Document z0082-97, invalid, current version — Loss of force on April 11, 2003, on the basis - z0290-03

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
N 22/5 від 13.03.97 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
18 березня 1997 р.
за N 82/1886

( Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Міністерства юстиції
N 33/5 ( z0290-03 ) від 08.04.2003 )
Про затвердження Інструкції з діловодства у Верховному Суді
Автономної Республіки Крим, обласному, міжобласному,
Київському і Севастопольському міських, районному
(міському) судах

У зв'язку із змінами чинного законодавства та з метою
підвищення рівня організації роботи канцелярій судів
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію з діловодства у Верховному Суді
Автономної Республіки Крим, обласному, міжобласному, Київському і
Севастопольському міських, районному (міському) судах, що
додається. 2. Інструкцію з діловодства у Верховному Суді Автономної
Республіки Крим, обласному, міжобласному, Київському і
Севастопольському міських, районному (міському) судах ввести в дію
з 1 квітня 1997 року. 3. Начальникам Головного управління юстиції Міністерства
юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласних, Київського
і Севастопольського міських управлінь юстиції, головам Верховного
Суду Автономної Республіки Крим, обласних, міжобласного,
Київського і Севастопольського міських судів організувати вивчення
даної Інструкції з працівниками судів та забезпечити виконання
вимог цієї Інструкції. 4. Визнати такими, що втратили чинність: Інструкцію по діловодству в районному (міському) народному
суді, затверджену наказом Міністра юстиції Української РСР від 9
лютого 1978 р. N 8/26; Інструкцію по діловодству в обласному суді, затверджену
наказом Міністра юстиції Української РСР від 30 вересня 1975 р.
N 36/5; Зміни та доповнення до Інструкції по діловодству в районному
(міському) народному суді, схвалені постановою колегії
Міністерства юстиції України від 15 травня 1992 р. N 7; Зміни та доповнення до Інструкції по діловодству в обласному
суді, схвалені постановою колегії Міністерства юстиції України від
20 липня 1992 р. N 33. 5. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Хандуріна М.І.
Міністр юстиції України С.Головатий
Затверджено
наказом Міністра юстиції
України від
13.03.1997 р. N 22/5
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 березня 1997 р.
за N 82/1886
Інструкція з діловодства у Верховному Суді Автономної Республіки Крим, обласному, міжобласному, Київському і Севастопольському міських, районному (міському)
судах
1. Загальні положення
1.1. Інструкція з діловодства у Верховному Суді Автономної
Республіки Крим, обласному, міжобласному, Київському і
Севастопольському міських, районному (міському) судах (далі -
суди) встановлює єдиний порядок документування діяльності суду,
регламентує методику складання документів, порядок роботи з ними
від моменту надходження до передачі їх в архів, обсяг компетенції
працівників канцелярії, звернення до виконання вироків, рішень,
ухвал, постанов; приймання, облік і збереження речових доказів,
організацію архіву тощо. 1.2. Інструкція визначає порядок ведення загального
діловодства, її положення поширюються на всю службову
документацію, що не має таємного характеру. Порядок ведення
таємного діловодства з документами, що мають гриф секретності,
виконання судових вироків, рішень, ухвал, постанов визначається
чинним законодавством. Ведення судової статистики регламентується
Інструкцією по судовій статистиці, затвердженій наказом Міністра
юстиції України від 28 липня 1994 року N 21/5. 1.3. Викладені в Інструкції правила грунтуються на вимогах
чинного законодавства, у тому числі кримінального та цивільного
права і процесу. 1.4. Відповідальність за організацію роботи суду в цілому, в
тому числі і роботи канцелярії, покладається на голову суду. Забезпечення дотримання вимог даної Інструкції покладається
на завідувача канцелярії. Голова суду має право в разі службової необхідності провадити
перерозподіл обов'язків між працівниками суду залежно від штатної
чисельності працівників та обсягу роботи.
2. Розподіл основних обов'язків між
працівниками канцелярії суду
2.1. Голова суду здійснює загальне керівництво роботою
канцелярії суду, своєчасно вживає заходів до усунення недоліків і
упущень в її роботі. 2.2. Заступники голови суду відповідають за стан діловодства
у відповідних судових колегіях. 2.3. Завідувач канцелярії організує роботу канцелярії, керує
роботою секретарів, діловодів, друкарки, архіваріуса. На
завідувача канцелярії покладається: а) розподіл роботи між працівниками канцелярії суду і
контроль за виконанням ними своїх обов'язків; б) розподіл кореспонденції, що надійшла до суду; в) контроль за веденням документів первинного обліку,
нарядів, обліку і реєстрації звернень громадян і юридичних осіб та
строками їх вирішення; г) організація роботи по обліку і збереженню судових справ,
речових доказів та канцелярського приладдя; д) контроль за виконанням постанов про помилування; е) контроль за своєчасною відправкою справ зі скаргами,
поданнями, протестами до вищої ланки суду та витребуваних для
перевірки порядком нагляду; є) контроль за відкликанням виконавчих документів у разі
припинення виконання; ж) забезпечення збереження та правильного заповнення трудових
книжок працівників суду, особистих справ та карток обліку; з) ведення фінансової звітності; и) контроль за веденням контрольних та зведених виконавчих
проваджень; і) облік явки на роботу працівників суду; ї) впровадження науково-технічних засобів в роботу
працівників канцелярії. 2.4. На секретарів суду покладається ведення діловодства з
судових справ, зокрема: а) реєстрація, облік і зберігання справ кримінальних,
цивільних, про адміністративні правопорушення та інших справ і
матеріалів; б) ведення картотек, журналів, нарядів; в) оформлення документів по зверненню до виконання вироків,
рішень, ухвал, постанов суду і контроль за одержанням повідомлень
про виконання; г) облік і зберігання речових доказів (може бути покладено на
судового розпорядника); д) реєстрація і облік виконавчих документів, що передаються
на виконання судовим виконавцям; е) ведення контрольних та зведених виконавчих проваджень; є) підготовка і передача до архіву закінчених провадженням
справ, картотек, журналів, нарядів; ж) підготовка та видача копій судових рішень та інших
документів по судових справах; з) виконання інших доручень голови суду, завідувача
канцелярії. 2.5. На секретаря судового засідання покладається: а) виконання необхідної роботи під час прийому суддею
громадян (підготовка листів, повісток тощо); б) виклик учасників процесу і свідків; в) складання і вивішування списків справ, призначених до
розгляду в судовому засіданні; г) перевірка явки осіб, які викликались в судове засідання,
та зазначення на повістках часу перебування їх у суді; д) ведення протоколів розпорядчих і судових засідань; е) оформлення справ після їх розгляду; є) ведення журналу судових засідань; ж) виписування виконавчих листів у справах, по яких судом
допущено негайне виконання рішень; з) виклик засідателів і облік їх роботи; и) виконання іншої роботи за дорученням голови суду, судді,
завідувача канцелярії. 2.6. На консультанта покладається: а) ведення роботи з обліку законодавства та судової практики,
участь у проведенні узагальнень судової практики та облік цієї
роботи; б) інформування працівників суду про чинне законодавство та
судову практику судів вищої інстанції; в) облік окремих ухвал і контроль за їх виконанням; г) облік та контроль за виконанням рішень по справах, що
направляються на розгляд товариських судів; д) виконання іншої роботи за дорученням голови суду, його
заступників. 2.7. На помічника голови суду покладається: а) збір, узагальнення пропозицій та підготовка проекту плану
роботи суду; б) контроль за виконанням плану роботи суду; в) організація та аналіз роботи з вирішення звернень громадян
і юридичних осіб; г) діловодство по кадрах, ведення книги наказів; д) ведення судової статистики, правильне та своєчасне
складання звітів (в обласних судах введена посада консультанта по
статистиці); е) підготовка даних судової статистики та інших матеріалів
для розгляду на оперативних нарадах, засіданнях президії; є) контроль за виконанням рішень оперативних нарад та
засідань президії; ж) забезпечення зв'язку з громадськими організаціями,
засобами масової інформації, правоохоронними органами та
підготовка відповідних матеріалів. 2.8. На судового розпорядника покладається: а) забезпечення додержання порядку в залі судового засідання
та в приміщенні суду; б) контроль за наявністю наочної довідкової інформації -
покажчиків кабінетів, графіків прийому громадян, відповідних
зразків процесуальних документів, списків розгляду справ тощо; в) виконання розпоряджень головуючого щодо порушників в
судовому засіданні - складання відповідного протоколу, у разі
необхідності - виклик працівників міліції для наведення порядку в
залі судового засідання та в приміщенні суду; г) озвучення залу судового засідання, запрошення свідків до
залу, слідкування, щоб недопитані свідки не спілкувалися з
допитаними; д) у виняткових випадках для забезпечення оперативного
розгляду справ термінова доставка листів, запитів, інших
документів, відправка телеграм; е) контроль за своєчасною доставкою в суд конвойною службою
осіб, які перебувають під вартою, та своєчасним виготовленням і
врученням конвойній службі необхідних документів; є) облік і зберігання речових доказів; у разі необхідності -
забезпечення доставки речових доказів у встановленому порядку на
судове засідання; ж) надання допомоги судовим виконавцям по примусовому
виконанню судових рішень. 2.9. На діловода покладається прийом і обробка вхідної і
вихідної кореспонденції, виконання іншої роботи за дорученням
голови суду, завідувача канцелярії. 2.10. На архіваріуса покладається: а) ведення архіву; б) видача копій судових документів по справах, що знаходяться
в архіві; в) складання графіка передачі справ до архіву канцелярією
суду, судовими колегіями; г) облік і зберігання архівних справ; д) виконання іншої роботи за дорученням голови суду,
завідувача канцелярії. 2.11. На завідувача господарством покладається: а) ведення первинного обліку інвентаря, матеріалів,
друкованої продукції (бланків, журналів, карток), оргтехніки,
меблів; відповідальність за їх видачу, збереження та своєчасне
списання; б) складання заявок на фактичну потребу в друкованій
продукції, оргтехніці, меблях, інших засобах, необхідних для
діяльності суду, та подання заявок до управління юстиції з питань
матеріально-технічного забезпечення; в) слідкування за забезпеченням належних умов роботи
працівників суду - опаленням, освітленням, засобами зв'язку,
іншими комунікаціями, засобами по охороні приміщення,
протипожежної охорони, вжиття відповідних заходів щодо нормального
їх функціонування; г) забезпечення складання кошторису на поточний ремонт
приміщення, меблів та іншого інвентаря, контроль за проведенням
ремонту або будівництвом приміщення суду; д) контроль за роботою прибиральниць, кочегара, двірника,
забезпечення їх необхідним інвентарем та миючими засобами; е) контроль за санітарним станом та благоустроєм приміщення
суду та прилеглої території; є) організація проведення інвентаризацій.
3. Приймання, розгляд і реєстрація кореспонденції
3.1. Приймання всіх судових справ і кореспонденції, що
надійшла до суду (за винятком матеріалів, прийнятих на прийомі),
відправка справ та інших документів за призначенням покладається
на експедицію суду або діловода. 3.2. Працівник експедиції або діловод розкриває пакети,
перевіряє наявність усіх документів, зазначених в опису, і ставить
на першій сторінці обгортки справи, листа чи іншого документа
штамп, в якому зазначається дата надходження матеріалу до суду та
умовне позначення (індекс) підрозділу, до якого має бути передана
справа. Кореспонденція на ім'я працівників суду з відміткою
"Особисто" не розкривається і передається адресату. Якщо буде встановлено, що якогось документа або додатка до
нього не вистачає, про це негайно доповідається завідувачу
канцелярії; про відсутність документа або додатка складається
акт, один примірник якого надсилається відправнику, другий
приєднується до справи або матеріалу. Конверти, в яких надійшли позовні заяви, касаційні та окремі
скарги, подання і протести або виконавчі документи, інші документи
по судових справах, обов'язково приєднуються до листування. 3.3. Справи та інша кореспонденція, що надійшла поштою або з
прийому, реєструються в журналі реєстрації вхідної кореспонденції
за встановленою формою N 1 (додаток до Інструкції з діловодства у
Верховному Суді Автономної Республіки Крим, обласному,
міжобласному, Київському і Севастопольському міських, районному
(міському) судах (далі - форма N ...). Не реєструються в журналі, а додаються до справи з написом
про надходження до суду: а) судові повістки, що повернулися до суду через відсутність
адресата; б) розписки про одержання судових повісток, копій
обвинувальних висновків, копій позовних заяв тощо; в) особиста кореспонденція, яка передається адресатові. 3.4. Завідувач канцелярії переглядає всю кореспонденцію в
день її надходження та передає голові суду, суддям, іншим
працівникам. Кримінальні справи, що надійшли від органів слідства,
кримінальні і цивільні справи, повернуті із скасованими або
зміненими вироками і рішеннями, скарги особливого контролю і
скарги на дії працівників суду передаються голові суду. 3.5. Справи про адміністративні правопорушення, про
звільнення від покарання чи його заміну, направлення в ЛТП
розглядаються суддями після їх реєстрації в канцелярії суду. 3.6. Позовні заяви і матеріали, що прийняли судді
безпосередньо від громадян, у той же день мають бути передані до
канцелярії суду для реєстрації і оформлення. 3.7. Все листування, що стосується окремих судових справ та
матеріалів, зареєстрованих у відповідних картках і журналах,
ведеться за номером справи, матеріалу або наряду. Інше листування ведеться за тим номером, який має матеріал по
журналу реєстрації вхідної кореспонденції (форма N 1). Листи та інші матеріали, що надсилаються за ініціативою суду
і не мають номера по справі, відправляються за номером наряду, в
якому повинен бути зафіксований цей матеріал. 3.8. Судові справи та інше листування, що надсилаються з
розсильним, записуються в розносну книгу і здаються за
призначенням під розписку в цій книзі (форма N 2). 3.9. Судові справи надсилаються за призначенням
рекомендованими бандеролями, а позовні матеріали і виконавчі
документи - рекомендованими листами. На рекомендовані бандеролі і листи складається окремо опис на
бандеролі та опис на листи. Опис підшивається в наряд (наряд
N 1.14). 3.10. Описи документів, що надсилаються простою поштою,
підшиваються в хронологічному порядку в той же наряд (наряд
N 1.14).
Реєстрація і облік справ та матеріалів, що надійшли до суду
3.11. Реєстрація справ та інших матеріалів забезпечує
організацію належного обліку, контролю та оперативного їх розшуку.
Основним принципом реєстрації є одноразовість. Кожен документ,
справа повинні реєструватись в даному суді лише один раз. 3.12. Судові справи та інші матеріали, що надійшли до суду,
реєструються на обліково-статистичних картках, в журналах і
алфавітних покажчиках. 3.13. Кримінальні справи, що надійшли до суду, реєструються у
відповідних обліково-статистичних картках по першій, касаційній,
наглядній інстанціях та в алфавітному покажчику. Алфавітний
покажчик ведеться на кожного обвинуваченого (форми NN 3, 4, 27,
33). 3.14. Цивільні справи по першій, касаційній, наглядній
інстанціях, а також позовні заяви, що залишені без руху на
підставі ст.139 ЦПК України ( 1502-06 ), реєструються на
обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику
(форми NN 5, 6, 28, 35). 3.15. Справи про адміністративні правопорушення, а також
кримінальні справи, закриті на стадії попереднього слідства чи
дізнання на підставі ст.51 КК України ( 2001-05 )
і ст.7-2 КПК України ( 1001-05 ), що надійшли до суду для
застосування заходів адміністративного стягнення, реєструються в
обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику (форми NN
7, 8). 3.16. Справи про умовно-дострокове звільнення від покарання;
заміна покарання більш м'яким; скорочення або зняття іспитового
строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від
покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання у
зв'язку з хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб,
засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом,
громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування
виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий
стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення
адміністративного нагляду та інші справи реєструються в
обліково-статистичних картках та алфавітному покажчику
(форми NN 9, 10). 3.17. Справи щодо неповнолітніх, у тому числі закриті
провадженням, до яких застосовуються примусові заходи виховного
характеру, реєструються в обліково-статистичних картках та
алфавітному покажчику (форми NN 4, 11). 3.18. Обліково-статистичні картки зберігаються в картотеках
окремо за формами реєстрації. В обліково-статистичних картках, відповідно до руху справи,
повинні заповнюватись всі реквізити, передбачені формами. 3.19. Після закінчення календарного року обліково-статистичні
картки на справи, що не розглянуті по суті, вилучаються і
переставляються в картотеку наступного року із зазначенням на них
нового порядкового номера, наприклад: Справа 2-360/1991 р. ——————————————————— 2-1/1992 р.
