Document z0087-11, previous version — Revision on January 24, 2017, on the basis - z0015-17
( Attention! This version is not current. Go to current edition? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

24.12.2010  № 1629


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2011 р.
за № 87/18825

Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів
№ 568 від 18.05.2012
№ 1343 від 17.12.2012
№ 1163 від 25.11.2014
№ 1219 від 29.12.2015
№ 1135 від 23.12.2016}

Відповідно до частини другої статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" та Закону України "Про Державну програму економічного і соціального розвитку України на 2010 рік", Стратегії модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі на 2007-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 16.01.2007 № 34, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 125 "Зміни облікових оцінок та виправлення помилок", 126 "Оренда", 127 "Зменшення корисності активів", 128 "Зобов’язання", 129 "Інвестиційна нерухомість", схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, що додаються.

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1163 від 25.11.2014}

2. Внести зміни до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398, схвалені Методологічною радою з бухгалтерського обліку при Міністерстві фінансів України, виклавши його в новій редакції, що додається.

3. У заголовку та тексті наказу Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541 "Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398, слово "Положення" у всіх відмінках замінити словами "Національне положення" у відповідних відмінках.

4. Управлінню методології бухгалтерського обліку (Канцуров О.О.):

4.1. Забезпечити подання цього наказу в п'ятиденний строк після його видання у встановленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4.2. У десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

5. Установити, що цей наказ набирає чинності з 01 січня 2015 року, крім національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність", 103 "Фінансова звітність за сегментами", 124 "Доходи", 126 "Оренда", 129 "Інвестиційна нерухомість", затверджених пунктом 1 цього наказу, що набирають чинності з 01 січня 2017 року.

Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.

{Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 1135 від 23.12.2016}

{Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 1343 від 17.12.2012, № 1163 від 25.11.2014, № 1219 від 29.12.2015}

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В.А.

Міністр

Ф. Ярошенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
24.12.2010  № 1629


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 січня 2011 р.
за № 87/18825

НАЦІОНАЛЬНЕ ПОЛОЖЕННЯ
(стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 102 "Консолідована фінансова звітність"

I. Загальні положення

1. Це Національне положення (стандарт) визначає порядок складання консолідованої фінансової звітності та загальні вимоги до розкриття інформації щодо складання консолідованої фінансової звітності.

2. Норми цього Національного положення (стандарту) застосовуються суб'єктами бухгалтерського обліку в державному секторі (далі - суб'єкти державного сектору), які складають та подають консолідовану фінансову звітність.

3. Це Національне положення (стандарт) не застосовується суб'єктами державного сектору до фінансової звітності контрольованих суб'єктів господарювання, які є підприємствами державного, комунального секторів економіки, що належать до сфери їх управління. Показники фінансової звітності підприємств державного, комунального секторів економіки підлягають консолідації згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 20 "Консолідована фінансова звітність", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30.07.99 № 176, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12.08.99 за № 553/3846.

Консолідована фінансова звітність підприємств державного, комунального секторів економіки, які належать до сфери управління контролюючого суб'єкта державного сектору, складається окремо та подається у складі консолідованої фінансової звітності.

У бухгалтерському обліку та у фінансовій звітності контролюючого суб'єкта державного сектору внески до статутного капіталу підприємств державного, комунального секторів економіки відображаються як фінансові інвестиції.

4. Терміни, що використовуються в національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку в державному секторі, мають такі значення:

внутрішньогрупове сальдо - сальдо дебіторської заборгованості та зобов'язань на дату балансу, яке утворилося внаслідок внутрішньогрупових операцій;

внутрішньогрупові операції - операції між контролюючим та контрольованими суб'єктами державного сектору або між контрольованими суб'єктами державного сектору в межах однієї економічної групи;

консолідована фінансова звітність - фінансова звітність, яка відображає фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів контролюючого суб'єкта та контрольованих ним суб'єктів як єдиної економічної групи;

контроль - повноваження суб'єкта державного сектору управляти фінансовою та операційною політикою іншого суб'єкта державного сектору з метою одержання вигід від його діяльності.

II. Порядок складання та подання консолідованої фінансової звітності

1. Консолідовану фінансову звітність подає контролюючий суб'єкт державного сектору.

Контролюючий суб'єкт державного сектору не подає консолідованої фінансової звітності:

а) якщо він є контрольованим суб'єктом державного сектору іншої економічної групи; або

б) за наявності відповідного рішення власника, прийнятого в установленому порядку.

