Document z0085-97, current version — Revision on June 9, 2017, on the basis - z0667-17

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

31.12.1996  № 402


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 1997 р.
за № 85/1889

Про затвердження Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства оборони
№ 752 від 21.12.2005
№ 85 від 11.02.2013
№ 552 від 24.10.2016
№ 259 від 10.05.2017}

На виконання Постанови Верховної Ради України від 23.06.95 № 244 "Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України" і постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.95 № 608 "Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 244" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, що додається.

2. Пункт 3 наказу Міністра оборони України від 26.03.96 № 81 "Про створення органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України" скасувати.

{Пункт 3 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 259 від 10.05.2017}

3. Наказ розіслати до з'єднань і їм рівних.

Міністр оборони України
генерал-полковник


О. Кузьмук

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державного комітету України
по нагляду за охороною
С. ТкачукЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони України
31.12.96  № 402


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 березня 1997 р.
за № 85/1889

ПОЛОЖЕННЯ
про органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

{За всім текстом Положення слова "військовий округ (оперативно-територіальне командування)", "військові округи (оперативно-територіальні командування)" у відповідних відмінках замінено відповідно словами "оперативне командування", "оперативні командування" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 752 від 21.12.2005}

{У тексті Положення слова "управління державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України" у всіх відмінках замінено словами "Відділ державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України" у відповідних відмінках; слово "вантажопідйомний" у всіх відмінках замінено словом "вантажопідіймальний" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

{У тексті Положення слова "Відділ державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України" у всіх відмінках замінено словами "Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України" у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

1. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Закону України "Про охорону праці", Постанови Верховної Ради України від 23.06.95 № 244 "Про державний нагляд за безпечним веденням робіт на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах військових формувань та органів внутрішніх справ і Служби безпеки України", постанови Кабінету Міністрів України від 4.08.95 № 608 "Про заходи щодо виконання Постанови Верховної Ради України від 23 червня 1995 року № 244".

1.2. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України відповідно до угоди між Державним комітетом України по нагляду за охороною праці і Міністерством оборони України здійснюють державний нагляд за безпечним веденням робіт особами, які працюють або проходять службу та з якими не укладаються трудові договори на підприємствах, в установах, організаціях і у військових частинах (надалі - військові частини) Збройних Сил України, державний технічний нагляд за додержанням чинних нормативних актів про охорону праці під час виготовлення обладнання військового призначення на замовлення Міністерства оборони України на підприємствах, в установах, організаціях інших міністерств і відомств та на підприємствах незалежно від форм власності (надалі - підприємства промисловості), державний нагляд за додержанням у військових частинах законодавчих, міжгалузевих та відомчих нормативних актів з охорони праці і безпечного ведення робіт, пов'язаних з виробництвом.

1.3. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України у своїй діяльності керуються законодавством України, міжгалузевими і відомчими нормативними актами з охорони праці, а також цим Положенням.

{Пункт 1.4 розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

1.4. Рішення державних інспекторів органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, що прийняті в межах їх повноважень, є обов'язковими для виконання всіма посадовими особами військових частин, а також підприємств промисловості, де здійснюють державний нагляд за охороною праці ці органи.

1.5. Органом державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України є Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України.

{Пункт 1.5 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

1.6. Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України очолює начальник, якого призначає на посаду і звільняє з посади Міністр оборони України.

{Пункт із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 752 від 21.12.2005; в редакції Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 259 від 10.05.2017}

{Пункт розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

{Пункт розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

1.7. Особовий склад органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України комплектується згідно зі штатним розписом, який розробляється з урахуванням Норм часу, що необхідний для обстеження об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд в Збройних Силах України (додаток 1 до цього Положення), Норм часу середньорічного виробітку на одного спеціаліста (чол./год.) органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України з обстеження об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд (додаток 2 до цього Положення), та Розрахунку чисельності органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України (додаток 3 до цього Положення).

{Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

{Пункт виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 752 від 21.12.2005}

1.8. Права і відповідальність посадових осіб Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України визначаються цим Положенням і посадовими інструкціями, які затверджуються начальником Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України. Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України є державними інспекторами по нагляду за охороною праці.

