Document z0089-00, current version — Revision on March 19, 2013, on the basis - z0336-13

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 15 від 28.01.2000 Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2000 р.
за N 89/4310

Про внесення змін і доповнень до положень
(стандартів) бухгалтерського обліку
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
фінансів
N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }

Відповідно до Положення про Міністерство фінансів України,
затвердженого Указом Президента України від 26 серпня 1999 року
N 1081/99, Н А К А З У Ю:
Затвердити зміни і доповнення до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку ( z0398-99, z0751-99, z0499-99 )
(додаються).
Заступник Міністра А.В.Литвин
Затверджено
Наказ Міністерства
фінансів України
28.01.2000 N 15
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
14 лютого 2000 р.
за N 89/4310
Зміни і доповнення до положень (стандартів)
бухгалтерського обліку
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів N 73 ( z0336-13 ) від 07.02.2013 }
2. У Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 9 "Запаси",
затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня
1999 року N 246 ( z0751-99 ) (зареєстровано в Міністерстві юстиції
України 2 листопада 1999 р. за N 751/4044): 2.1. В абзаці 6 пункту 9 слова "та відсотки за комерційний
кредит постачальників" замінити словами "ризиків транспортування
запасів". 2.2. Абзац 2 пункту 13 викласти в такій редакції: "Первісною вартістю запасів, що придбані в обмін на неподібні
запаси, визнається справедлива вартість отриманих запасів". 2.3. У п'ятому реченні пункту 22 слово "кінець" замінити
словом "початок".
2.4. У пункті 27: 2.4.1. У першому реченні слова "із відображенням вказаної
вартості в позабалансовому обліку" вилучити. 2.4.2. Включити друге речення такого змісту: "Суми нестач і втрат від псування цінностей до прийняття
рішення про конкретних винуватців відображаються на позабалансових
рахунках". 2.4.3. Друге речення вважати третім.
3. В абзаці 1 пункту 13 Положення (стандарту) бухгалтерського
обліку 19 "Об'єднання підприємств", затвердженого наказом
Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року ( z0499-99 )
(зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 липня 1999 р. за
N 499/3792), слово "обчислювальними" замінити словом
"обчислюваними".
Начальник Управління методології
бухгалтерського обліку В.М.Пархоменкоon top