2. Контролюючий суб'єкт державного сектору, який подає консолідовану фінансову звітність, консолідує показники фінансової звітності всіх контрольованих суб'єктів, крім тих, стосовно яких наявна одна з таких умов:

а) контроль над контрольованим суб'єктом державного сектору є тимчасовим;

б) контрольований суб'єкт державного сектору провадить діяльність в умовах довгострокових обмежень, які не дають змоги контролюючому суб'єкту державного сектору отримувати вигоди або потенціал корисності від його діяльності. У такому разі відповідні активи і операції відображаються відповідно до інших національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі.

3. Консолідована фінансова звітність складається шляхом впорядкованого додавання показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору до аналогічних показників фінансової звітності контролюючого суб'єкта державного сектору. Склад і форми фінансової звітності визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 "Подання фінансової звітності", затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2009 № 1541, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.01.2010 за № 103/17398 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2010 № 1629).

При складанні консолідованої фінансової звітності підлягають виключенню:

а) сальдо та операції між суб'єктами державного сектору в межах економічної групи та отримані в результаті нереалізовані доходи;

б) нереалізовані втрати в результаті операцій в межах економічної групи, за винятком випадків, коли їх можна відшкодувати.

4. При складанні консолідованої фінансової звітності наводяться усі статті (рядки) форм фінансової звітності, можуть не наводитись статті (рядки) форм фінансової звітності, за якими у суб'єктів державного сектору економічної групи відсутні показники.

5. Фінансова звітність контролюючого суб'єкта державного сектору та його контрольованих суб'єктів державного сектору, що використовується при складанні консолідованої фінансової звітності, складається за той самий звітний період і на ту саму дату балансу.

6. Консолідовану фінансову звітність складають з фінансової звітності контролюючого та контрольованих суб'єктів державного сектору з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до консолідованої фінансової звітності.

7. Курсові різниці, що виникають під час перерахунку показників фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору, розташованих за межами України, у валюту України, визначаються згідно з іншими національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі.

8. Консолідований звіт про рух грошових коштів складається на основі консолідованого балансу, консолідованого звіту про фінансові результати та консолідованого звіту про власний капітал.

ІІІ. Загальна консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору

1. Загальна консолідована фінансова звітність суб’єктів державного сектору (далі - загальна консолідована фінансова звітність) складається Державною казначейською службою України з метою отримання інформації про загальний майновий стан та результати діяльності суб’єктів державного сектору та бюджетів.

2. Загальна консолідована фінансова звітність включає консолідований баланс, консолідований звіт про фінансовий результат, консолідований звіт про рух грошових коштів, консолідований звіт про власний капітал згідно з додатками 1-4 до цього Національного положення (стандарту).

3. Формування загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється шляхом впорядкованого додавання показників консолідованої фінансової звітності контролюючих суб’єктів державного сектору та бюджетів.

4. Розкриття статей звітів загальної консолідованої фінансової звітності здійснюється згідно з порядком заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, встановленим відповідно до законодавства.

5. Консолідована фінансова звітність контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів, що використовується при складанні форм загальної консолідованої фінансової звітності, має бути за той самий звітний період і на ту саму дату балансу, на яку складається загальна консолідована фінансова звітність.

6. Загальна консолідована фінансова звітність складається за показниками консолідованої фінансової звітності контролюючих суб'єктів державного сектору та бюджетів з використанням єдиної облікової політики для подібних операцій та інших подій за схожих обставин. Якщо при складанні загальної консолідованої фінансової звітності неможливо застосувати єдину облікову політику, то про це повідомляється у примітках до загальної консолідованої фінансової звітності державного сектору.

7. Консолідована інформація про виконання бюджету (кошторису) формується відповідно до вимог Бюджетного кодексу України.

{Національне положення доповнено новим розділом згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}

ІV. Розкриття інформації про складання консолідованої фінансової звітності

1. У примітках до консолідованої фінансової звітності наводиться інформація про:

1.1. Перелік контрольованих суб'єктів державного сектору, що належать до сфери управління, із зазначенням:

найменування, країни та місця реєстрації і місцезнаходження;

короткого опису основної діяльності;

найменування контролюючих суб'єктів державного сектору іншої економічної групи, від яких отримувались активи для покриття витрат з реалізації їх цілей, обсяги цих активів і не використані (або не повернені) залишки на кінець звітного періоду.