Після перенесення карток на всі нерозглянуті справи минулого
року продовжується порядкова реєстрація справ, що надходять.
У картотеку минулого року замість вилучених
обліково-статистичних карток вкладаються картки-замінники, на яких
ставиться номер по картотеці минулого року, робиться напис про
перенесення у картотеку наступного року і зазначається новий
номер.
3.20. Для реєстрації вхідної і вихідної кореспонденції
встановлено реєстраційні індекси:
"1" - кримінальні справи, перша інстанція; "1-н" - справи неповнолітніх, щодо яких застосовуються
примусові заходи виховного характеру; "11" - кримінальні справи, касаційна інстанція; "2" - цивільні справи, перша інстанція; "22" - цивільні справи, касаційна інстанція; "3" - справи про адміністративні правопорушення, а також
кримінальні справи, закриті провадженням у стадії попереднього
слідства чи дізнання на підставі ст.51 КК України ( 2001-05 ) та
ст.7-2 КПК України ( 1001-05 ), що надійшли до суду для
застосування заходів адміністративного стягнення; "4-к" - президія, скарги порядком нагляду у кримінальних
справах; "44-к" - президія, кримінальні справи порядком нагляду; "4-ц" - президія, скарги порядком нагляду у цивільних
справах; "44-ц" - президія, цивільні справи порядком нагляду; "5" - справи про умовно-дострокове звільнення від покарання;
заміна покарання більш м'яким; скорочення або зняття іспитового
строку; скасування відстрочки виконання вироку або звільнення від
покарання після закінчення відстрочки; звільнення від покарання у
зв'язку з хворобою; зняття судимості; зміна умов утримання осіб,
засуджених до позбавлення волі; заміна виправних робіт штрафом,
громадською доганою, позбавленням волі; включення часу відбування
виправних робіт і часу роботи в колоніях-поселеннях у трудовий
стаж; направлення в ЛТП алкоголіків і наркоманів; встановлення
адміністративного нагляду та інші справи; "6" - судові виконавці; "7" - бухгалтерія; "8" - листування за заявами, пропозиціями, скаргами на роботу
суду. 3.21. Номер судової справи та інших матеріалів складається з
індексу, порядкового номера із зазначенням року згідно з номером
обліково-статистичної картки або реєстраційного журналу.
Наприклад, 1-20-1995 р. (кримінальна справа, перша інстанція),
2-25-1995 р. (цивільна справа, касаційна інстанція), 3-26-1995 р.
(справа про адміністративне правопорушення). Цей номер
зазначається на обгортці справи або матеріалу і в алфавітному
покажчику. За цим номером ведеться і все листування по справі. 3.22. Кримінальні справи публічного і приватного
обвинувачення та цивільні справи підшиваються в обкладинку (форма
N 12). 3.23. Для кримінальних справ, що надійшли з органів
попереднього слідства, може бути використана та обкладинка, в якій
справа надійшла. При цьому на обкладинці потрібно заповнити
необхідні реквізити (штамп та найменування суду, порядковий номер
справи, коли розпочато провадження в даному суді тощо). Якщо кримінальну справу, що надійшла з органу попереднього
слідства, підшито в нову обкладинку, тоді повинна бути збережена і
стара обкладинка, в якій справа надійшла. На новій обкладинці
також заповнюються всі реквізити. На обкладинках справ, по яких
обвинувачені знаходяться під вартою, ставиться штамп "під вартою". На внутрішньому боці обкладинки кримінальної і цивільної
справи міститься довідковий лист (форма N 12), де зазначаються всі
дії по справі (надіслання повісток, копії обвинувального висновку,
позовної заяви, вироку, рішення, по виконанню судового вироку,
рішення тощо). По кримінальних справах, що розглядаються касаційною і
наглядною інстанціями, обкладинки не замінюються. 3.24. Інші справи та матеріали підшиваються в обкладинки
відповідної форми (форма N 13). 3.25. Дата надходження справи, що зазначається на обкладинці,
в обліково-статистичній картці або реєстраційному журналі повинна
відповідати даті фактичного надходження справи до суду. По справах і позовних заявах, що надійшли до суду поштою, ця
дата зазначається відповідно до штампу, який проставлено
канцелярією в день прийому заяви; по справах і позовних заявах,
прийнятих суддею на прийомі, дата надходження справи зазначається
відповідно до резолюції, вчиненої суддею під час прийому. 3.26. Кримінальні, цивільні та інші справи, що надійшли з
вищої судової інстанції після скасування вироку, рішення або
ухвали, а також справи, що надійшли після додаткового
розслідування, реєструються як такі, що надійшли вперше, і їм
дається новий номер. До алфавітного покажчика зазначені справи заносяться вдруге,
а до попереднього запису додається новий номер. 3.27. Відповідно до ст.139 ЦПК України ( 1502-06 ), коли
позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у ст.137 і
138 ЦПК України, суддя постановляє ухвалу про залишення заяви без
руху і надає заявникові строк для виправлення недоліків. Протягом встановленого суддею строку матеріали зберігаються в
наряді N 1.12. Коли заявник у призначений строк виконає вказівки
судді, заява вважається поданою в день її першого подання, якщо у
визначений строк заявник не виконає цих вказівок, заява вважається
неподаною і повертається заявникові, про що суддя постановляє
мотивовану ухвалу. Зазначена ухвала судді підшивається в наряд, а копія
надсилається заявникові, відповідний запис робиться в
обліково-статистичній картці. 3.28. Матеріали про роз'яснення рішень, з інших питань,
пов'язаних з виконанням вироків і рішень по скаргах на дії судових
виконавців, про видачу дублікатів виконавчих листів, окремо не
реєструються, а приєднуються до відповідних судових справ чи
виконавчих проваджень. 3.29. Матеріали про розшук боржників (в стадії виконання
рішень) зберігаються в наряді N 1.15. В наряді необхідно вести
список матеріалів із зазначенням прізвища особи, яка розшукується,
дати винесення ухвали та дати надіслання її на виконання. 3.30. Скарги потерпілих (ст.27 КПК України ( 1001-05 ), за
якими відмовлено в порушенні кримінальної справи, а також позовні
заяви, в прийнятті яких відмовлено (ст.136 ЦПК України),
відповідно реєструються. Копія постанови судді про відмову в порушенні кримінальної
справи і копія ухвали про відмову в прийнятті позовної заяви
надсилаються заявникам з належними їм матеріалами і документами.
Оригінал постанови, ухвали зберігається в наряді N 1.12. 3.31. При відмові в прийнятті позовної заяви суддя
розписується на марках або квитанції про сплачене мито і виносить
ухвалу про повернення заявникові мита (ст.69 ЦПК України
( 1501-06 ). Копія ухвали видається заявникові, а також
надсилається фінансовому органу, оригінал зберігається в наряді
N 1.12. 3.32. Заяви і матеріали, які вирішено передати на розгляд
товариських судів або громадськості, реєструються в спеціальному
журналі. 3.33. Для реєстрації документів може використовуватися
обчислювальна техніка. Запис здійснюється з обліково-статистичних
карток, побудованих на базі обов'язкових реквізитів реєстрації. При автоматизованій реєстрації формується банк реєстраційних
даних. Користувач повинен мати можливість одержати інформацію за
всіма реквізитами реєстрації і точну адресу місцезнаходження
документа або справи.
4. Прийом відвідувачів. Реєстрація і облік пропозицій,
заяв і скарг на роботу суду
4.1. Прийом громадян у суді здійснюється головою суду, його
заступниками, суддями і судовими виконавцями в певні дні і години
відповідно до графіка, затвердженого головою суду. Графік прийому громадян має бути вивішений в приміщенні суду
на видному місці. Видача довідок і документів канцелярією суду повинна
проводитись протягом усього робочого дня. В суді має бути спеціальне місце і створені належні умови для
ознайомлення громадян зі справами та для складання заяв, скарг
тощо. 4.2. Всі пропозиції, заяви і скарги (крім тих, що підлягають
розгляду в порядку, встановленому кримінально-процесуальним,
цивільно-процесуальним законодавством) реєструються в
обліково-статистичних картках (форма N 41). На кожну заяву і
скаргу заводиться окреме провадження, де зазначається номер
відповідно до обліково-статистичної картки. У цьому провадженні
містяться всі матеріали перевірки за скаргою або заявою, копія
відповіді заявникові. У разі надходження повторної скарги вона
приєднується до провадження за попередньою скаргою, а в
обліково-статистичній картці зазначається, за яким номером
об'єднано провадження. 4.3. Контроль за вирішенням пропозицій, заяв, скарг
здійснюється шляхом завчасного перегляду картотеки або спеціально
обладнаних стендів завідувачем канцелярії. 4.4. Після реєстрації пропозиції, заяви і скарги вони в той
же день передаються на розгляд голови суду, який встановлює строк
їх вирішення і дає конкретні вказівки виконавцям. 4.5. Відповідно до резолюції голови суду завідувач
канцелярії передає заяву або скаргу виконавцеві під розписку в
обліково-статистичній картці не пізніше ніж на другий день.
Завідувач канцелярії систематично контролює строки розгляду заяв
і скарг, нагадує при необхідності виконавцеві про закінчення
строку та доповідає голові суду про скарги, по яких закінчується
встановлений строк. 4.6. Пропозиції, заяви і скарги після їх вирішення знімаються
з контролю тільки за резолюцією голови суду. Про наслідки
вирішення скарги, заяви зазначається в обліково-статистичній
картці. Закінчені провадження зберігаються в канцелярії суду до
закінчення року, після чого здаються до архіву.
5. Оформлення кримінальних справ у стадії віддання до суду
5.1. Про день розгляду кримінальної справи в розпорядчому
засіданні секретар судового засідання згідно зі ст.239 КПК України
( 1003-05 ) сповіщає прокурора не пізніше ніж за три доби. 5.2. Коли у розпорядчому засіданні кримінальну справу закрито
провадженням, секретар судового засідання передає її секретареві
суду. Якщо ухвала розпорядчого засідання про закриття справи не
оскаржена, секретар суду після закінчення строку на оскарження
вилучає заповнені суддею картки на осіб, які обвинувачувались по
даній справі, та оформляє справу для передачі до архіву, а на
осіб, щодо яких справу закрито і вирішено притягнути їх до
адміністративної відповідальності, передає справу судді для
розгляду в адміністративному порядку. Копія ухвали про закриття
справи, відповідно до вимог ст.248 КПК України, вручається
обвинуваченому, потерпілому і направляється прокурору, а також
адміністрації місця попереднього ув'язнення, якщо обвинувачений
перебуває під вартою. 5.3. Закрита провадженням справа, яку вирішено передати на
розгляд товариського суду, після закінчення строку на оскарження
(подання), разом з ухвалою надсилається секретарем до товариського
суду. До товариського суду може бути направлена справа або копії
необхідних матеріалів. Якщо надсилається справа, то в супровідному
листі зазначається про необхідність повернення справи. Копія ухвали залишається в суді і разом з повідомленням
товариського суду про наслідки розгляду підшивається в наряд
(N 1.13). У тих випадках, коли по справі притягнуто до відповідальності
декілька обвинувачених, а справа тільки щодо деяких з них
передається до товариського суду, разом з копією ухвали суду
надсилаються матеріали тільки відносно цих осіб. Про надіслання справи секретар суду робить запис в
обліково-статистичній картці (форма N 3). 5.4. По справах, які вирішено в розпорядчому засіданні
повернути на додаткове розслідування або направити за підсудністю,
секретар суду готує супровідний лист про надіслання їх до
відповідного органу. Цей лист підписує суддя. Якщо по справі, яка
надсилається на додаткове розслідування або за підсудністю,
обвинувачений утримується під вартою, секретар суду повинен
заготовити лист начальнику місця попереднього ув'язнення, в якому
пропонується рахувати обвинуваченого за тим органом, якому
надсилається справа. Копії ухвал про повернення справи на додаткове розслідування
або за підсудністю зберігаються в наряді N 1.13. 5.5. Якщо в розпорядчому засіданні вирішено змінити
запобіжний захід обвинуваченому з підписки про невиїзд на взяття
під варту, копія ухвали розпорядчого засідання надсилається
відповідному органові внутрішніх справ для виконання. Коли змінено
запобіжний захід з взяття під варту на підписку про невиїзд, копія
ухвали розпорядчого засідання надсилається до місця попереднього
ув'язнення для звільнення обвинуваченого. Відповіді про виконання
зазначених ухвал приєднуються до справи. 5.6. Кримінальна справа з підшитою постановою судді (ухвалою
розпорядчого засідання) про віддання обвинуваченого до суду не
пізніше наступного дня повертається до канцелярії суду, після чого
заповнюється обліково-статистична картка (форма N 3).
6. Підготовка справ до судового розгляду
6.1. Справи до розгляду призначаються в межах установлених
законом строків, відповідно до графіка проведення судових
засідань, графіка днів, визначених для доставки осіб, що
перебувають під вартою, при цьому вказується не тільки дата, а й
година розгляду справи. 6.2. По справах, які призначено до розгляду в судовому
засіданні по першій інстанції, секретар судового засідання
забезпечує виготовлення і надіслання повісток (форма N 14) про
виклик в судове засідання підсудних, потерпілих, позивачів,
відповідачів, третіх осіб, свідків, експертів, перекладачів,
сповіщає про день і годину розгляду справи прокурора, адвоката,
представників громадськості. Доцільно передбачити призначення допиту свідків таким чином,
щоб вони не гаяли часу в суді, чекаючи допиту. Допитані і недопитані свідки повинні перебувати в різних
приміщеннях, або хоча б і в одному, але щоб вони не могли
спілкуватися. У необхідних випадках зазначені особи можуть бути викликані в
судове засідання телефонограмою або телеграмою. Якщо підсудний - призовник, тоді районний військовий
комісаріат за місцем проживання призовника сповіщається про
розгляд кримінальної справи. 6.3. У випадках відмови в порушенні кримінальної справи або
закриття провадженням справи про адміністративне правопорушення та
передачі її на розгляд товариського суду, постанова (ухвала) судді
після закінчення строку на оскарження разом з документами
надсилається до товариського суду. Про надіслання матеріалів секретар суду зазначає в
обліково-статистичній картці (журналі). 6.4. По справах про умовно-дострокове звільнення від
покарання, заміну покарання більш м'яким, зміну умов утримання
осіб, засуджених до позбавлення волі тощо, органу, що відає
виконанням покарання, та органу, який порушив клопотання,
надсилаються повідомлення про час і місце розгляду справи. 6.5. Повістки про виклик підсудних та інших осіб по всіх
судових справах складаються за відповідною формою (форма N 14). 6.6. Повістки повинні бути виготовлені і надіслані не пізніше
ніж на другий день після призначення справи до розгляду незалежно
від того, на який строк вона призначена. Як виняток, повістку
можна видати на руки стороні або її представникові за їх згодою
для вручення відповідним особам. 6.7. У тих випадках, коли надіслану повістку не вручено
адресату і вона повернулась до суду, секретар судового засідання
негайно повинен з'ясувати причини невручення, доповісти про це
судді та за його вказівкою вжити заходів до вручення повістки.