{Пункт 1.8 розділу 1 в редакції Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

1.9. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України мають свої печатки із зображенням Герба України, кутовий штамп із позначенням свого найменування, а посадові особи (державні інспектори) - особистий штамп із зазначенням посади, а також посвідчення встановленого зразка (додаток 4 до цього Положення).

{Пункт розділу 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

1.10. Управління державного технічного нагляду Збройних Сил України у своєму складі має відділи, територіальне розміщення та забезпечення яких визначаються наказом Міністерства оборони України. Забезпечення Управління контрольно-вимірювальними приладами, інструментами та іншим обладнанням здійснюється відповідно до Переліку контрольно-вимірювальних приладів і спеціального обладнання органів державного нагляду за охороною праці (додаток 5) встановленим порядком.

{Пункт розділу 1 в редакції Наказів Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013, № 552 від 24.10.2016}

{Пункт розділу 1 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

1.11. Забороняється залучати особовий склад органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України до робіт, що не пов'язані з виконанням прямих функціональних обов'язків.

2. Завдання і функції органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

2.1. Основними завданнями органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України є:

{Абзац другий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

здійснення державного нагляду за безпечним веденням робіт військовослужбовцями Збройних Сил України;

{Абзац другий пункту 2.1 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

{Абзац четвертий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

{Абзац п'ятий пункту 2.1 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

організація і здійснення державного технічного нагляду за відповідністю у військових частинах Збройних Сил України вимогам нормативних документів проектування, виготовлення, ремонту, налагодження, реконструкції, монтажу і експлуатації парових котлів з робочим тиском більше 0,7 кгс/см кв., водогрійних котлів з температурою нагрівання води вище 115 °С, посудин та балонів для стиснутих, скраплених і розчинних газів із робочим тиском більше 0,7 кгс/см-2., трубопроводів для пари та гарячої води четвертої категорії (надалі - об'єкти котлонагляду), вантажопідіймальних кранів та машин, ліфтів, ескалаторів, підвісних канатних доріг (надалі - вантажопідіймальні споруди), а також спеціальних об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд, що входять до складу озброєння і установлені на бойовій техніці або призначені для обслуговування цієї техніки (надалі - об'єкти військового призначення);

здійснення державного технічного нагляду за додержанням чинних нормативних актів про охорону праці під час виготовлення об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд військового та спеціального призначення на замовлення Міністерства оборони України на підприємствах промисловості;

підвищення ефективності державного нагляду за охороною праці в Збройних Силах України.

2.2. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України відповідно до покладених на них завдань:

ведуть облік та аналіз причин аварій з об’єктами котлонагляду та вантажопідіймальними спорудами;

сприяють впровадженню у виробництво досягнень науки і техніки, прогресивних технологій, сучасних засобів колективного і індивідуального захисту працюючих;

розглядають листи, заяви та скарги працівників і військовослужбовців з питань охорони праці;

під час здійснення заходів державного нагляду контролюють проведення навчання, підвищення кваліфікації і порядок перевірки знань у посадових осіб (командирів, головних інженерів та інших) та особового складу військових частин;

беруть участь у розслідуванні нещасних випадків, профзахворювань та аварій відповідно до законодавства України, наказів і директив Міністерства оборони України;

взаємодіють із територіальними органами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці;

перевіряють у військових частинах додержання встановленого порядку допущення працюючих до роботи, їх інструктажу, навчання безпечним методам праці;

проводять на робочих місцях перевірку знань правил, норм, інструкцій і технологічних регламентів робітниками та інженерно-технічними працівниками, відповідальними за стан охорони праці, за безпечне ведення робіт, за технічно справний стан механізмів, устаткування, виробничих споруд і будівель;

беруть участь у перевірці знань правил і норм безпечного ведення робіт у посадових осіб і спеціалістів Збройних Сил України згідно з Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженим наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511;

узгоджують навчальні програми і беруть участь у роботі атестаційних комісій навчальних центрів, що готують персонал, який обслуговує об'єкти котлонагляду, вантажопідіймальні споруди;

контролюють підготовку персоналу для обслуговування об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд і дотримання порядку перевірки в нього знань з питань охорони праці і безпечного ведення робіт;

