівників суб'єкта державного сектору протягом звітного періоду;

дату затвердження звітності та назву суб'єкта державного сектору, що її затвердив.

3. Кожний фінансовий звіт повинен містити дату, станом на яку наведені його показники, або період, який він охоплює. Якщо період, за який складено фінансовий звіт, відрізняється від звітного періоду, передбаченого цим Національним положенням (стандартом), то причини і наслідки цього повинні бути розкриті у примітках до фінансової звітності.

4. У фінансовій звітності повинні бути вказані валюта, в якій відображені елементи звітності, та одиниця її виміру.

Якщо валюта звітності відрізняється від валюти, в якій ведеться бухгалтерський облік, то суб'єкт державного сектору повинен розкривати причини цього та методи, що були використані для переведення фінансових звітів з однієї валюти в іншу.

5. Суб'єкт державного сектору розкриває обрану облікову політику шляхом опису:

5.1. Принципів оцінки статей звітності.

5.2. Методів обліку окремих активів і зобов'язань.

6. Інформація, що підлягає розкриттю, наводиться безпосередньо у фінансовій звітності або у примітках до неї.

7. У примітках до фінансової звітності розкривається:

7.1. Інформація, яка не наведена безпосередньо у фінансовій звітності, але є обов'язковою згідно з відповідними національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

7.2. Інформація, що містить додатковий аналіз статей звітності, потрібний для забезпечення її зрозумілості та доречності.

7.3. Інформація про орган, який має повноваження згідно із законодавством вносити зміни до фінансової звітності після оприлюднення.

{Пункт 7 розділу XI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

7.4. Інформація про зміст події, що відбулася після дати балансу, та оцінку її впливу на фінансовий результат або обґрунтування щодо неможливості проведення такої оцінки.

{Пункт 7 розділу XI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

7.5. Інформація про події після дати балансу, які не потребують коригування статей фінансової звітності.

{Пункт 7 розділу XI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

7.6. Інформація про виконання бюджету (кошторису) щодо:

різниці між остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін і фактичними сумами виконання (касовими видатками) та причини їх виникнення;

причини відхилення між затвердженими показниками плану на звітний період та остаточно скоригованими показниками плану на звітний період з урахуванням змін.

{Пункт 7 розділу XI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

7.7. Інформація про виконання бюджету щодо наданих з бюджету кредитів, взаємних розрахунків бюджетів, цінних паперів, фінансування бюджету.

{Пункт 7 розділу XI доповнено новим підпунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

8. У примітках до фінансової звітності за наявності операцій пов'язаних сторін наводиться така інформація:

8.1. Види та обсяги операцій (сума або частка у загальному обсязі) пов’язаних сторін та характер відносин між такими пов’язаними сторонами.

8.2. Суми дебіторської та кредиторської заборгованостей за операціями пов'язаних сторін.

{Розділ XI доповнено новим пунктом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1798 від 29.12.2011}

{Положення в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1629 від 24.12.2010}

Начальник Управління
методології
бухгалтерського облікуВ.М.Пархоменко
Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової
звітності"КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.БАЛАНС
на ____________ 20__ року

Форма № 1-дс

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ

Основні засоби:


залишкова вартість

010знос

011

первісна вартість

012

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

020

накопичена амортизація

021

первісна вартість

022

Незавершені капітальні інвестиції

030

Запаси

040

Малоцінні та швидкозношувані предмети

050

Готова продукція

060

Інші нефінансові активи

070

Усього за розділом I

100

II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ

Довгострокова дебіторська заборгованість

110Довгострокові фінансові інвестиції

120Поточна дебіторська заборгованість:


за розрахунками з бюджетом

130за розрахунками за товари, роботи, послуги

140

за наданими кредитами

150

за виданими авансами

160

за розрахунками із соціального страхування

170за внутрішніми розрахунками

180

інша поточна дебіторська заборгованість

190

Поточні фінансові інвестиції

200

Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:
національній валюті, у тому числі в:

210касі

211

казначействі

212

установах банків

213

іноземній валюті

220Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку

230

рахунках в установах банків, у тому числі:

240

у національній валюті

241в іноземній валюті

242Інші фінансові активи

250

Усього за розділом II

280III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290

БАЛАНС

300

ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Внесений капітал

330

Фонд дооцінки

340

Фінансовий результат

350

Капітал у підприємства

360

Резерви

370

Усього за розділом I

410

II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Довгострокові зобов'язання:


за цінними паперами

420за кредитами

430

інші довгострокові зобов’язання

440

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

450

Поточні зобов'язання:
за платежами до бюджету

460

за розрахунками за товари, роботи, послуги

470

за кредитами

480

за одержаними авансами

490

за розрахунками з оплати праці

500

за розрахунками із соціального страхування

510за внутрішніми розрахунками

520

інші поточні зобов’язання

530

Усього за розділом II

570

III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580

IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590

БАЛАНС

600

Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)


{Додаток 1 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1629 від 24.12.2010№ 568 від 18.05.2012}Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ____________ 20__ року