Другий примірник повістки (розписка) підшивається до справи. 6.8. Підсудному, який не перебуває під вартою, копія
обвинувального висновку разом з повідомленням про виклик його в
судове засідання вручається через розсильного або рекомендованим
відправленням із зворотною розпискою про їх одержання
(форма N 16). Копія обвинувального висновку підсудному, який перебуває під
вартою, разом з повідомленням надсилається адміністрації місця
попереднього ув'язнення для вручення йому під розписку, що повинна
бути повернута до суду (форма N 15). Коли підсудний тримається під вартою, разом з документами
начальникові місця попереднього ув'язнення надсилається
розпорядження про доставку підсудного в суд (форма N 15). У випадку оголошення перерви секретар судового засідання
готує лист на адресу адміністрації місця попереднього ув'язнення
про дальше утримання підсудного під вартою та одночасно повідомляє
про доставку його на визначену дату суду (форма N 19). 6.9. Коли при вирішенні питання про віддання до суду по
справах публічного та приватного обвинувачення змінено
обвинувальний висновок, кваліфікацію злочину або список осіб, які
мають бути викликані до суду, підсудному вручається і копія ухвали
суду чи постанови судді. Підсудному, який не володіє українською мовою, зазначені
документи вручаються перекладеними на його рідну мову або мову,
якою він володіє. Якщо підсудний неповнолітній, копія
обвинувального висновку вручається йому і його законному
представникові. Копія обвинувального висновку та інші зазначені документи
вручаються підсудному під розписку в строки, передбачені ст.254
КПК України ( 1003-05 ). Всі зазначені документи мають бути
вручені підсудному не пізніше ніж за три доби до розгляду справи. 6.10. У цивільних справах відповідачеві разом з повісткою
надсилається копія позовної заяви, за необхідності і копії
документів, доданих до неї позивачем. Особи, які беруть участь у розгляді справи, сповіщаються про
дії суду відповідно до вимог ст.ст.90, 91, 93, 94 ЦПК України
( 1501-06 ). Судові повістки (форма N 14) повинні бути виписані секретарем
судового засідання та вручені сторонам не пізніше ніж за п'ять діб
до судового засідання (ст.91 ЦПК України). 6.11. Про виклик до суду громадян України або іноземних
громадян, що проживають за кордоном, надсилаються спеціальні
повідомлення, звичайною повісткою користуватись не слід
(форми NN 17, 18). Всі документи, що направляються, повинні бути віддруковані,
акуратно оформлені з проставленням печатки, текст викладено чітко
і зрозуміло. Судами ці документи направляються в управління
юстиції. 6.12. Напередодні розгляду справи секретар судового засідання
складає список справ (форма N 36), призначених до розгляду на день
судового засідання, та заносить ці справи до журналу судових
засідань (форма N 37). В день судового засідання список справ
вивішується на спеціально відведеному місці. 6.13. Секретар судового засідання завчасно перевіряє
відомості про вручення повісток, копій обвинувальних висновків та
інших матеріалів і за відсутності даних про їх вручення негайно
доповідає судді для вжиття відповідних заходів. 6.14. Перед початком розгляду справи секретар судового
засідання повинен перевірити, чи всі особи, яких викликано,
з'явились в судове засідання, хто з них не з'явився і з яких
причин, чи доставлені підсудні, які перебувають під вартою. Про
все це секретар судового засідання доповідає судді. 6.15. По справах, що розглядаються касаційною інстанцією,
учасникам процесу, заінтересованим особам судом першої інстанції,
який вирішив справу, надсилається повідомлення про час і місце
розгляду справи. Якщо слухання справи в день, визначений судом першої
інстанції, не відбулося і перенесено на інший день, повістки
надсилаються касаційною інстанцією не пізніше наступного дня після
винесення ухвали про відкладення справи. Секретар колегії також перевіряє, чи повідомлені
заінтересовані особи судом першої інстанції про час і місце
розгляду справи касаційною інстанцією, чи надіслано їм копії
касаційної скарги, подання (форми NN 29, 30). 6.16. У разі розгляду справ за протестами судом наглядної
інстанції секретар цієї інстанції надсилає копії протесту особам,
які беруть участь у справі, а за необхідності повідомляє
зазначених осіб про час і місце розгляду справи (форма N 30).
7. Оформлення справ після їх розгляду
7.1. Після розгляду справи або відкладення її на інший час
секретар судового засідання зазначає на повістках осіб, викликаних
до суду, про час їх явки та залишення суду, завіряє цей запис
своїм підписом з проставленням штампа суду. 7.2. Після розгляду справи і постановлення судом вироку,
рішення або ухвали секретар судового засідання (секретар
касаційної інстанції) виконує такі дії: а) підшиває до справи документи в хронологічному порядку:
постанови, ухвали і листування, які передували судовому
розглядові, протокол судового засідання, складений протягом 3 діб
після розгляду справи (ст.87 КПК України ( 1001-05 ), перевірений
і підписаний суддею і секретарем судового засідання, всі
документи, додані до справи в ході судового розгляду в порядку їх
надходження, вирок, рішення, ухвалу суду, ухвали за касаційними
скаргами та поданнями, а також за окремими скаргами і поданнями; б) продовжує нумерацію аркушів справи і складає опис
документів, які знаходяться в справі, підписуючи його, а в справах
з попереднім розслідуванням продовжує опис, складений органами
слідства; в) приєднує до справи заповнені суддею після розгляду по
першій та в касаційній інстанціях статистичні картки на
засуджених, виправданих, осіб, щодо яких справи закриті, а також
на осіб, визнаних неосудними, до яких застосовані примусові заходи
медичного характеру (обліково-статистична картка на підсудного), а
також картки по обліку сум збитків, заподіяних злочинами; г) робить відповідний запис у журналі судового засідання про
результати розгляду справи; д) виписує виконавчі листи по справах, рішення по яких
підлягають негайному виконанню; е) забезпечує у разі необхідності ознайомлення з протоколом
протягом 3 діб з дня його складення осіб, які брали участь у
судовому засіданні, про що вказані особи роблять запис на звороті
останнього аркуша протоколу. 7.3. Якщо суд обрав запобіжний захід підсудному - підписку
про невиїзд або замінив раніше обраний запобіжний захід у вигляді
взяття під варту на підписку про невиїзд, секретар судового
засідання відбирає у підсудного підписку про невиїзд (ст.148 КПК
України ( 1002-05 ). 7.4. Якщо розгляд кримінальної або цивільної справи було
відкладено і призначено на інший день, тоді викликаним і присутнім
у судовому засіданні особам (крім підсудних, які перебувають під
вартою) вручаються повістки про виклик до суду або оголошується
про це під розписку на окремому аркуші, доданому до протоколу
судового засідання, роз'яснюються наслідки їх неявки. Особам, які
не були присутніми в судовому засіданні, але участь яких суд
визнав необхідною, надсилаються не пізніше, ніж на наступний день
повістки про виклик їх до суду. Для повторного виклику підсудних,
які перебувають під вартою, начальнику місця попереднього
ув'язнення надсилається відповідне повідомлення (форма N 19). 7.5. За наявності ухвали про зупинення провадженням
кримінальної, цивільної справи у зв'язку з розшуком підсудного або
відповідача, копія цієї ухвали надсилається секретарем в районний
(міський) відділ (управління) внутрішніх справ за місцем
розташування суду з супровідним листом за підписом судді. 7.6. Копії вироку, рішення чи ухвали, що набрали законної
сили, виготовляються секретарем судового засідання (секретарем
судової колегії), завіряються підписом судді з проставленням
печатки суду та надсилаються за належністю. Якщо копія викладена
на кількох аркушах, ці аркуші мають бути прошнуровані і скріплені
печаткою із зазначенням їх кількості. У тих випадках, коли вирок, рішення, ухвала не набрали
законної сили, про це зазначається на копії, що видається. Видача копій судових рішень, вироків, ухвал, постанов, що не
відповідають зазначеним вимогам, забороняється. 7.7. Копії вироків у кримінальних справах на засуджених, які
утримуються під вартою, в тому числі і на осіб, які підлягають
негайному звільненню з-під варти у зв'язку з їх виправданням чи
засудженням до міри покарання, не пов'язаної з позбавленням волі,
надсилаються начальнику місця попереднього ув'язнення негайно,
після розгляду справи. Якщо обвинувальний або виправдувальний
вирок постановлено відносно кількох осіб, начальнику місця
попереднього ув'язнення надсилаються копії вироків за числом
засуджених чи виправданих, які перебувають під вартою. Якщо згідно з вироком засудженого треба взяти під варту із
залу суду, копія вироку з супровідним листом на ім'я начальника
місця попереднього ув'язнення вручається начальнику конвою під
розписку. У виняткових випадках, коли виготовлення копій негайно після
закінчення справи неможливе (нічний час, великий обсяг вироку),
допускається заміна копії вироку випискою з резолютивної частини
вироку на кожного засудженого. В таких випадках копії вироків мають бути виготовлені і
надіслані не пізніше наступного дня. 7.8. Відповідно до ст.344 КПК України ( 1003-05 ) копія
вироку вручається засудженому або виправданому в триденний строк
після його проголошення. Якщо вирок викладено мовою, якої не знає
засуджений чи виправданий, йому повинен бути вручений письмовий
переклад вироку на його рідну мову або мову, якою він володіє. Копія вироку засудженому, який перебуває під вартою,
вручається під розписку. 7.9. Відповідно до ст.216 ЦПК України ( 1502-06 ) сторонам та
третім особам, які не були присутні в судовому засіданні при
розгляді цивільної справи, копії рішення чи ухвали про залишення
заяви без розгляду, про зупинення чи закриття справи надсилаються
протягом п'яти днів з дня їх оголошення. В інших випадках копії
рішення, ухвали, постанови видаються сторонам на їх прохання. 7.10. По розглянутих справах за скаргами на процесуальні дії
судового виконавця чи нотаріальні дії копії ухвали (рішення) суду
надсилаються для відома судовому виконавцеві, нотаріусу чи
посадовій особі, яка вчиняє нотаріальні дії. 7.11. Після закінчення всіх дій по оформленню справи, але не
пізніше трьох днів після її розгляду секретар судового засідання
передає її секретареві суду (секретареві колегії). Секретар
перевіряє виконання секретарем судового засідання всіх дій,
заповнює відповідні реквізити в обліково-статистичних картках щодо
дати і наслідків розгляду справи та розписується в журналі
судового засідання про її одержання.
8. Приймання і облік касаційної або окремої скарги
чи подання прокурора
8.1. Особою, яка прийняла касаційну або окрему скаргу чи
подання, проставляється штамп суду із зазначенням часу надходження
її до суду. До скарги, подання, одержаних поштою, додається конверт для
визначення дати відправлення. 8.2. Про день розгляду справи в касаційній інстанції (згідно
з графіком обласного суду) особі, яка подала скаргу особисто,
оголошується під розписку на скарзі, а тому, хто надіслав скаргу
поштою, надсилається повідомлення (форма N 29). 8.3. У разі надходження подання або скарги на вирок чи ухвалу
суду у кримінальній справі в суд першої інстанції, секретар за
вказівкою судді сповіщає про це учасників судового розгляду
відповідно до вимог ст.349 КПК України ( 1003-05 ) (форми NN 29,
30), роз'яснює їх право на ознайомлення з документами та право
подати свої заперечення. Заперечення, що надійшли на скаргу чи
подання, приєднуються до справи або надсилаються як додаток до
справи не пізніше трьох діб з моменту їх надходження. Якщо прокурор вносить окреме подання або потерпілий подає
окрему скаргу на ухвалу про закриття справи, тоді відповідно до
ст.356 КПК України про це повідомляється підсудний (форми NN 29,
30), йому роз'яснюється, що він має право подати письмове
заперечення на подання чи скаргу. Одержавши касаційну скаргу або подання на рішення чи ухвалу в
цивільній справі, секретар суду, відповідно до вимог ст.294 ЦПК
України ( 1503-06 ), не пізніше наступного дня надсилає копії
касаційної скарги або подання особам, які брали участь у справі.
Разом з копіями надсилаються і повідомлення про день розгляду
справи в касаційній інстанції. 8.4. Після закінчення строку на оскарження вироку (рішення)
справа разом зі скаргою чи поданням, не пізніше ніж на другий
день, має бути надіслана до обласного (Верховного) суду з
супровідним листом, підписаним суддею (форма N 26). 8.5. Разом з кримінальною справою до обласного (Верховного)
суду надсилаються заповнені суддею статистичні картки на
підсудного та на всіх осіб, які по цій справі були засуджені,
виправдані, справа щодо яких була закрита провадженням, і осіб,
визнаних судом неосудними, до яких застосовані примусові заходи
медичного характеру. На осіб, відносно яких справа повернута на
додаткове розслідування, статистичні картки не заповнюються.
Контрольні талони на статистичні картки залишаються в суді першої
інстанції. 8.6. Про дату надіслання справи до касаційної інстанції, дату
повернення справи до суду та наслідки розгляду справи за скаргою
чи поданням зазначається секретарем у відповідних
обліково-статистичних картках. 8.7. Касаційна скарга по цивільній справі, оформлена без
додержання вимог ст.292 ЦПК України, ухвалою судді залишається
без руху. Копія цієї ухвали надсилається особі, яка подала скаргу, і їй
надається строк для виправлення недоліків. Якщо зазначені вимоги в
наданий строк не будуть виконані, мотивованою ухвалою судді скарга
вважається неподаною і разом з копією цієї ухвали повертається
особі, яка її подавала (ухвали підшиваються до справи). Касаційна скарга чи подання, подані після закінчення строку
на оскарження без клопотання про поновлення строку, повертаються
особі, яка їх подавала. 8.8. Справи до касаційної інстанції надсилаються з
супровідним листом, підписаним суддею. Якщо засуджений перебуває
під вартою, в листі зазначається місце його утримання і ставиться
штамп "під вартою" та готується лист, де зазначається, що
засуджений, який утримується під вартою, рахується за відповідним
судом. Адміністрації місця попереднього ув'язнення надсилається
повідомлення про подані скарги чи подання, а вона повідомляє про
це засудженого і забезпечує його доставку (форма N 26).
9. Звернення до виконання вироків, рішень, ухвал, постанов
Загальні правила
9.1. Звернення до виконання зазначених документів
покладається на суд, який їх виніс. Вироки, рішення, ухвали і
постанови звертаються до виконання після того, як вони набрали
законної сили, крім випадків негайного їх виконання (ст.ст.217,
218 ЦПК України ( 1502-06 ). Все листування по зверненню до виконання вироків, рішень,
ухвал і постанов покладається на канцелярію суду (секретарів
відповідних колегій). Про дії, пов'язані із зверненням до виконання вироків,
рішень, ухвал, постанов, зазначається в довідковому листі справи. 9.2. Звернення до виконання і контроль за виконанням вироків,
рішень, ухвал, постанов покладається на суддів, під головуванням
яких розглядалися справи, та на секретарів. Копії вироків, рішень, ухвал і постанов, що надсилаються на
виконання, а також виконавчі листи, що видаються судом,
завіряються підписами голови суду або судді, головуючого по
справі, і секретаря суду з проставленням гербової печатки суду,
супровідні листи, що надсилаються разом із копіями зазначених
документів, підписуються тими ж особами. Якщо вирок, рішення, ухвала, постанова були залишені без змін
судом касаційної, наглядної інстанцій, секретар робить про це
відповідний запис на копіях зазначених документів, засвідчує своїм
підписом і гербовою печаткою. У тих випадках, коли вирок, рішення, ухвала, постанова були
змінені обласним (Верховним) судом, про це зазначається на копії,
що видається. До копії вироків, рішень, ухвал, постанов, змінених
у касаційному порядку і порядком нагляду, приєднуються копії
ухвал, постанов касаційної чи наглядної інстанцій. Копії окремих ухвал надсилаються відповідним установам,
організаціям, підприємствам, службовим особам, зазначеним в
ухвалах.