здійснюють періодичний контроль за додержанням у військових частинах і на піднаглядних підприємствах промисловості технічних умов виготовлення, ремонту та реконструкції об'єктів котлонагляду, вантажопідіймальних споруд;

реєструють об'єкти котлонагляду, вантажопідіймальні споруди в Журналі реєстрації об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд (додаток 6 до цього Положення);

проводять технічні огляди і випробування об'єктів котлонагляду, вантажопідіймальних споруд, контролюють своєчасність проведення таких оглядів і випробувань зазначеного устаткування військовими частинами з оформленням донесення (додаток 7 до цього Положення);

видають військовим частинам дозволи на: право навчання персоналу, що обслуговує об'єкти котлонагляду і вантажопідіймальні споруди; експлуатацію об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд, пунктів випробування і наповнення балонів для стиснутих, скраплених і розчинних газів; придбання і перевезення з газонаповнювальних станцій Збройних Сил України і народного господарства балонів із стиснутими, скрапленими і розчинними газами;

призначають представників Міноборони для участі в роботі державних комісій, які приймають в експлуатацію об'єкти, що піднаглядні органам державного нагляду за охороною праці;

здійснюють державний нагляд та контроль за додержанням військовослужбовцями і працівниками технологічних процесів, правил експлуатації машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва, використанням засобів колективного та індивідуального захисту, виконанням робіт відповідно до вимог нормативних актів з охорони праці;

здійснюють державний нагляд за: відповідністю вимогам нормативних актів про охорону праці діючих технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, приладів; безпекою і технічним станом будов, споруд, обладнання та інших засобів виробництва; своєчасним забезпеченням працюючих спецодягом та іншими засобами індивідуального захисту і утриманням їх відповідно до нормативних актів; відповідністю вимогам правил і норм з охорони праці об'єктів виробничого, соціально-культурного та побутового призначення;

здійснюють державний нагляд за забезпеченням працюючих лікувально-профілактичним харчуванням, молоком або рівноцінними харчовими продуктами, миючими засобами, санітарно-побутовими приміщеннями, за організацією питного режиму, наданням працюючим передбачених законодавством пільг і компенсацій, пов'язаних із важкими та шкідливими умовами праці;

подають заявки у фінансові органи Збройних Сил України щодо витрат грошових коштів, що плануються.

{Пункт 2.2 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

2.3. На орган державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, крім завдань, зазначених у пунктах 2.1, 2.2 цього розділу, покладається:

участь у розробленні загальнодержавних програм з охорони праці;

підготовка матеріалів для засідань колегії Міністерства оборони України, проведення нарад, семінарів з охорони праці тощо;

взаємодія з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, з питань охорони праці;

участь в опрацюванні проектів угод між профспілками і Міністерством оборони України з питань поліпшення умов та безпеки праці;

організація виконання рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці, з питань, що відносяться до компетенції Міністерства оборони України;

узгодження технічних умов на виготовлення, ремонт і реконструкцію військовими частинами Міністерства оборони України об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд;

узгодження технічних умов на виготовлення, ремонт і реконструкцію підприємствами промисловості об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд військового призначення на замовлення Міністерства оборони України;

надання військовим частинам висновків щодо їх спроможності здійснювати виготовлення, ремонт, реконструкцію, налагодження та монтаж об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд;

надання військовим частинам висновків щодо спроможності військовослужбовцями виконувати роботи підвищеної небезпеки та експлуатувати машини, механізми і устаткування підвищеної небезпеки;

надання висновків підприємствам промисловості щодо їх спроможності здійснювати виготовлення, ремонт, реконструкцію, монтаж, налагодження та експертне обстеження об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд військового призначення.