1.2. Причини, з яких показники фінансової звітності контрольованих суб'єктів державного сектору не включено до консолідованої фінансової звітності.

2. У примітках до консолідованої фінансової звітності також наводиться інформація про статті, до яких застосовувалася різна облікова політика.

Начальник
Управління методології
бухгалтерського облікуО.О. Канцуров


Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 102 "Консолідована фінансова
звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ БАЛАНС
на ____________ 20__ року

Форма № 1-кдс

Одиниця виміру: тис.грн.

АКТИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

усього

у тому числі

усього

у тому числі

державний бюджет

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

державний бюджет

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

І. НЕФІНАНСОВІ АКТИВИ
Основні засоби:
залишкова вартість

010знос

011первісна вартість

012Нематеріальні активи:
залишкова вартість

020накопичена амортизація

021первісна вартість

022Незавершені капітальні інвестиції

030Запаси

040Малоцінні та швидкозношувані предмети

050Готова продукція

060Інші нефінансові активи

070Усього за розділом I

100II. ФІНАНСОВІ АКТИВИ
Довгострокова дебіторська заборгованість

110Довгострокові фінансові інвестиції

120Поточна дебіторська заборгованість:
за розрахунками з бюджетом

130за розрахунками за товари, роботи, послуги

140за наданими кредитами

150за виданими авансами

160за розрахунками із соціального страхування

170за внутрішніми розрахунками

180інша поточна дебіторська заборгованість

190Поточні фінансові інвестиції

200Грошові кошти та їх еквіваленти бюджетних установ та державних цільових фондів в:
національній валюті, у тому числі в:

210касі

211казначействі

212установах банків

213іноземній валюті

220Кошти бюджетів та інших клієнтів на:
єдиному казначейському рахунку

230рахунках в установах банків, у тому числі:

240у національній валюті

241в іноземній валюті

242Інші фінансові активи

250Усього за розділом II

280III. ВИТРАТИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

290БАЛАНС

300ПАСИВ

Код рядка

На початок звітного року

На кінець звітного періоду

усього

у тому числі

усього

у тому числі

державний бюджет

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок місцевого бюджетту

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

державний бюджет

бюджетні установи, що утримуються за рахунок державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок місцевого бюджету

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Внесений капітал

330Фонд дооцінки

340Фінансовий результат

350Капітал у підприємства

360Резерви

370Усього за розділом I

410II. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов'язання:
за цінними паперами

420за кредитами

430інші довгострокові зобов’язання

440Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями

450Поточні зобов'язання:
за платежами до бюджету

460за розрахунками за товари, роботи, послуги

470за кредитами

480за одержаними авансами

490за розрахунками з оплати праці

500за розрахунками із соціального страхування

510за внутрішніми розрахунками

520інші поточні зобов’язання

530Усього за розділом II

570III. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

580IV. ДОХОДИ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ

590БАЛАНС

600Керівник


Головний бухгалтер


{Національне положення доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}


Додаток 2
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 102 "Консолідована фінансова
звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за ____________ 20__ року

Форма № 2-кдс

I. ФІНАНСОВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ

Одиниця виміру: тис.грн.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

усього

у тому числі

усього

у тому числі

державний бюджет

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

державний бюджет

бюджет ні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюд-жети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ДОХОДИ
Доходи від обмінних операцій
Бюджетні асигнування

010Доходи від надання послуг

020Доходи від продажу

030Фінансові доходи

040Інші доходи від обмінних операцій

050Всього доходів від обмінних операцій

080Доходи від необмінних операцій
Податкові надходження

090Неподаткові надходження (адміністративні збори та платежі)

100Трансферти

110Надходження до державних цільових фондів

120Інші доходи від необмінних операцій

130Всього доходів від необмінних операцій

170Всього доходів

200ВИТРАТИ
Витрати за обмінними операціями
Витрати на оплату праці

210Відрахування на соціальні заходи

220Матеріальні витрати

230Амортизація

240Фінансові витрати

250Інші витрати за обмінними операціями

260Всього витрат за обмінними операціями

290Витрати за необмінними операціями
Трансферти

300Інші витрати за необмінними операціями

310Всього витрат за необмінними операціями

340Всього витрат

400Профіцит/дефіцит за звітний період

410II. ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ (КОШТОРИСУ) ЗА ФУНКЦІОНАЛЬНОЮ КЛАСИФІКАЦІЄЮ ВИДАТКІВ ТА КРЕДИТУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Найменування показника