Кримінальні справи
9.3. Щодо особи, яка засуджена до позбавлення волі і не
перебуває під вартою, секретар не пізніше трьох діб після
закінчення строку на оскарження або одержання справи з касаційної
інстанції надсилає органу внутрішніх справ за місцем проживання
засудженого дві копії вироку, копію касаційної ухвали та
розпорядження про виконання вироку (форма N 21). Розпорядження
підписується головуючим по першій інстанції і секретарем. Вирок, яким особу, що не перебуває під вартою, засуджено до
позбавлення волі, повинен бути звернений до виконання не пізніше
ніж через три доби з дня набрання ним законної сили. 9.4. Відповідно до ст.404 КПК України ( 1003-05 ) у разі
звернення до виконання вироку щодо особи, засудженої до
позбавлення волі, яка перебуває під вартою, секретар не пізніше
трьох діб з дня набрання вироком законної сили надсилає
розпорядження про виконання вироку адміністрації місця
попереднього ув'язнення (форма N 20). Якщо по справі декілька засуджених і відносно деяких з них
подано касаційні скарги чи подання, вирок суду звертається до
виконання не пізніше ніж через три доби після повернення справи з
касаційної інстанції відносно всіх засуджених. Якщо судом касаційної інстанції засуджений підлягає
звільненню з-під варти, звернення до виконання такої ухвали на
підставі ст.381 КПК України покладається на суд касаційної
інстанції. Адміністрація місця попереднього ув'язнення зобов'язана
протягом доби повідомити суд, який виніс вирок, про виконання
такої касаційної ухвали. 9.5. Якщо суд закриває кримінальну справу з передачею винного
на поруки або покладенням обов'язку по перевихованню і виправленню
умовно засудженого на громадську організацію або трудовий
колектив, копія ухвали чи вироку надсилається відповідній
організації чи колективу, ще одна копія надсилається органу
внутрішніх справ за місцем проживання засудженого. Матеріали по контролю за виконанням таких ухвал і вироків
знаходяться в спостережному провадженні на кожну особу в
канцелярії суду, також ведеться журнал (форма N 25). У випадку
здачі кримінальної справи до архіву зазначені матеріали
приєднуються до справи. 9.6. Щодо особи, засудженої до виправних робіт, секретар
надсилає інспекції виправних робіт дві копії вироку та підписку
засудженого про явку до інспекції виправних робіт за відповідними
формами, якщо особу засуджено до виправних робіт за місцем роботи
або за місцем відбуття покарання, що визначається органами, які
відають застосуванням цього покарання (форми NN 22, 23). 9.7. У випадку умовного незастосування покарання у вигляді
позбавлення волі або виправних робіт (ст.45 КК України ( 2001-05 )
копія вироку надсилається органу внутрішніх справ за місцем
проживання засудженого, аналогічні дії і у випадку застосування
відстрочки виконання вироку (ст.46-1 КК України). 9.8. Засудженому до штрафу надсилається повістка про
добровільну сплату штрафу в місячний строк в установу банку. Після
спливу місячного строку судовим виконавцем вживаються заходи
примусового стягнення штрафу. 9.9. У разі засудження особи до позбавлення права займати
певні посади або займатися певною діяльністю копії вироку
надсилаються: а) адміністрації за місцем роботи засудженого; б) органу внутрішніх справ за місцем проживання засудженого
для контролю. Канцелярією суду здійснюється контроль за надходженням
документів про виконання вироку, підтвердженням чому буде копія
наказу про звільнення засудженого. 9.10. Звернення до виконання вироку в частині конфіскації
майна засудженого полягає в передачі судовому виконавцеві за
місцем знаходження майна документів: виконавчого листа, копії
вироку, копії протоколу опису майна (витяг) або довідки про
відсутність майна, повідомлення про направлення виконавчого листа
державній податковій адміністрації (ст.356 ЦПК України
( 1503-06 ). У випадку відсутності в справі відомостей щодо опису майна
виконавчий лист надсилається для виконання суду за останнім місцем
проживання засудженого, а також довідка про те, що опис майна не
проводився. Якщо судом касаційної чи наглядної інстанцій з вироку
виключено міру покарання у вигляді конфіскації майна, копія ухвали
(постанови) надсилається суду, що постановив вирок, для передачі
його судовому виконавцеві для припинення виконання та повідомлення
органові, в розпорядження якого надійшло конфісковане майно для
реалізації. 9.11. У разі набрання вироком, яким засуджено призовника,
законної сили секретар у семиденний строк повинен повідомити про
це районний військовий комісаріат за місцем проживання
засудженого. 9.12. У тих випадках, коли особа зобов'язана до відшкодування
збитків, заподіяних злочином державному, кооперативному,
громадському, приватному майну, секретар суду виписує виконавчі
листи не пізніше другого дня після набрання вироком чи рішенням
законної сили або після повернення справи з обласного (Верховного)
суду. У виконавчому листі обов'язково має бути вказаний залишок
невідшкодованої суми, розмір відшкодувань у відсотках до заробітку
боржника, банківські реквізити стягувача. У супровідному листі до виконавчого листа про звернення
стягнення на заробіток боржника має бути зазначений розмір
стягнення в відсотках або ж вказано, що стягнення збитків
відбувається за рахунок майна боржника. У випадках, коли провадиться відшкодування збитків,
заподіяних злочином, незалежно від того, як вирішувалось питання
стягнення - вироком суду чи в порядку цивільного судочинства, у
виконавчому листі обов'язково зазначається стаття кримінального
кодексу, за якою кваліфіковано злочин засудженого або за якою
особа притягувалась до кримінальної відповідальності, коли справу
закрито з підстав, передбачених ст.ст.7-10 КПК України
( 1001-05 ). У тих випадках, коли відшкодування збитків покладено
солідарно на декількох осіб, виконавчі листи виписуються за
кількістю боржників з обов'язковим зазначенням у кожному
виконавчому листі загальної суми, що підлягає стягненню, та всіх
осіб, які зобов'язані відшкодувати збитки. Виконавчі листи
нумеруються (N 1, N 2). Суд, що виніс вирок чи рішення про солідарне відшкодування
збитків, повинен вести виконавче провадження в справі, що
зберігається в канцелярії суду до повного стягнення присудженої
суми. Аналогічно ведеться контрольне виконавче провадження. У зведеному та контрольному виконавчих провадженнях повинні
бути: 1) копія вироку чи рішення суду або їх резолютивна частина
про майнові стягнення; у випадках, коли розмір збитків змінено
ухвалою обласного (Верховного) суду,- копія або резолютивна
частина ухвали цього суду; 2) дані про те, куди надіслано виконавчі листи; 3) дані про суму, яку стягнуто з усіх солідарних боржників
разом і з кожного окремо; 4) інші документи по виконанню. У цьому провадженні секретар зазначає про одержання
повідомлень, що надходять з канцелярії та від судових виконавців
про стягнені суми в рахунок відшкодування збитків. Виконавче провадження реєструється в обліковій картці (форма
N 43). 9.13. У разі позбавлення засудженого військового або
спеціального звання, рангу, чину, кваліфікаційного класу суд
направляє органу, який присвоїв звання або який особу нагородив:
копію вироку, подання, нагороди та документи про нагороди або
присвоєння звання. 9.14. Звернення до виконання такого виду покарання, як
громадська догана, полягає в направленні копії вироку
адміністрації, громадським організаціям за місцем роботи,
навчання, проживання засудженого або органу преси, залежно від
того, хто має бути поінформований про зазначене покарання. 9.15. Вирок, яким визначена міра покарання у вигляді
позбавлення батьківських прав, звертається до виконання
направленням копії вироку та виконавчого листа органам опіки та
піклування за місцем знаходження дитини та копії вироку органу
реєстрації актів громадянського стану за місцем народження дитини,
в разі примусового виконання виконавчий лист передається судовому
виконавцеві. 9.16. Кримінальна справа вважається закінченою після
звернення до виконання вироку, ухвали, постанови, зокрема
постанови про звільнення від покарання або пом'якшення покарання
внаслідок акта амністії чи помилування і одержання повідомлення
про виконання зазначених рішень. Секретар, у разі неодержання повідомлення про виконання
вироку, ухвали чи постанови, повинен своєчасно доповісти про це
судді, який головував по справі. Якщо за вироком чи ухвалою суду належить взяти під варту
засудженого, який знаходиться на підписці про невиїзд, справа
вважається закінченою після одержання від відповідного органу
внутрішніх справ повідомлення про те, що засудженого взято під
варту. Якщо засуджений після постановлення вироку переховується,
справа вважається закінченою і здається до архіву тільки після
одержання повідомлення про його розшук та виконання вироку. 9.17. Після набрання вироком законної сили секретар судового
засідання, колегії заповнює довідку для органів слідства за формою
N 6 про результати судового розгляду; за підписом головуючого
довідка повертається органові слідства, що закінчував справу.
Цивільні справи
9.18. Для виконання рішення суду в цивільній справі, що
набрало законної сили, як правило, стягувачеві на його вимогу
видається виконавчий лист. По справах, що виникають з адміністративно-правових відносин,
справах окремого провадження замість виконавчого листа видається
копія рішення суду. По справах про розірвання шлюбу видається копія судового
рішення або резолютивна частина рішення суду. 9.19. Виконавчі листи виписуються не пізніше другого дня
після набрання рішенням суду законної сили, а по справах, по яких
рішення підлягає негайному виконанню,- в день винесення рішення. 9.20. Виконавчі листи повинні заповнюватись чітко і грамотно.
Ніякі помарки і виправлення у виконавчих листах не допускаються. При заповненні виконавчих листів про стягнення грошових сум
на користь організацій, вказуються відомості про їх поточний
рахунок на підставі даних, що є в матеріалах судової справи. 9.21. Виконавчі листи надсилаються рекомендованим
відправленням стягувачеві з супровідним листом. У разі особистої явки стягувача виконавчий лист видається
йому на руки під розписку. На прохання стягувача виконавчий лист надсилається
безпосередньо судом для виконання. Відповідно до ст.403 ЦПК України ( 1503-06 ) виконавчі
документи про стягнення з громадян на користь державних установ,
підприємств, кооперативних і громадських організацій грошових сум,
що не перевищують тієї частини місячної заробітної плати або
іншого заробітку, пенсії чи стипендії боржника, на яку за законом
може бути звернено стягнення, надсилаються стягувачами на
виконання безпосередньо до установи, підприємства, організації за
місцем роботи боржника або за місцем одержання ним пенсії чи
стипендії. 9.22. По справах про стягнення аліментів, про відшкодування
збитків, завданих злочином, про відшкодування шкоди, заподіяної
каліцтвом чи іншим ушкодженням здоров'я або втратою годувальника,
про стягнення грошових сум з службових осіб, винних у незаконному
звільненні чи переведенні працівників або в невиконанні рішення
суду про поновлення на роботі, про конфіскацію майна, а також про
стягнення сум до державного бюджету, виконавчий лист передається
судом безпосередньо судовому виконавцеві для виконання, про що
повідомляється відповідно фінансовий орган чи стягувач. Якщо стягнення аліментів здійснюється не тільки з заробітної
плати, а й з інших доходів - пенсії, майна боржника, виписується
кілька виконавчих листів з точним зазначенням місця виконання. У випадку виплати грошової допомоги на дітей на період
розшуку їх батьків, з боржника стягується ця сума з нарахуванням
10% на суму допомоги за виконавчим листом. 9.23. Про передачу чи надіслання виконавчого листа
повідомляється стягувач з точним зазначенням часу передачі чи
надіслання листа, найменування і адреси суду або місця роботи
боржника, куди надіслано виконавчий лист. 9.24. Судовому виконавцеві передаються лише ті виконавчі
документи, за якими повинно бути проведено примусове виконання на
території району (міста), що обслуговується даним судом. Виконавчі документи, за якими виконання повинно бути
проведено на території суду іншого району (міста), направляються
канцелярією до відповідного суду. 9.25. Всі виконавчі документи, за якими повинно бути
проведено стягнення судовим виконавцем даного суду, реєструються
секретарем суду в книзі обліку виконавчих документів, переданих
судовому виконавцеві (форма N 42). У цій книзі реєструються всі перераховані в ст.349 ЦПК
України ( 1503-06 ) виконавчі документи, передані для виконання
безпосередньо даним судом, пред'явлені особисто стягувачами,
одержані поштою, а також повернуті установами, підприємствами і
організаціями, адміністрацією місць позбавлення волі для
подальшого виконання. Якщо в суді є декілька судових виконавців, то книги обліку
виконавчих документів заводяться на кожного з них. На кожному виконавчому провадженні, на обліково-статистичній
картці і в книзі, крім порядкового номера, проставляється
відповідний індекс, встановлений для кожного судового виконавця. Книга зберігається у завідувача канцелярією суду. Книга
повинна бути прошнурована, пронумерована, засвідчена підписом
голови суду та скріплена печаткою суду. Секретар проставляє на кожному виконавчому документі дату
його надходження до суду і порядковий номер по книзі обліку і
передає судовому виконавцеві під розписку в книзі. 9.26. На кожний переданий судовому виконавцеві виконавчий
документ секретарем заводиться виконавче провадження та
заповнюється обліково-статистична картка на виконавче провадження
за формами, встановленими інструкцією про виконавче провадження. Крім того, всі виконавчі документи заносяться до алфавітного
покажчика, що зберігається в канцелярії суду (форма N 44). 9.27. Виконавчі документи для надіслання за призначенням
передаються судовим виконавцем секретарю під розписку у
виконавчому провадженні і з обов'язковим записом про передачу в
книзі обліку виконавчих документів (форма N 42). 9.28. Секретар, який одержав від судового виконавця
виконавчий документ для надіслання адресату, зазначає в книзі
обліку виконавчих документів дату одержання документа від судового
виконавця і місце знаходження адресата, якому він надсилається. Після виконання рішення виконавчий лист, виданий судом, при
якому знаходиться судовий виконавець, додається до відповідної
справи, про що зазначається у виконавчому провадженні і в книзі
обліку виконавчих документів із зазначенням номера справи, до якої
додається виконавчий лист. У виконавчому листі вказуються номери
квитанцій про сплату стягнених грошей в банк. Ці дані
засвідчуються суддею та скріплюються печаткою суду. Інші закінчені
провадженням виконавчі листи повертаються судам, що їх видали. 9.29. На кожному виконавчому провадженні, що закінчене і
передане на зберігання до архіву, повинна бути резолюція судді про
передачу справи до архіву, яку він вчиняє після ретельної
перевірки всіх документів у виконавчому провадженні. Без такої резолюції секретар не може прийняти виконавче
провадження від судового виконавця. Закінчені виконавчі провадження зберігаються в архіві суду
відповідно до хронології у пачках по сотнях, при цьому обов'язково
має бути зроблений опис переданих до архіву проваджень
(форма N 47). 9.30. Як правило, звернення до виконання ухвал та рішень по
цивільних справах проводиться шляхом видачі копії судового рішення
заявникові, органу або службовій особі, зокрема, по справах, що
виникають з адміністративно-правових відносин, справах окремого
провадження, оскарження нотаріальних дій або відмови в їх
вчиненні, скарги на рішення, прийняті щодо релігійних організацій,
тощо. 9.31. Цивільна справа, що вирішена з задоволенням позову,
вважається закінченою і підлягає передачі до архіву після вручення
виконавчих листів позивачам або передачі їх судовому виконавцеві. У справах, вирішених із задоволенням позову про стягнення
грошових сум на користь фізичних чи юридичних осіб, закінченою
може вважатися та справа, по якій є запис про сплату зазначеної
суми. У справі повинно бути зазначено про надходження такої суми
стягувачеві, запис судового виконавця повинен бути скріплений
підписом судді і печаткою суду на виконавчому документі, а також
підписами керівника і бухгалтера та печаткою підприємства,
установи, організації. Цивільна справа, у якій в позові було відмовлено, вважається
закінченою після набрання рішенням законної сили.