{Пункт 2.3 розділу 2 в редакції Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

2.4. Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України мають право:

без перешкод у будь-який час перевіряти стан безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, додержання технічних умов на виготовлення, ремонт і реконструкцію об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд у військових частинах і на піднаглядних підприємствах промисловості, зупиняти роботу виробництв, дільниць, машин, механізмів, устаткування та інших засобів виробництва з накладанням пломб у разі порушень, які створюють загрозу життю або здоров'ю працюючих, одержувати від посадових осіб необхідні відомості, документи і пояснення (письмово чи усно) з питань охорони праці;

видавати командирам військових частин та керівникам піднаглядних підприємств промисловості обов'язкові для виконання акти-приписи (додаток 8 до цього Положення) або приписи (додатки 9 і 10 до цього Положення) щодо усунення виявлених недоліків. Неправомірні рішення, прийняті посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці і зазначені в акті-приписі чи приписі, може скасувати в письмовій формі її безпосередній або прямий начальник;

{Абзац третій пункту 2.4 розділу 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

вимагати від командування військових частин і керівників піднаглядних підприємств промисловості відсторонення від роботи осіб, які не пройшли медичного огляду, навчання, інструктажу, перевірки знань, показали незадовільні знання з охорони праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні акти про охорону праці;

надсилати командирам військових частин і керівникам піднаглядних підприємств промисловості подання про притягнення до відповідальності працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; порушувати клопотання про заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та поліпшенні умов праці;

залучати спеціалістів Збройних Сил України, профспілок та інших організацій за узгодженням з їх керівництвом до перевірок виконання у військових частинах законодавства про охорону праці;

представляти Міністерство оборони України в державних та громадських організаціях при розгляді питань з охорони праці;

{Абзац восьмий пункту 2.4 розділу 2 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

перевіряти додержання встановленого порядку допущення працівників до роботи, інструктажу, навчання безпечним методам праці, перевірки знань з питань охорони праці; відстороняти від виконання небезпечних і спеціальних робіт осіб, які не мають на те права;

у випадках порушення посадовими особами і працівниками нормативних актів з охорони праці, будівельних і санітарних правил, правил експлуатації механізмів (якщо ці порушення створювали небезпеку для життя і здоров'я людей, могли явно призвести до людських жертв та інших тяжких наслідків, спричинили шкоду здоров'ю людей, призвели до нещасних випадків, людських жертв або інших тяжких наслідків) готувати і в установленому порядку подавати матеріали до органів прокуратури;

припиняти у військових частинах (а також на підприємствах промисловості, які виготовляють об'єкти котлонагляду і вантажопідіймальні споруди військового і спеціального призначення на замовлення Міністерства оборони України) випуск чи ремонт об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд у разі виявлення їх невідповідності вимогам правил, нормам технічної безпеки та затвердженим проектним рішенням.

3. Взаємовідносини

3.1. Взаємовідносини органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України з структурними підрозділами Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань будуються на основі принципу пріоритету питань охорони праці по відношенню до результатів виробничої діяльності.

{Пункт 3.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 752 від 21.12.2005}

3.2. Органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України надають структурним підрозділам Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань необхідну для їх роботи інформацію з охорони праці.

{Пункт 3.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 752 від 21.12.2005}

3.3. За погодженням із відповідними начальниками і командирами органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України залучають спеціалістів апарату Міністерства оборони України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань для проведення комплексних перевірок і вирішення питань з охорони праці.

{Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 259 від 10.05.2017}

3.4. Структурні підрозділи Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, видів Збройних Сил України, оперативних командувань на запит органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України надають інформацію про структуру військових частин, їх чисельність, функціонування лікувально-профілактичних закладів, умови договорів між військовими частинами і організаціями інших відомств.

{Пункт 3.4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 752 від 21.12.2005}

3.5. Військові частини Збройних Сил України і підприємства промисловості, на яких здійснюють нагляд органи державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України, зобов'язані забезпечувати посадових осіб цих органів під час виконання ними службових обов'язків приміщеннями, автотранспортом, телефонним зв'язком, спеціальним одягом і необхідними інструментами.

4. Відповідальність

4.1. Посадові особи органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України несуть персональну відповідальність за:

невідповідність прийнятих ними рішень вимогам законодавства про охорону праці та міжгалузевих і відомчих нормативних актів;

невиконання своїх функціональних обов'язків, передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями;

{Абзац четвертий пункту 4.1 розділу 4 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 552 від 24.10.2016}

низьку якість розслідувань нещасних випадків, у яких вони брали участь;

низьку якість перевірок військових частин і підприємств промисловості з питань охорони праці, які вони проводили;

низьку якість технічних оглядів об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд, які вони проводили.Додаток 1
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

НОРМИ ЧАСУ,
що необхідний для обстеження об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд у Збройних Силах України

№№ п/п

Найменування об'єкта

Витрати часу на одне обстеження в годинах

Середньорічна норма часу на один об'єкт у годинах

Річний огляд одного об'єкта

Внутрішній огляд одного об'єкта

Гідравлічне випробування, повний технічний огляд

1

2

3

4

5

6

1.