Код рядка

За звітний період

За попередній період

усього

у тому числі

усього

у тому числі

державний бюджет

бюджет ні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

державний бюджет

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Загальнодержавні функції

440Оборона

450Громадський порядок, безпека та судова влада

460Економічна діяльність

470Охорона навколишнього природного середовища

480Житлово-комунальне господарство

490Охорона здоров'я

500Духовний та фізичний розвиток

510Освіта

520Соціальний захист та соціальне забезпечення

530Керівник


Головний бухгалтер


{Національне положення доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}


Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 102 "Консолідована фінансова
звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 20__ рік

Форма № 3-кдс

Одиниця виміру: тис.грн.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За попередній період

усього

у тому числі

усього

у тому числі

державний бюджет

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети держав-них цільових фондів

органи державних цільових фондів

державний бюджет

бюджет ні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

місцеві бюджети

бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів

бюджети державних цільових фондів

органи державних цільових фондів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від операційної діяльності, всього

010у тому числі за: обмінними операціями:

020бюджетні асигнування

021доходи від надання послуг

022інші надходження від обмінних операцій

023необмінними операціями:

030податкові надходження

031неподаткові надходження

032трансферти

033надходження до державних цільових фондів

034інші надходження від необмінних операцій

035Витрати на операційну діяльність, всього

040у тому числі: витрати за обмінними операціями:

050витрати на оплату праці

051відрахування на соціальні заходи

052оплата товарів, робіт, послуг

053інші витрати за обмінними операціями

054витрати за необмінними операціями:

060трансферти

061інші витрати за необмінними операціями

062Чистий рух коштів від операційної діяльності

070II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від інвестиційної діяльності за обмінними операціями, всього

080у тому числі від продажу:

090фінансових інвестицій

091основних засобів

092нематеріальних активів

093Інші надходження

100Витрати на інвестиційну діяльність за обмінними операціями, всього

110у тому числі на придбання:

120фінансових інвестицій

121основних засобів

122нематеріальних активів

123Інші витрати

130Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

140III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від фінансової діяльності за обмінними операціями, всього

150у тому числі від:

160повернення кредитів

161отримання позик

162отримання відсотків (роялті)

163Інші надходження

170Витрати на фінансову діяльність за обмінними операціями, всього

180у тому числі:

190надання кредитів

191погашення позик

192сплата відсотків

193Інші витрати

200Чистий рух коштів від фінансової діяльності

210Чистий рух коштів за звітний період

220Залишок коштів на початок року

230Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

240Залишок коштів на кінець року

250Керівник


Головний бухгалтер


{Національне положення доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}


Додаток 4
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку в державному
секторі 102 "Консолідована фінансова
звітність"

КОНСОЛІДОВАНИЙ ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 20__ рік

Форма № 4-кдс

Одиниця виміру: тис.грн.

Стаття

Код рядка

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів державного бюджету

Бюджетні установи, що утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету

Органи державних цільових фондів

Разом

внесений капітал

фонд дооцінки

фінансовий результат

капітал у підприємства

резерви

разом

внесений капітал

фонд дооцінки

фінансовий результат

капітал у підприємства

резерви

разом

внесений капітал

фонд дооцінки

фінансовий результат

капітал у підприємства

резерви

разом

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

Залишок на початок року

010
Коригування:

Зміна облікової політики

020
Виправлення помилок

030
Інші зміни

040
Скоригований залишок на початок року

050
Переоцінка активів:

Дооцінка основних засобів

060
Уцінка основних засобів

070
Дооцінка незавершеного будівництва

080
Уцінка незавершеного будівництва

090
Дооцінка нематеріальних активів

100
Уцінка нематеріальних активів

110
Профіцит/дефіцит за звітний період

120
Збільшення капіталу в підприємства

130
Зменшення капіталу в підприємства

140
Інші зміни в капіталі

150
Разом змін в капіталі

180
Залишок на кінець звітного періоду

190
Керівник


Головний бухгалтер


{Національне положення доповнено додатком згідно з Наказом Міністерства фінансів № 568 від 18.05.2012}on top