Справи про адміністративні правопорушення
9.32. Копії постанов суддів про заходи адміністративного
стягнення надсилаються для виконання до відповідних органів, а
також за місцем роботи, навчання або проживання порушника для
відома. Виконавчий лист по цих справах не виписується. 9.33. Справа про адміністративне правопорушення вважається
закінченою за наявності даних про отримання відповідним органом
копії постанови для виконання та надходження документа про
виконання постанови, що додається до справи. 9.34. Постанова про накладення адміністративного стягнення
підлягає виконанню з моменту її винесення. Постанова передається
до виконання органом, який виніс постанову, він же здійснює
контроль за правильним, своєчасним її виконанням. Не підлягає виконанню постанова про накладення
адміністративного стягнення, якщо її не було передано до виконання
протягом трьох місяців з дня винесення. У разі відстрочки виконання постанови перебіг строку давності
може бути зупинено на строк до 1 місяця. 9.35. Звернення до виконання постанови, що передбачає
застосування адміністративного арешту, полягає в надісланні копії
постанови органу внутрішніх справ за місцем скоєння правопорушення
для виконання, друга копія постанови надсилається колективу за
місцем роботи, навчання, проживання особи для відома (останнє може
мати місце при застосуванні інших видів адміністративного
стягнення). 9.36. У випадку застосування виправних робіт копія постанови
надсилається інспекції виправних робіт за місцем роботи чи
проживання правопорушника. 9.37. Звернення до виконання постанови про накладення штрафу
передбачає пропозицію правопорушникові сплатити штраф добровільно
в 15-денний строк, у випадку несплати копія постанови надсилається
за місцем його роботи або судовому виконавцеві за місцем
проживання. 9.38. Попередження як адміністративне стягнення вважається
виконаним, якщо порушнику вручено копію постанови або проголошено
її зміст. 9.39. Конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або
безпосереднім об'єктом правопорушення, може бути як основним, так
і додатковим адміністративним стягненням. Конфісковуватися можуть лише предмети, які є особистою
власністю порушника (ст.313 Кодексу України ( 80732-10 ) про
адміністративні правопорушення). Конфіскація - це стягнення, яке не пов'язане з відшкодуванням
матеріальних збитків, це примусове, безоплатне звернення
конфіскованого предмета у власність держави. Дві копії постанови надсилаються на виконання судовому
виконавцеві або органу, на те уповноваженому. 9.40. Оплатне вилучення предмета, який став знаряддям
вчинення або безпосереднім об'єктом адміністративного
правопорушення, також може бути застосовано як основне, так і як
додаткове адміністративне стягнення. Це специфічний вид
матеріального стягнення, це примусове позбавлення правопорушника
володіння предметом, забороненим до використання, або такого, що
використовується з порушенням загальнообов'язкових правил,
встановлених уповноваженими на те органами. Копія постанови надсилається на виконання судовому
виконавцеві. 9.41. Позбавлення спеціального права, наданого даному
громадянинові, як адміністративне стягнення, не може
застосовуватись відносно всіх категорій осіб. У порядку виконання постанови дві її копії надсилаються на
виконання органові, яким було надано спеціальне право. 9.42. Вилучення речей та документів, що є знаряддям або
безпосереднім об'єктом правопорушення, здійснюється службовими
особами органів, зазначених у статтях 262, 264 Кодексу України про
адміністративні правопорушення ( 80732-10 ). Залежно від
результатів розгляду справи, речі і документи у встановленому
порядку конфіскують, повертають володільцеві, знищують, при
оплатному вилученні - реалізують.
Звернення до виконання ухвал і постанов касаційної і
наглядної інстанцій обласного (міського) суду
9.43. Все листування по зверненню до виконання покладається
на секретарів відповідних колегій. Про дії по зверненню до виконання зазначається в довідковому
листі справи. Копії документів, що надсилаються на виконання, і виконавчі
листи, які видаються судом, завіряються підписом голови обласного
(міського) суду або його заступника чи головуючого по справі і
секретаря колегії з обов'язковим скріпленням гербовою печаткою. Копії касаційних ухвал можуть бути завірені доповідачем по
справі і секретарем. Виконавчі листи і документи, що прирівнюються до них,
надсилаються на виконання рекомендованими відправленнями з
супровідними листами. Якщо по справі декілька засуджених і відносно деяких з них
подано касаційні скарги чи подання, вирок суду звертається до
виконання після повернення справи з касаційної інстанції відносно
всіх засуджених разом. На кожного засудженого секретар колегії заповнює довідку про
судимість, яка направляється в органи внутрішніх справ. 9.44. Звернення до виконання і контроль за виконанням ухвал і
постанов покладається на секретарів колегій, головуючих по
справах, голів судів та їх заступників. 9.45. Ухвали та постанови касаційної і наглядної інстанцій
набирають законної сили після їх проголошення. 9.46. Ухвали касаційної інстанції надсилаються на виконання
разом зі справою до суду, який постановив вирок чи рішення, не
пізніше трьох діб після їх проголошення. 9.47. По кримінальних справах секретар колегії звіряє наявні
статкартки на підсудного з числом карток, зазначених у
супровідному листі по справі. У разі відсутності карток або
неналежного їх заповнення інформує доповідача по справі. Доповідач повинен вимагати від головуючого в суді першої
інстанції відповідно заповнених карток або заповнює їх сам. Консультант по статистиці обласного суду перевіряє
правильність заповнення статкарток, обробляє їх на комп'ютері та
надсилає дискети до управління юстиції. 9.48. Якщо засуджений на підставі ухвали касаційної інстанції
підлягає звільненню з-під варти, копія зазначеної ухвали згідно зі
ст.381 КПК України ( 1003-05 ) протягом доби надсилається для
виконання адміністрації місця попереднього ув'язнення. 9.49. Про наслідки розгляду справи в касаційній чи наглядній
інстанціях секретарі роблять запис в обліково-статистичних картках
(форми NN 27, 28, 33, 35). В нарядах обласного (міського) суду залишаються копії
касаційних ухвал та наглядних постанов по кожній справі. Зазначені
судові рішення необхідні для вивчення якості роботи цих інстанцій,
окремих суддів та проведення узагальнень.
10. Приймання, облік і зберігання речових доказів та
особистих документів у судових справах
10.1. Приймання, облік і зберігання речових доказів у
кримінальних, цивільних справах та справах про адміністративні
правопорушення, крім цієї інструкції, провадиться відповідно до
чинного законодавства. 10.2. У разі надходження речових доказів у кримінальних
справах наявність їх звіряється за довідкою про речові докази,
складеною органами слідства. Речові докази реєструються в журналі
обліку речових доказів (форма N 40). Зберігаються речові докази в
спеціальному приміщенні (камері), сейфі, шафі тощо. За відсутності зазначених в довідці речових доказів
складається акт, який підписує голова суду (заступник) і секретар. Приміщення, шафи, сейфи, де зберігаються речові докази, мають
бути замкнені та опечатані. 10.3. Вилучені у арештованих паспорти, військові квитки,
трудові книжки та інші особисті документи зберігаються в окремому
опечатаному пакеті, який підшивається до справи і нумерується
черговим номером аркуша справи. У випадках закриття справи або звільнення з-під варти
володільця документи повертаються йому під розписку. У разі засудження до позбавлення волі військовий квиток і
приписне свідоцтво призовника не пізніше семи днів після набрання
вироком законної сили надсилаються у військкомат за місцем
останньої прописки, паспорт надсилається в місця попереднього
ув'язнення. Всі інші документи зберігаються в справі до звільнення і
витребування їх засудженим. 10.4. Паспорти та інші документи осіб, які перебувають під
вартою, надсилаються в місця попереднього ув'язнення, а щодо осіб,
які знаходяться на волі,- органу внутрішніх справ за місцем
проживання засудженого. 10.5. Додані до справи як речові докази дорогоцінні метали,
вироби з дорогоцінних металів, лом, дорогоцінне каміння, перли,
монети з дорогоцінних металів, іноземна валюта, платіжні документи
в іноземній валюті, банківські платіжні документи в національній
валюті, сертифікати до набуття вироком (ухвалою) законної сили
зберігаються у відповідних фінансових установах органів слідства
або здаються ними на зберігання до установ Національного банку
України. Приймаючи таку справу, секретар перевіряє наявність
документів про передачу зазначених вище речових доказів для
зберігання до відповідних установ. 10.6. Наркотичні засоби, що є речовими доказами, зберігаються
у камері схову речових доказів органів слідства і судом на
зберігання не приймаються. Копія вироку або його резолютивна
частина надсилається на виконання в органи слідства, де
зберігаються речові докази. У супровідному листі пропонується
повідомити суд про виконання. 10.7. Речові докази у цивільних справах, що подані сторонами,
іншими учасниками процесу чи витребувані судом, зберігаються в
справі або за окремим описом здаються секретарем до камери схову
відповідно до ст.54 ЦПК України ( 1501-06 ). Після набрання рішенням законної сили речові докази
повертаються особам, від яких були одержані, або передаються
особам, за якими суд визнав право на ці речі відповідно до ст.56
ЦПК України. 10.8. Про рух речових доказів по справах секретарі роблять
відповідні записи у журналі (форма N 40). До матеріалів справи приєднуються акти про знищення речових
доказів чи розписки осіб, яким повернуто речові докази. 10.9. Працівникам суду категорично забороняється реалізація
і придбання речових доказів.
11. Діловодство в президії суду
11.1. Реєстрація, облік, оформлення проваджень по скаргах
порядком нагляду. 11.2. Скарги, надіслані поштою або прийняті на особистому
прийомі, реєструються секретарем колегії на обліково-статистичних
картках у день їх надходження (форми NN 32, 34). Повторні скарги реєструються під номером первинних скарг з
індексом "П" (повторно), що ставиться попереду номера. Повторною вважається скарга, що надійшла від однієї і тієї ж
особи з одного і того ж питання на рішення, про обгрунтованість
якого її вже повідомлялося, а також на несвоєчасний розгляд
попередніх скарг. 11.3. Кожна скарга заноситься до алфавітного покажчика окремо
по кримінальних і цивільних справах, де зазначається номер
обліково-статистичної картки (форми NN 4, 6). На кожну справу заводиться окреме провадження за номером
обліково-статистичної картки (форма N 31). На скарзі проставляється номер, який складається з індексу
(4), позначення категорії справи ("к" - кримінальна, "ц" -
цивільна) і порядкового номера обліково-статистичної картки. 11.4. Після розгляду скарги виконавцем в
обліково-статистичній картці секретар зазначає наслідки її
розгляду, дату витребування або відмови у витребуванні справи. У разі витребування справи надсилається вимога про її
надіслання. Провадження за скаргою, залишеною без задоволення (без
витребування справи), вважається завершеним після накладення
резолюції і відповіді заявникові. Скарга, за якою витребувано справу і після її вивчення не
встановлено підстав для опротестування судового рішення,
вважається закінченою провадженням з часу надіслання відповіді
заявникові. Надіслані зі скаргою документи у випадку відхилення скарги
підлягають поверненню заявникові. Разом з відхиленою скаргою в провадженні зберігаються
висновок про відмову в опротестуванні судового рішення та копія
відповіді заявникові.
Реєстрація та облік справ, що надійшли порядком нагляду
11.5. Дата надходження до суду витребуваної справи
зазначається в обліково-статистичній картці (форми NN 32, 34). 11.6. На кримінальні і цивільні справи, по яких принесено
протести головою обласного (міського) суду, а також на справи, що
надійшли за протестами Голови Верховного Суду України
(заступників) і прокурорів, заводяться обліково-статистичні картки
(форми NN 33, 35) і всі справи вносяться до алфавітних покажчиків.
Обліково-статистичні картки заводяться на кожну особу, щодо якої
винесено протест. 11.7. Номер, який зазначається на обліково-статистичній
картці, в алфавітному покажчику і на обкладинці справи,
складається з індексу президії суду, повтореного двічі, позначення
категорії справи ("к" - кримінальна, "ц" - цивільна) і порядкового
номера обліково-статистичної картки. Наприклад: кримінальна наглядна справа N 44-к-20; цивільна
наглядна справа N 44-ц-18. 11.8. На справи, внесені на розгляд президії, складаються
списки, які вручаються головуючому і прокуророві. По закінченні
засідання президії суду перші примірники списків із зазначенням
наслідків розгляду справ поміщаються у відповідні наряди.
Звернення до виконання постанов президії
11.9. Постанови президії в триденний строк разом зі справою
повертаються у відповідний суд для їх виконання (крім випадків
звільнення засуджених з-під варти). У цей же строк направляються копії постанов голові вищої
ланки суду і прокурорам, які принесли протести. Якщо засуджений перебуває під вартою, копія постанови
надсилається начальникові місця відбуття покарання для оголошення
засудженому. Постанова про звільнення засудженого з-під варти надсилається
для виконання судом наглядної інстанції, в супровідному листі
начальникові місця позбавлення волі вказується на необхідність
повідомити про виконання постанови суд, який постановив вирок. В обліково-статистичних картках завідувач канцелярії суду
першої інстанції своїм підписом засвідчує дату повернення справи
до суду.
12. Організація архіву суду
12.1. На суди покладено важливу державну функцію по
організації архівної справи. Завдання її полягають в організації
діловодства в архівах, веденні канцеляріями обліку справ і
документів та формування їх для здачі до архіву суду, забезпеченні
збереження архівних справ і проведенні експертизи цінності справ
та документів з метою здачі їх до державного архіву. 12.2. Відповідальність за організацію архівної справи
покладається на голову суду, а за її ведення - на архіваріуса. 12.3. Організація обліку і зберігання справ та інших
матеріалів в архіві регламентується чинним законодавством та даною
інструкцією. 12.4. Правильна організація архівної справи полягає в
підготовці номенклатури справ та їх формуванні. Номенклатура справ являє собою систематизований перелік
категорій справ та документів, що передаються до архіву, із
зазначенням строків їх зберігання. Номенклатура справ є основою для забезпечення обліку,
швидкого відшукування документів за змістом та їх відбору на
зберігання, постійне чи тимчасове. 12.5. Для забезпечення зберігання справ та документів у
архіві повинні бути створені відповідні умови: охоронні та
протипожежні засоби, стелажі, шафи, санітарно-гігієнічний,
температурний та світловий режими, система обліку архівних
документів. 12.6. Закінчені судові справи, наряди, журнали, картотеки
після закінчення календарного року зв'язуються у пачки по сотнях
та передаються на зберігання до архіву суду (форма N 47). У судових справах підшиваються і нумеруються всі документи,
приєднані до них, закінчується їх опис, після чого загальна
кількість аркушів завіряється підписом секретаря. На обкладинках справ і матеріалів, що здаються до архіву, а
також обліково-статистичних картках або в реєстраційних журналах
вказується порядковий архівний номер. Судові справи зберігаються в архіві за роками, у порядку
архівних номерів, зв'язані у пачки по сотнях. 12.7. Видача справ з архіву оформляється заявою за резолюцією
голови (заступника) суду. Реєструється видача справ в журналі та
обліково-статистичній картці, яка виставляється в спеціальну
картотеку. 12.8. Справи, що повертаються до архіву після використання,
повинні перевірятися архіваріусом у присутності особи, яка
повертає їх. У випадку виявлення нестачі документів, аркушів, їх
пошкодження архіваріусом складається акт у двох примірниках, один
з яких передається голові суду для вжиття відповідних заходів,
другий - залишається в архіві.