Посудини, що працюють під тиском (крім балонів місткістю до 100 л)

0,75

2,0

1,5

(0,75 + 2/4 + 1,5/8) х 1,2 - 1,7

2.

Вантажопідіймальні споруди, які підлягають реєстрації в органах державного нагляду

2,5

2,5 х 1,2 - 3,0

3.

Парові водогрійні котли

1,5

4,0

3,0

(1,5 + 4/4 + 3/8) х 1,2 - 3,5

4.

Ліфти

2,0

4,0

(2 + 4) х 1,2 - 7,2

5.

Балони місткістю до 100 л

0,05

0,5

6.

Пункти випробування балонів

2,5

2,5 х 1,2 - 3,0

__________
Примітки:


1. Додаткова робота щодо проведення позачергових обстежень та технічних випробувань урахована коефіцієнтом 1,2.
2. У графі 6 знаменником зазначені строки проведення випробувань, визначені у Правилах.
3. Витрати часу на перевірку і випробування об'єктів, що не підлягають реєстрації в органах державного нагляду, необхідно приймати не менше 10 відсотків від затрат часу на роботи з об'єктами, що підлягають реєстрації.


Додаток 2
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

НОРМИ ЧАСУ
середньорічного виробітку на одного спеціаліста (чол./год.) органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України з обстеження об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд

№№ п/п

Характер району, що обслуговується

Річний обсяг роботи з випробувань об'єктів на одного спеціаліста

Кількість часу, що необхідний на шлях прямування до об'єкта і у зворотному напрямку, атестацію обслуговуючого персоналу і інженерно-технічних працівників військових частин

1.

Об'єкти розташовані зосереджено

1350

250

2.

Розташування більше 50 відсотків об'єктів поза межею одного міста з радіусом обслуговування до 500 км

1150

450

3.

Розташування об'єктів розосереджено, з радіусом обслуговування більше 500 км

950

650

__________
Примітка:


Річна кількість робочого часу на одного спеціаліста прийнята за 1600 годин.


Додаток 3
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

РОЗРАХУНОК
чисельності органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

Розрахунок чисельності органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України здійснюється за формулою:

М-2.4+РК:Ф, де:

М

-

чисельний склад органу державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України;


Р

-

кількість військових частин, які мають більше 150 працюючих (осіб, що працюють за трудовими договорами, військових будівельників, а також військовослужбовців, що за штатним розписом зайняті виробничою і складською роботою чи постійно виконують роботи, на виробництво яких поширюються нормативні акти з охорони праці і техніки безпеки, або періодично залучаються для виконання таких робіт);

Кількість військових частин,

К

К

-

коефіцієнт, що враховує які мають шкідливі та небез- кількість військових печні виробництва частин з шкідливим та небезпечним виробництвом;

при відсутності і до 10

7

Ф

-

ефективний річний фонд робочого часу державного інспектора по нагляду за охороною праці (1820 год.);

від 11 до 100

10більше 100

20__________
Примітка:


Розрахунок чисельності органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України не враховує спеціалістів з охорони навколишнього середовища, спеціалістів, які здійснюють технічні огляди і випробування об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд.


Додаток 4
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

ПОСВІДЧЕННЯ
посадових осіб (державних інспекторів) державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

Обкладинка: синього кольору
Зверху напис: Міністерство оборони України
Посередині: Герб України
Знизу напис: Посвідчення
Розмір посвідчення: 100х70
Внутрішня частина: (Ліва сторона)


Фото

Міністерство оборони України
Посвідчення № __________________
Прізвище _______________________
Ім'я ____________________________
По батькові _____________________
Є (займана посада) _______________
Власний підпис __________________

(Права сторона)


Затверджено наказом Міністра оборони України
від "___" _______________ 199__ р. № _______
Установа, яка видала посвідчення ___________
Підпис керівника установи _________________ ________________________________________
         (посада, військове звання та підпис)

Видане "___" ________________ 19__ р.