Форма № 2-дс

І. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування

010Доходи від надання послуг

020Доходи від продажу

030Фінансові доходи

040Інші доходи від обмінних операцій

050Всього доходів від обмінних операцій

080Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження

090Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

100Трансферти

110Надходження до державних цільових фондів

120Інші доходи від необмінних операцій

130Всього доходів від необмінних операцій

170Всього доходів

200ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на оплату праці

210Відрахування на соціальні заходи

220Матеріальні витрати

230Амортизація

240Фінансові витрати

250Інші витрати за обмінними операціями

260Всього витрат за обмінними операціями

290Витрати за необмінними операціями
Трансферти

300Інші витрати за необмінними операціями

310Всього витрат за необмінними операціями

340Всього витрат

400Профіцит/дефіцит за звітний період

410II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

Загальнодержавні функції

440

Оборона

450

Громадський порядок, безпека та судова влада

460

Економічна діяльність

470

Охорона навколишнього природного середовища

480

Житлово-комунальне господарство

490

Охорона здоров’я

500

Духовний та фізичний розвиток

510

Освіта

520Соціальний захист та соціальне забезпечення

530III. ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ)

Стаття

Код рядка

Загальний фонд

Спеціальний фонд

план на звітний період

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 5 мінус графа 4)

план на звітний період

план на звітний період з урахуванням змін

фактична сума виконання

різниця (графа 9 мінус графа 8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ДОХОДИ
Податкові надходження

560
Неподаткові надходження

570
Доходи від власності та підприємницької діяльності

571

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

572

Інші неподаткові надходження

573

Власні надходження бюджетних установ

574

Бюджетні асигнування

575

Доходи від операцій з капіталом

580
Офіційні трансферти

590

Надходження державних цільових фондів

600

Надходження Фонду соціального захисту інвалідів

601

Надходження Пенсійного фонду України

602

Надходження Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

603

Надходження Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності

604

Надходження Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України

605

Інші надходження

606

Всього доходів

700
ВИТРАТИ

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

720

Використання товарів і послуг

730

Обслуговування боргових зобов'язань

740

Поточні трансферти

750

Соціальне забезпечення

760

Інші видатки

770

Нерозподілені видатки

780

Придбання основного капіталу

790

Капітальні трансферти

800

Надання кредитів

810

Всього витрат

830
Профіцит/дефіцит за звітний період

840
Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)


{Додаток 2 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1629 від 24.12.2010, № 568 від 18.05.2012}Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 20__ рік

Форма № 3-дс

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від операційної діяльності, всього

010

у тому числі за: обмінними операціями:

020

бюджетні асигнування

021доходи від надання послуг

022

інші надходження від обмінних операцій

023необмінними операціями:

030податкові надходження

031неподаткові надходження

032

трансферти

033

надходження до державних цільових фондів

034

інші надходження від необмінних операцій

035

Витрати на операційну діяльність, всього

040

у тому числі: витрати за обмінними операціями:

050витрати на оплату праці

051відрахування на соціальні заходи

052

оплата товарів, робіт, послуг

053

інші витрати за обмінними операціями

054витрати за необмінними операціями:

060трансферти

061

інші витрати за необмінними операціями

062

Чистий рух коштів від операційної діяльності

070

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від інвестиційної діяльності за обмінними операціями, всього

080

у тому числі від продажу:

090фінансових інвестицій

091

основних засобів

092

нематеріальних активів

093Інші надходження

100

Витрати на інвестиційну діяльність за обмінними операціями, всього

110

у тому числі в результаті придбання:

120фінансових інвестицій

121

основних засобів

122

нематеріальних активів

123Інші витрати

130

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

140

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, всього

150у тому числі від:

160повернення кредитів

161отримання позик

162

отримання відсотків (роялті)

163

Інші надходження

170

Витрати на фінансову діяльність за обмінними операціями, всього

180

у тому числі:

190

надання кредитів

191

погашення позик

192сплата відсотків

193

Інші витрати

200

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

210

Чистий рух коштів за звітний період

220

Залишок коштів на початок року

230

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

240

Залишок коштів на кінець року

250

Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)


{Додаток 3 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1629 від 24.12.2010, № 568 від 18.05.2012}Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 101 "Подання фінансової звітності"


КОДИ


Дата (рік, місяць, число)01

Установа

______________________

за ЄДРПОУ


Територія

______________________

за КОАТУУ


Організаційно-правова форма господарювання

______________________

за КОПФГ


Орган державного управління

______________________

за КОДУ


Вид економічної діяльності

______________________

за КВЕД


Одиниця виміру: тис.грн.ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 20__ рік

Форма № 4-дс

Стаття

Код рядка

Внесений капітал

Фонд дооцінки

Фінансовий результат

Капітал у підприємства

Резерви

Разом

1

2

3

4

5

6

7

8

Залишок на початок року

010Коригування:
Зміна облікової політики

020Виправлення помилок

030Інші зміни

040Скоригований залишок на початок року

050Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів

060Уцінка основних засобів

070Дооцінка незавершеного будівництва

080Уцінка незавершеного будівництва

090Дооцінка нематеріальних активів

100Уцінка нематеріальних активів

110Профіцит /дефіцит за звітний період

120Збільшення капіталу в підприємства

130Зменшення капіталу в підприємства

140Інші зміни в капіталі

150Разом змін в капіталі

180Залишок на кінець звітного періоду

190Керівник


Головний бухгалтер (бухгалтер)


{Додаток 4 в редакції Наказів Міністерства фінансів № 1629 від 24.12.2010, № 568 від 18.05.2012}on top