13. Порядок видачі судових справ та документів
13.1. Відповідно до ст.255 КПК України ( 1003-05 ) та
ст.99 ЦПК України ( 1501-06 ) суд надає можливість особам, які
беруть участь у справі, знайомитися з матеріалами справи. Судові справи видаються для ознайомлення з ними в приміщенні
суду з дозволу голови суду (заступника), а справи, не закінчені
провадженням,- з дозволу головуючого чи доповідача. 13.2. Справи видаються: а) обвинуваченим, їх законним представникам і потерпілим у
кримінальних справах; сторонам, їх представникам та іншим особам,
які беруть участь у розгляді цивільних справ,- після пред'явлення
документа, що посвідчує особу; б) адвокатам, які беруть участь у розгляді справ,- після
пред'явлення ордера юридичної консультації та посвідчення особи; в) цивільним позивачам та їх представникам, які виступають у
кримінальних справах,- після пред'явлення довіреності на ведення
справи і документа, який посвідчує особу; г) громадським обвинувачам і захисникам - документа, який
посвідчує особу і її повноваження; д) працівникам суду вищої інстанції, прокурорам, працівникам
органів Міністерства юстиції - посвідчення особи; е) працівникам державних податкових адміністрацій -
посвідчення особи. Особа, яка одержує справу для ознайомлення, повинна
розписатись в контрольному журналі (форма N 38). У графах журналу
про час видачі та повернення справи вказується не тільки число,
місяць і рік, але й година видачі і повернення справи. При поверненні справи після ознайомлення завідувач
канцелярії чи секретар судового засідання повинен ретельно
перевірити наявність всіх матеріалів у справі, зазначити в
контрольному журналі про час повернення справи та розписатися про
її отримання. Про видачу справи для ознайомлення і часу, протягом якого
відповідна особа знайомилася зі справою, вказується у поданій
заяві, що підшивається до справи. Видача справ для проведення аналізів, узагальнень та для
інших цілей, що не пов'язані з розглядом справ, проводиться за
усним або письмовим розпорядженням голови суду (заступника) під
розписку в контрольному журналі. 13.3. Судові справи, які знаходяться під час судового
розгляду у головуючого, для ознайомлення, як правило, не
видаються. При необхідності ознайомлення зі справою головуючий або
доповідач передає справу секретареві судового засідання, який у
встановленому порядку, із заповненням всіх реквізитів контрольного
журналу, видає справу та отримує її після ознайомлення. 13.4. Судові справи надсилаються поштою або кур'єром тільки
на письмову вимогу суду вищої інстанції і органів, яким законом
надано право витребування справ. Справи надсилаються тільки на
підставі резолюції голови суду (заступника) на письмовій вимозі. До повернення справи до суду ця письмова вимога, копія
вироку, рішення, ухвали, постанови та копія супровідного листа, з
яким надіслано справу, знаходяться в наряді N 1.13. Після
повернення справи зазначені документи додаються до неї. Категорично забороняється надсилати іншим органам судові
справи, не закінчені провадженням. В обліково-статистичних картках на справу зазначається, коли,
кому та згідно з яким запитом її надіслано і коли повернуто до
суду (на вільному місці). Такі картки доцільно виставляти в
спеціальну картотеку до повернення справи. 13.5. Окремі документи з судових справ, копії цих документів
і письмові довідки по справах видаються секретарями колегій або
архіваріусом за письмовою заявою з дозволу голови суду
(заступника), головуючого чи доповідача по справі після оплати
заявником в належних випадках державного мита (форма N 39). 13.6. Копії вироків, рішень, ухвал, постанов по справах мають
бути підписані та скріплені гербовою печаткою. Коли зазначені
рішення були змінені, про це слід вказати в копії, що видається.
Особа, яка одержала копію, повинна розписатись в її одержанні. У
випадку надіслання копії документа поштою зазначається про це в
довідковому листі по справі.
14. Складання і оформлення службових документів
14.1. Для складання службових документів повинен
використовуватися папір відповідних форматів (А3 - 297 х 420 мм,
А4 - 210 х 297, А5 - 148 х 210). Складання документів на папері
довільного формату не дозволяється. 14.2. Як правило, всі службові документи повинні оформлятися
на бланках. Бланки документів повинні мати поля: ліве - 20 мм;
верхнє - не менше 10 мм; праве і нижнє - не менше 8 мм. 14.3. При складанні і оформленні документів слід
дотримуватися таких основних правил: документи повинні бути
викладені стисло, ясно, не мати помарок, виправлень, їх зміст
повинен бути повним і виключати підстави для повторного листування
з цього ж питання. Кожний вид документів повинен мати строго визначений комплекс
реквізитів (складових частин) і стабільний порядок їх
розташування. При зазначенні адресата додержують таких правил: якщо
документи адресуються організації, відомству або конкретній
службовій особі - вказується найменування організації, відомства
в називному відмінку, а посада і прізвище адресата - в давальному
відмінку; поштова адреса вказується послідовно - країна,
республіка, поштовий індекс, місто, вулиця, номер будинку,
квартири. При адресуванні документа приватній особі зазначається
поштова адреса, прізвище та ініціали одержувача. У відповідях на запити на початку тексту вказується номер і
дата документа, на який дається відповідь. 14.4. До тексту документа повинен бути заголовок - короткий
виклад змісту документа. Заголовок повинен відповідати на питання
"про що?". Якщо у документі йдеться про кілька питань, заголовок повинен
бути узагальнений. Заголовки до текстів не складаються на судові рішення,
вироки, постанови, ухвали, на телефонограми, телеграми,
телефаксограми та повідомлення. 14.5. Документи можуть бути виготовлені друкованим,
рукописним або змішаним текстом. 14.6. Дати підписання, затвердження документа, а також дати в
тексті повинні оформлятися цифровим способом, трьома парами цифр
(13.12.95 або 03.12.95). Дата підписання документа проставляється на спеціально
відведеному для цього місці бланку, не на бланку дата
проставляється нижче підпису, ліворуч. Внизу на звороті останнього аркуша вказується прізвище,
ініціали та телефон виконавця. 14.7. Засвідчення документів здійснюється шляхом їх
підписання, затвердження та скріплення печаткою. До складу підпису входить: найменування посади особи, яка
підписує документ, її особистий підпис, ініціали і прізвище. Печатка проставляється таким чином, щоб її відтиск захоплював
частину підпису на документі. 14.8. Копія з документа відтворюється рукописним,
машинописним способами або засобами оперативної поліграфії. У верхній частині лицьового боку першого аркуша документа
справа проставляється відмітка "копія". Засвідчувальний напис складається за такою формою: слово
"згідно", найменування посади, особистий підпис особи, яка
засвідчує копію, її ініціали та прізвище, дата засвідчення
проставляються нижче реквізиту "підпис".
Наприклад:
Голова суду підпис Д.Б.Сердюк
Згідно
архіваріус підпис З.П.Бойко
17.05.95
Якщо надсилається документ кільком адресатам, підписуються
всі примірники, що надсилаються. 14.9. Супровідний лист до справ та документів, що
надсилаються, повинен бути належно оформлений. У супровідному листі після слова "додаток" повинно бути
зазначено найменування справи (документа), її номер, кількість
томів або аркушів. Назва додатка у супровідному листі повинна відповідати назві
справи (документа). За наявності великої кількості додатків на них
складається опис. Слово "Додаток" друкується нижче тексту
супровідного листа через три інтервали. Посада службової особи, яка підписує супровідний лист, її
прізвище та ініціали друкуються без скорочень, розбірливо. 14.10. При оформленні документів на кількох сторінках друга
та інші сторінки повинні бути пронумеровані. Номери сторінок
повинні проставлятись посередині верхнього поля аркуша арабськими
цифрами, без розділових знаків. 14.11. Документи, створені засобами обчислювальної техніки,
відправляються за наявності супровідного листа в упаковці, що
відповідає технічним вимогам збереження носіїв записаної та іншої
інформації. Копія супровідного листа підшивається у справу чи
наряд на загальних умовах. 14.12. Телеграфне листування допускається тільки в термінових
випадках. Складання телеграм проводиться з додержанням таких правил:
текст повинен бути коротким, без сполучників, прийменників і
розділових знаків, якщо при цьому не перекручується зміст. Не
допускаються переноси слів, виправлення; телеграма друкується в
трьох примірниках; під текстом телеграми вказується скорочено
посада особи, від якої вона надсилається, а під рискою - прізвище
і посада особи, яка безпосередньо її відправляє, адреса суду
пишеться без скорочень. Телеграма завіряється гербовою печаткою. 14.13. Усі підписані документи відправляються тільки через
канцелярію суду. Працівник канцелярії до передачі в експедицію
документа перевіряє правильність написання адреси, наявність
зазначених у документі додатків і підписів. На листах з кількома
адресатами підкреслює адресу того кореспондента, якому
надсилається даний примірник листа. 14.14. Відповідальність за виконання документа несуть особи,
визначені як виконавці. У тих випадках, коли документ виконується
кількома виконавцями, відповідальним за виконання (складання) є
виконавець, який у резолюції зазначений першим. Строки виконання
документів вираховуються у календарних днях від дати підписання
або затвердження для виготовлених у суді документів та від дати
надходження для вхідних документів. 14.15. Документи формуються в наряди згідно з номенклатурою.
Номенклатура являє собою систематичний перелік найменування справ,
створюваних у діловодстві суду, з зазначенням строків їх
зберігання, оформлений у відповідному порядку. 14.16. В кінці року номенклатура справ обов'язково
закривається підсумковим записом, у якому зазначається кількість
документів. Підсумковий запис скріплює своїм підписом особа,
відповідальна за діловодство із зазначеного питання. 14.17. Механізація і автоматизація процесів діловодства є
обов'язковою умовою раціональної постановки діловодства в суді,
засобом підвищення продуктивності праці.
Додаток
до Інструкції з діловодства у Верховному
Суді Автономної Республіки Крим,
обласному, міжобласному, Київському
і Севастопольському міських, районному
(міському) судах
Форми діловодства у Верховному Суді Автономної
Республіки Крим, обласному, міжобласному,
Київському і Севастопольському міських,
районному (міському) судах
Форма N 1
Журнал
реєстрації вхідної кореспонденції
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Поряд-|Від кого|За яким|Корот-|Кому і коли|Розписка про|Примітка| |ковий |надійшов|номером|кий |передано до|одержання | | |номер |документ|і датою|зміст |кумент або |документа | | | |чи мате-| |доку- |коли і кому| | | | |ріал | |мента |його надіс-| | | | | | | |лано | | | |——————+————————+———————+——————+———————————+————————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |——————+————————+———————+——————+———————————+————————————+————————| | | | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Дата надходження документів пишеться через усю сторінку поперек
граф журналу.
Форма N 2
Розносна книга
для місцевої кореспонденції
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Поряд-|Найме-|Кому |Вихід- |Дата |Прізвище, ім'я |Розпис-|При-| |ковий |нуван-|надіс-|ний но-|одер- |та по батькові |ка в |міт-| |номер |ня ко-|лано |мер і |жання |особи, яка одер|одержан|ка | | |респон| |дата | |жала кореспон- |ні | | | |денції| |листу- | |денцію | | | | | | |вання | | | | | |——————+——————+——————+———————+——————+———————————————+———————+————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |——————+——————+——————+———————+——————+———————————————+———————+————| | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 3
Обліково-статистична картка на кримінальну справу
Надійшла "___"_______ 19__ р. від (з) ______ Справа N ____ 19__ р.
за N ____ від "__"________ 19__ р. Число обвинувачених ___________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Справа надійшла: |Прізвище, ім'я, по батькові об-| |а) вперше |винуваченого | |б) після скасування вироку (ух- | | |вали) | | |в) після додаткового розсліду- |———————————————————————————————| |вання чи розшуку |Місце роботи та посада | |г) за підсудністю | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Розглянута в розпорядчому засі- |Вік (неповнолітній) | |данні |Стать: чол. жін. | |"__"___________ 19__ р. | | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Призначена до розгляду |Суть злочину, де його вчинено, | |______________________________ |за якою ст.КК обвинувачується | |______________________________ | | | |Застосовано запобіжний захід | |Провадженням справу зупинено в |———————————————————————————————| |зв'язку з: |Результати розгляду справи: | |а) оголошенням розшуку |1) розглянуто по суті | |б) тривалою хворобою | | |в) проведенням експертизи |2) закрито ___________________ | |————————————————————————————————| (з яких підстав) | |Розглянута в судовому засіданні | ______________________________| | | | |"__"___________ 19__ р. |3) повернуто на додаткове роз- | | |слідування | |під головуванням _______________|———————————————————————————————| | (прізвище судді)|Суть вироку (ухвали), за якою | |————————————————————————————————| | |Скільки днів знаходилась справа |ст.__________________ | |у провадженні |КК засуджено | | | | |Справу призначено до розгляду | | |в касаційній інстанції за скар- | | |гою, поданням | | | |звільнено від покарання, взято | |"__"___________ 19__ р. |під варту, звільнено з-під вар-| | |ти | —————————————————————————————————————————————————————————————————— (потрібне підкреслити)
Форма N 3
Друга сторінка —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата і суть касаційної ухвали |Винесено окрему ухвалу | | |а) щодо причин і умов, що сприя-| |"__"___________ 19__ р. |ли вчиненню злочину | |———————————————————————————————|б) порушення закону, допущені | |Винесено окрему ухвалу касацій-|органами слідства | |ною інстанцією |в) з інших підстав | |а) щодо порушень закону, допу- | | |щених судом |Дата виконання ухвали | | |"__"___________ 19__ р. | |б) з інших підстав |————————————————————————————————| |———————————————————————————————|Потерпілий | |Вирок набрав законної сили |Вік | |"__"___________ 19__ р. |Стать: чол. жін. | | |Яких завдано збитків: | |Дата виконання вироку |життю, здоров'ю, матеріальних, | |"__"___________ 19__ р. |моральних збитків на суму | |———————————————————————————————| | |Передано на перевиховання, на |завдано збитків фізичній чи юри-| |поруки |дичній особі | |———————————————————————————————+————————————————————————————————| |Справу надіслано на розгляд у |Чи був цивільний позов: так ні | |наглядну інстанцію |————————————————————————————————| | |Сума збитків, погашена до вироку| |"__"___________ 19__ р. | | |———————————————————————————————|Цивільний позов задоволено у су-| |Дата і зміст постанови |мі | | |————————————————————————————————| |"__"___________ 19__ р. |Інші відмітки | —————————————————————————————————————————————————————————————————— (потрібне підкреслити)
Картка заповнюється на кожну особу
Справу передано до архіву "__" ____________ 19__ р.