Додаток 5
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

ПЕРЕЛІК
контрольно-вимірювальних приладів і спеціального обладнання органів державного нагляду за охороною праці Міністерства оборони України

№ з/п

Найменування приладів і обладнання

Кількість у кожному відділі, штук

1

2

3

1

Ультразвуковий товщиномір

1

2

Контрольні зразки для настроювання ультразвукового товщиноміра

1 комплект

3

Лупа ЛП-10

2

4

Лупа ЛП-1-6Х

2

5

Лупа ЛП-1-10Х

2

6

Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1

2

7

Штангенциркуль ШЦ-1-250-0,05

2

8

Штангенциркуль ШЦ-II-300-0,05

2

9

Штангенглибиномір ШГ-160-0,05

2

10

Лінійка металева Л-300

2

11

Лінійка металева Л- 500

2

12

Лінійка металева Л-1000

2

13

Лінійка ШД-2-1600

2

14

Рулетка металева вимірювальна - 20 м

2

15

Рулетка металева вимірювальна - 50 м

2

16

Рівень брусковий 112

2

17

Кутник УШ 150·100

2

18

Кутник УП-2-160

2

19

Нутромір

2

20

Твердомір

2

21

Ультразвуковий дефектоскоп

1

22

Комплект п'єзоелектричних перетворювачів

1 комплект

23

Стандартні зразки для ультразвукової дефектоскопії

1 комплект

24

Нівелір

1

25

Відвіс 400

1

26

Динамометр розтягування ДПУ-0,2-2

1

27

Динамометр розтягування ДПУ-2-2

1

28

Динамометр розтягування ДПУ-5-2

1

29

Мегомметр з робочою напругою до 1000 В

1

30

Вимірювачі опору М-416, М-417

1

31

Омметр М-372

1

32

Мікрометр

1

33

Комплект струн металевих

1 комплект

34

Шаблон УШС-3

1

35

Набір радіусних шаблонів

1

36

Набір щупів (0,2-1,0 мм; 1,0-7,0 мм)

2

37

Ключ КРМ-60

2

38

Секундомір СОС пр-2б-2-000

2

39

Комплект для кольорової дефектоскопії

1 комплект

40

Кранова вага (динамометр) на 20 т

1

41

Переносний стилоскоп

2

42

Бароскоп або ендоскоп

2

43

Еталони твердості

1 комплект

44

Комплект капілярного контролю

2 комплекти

45

Еталони капілярного контролю

1 комплект

46

Магнітометр

2

47

Магнітопорошковий дефектоскоп

2

48

Еталони магнітопорошкового контролю

1 комплект

49

Комплект магнітопорошкового контролю

2 комплекти

50

Комплект візуально-оптичного контролю

2 комплекти

51

Апаратура для акустичної емісії

1

52

Електронно-обчислювальна техніка

2 комплекти

{Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}

{Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}Додаток 6
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

ЖУРНАЛ
реєстрації об'єктів котлонагляду і вантажопідіймальних споруд

Реєстраційний № об'єкта

Назва та адреса військової частини (власника)

Система, зав. № об'єкта, тип приводу (для вантажопідіймальних споруд)

Рік побудови, найменування і адреса завода-виготівника

Місткість в літрах

Паропродуктивність (т/год). Поверхня нагрівання (м кв.)

Робочий тиск в (кгс/см кв.) або вантажопідйомність (т)

Розрахункові

Дозволені

1

2

3

4

5

6

7

8

Дата реєстрації

Рік і дата випробувань


Річний огляд

Внутрішній огляд. Частковий огляд

Гідравлічне випробування. Повн. огл.

ПриміткаФактич.

Признач.

Фактич.

Признач.


9

10

11

12

13

14

15


Додаток 7
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

ДОНЕСЕННЯ
про технічний огляд

{Додаток 9 виключено на підставі Наказу Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}


Додаток 8
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

АКТ-ПРИПИС


Додаток 9
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

ПРИПИС


Додаток 10
до Положення про органи державного
нагляду за охороною праці
Міністерства оборони України

ПРИПИС

{Додаток 10 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства оборони № 85 від 11.02.2013}on top