Архівний N ___________
Форма N 4
Алфавітний покажчик кримінальних справ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Прізвище, ім'я та по| |Номер справи відповідно до обліко| |батькові обвинуваче-|Стаття КК|во-статистичної картки | |ного або засудженого| | | |————————————————————+—————————+—————————————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |————————————————————+—————————+—————————————————————————————————| | | | А | |————————————————————+—————————+—————————————————————————————————| | | | Б | |————————————————————+—————————+—————————————————————————————————| | | | В | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 5
Обліково-статистична картка на цивільну справу
Справа (заява) надійшла "__" ____________ 19__ р. N рядка в статзвіті ___ Справа N ____ "__" __________ 19__ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Справа надійшла |Позивач | |а) вперше | | |б) за підсудністю з іншого суду |Адреса | |в) після скасування рішення | | |—————————————————————————————————|Суть та сума позову | |Наслідки подання заяви, що не від| | |повідає вимогам закону | | |а) залишена заява без руху |Сума мита | |б) повернута позивачеві | | |—————————————————————————————————+——————————————————————————————| |Призначена до розгляду |Відповідач | |"__" ____________ 19__ р. | | | |Адреса | |"__" ____________ 19__ р. | | |—————————————————————————————————+——————————————————————————————| |Провадженням справу зупинено, |Зміст рішення (ухвали) суду | |відкладено для примирення | | |"__" ____________ 19__ р. | | |—————————————————————————————————| | |Відновлено справу провадженням |——————————————————————————————| | |Рішення набрало законної сили | |"__" ____________ 19__ р. |"__" ____________ 19__ р. | |—————————————————————————————————| | |Результати розгляду справи |——————————————————————————————| |а) позов задоволено |Винесено окрему ухвалу | |б) в позові відмовлено |так ні | |в) справу закрито |Направлено на виконання | |г) передано за підсудністю | | |д) залишено без розгляду |"__" ____________ 19__ р. | |—————————————————————————————————|Повідомлення про її виконання | |Справа розглянута | | |"__" ____________ 19__ р. |"__" ____________ 19__ р. | |Під головуванням | | |________________________________ |Звернуто рішення (ухвалу) до | | (прізвище судді) |виконання | |—————————————————————————————————| | |Скільки днів знаходилась справа в|"__" ____________ 19__ р. | |провадженні | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————

Форма N 5
Друга сторінка —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Справу надіслано в касаційну |Справу призначено до розгляду в на| |інстанцію за скаргою, подан- |глядній інстанції за протестом на | |ням | | |на "__" ____________ 19__ р. |"__" ____________ 19__ р. | |—————————————————————————————+——————————————————————————————————| |Дата і зміст касаційної ухва-|Дата і зміст постанови | |ли | | |"__" ____________ 19__ р. |"__" ____________ 19__ р. | |—————————————————————————————+——————————————————————————————————| |Винесено окрему ухвалу (так, |Справу повернуто до суду | |ні) | | |Справу повернуто до суду |"__" ____________ 19__ р. | | |——————————————————————————————————| |"__" ____________ 19__ р. |Інші відмітки | —————————————————————————————————————————————————————————————————— (потрібне підкреслити)
Справу передано до архіву "__" ____________ 19__ р.
Архівний N _________________
Форма N 6
Алфавітний покажчик цивільних справ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Відповідач|Позивач |Зміст позовних |Номер справи відповідно до | | |(заявник)| вимог |обліково-статистичної карт-| | | | |ки | |——————————+—————————+———————————————+———————————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |——————————+—————————+———————————————+———————————————————————————| | | | | А | |——————————+—————————+———————————————+———————————————————————————| | | | | Б | |——————————+—————————+———————————————+———————————————————————————| | | | | В | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 7
Обліково-статистична картка
на справу про адміністративне правопорушення
Справа (заява) надійшла "__" _________ 19__ р. Справа N _____
19__ р.
Число правопорушників _______________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Яким порядком надійшла справа |Накладено адміністративне стяг-| |а) вперше |нення | |б) на підставі ст.51 КК, |основне _______________________| |7-2 КПК |додаткове _____________________| |в) після додаткової перевірки | (яке конкретно) | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Прізвище, ім'я, по батькові |1. Встановлено матеріальних | |_______________________________ | збитків на суму ____________| |Вік _____________ (неповноліт- |2. Відшкодовано матеріальних | |ній) | збитків на суму ____________| |Стать: чол. жін. |3. В т.ч. повернуто володільце-| |Місце роботи __________________ | ві в порядку відшкодування | |_______________________________ | на суму ____________________| |_______________________________ |4. Оплатно вилучено цінностей | |За якою статтею раніше притягу- | на суму ____________________| |вався до кримінальної чи адмі- |5. Конфісковано товарів та цін-| |ністративної відповідальності | ностей на суму _____________| | |6. Вилучено (вказати в одиницях| |Судимість не знята, не погаше- | виміру) | |на, адміністративне стягнення | ____________________________| |в межах року | ____________________________| |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Характер правопорушення |Дата звернення постанови до ви-| |————————————————————————————————|конання | |Сума матеріальних збитків, запо-| | |діяних правопорушенням |"__" ______________ 19__ р. | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Дата розгляду |Дата виконання | |"__" ______________ 19__ р. |"__" ______________ 19__ р. | |————————————————————————————————+———————————————————————————————| |Результати розгляду справи |У зв'язку із спливом строку не | |а) розглянуто по суті |стягнуто штрафу на суму ______ | |б) застосовано засоби впливу до |———————————————————————————————| |неповнолітніх |Дата передачі справи до архіву | |в) передано до товариського суду| | |або громадської організації |"__" ______________ 19__ р. | |г) передано для додаткової пере-|———————————————————————————————| |вірки |Архівний N _______ | |д) порушено кримінальну справу |Примітки | |е) провадженням справу закрито | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— (потрібне підкреслити)
Картка заповнюється на кожну особу
Форма N 8
Алфавітний покажчик осіб, яких притягнуто
до відповідальності за адміністративні
правопорушення
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Індекс та поряд-|Прізвище, ім'я та по |Номер справи відповідно| |ковий номер спра|батькові правопорушника|до обліково-статистич- | |ви | |ної картки | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | | | А | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | | | Б | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | | | В | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | | | Г | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | | | Д | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | | | Е | |————————————————+———————————————————————+———————————————————————| | | | Є | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 9
Обліково-статистична картка
На справу в порядку виконання вироку, ухвали, постанови
1) про умовно-дострокове звільнення від покарання; 2) заміну
покарання більш м'яким; 3) скорочення або зняття іспитового
строку; 4) скасування відстрочки виконання вироку або звільнення
від покарання по закінченню відстрочки; 5) звільнення від
покарання у зв'язку з хворобою; 6) зняття судимості; 7) зміну умов
утримання осіб, засуджених до позбавлення волі; 8) про заміну
виправних робіт штрафом, громадською доганою, позбавленням волі;
9) включення часу відбування виправних робіт і часу роботи в
колоніях-поселеннях у трудовий стаж; 10) направлення в ЛТП
алкоголіків і наркоманів; 11) про встановлення адміністративного
нагляду; 12) інші справи (потрібне підкреслити)
Надійшла __________ 19__ р. Справа N _________ 19__ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Прізвище, ім'я _______|Ким порушено |Дата виконання ухвали | | |питання |"__" ____________ 19__ р.| |по батькові __________|———————————————+—————————————————————————| | |Дата розгляду |Дата передачі справи | |Яким судом ___________|справи |до архіву | | |"__" ___ 19_ р.|"__" ____________ 19__ р.| |і коли був засуджений |———————————————+—————————————————————————| |——————————————————————|Результати роз-|Архівний N _____ | |За якою статтею КК і |гляду справи |—————————————————————————| |до якої міри покарання| |Примітка | |——————————————————————| | | |Минула судимість (не | | | |знята, не погашена) | | | |——————————————————————| | | |Перебував раніше на | | | |лікуванні в ЛТП (так, | | | |ні) | | | |——————————————————————| | | |Неповнолітній (так, | | | |ні) | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— (заповнюється на кожну особу)
Форма N 10
Алфавітний покажчик осіб
по справах у порядку виконання вироків, ухвал, постанов
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |Індекс та по-|Прізвище, ім'я та|Наймену-|Номер справи відповідно| |рядковий но- |по батькові особи|вання |до обліково-статистич- | |мер справи | |справи |ної картки | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | | | | А | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | | | | Б | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | | | | В | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | | | | Г | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | | | | Д | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | | | | Е | |—————————————+—————————————————+————————+———————————————————————| | | | | Є | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 11
Обліково-статистична картка на неповнолітнього, до якого
застосовано примусові заходи виховного характеру
Надійшла "__" ______ 19__ р. від ____ Справа N ______ 19__ р.
а) кримінальна справа за N ____ від "__" __________ 19__ р.
б) закрита справа Число осіб _______________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |"__" ________________ 19__ р. |Прізвище, ім'я та по батько-| | |ві неповнолітнього | |а) справу призначено до розгляду |____________________________| |б) справу повернено прокурору |____________________________| |———————————————————————————————————|____________________________| |Розглянуто в судовому засіданні |Стать: чол. жін. | |"__" ________________ 19__ р. |Вік: від 11 до 14 років | | | від 14 до 16 років | |під головуванням ________________ | від 16 до 18 років | | (прізвище судді) |Виховувався: | |———————————————————————————————————| | |Результати розгляду справи: |а) в сім'ї з одним з батьків| |а) закрито; |б) поза сім'єю (в інтернаті,| |б) розглянуто по суті, застосовано | дитбудинку) | | примусові заходи виховного |Особа була на обліку в орга-| | характеру: |нах внутрішніх справ; | |1) зобов'язано публічно або в ін- |перебувала в приймальнику- | | шій формі попросити вибачення |розподільнику | | у потерпілого; |Місце навчання, роботи:_____| |2) застереження; |____________________________| |3) передано неповнолітнього під |____________________________| | нагляд; |————————————————————————————| |4) покладено на неповнолітнього, |Особа вчинила: | | який досяг п'ятнадцятирічного |а) злочин; | | віку і має майно або заробіток, |б) діяння, що не являє вели-| | обов'язок відшкодувати заподі- | кої суспільної небезпеки;| | яні збитки; |в) в групі; | |5) направлено неповнолітнього до |г) в організованій групі; | | спеціальної навчально-виховної |д) в групі за участю дорос- | | установи для дітей і підлітків | лих. | | до його виправлення на строк |Суть злочину чи діяння, де | | ___________ років |його вчинено, за якою ст.КК | |а) в спецшколу |обвинувачується_____________| |б) в ПТУ |____________________________| |———————————————————————————————————+————————————————————————————| |Скільки днів справа знаходилась |Винесено окрему ухвалу: | |в провадженні ____________________ |а) щодо причин і умов, що | |Ухвала (постанова) набрала | сприяли вчиненню злочину,| |законної сили | правопорушення; | |"__" ________________ 19__ р. |б) щодо порушень закону, до-| |Дата виконання ухвали (постанови) | пущених органами слідст- | | | ва, дізнання; | |"__" ________________ 19__ р. |в) з інших підстав. | | |Дата виконання окремої ухва-| | |ли | | |"__" _____________ 19__ р.| —————————————————————————————————————————————————————————————————— (потрібне підкреслити)
Форма N 11
Друга сторінка —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Справу призначено до розгляду |Потерпілий ____________________| |касаційною інстанцією за скар- | | |гою, поданням |Вік | | |Стать: чол. жін. | |"__" ________________ 19__ р. | | | |Якої завдано шкоди: | |Дата і суть касаційної ухвали |життю, здоров'ю, матеріальної, | | |моральної на суму _____________| |"__" ________________ 19__ р. |_______________________________| | |завдано збитків фізичній | |Винесено окрему ухвалу каса- |чи юридичній особі | |ційною інстанцією: | | |а) щодо порушень закону, допу- |Сума збитків, погашена до вине-| | щених судом першої інстанції;|сення ухвали (постанови)_______| |б) з інших підстав. |_______________________________| |————————————————————————————————|Цивільний позов задоволено у су| |Справу передано на розгляд |мі | |до наглядної інстанції |_______________________________| | |———————————————————————————————| |"__" ________________ 19__ р. |Інші відмітки | |Дата і суть постанови | | |"__" ________________ 19__ р. | | |________________________________| | —————————————————————————————————————————————————————————————————— (потрібне підкреслити)
Справу передано до архіву "__" ________________ 19__ р.
Архівний N ________
Примітка: 1. Картка заповнюється на кожну особу.
2. У разі винесення ухвали (постанови) про закриття
кримінальної справи в суді та застосування до
неповнолітнього примусових заходів виховного характеру,
у картці за ф. N 3 відносно неповнолітнього зазначається
про закриття справи, а також заповнюється картка за
ф. N 11 на цю ж особу.
3. Заповнення розділу про потерпілого регламентується
п.24 Інструкції по судовій статистиці.
Форма N 12
Україна
обласний, міський —————————————————————————————————————————————————————————————— суд районний міста ________________________ області ___________________________
Цивільна ___________________
Кримінальна
Справа N
По обвинуваченню
за позовом, заявою _______________________________________________ __________________________________________________________________
Перша інстанція Друга інстанція
надійшла ___________ 19__ р. надійшла _____________ 19__ р.
розглянута ___________ 19__ р. розглянута ___________ 19__ р.
Справу здано в архів "__"_____________ 19__ р.
Архівний N ___________
Форма N 12
Друга сторінка —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Найменування | | N |Найменування | | |п/п|документів |Аркуш справи|п/п | документів |Аркуш справи | |———+——————————————+————————————+————+—————————————+—————————————| | | | | | | | |———+——————————————+————————————+————+—————————————+—————————————| | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 12
Третя сторінка
Довідковий лист
по кримінальній ——————————————— цивільній справі _______________ N ____________ 19__ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Дата | Які дії проведено | Примітка | |——————————————————+——————————————————————+——————————————————————| | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Виконання (вироку, рішення) по справі перевірено.
Справу здано в архів.
Головуючий по справі _____________________________________________
"__" _____________ 19__ р.
Форма N 13
Україна
обласний, міський —————————————————————————————————————————————————————————————— суд районний міста ________________________ області ___________________________
Справа N ______
Матеріал N __________
__________________________________________________________________
(найменування справи або матеріалу) __________________________________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові засудженого або особи, __________________________________________________________________
яку притягнуто до відповідальності) __________________________________________________________________
надійшла ______________________________ 19__ р. розглянута_____________________________ 19__ р. Справу (матеріал) закінчено і виконання перевірено "__" _________________ 19__ р. Суддя __________________ Справу здано в архів "__" ________________ 19__ р. Архівний N _____________
Форма N 14
Підлягає Місце
врученню для
адресату марки
Судова повістка
У справі кримінальній, цивільній, про
адміністративне правопорушення
(потрібне підкреслити)
Справа N _________________
районний ——————————————————————————————— Куди ___________________________ обласний, міський ________________________________
суд ___________________________ ________________________________
(області, міста) викликає Вас як _______________ ________________________________
на ___ год. "__" ______ 19 __ р. Кому ___________________________
у справі ______________________ ________________________________ _______________________________ ________________________________
Адреса суду ___________________ Необхідно подати документи _____ _______________________________ ________________________________
Секретар суду
Форма N 14
Друга сторінка
Наслідки неявки за викликом суду
1. У кримінальних справах наслідки неявки підсудного
передбачені ст.288 КПК України; потерпілого - ст.290 КПК України
та ст.185-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
свідків та експертів - ст.ст.70, 71, 77, 292 КПК України. 2. У цивільних справах наслідки неявки позивача, відповідача
та свідків передбачені ст.ст.173, 174 ЦПК України та ст.185-3
Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Форма N 14
Третя сторінка
Підлягає Справа N _____________
поверненню кримінальна, цивільна,
до суду про адміністративне
правопорушення
(потрібне підкреслити)
Розписка
Повістка на ім'я _____________________________________ про явку до
районного ————————————————————————————— суду _______________________________ обласного, міського (області, міста)
на ____________ годину "__" _______________ 19__ р.
як ____________ одержав "__" _______________ 19__ р. 1. Особисто _________________________________________________
(підпис одержувача) 2. Для передачі _____________________________________________
(підпис одержувача із зазначенням посади __________________________________________________________________
або відношення до адресата (ким доводиться) Підпис одержувача посвідчую: листоноша ___________________________
(прізвище) 3. Повістка не вручена через ________________________________ __________________________________________________________________
Посвідчую: листоноша ________________________________________
(прізвище)
Форма N 14
Четверта сторінка
Підлягає Оплачено наклеюванням
поверненню марки на повістці
Повідомлення про одержання повістки
Куди _____________________________________________________________
(адреса суду) Кому _____________________________________________________________
(найменування суду)
Правила вручення
1. Повістка вручається адресатові особисто під розписку на
другій половині повістки, яка підлягає поверненню до суду.
Повістка, яка адресується державній установі, підприємству,
кооперативній або громадській організації, вручається під розписку
службовій особі. 2. У разі відсутності адресата повістка вручається під
розписку повнолітнім членам сім'ї, за їх відсутності -
адміністрації ЖЕУ, виконавчому комітету місцевої ради народних
депутатів або адміністрації за місцем його роботи. Особа, яка
прийняла повістку, зобов'язана при першій можливості негайно
вручити її адресатові. 3. У разі тимчасової відсутності адресата особа, яка
доставила повістку, на другій половині повістки зазначає, куди
вибув адресат і коли він повернеться. Ці відомості повинні бути
посвідчені відповідним ЖЕУ, виконавчим комітетом місцевої ради
народних депутатів або адміністрацією за місцем роботи адресата. 4. Якщо адресат відмовився прийняти повістку, особа, яка її
доставляла, зазначає про це на повістці. Відмову адресата прийняти
повістку посвідчує ЖЕУ, виконавчий комітет місцевої ради народних
депутатів, адміністрація за місцем його роботи або не менше двох
громадян.
Форма N 15
Начальнику слідчого ізолятора
районний —————————————————————————————————————————— суд обласний, міський _____________________________________ надсилає
(області, міста)
копію обвинувального висновку, ______________________________________________
(інші документи, передбачені ст.254
КПК України)
для негайного вручення під розписку підсудному ______________________________________________
(прізвище, ім'я, по батькові, рік народження) _____________________________________________,
який перебуває під вартою по обвинуваченню за ст. ___________
Суд пропонує негайно повідомити підсудного про час і місце
розгляду справи та доставити його в суд на ___ _____ годину
"__" ______ 19__ року для розгляду щодо нього кримінальної справи. Підсудного доставити ________________________________________
(адреса суду) __________________________________________________________________
Розписку підсудного про одержання копії обвинувального
висновку та інших документів _____________________________________
просимо негайно повернути суду. Додаток: на ________________________________________ аркушах.
Суддя __________________ Секретар ________________ М.П.
Форма N 16
Розписка
Я, підсудний _______________________________________________,
(прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________,
одержав копію обвинувального висновку ____________________________ __________________________________________________________________
(інші документи, передбачені ст.254 КПК України)
Одночасно мене повідомлено, що справа буде розглядатись
районним —————————————————————————— судом _________________________________ обласним, міським (області, міста) ________________ о _________ годині "__" _________________ 19__ р. __________________________________________________________________
(адреса суду)
"__" ______________ 19__ р. Підпис _________________
Форма N 17
Поручение о вручении документа __________________________________________________________________
(дата, номер направляемого поручения) __________________________________________________________________
(в ответе ссылаться на этот номер и дату) __________________________________________________________________
(место составления поручения) __________________________________________________________________
(наименование учреждения, от которого исходит поручение) __________________________________________________________________
(наименование учреждения, к которому обращено поручение) В соответствии с ____________________________________________
(название договора) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(наименование учреждения, от которого исходит поручение) __________________________________________________________________
просит ___________________________________________________________
(наименование учреждения, к которому обращено поручение)
вручить __________________________________________________________
(точное наименование документа, подлежащего вручению) гражданину _______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, гражданство, точный адрес) __________________________________________________________________
и возвратить подтверждение о вручении документа. Вручение данного документа необходимо произвести в связи с __ __________________________________________________________________
(наименование дела, описание состава преступления и его __________________________________________________________________
квалификация) __________________________________________________________________
Форма N 17
Друга сторінка
Фамилия, гражданство, занятие, постоянное местожительство или
местопребывание: Истца ____________________________________________________________
Ответчика ________________________________________________________
Обвиняемого ______________________________________________________
Подсудимого ______________________________________________________
Осужденного ______________________________________________________
Фамилия и адрес их уполномоченных ________________________________ __________________________________________________________________
Вручение документов просим произвести в порядке,
предусмотренном законодательством Вашего государства, путем
передачи получателю, если он согласен добровольно их принять. Заверенный перевод документов, подлежащих вручению,
прилагается (не прилагается). В случае невозможности исполнения данного поручения просьба
сообщить об обстоятельствах, препятствовавших его исполнению, и
возвратить подлежащие вручению документы.
Печать
Председатель суда (подпись)
Форма N 18
Штамп суда
Украина
Извещение
(203 х 144)
районный —————————————————————————————————————————————————————————————— суд (наименование суда) областной, городской __________________ области извещает гр. _________________________,
проживающего _____________________________________________________ _____________________, что _____________________________ 19__ года
в ______________________часов в ____________________________ суде,
по адресу ________________________________________________________ ________________________, слушается дело _________________________ __________________________________________________________________
В соответствии со статьей 99 ГПК Украины лица, участвующие в
деле, вправе знакомиться с материалами дела, делать из них
выписки, получать копии решений, определений, постановлений и иных
документов, имеющихся в деле, участвовать в судебных заседаниях,
представлять доказательства, участвовать в их исследовании,
заявлять ходатайства и отводы, давать устные и письменные
объяснения суду, представлять свои доводы, соображения и
возражения, обжаловать решения и определения суда, а также
пользоваться другими процессуальными правами, предоставленными им
законом. Указанные в этой статье лица обязаны добросовестно
пользоваться принадлежащими им процессуальными правами.
Председатель суда ________________
Форма N 19
Начальнику слідчого ізолятора N _________
районний ————————————————————————————————————— суд обласний, міський ___________________________ направляє Вам
доставлених(ого) підсудних(ого) _________________________________________ _________________________________________
для подальшого перебування під вартою та одночасно пропонує
доставити їх (його) в суд для продовження розгляду справи на "__" _______________ 19__ р. на ________________ годину.
Підсудних доставити ______________________________________________
(адреса) __________________________________________________________________
Суддя Секретар Одержав виклик на ім'я начальника ________________________________
про доставку в суд для розгляду справи "__" ______________ 19__ р.
на ___________ годину осіб, що перебувають під вартою ____________ __________________________________________________________________
Начальник конвою ________________
(підпис)
Форма N 20
Розпорядження
про виконання вироку, що набрав законної сили
районного
Вирок ———————————————————————————————————————————————————————————— обласного, міського
суду ______________________________________________ області, міста
від "__" ____________ 19__ року відносно засудженого __________________________________________________________________
за ст. ________________________________________________ КК України
набрав законної сили "__" _________ 19__ року і підлягає негайному
виконанню. Про виконання вироку прошу повідомити суд. Додаток: на ___________ аркушах.
Головуючий по справі Секретар
Форма N 21
Розпорядження
про виконання вироку, що набрав законної сили
районного
Надсилаю для виконання вирок суду ———————————————————————————————— обласного, міського ___________________________________________________ області, міста
відносно _________________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, рік і місце _________________________________________________________________,
народження, адреса) __________________________________________________________________
який набрав законної сили "__" _____________ 19__ року.
Про виконання вироку прошу повідомити суд. Додаток: на _____________ аркушах.
Головуючий по справі Секретар

Форма N 22
Підписка
"__" _______________ 19__ року Я,_________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові, __________________________________________________________________
рік народження) працюю ___________________________________________________________
проживаю _________________________________________________________
засуджений "__" _________________ 199__ р.
за ст. ____________ КК України до ________ виправних робіт _______
з відрахуванням ______________________ процентів з мого заробітку,
районному
даю підписку суду ———————————————————————————————————————————————— обласному, міському ________________ міста _______ області ______ в тому, що при зміні
місця роботи зобов'язуюсь повідомити про це інспекцію, що відає
застосуванням виправних робіт ____________________________________
(адреса інспекції) Наслідки ухилення від відбування виправних робіт без
позбавлення волі (ст.30 КК України) мені роз'яснено. Засуджений __________________________________________________
(підпис) Підписку відібрав ___________________________________________
(посада, прізвище) ___________________________
(підпис) "__" __________ 19__ р.
Форма N 23
Підписка
"__" _______________ 19__ року Я,_________________________________ __________________________________________________________________
працюю ___________________________________________________________
проживаю _________________________________________________________
засуджений "__" _________________ 19__ р.
за ст. ____________ КК України до ______________ виправних робіт в
районі проживання і в місцях, що визначаються органами, які
відають застосуванням виправних робіт, даю підписку ______________
районному —————————————————————————————————————————————————————————————————— (назва суду) обласному, міському
суду міста ___________ області __________ в тому, що зобов'язуюсь
після набрання вироком законної сили з'явитись до інспекції, що
відає застосуванням виправних робіт ______________________________
(адреса)
__________________________________________________________________
для відбуття покарання. Мені роз'яснено наслідки ухилення від відбування виправних
робіт (ст.30 КК України) Засуджений __________________________________________________
(підпис) Підписку відібрав ___________________________________________
(посада, прізвище) ___________________________________________
(підпис) "__" _________ 19__ р.
Форма N 24
У військовий комісаріат____________________________________ району
Суд _______________________________________________________ району
області (міста) повідомляє, що вирок _____________________________
суду відносно засудженого ________________________________________
(прізвище, ім'я __________________________________________________________________
по батькові, рік народження, адреса) __________________________________________________________________
за ст. _________________ КК України до _________________
набрав законної сили "__" ___________ 19__ р.
Головуючий по справі
Секретар
Форма N 25
Журнал обліку осіб, яких передано на поруки,
перевиховання, виправлення
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |Прізвище,|Дата пос-|За якою ст.| |Місце |Дата |N |Номер |ім'я, по |тановлен-|КК України |Міра |роботи |виконан- |п/п|справи|батькові |ня виро- |особа засу-|пока-|чи нав-|ня виро- | | | |ку, ухва-|джена чи |рання|чання |ку, ухва | | | |ли |притягуєть-| | |ли | | | | |ся до відпо| | | | | | | |відальності| | | | | | | | | | | |———+——————+—————————+—————————+———————————+—————+———————+———————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 ——————————————————————————————————————————————————————————————————
продовження таблиці ————————————————————————————————— |Нас- |Надійшла |Дата | | |лідки|заява про |закін- |При- | |пере-|відмову від|чення |мітки| |вірок|поручитель-|пору- | | | |ства |читель-| | | | |ства | | | | | | | | | | | | +—————+———————————+———————+—————| | 9 | 10 | 11 | 12 | —————————————————————————————————
Форма N 26
_______________________________________ Верховному, обласному суду
Надсилаю для розгляду в касаційній інстанції за поданням —————————————————————————————————————————————————————————————————— скаргою
кримінальну справу _______________________________________________ ——————————— цивільну _________________________________________________________________,
яка призначена для розгляду в судовій колегії на _________________
годину "__" ____________ 19__ р.
Засуджений _______________________________________________________
перебуває під вартою______________________________________________
із "__" _______________ 19__ р. перераховується за ____________________________________________________________ судом
Додаток: Справа N ______ на ________ аркушах.
Суддя __________________
Форма N 27
Обліково-статистична картка
на кримінальну касаційну справу
"__" ____________ надійшла від ______________ суду за N __________
Прізвище, ініціали головуючого ___________________________________
Число засуджених _________________________________________________
Дата вироку (ухвали) "__" _____________ 19__ р.
Міра запобіжного заходу __________________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Справа надійшла: |Справу призначено до слухання |Голову-| | |на: |ючий в | |а) за касаційною скаргою|"__" _____________ 19__ р. |касацій| | (потерпілого, засуд- | |ній ін-| | женого); | |станції| |б) за касаційним подан- |"__" _____________ 19__ р. | | | ням; | |Допові-| |в) за окремою скаргою; |розглянуто |дач | | |"__" _____________ 19__ р. | | |г) за окремим поданням | | | | на ухвалу про додат- | |Проку- | | кове розслідування; | |рор | |д) за окремим поданням | | | | на інші ухвали. | | | |————————————————————————+———————————————————————————————————————| |Прізвище |Потерпілий | |Ім'я |Вік | |По батькові |Стать (чол. жін.) | |Неповнолітній: так, ні |Завдано шкоди: життю, здоров'ю, матері-| | |альних, моральних збитків на суму | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Суть вироку (ухвали) _____________________________________________
Ст.ст.КК _________________________________________________________
Міра покарання ___________________________________________________
Повернуто справу:
- у зв'язку з відмовою від скарги, зняттям подання;
- з інших підстав.
Прийнято справу до свого провадження.
(потрібне підкреслити)
Форма N 27
Друга сторінка
Наслідки розгляду справи касаційною інстанцією
I. Вирок (ухвалу) залишено без змін.
II. Вирок скасовано: 1) з направленням справи на додаткове розслідування; 2) з направленням на новий судовий розгляд: а) у зв'язку з безпідставним виправданням чи закриттям справи; б) у зв'язку з м'якістю покарання; в) з інших підстав _________________________________________ 3) із закриттям справи: а) за відсутністю події чи складу злочину, недоведеністю обвинувачення; б) в т.ч. з залишенням іншого обвинувачення, пред'явленого даній особі за сукупністю злочинів; в) у зв'язку із зміною законодавства; г) з інших підстав___________________________________________
III. Вирок змінено: а) змінено кваліфікацію без пом'якшення покарання; б) змінено кваліфікацію і пом'якшено покарання; в) без зміни кваліфікації знижена міра покарання, застосовано ст.ст.44, 45, 46-1 КК України. IV. Ухвалу (постанову) про повернення справи на додаткове
розслідування: а) залишено без змін; б) скасовано. V. Винесено окрему ухвалу: (так, ні)
а) щодо причин і умов, що сприяли вчиненню злочину;
б) порушень, допущених при провадженні дізнання, попереднього слідства; в) порушень, допущених при розгляді справи судом першої інстанції; г) з інших підстав. VI. Упущення і недоліки, допущені судом першої інстанції, які не
тягнуть за собою скасування чи зміни вироку: 1) виключення з вироку визнання засудженого особливо небезпечним рецидивістом; 2) визначення засудженому виду виправно-трудової колонії з більш м'яким режимом; 3) __________________________________________________________
VII. Справу повернуто до суду першої інстанції "__" ______ 19__ р.
(потрібне підкреслити)
Форма N 28
Обліково-статистична картка на цивільну касаційну справу
Надійшла "__" __________ 19__ р.
Від ____________________________ суду за N _______________________
Прізвище, ініціали головуючого ___________________________________
Дата рішення (ухвали) "__" _____________ 19__ р. —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Справа надійшла: |Справу призначено до слухання|Голову- | | |на: |ючий в ка| |а) за касаційною скаргою|"__" _____________ 19__ р. |саційній | | (потерпілого, засуд- | |інстанції| | женого); | | | |б) за касаційним подан- |"__" _____________ 19__ р. | | | ням; | |Доповідач| |в) за окремою скаргою; |розглянуто | | | |"__" _____________ 19__ р. | | |г) за окремим поданням | | | | | |Прокурор | |Сума мита за касаційною | | | |скаргою ________________| | | |————————————————————————+—————————————————————————————+—————————| |Позивач |Відповідач |Сума позо| | | |ву | |——————————————————————————————————————————————————————+—————————| |Зміст рішення (ухвали) |Номер ряд| | |ка статз-| | |віту ф. 7| | | | | | | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Результати розгляду справи касаційною інстанцією
I. Рішення (ухвалу) залишено без змін
II. Рішення скасовано: а) з направленням справи на новий судовий розгляд; б) закриттям справи провадженням; в) залишенням позову без розгляду; г) постановленням нового рішення. III. Рішення змінено.
IV. Ухвалу залишено без змін.
V. Ухвалу скасовано.
VI. Винесено окрему ухвалу: так, ні.
VII. Справу прийнято до свого провадження: так, ні.
"__" ______ 19__ р. Справу повернуто до суду "__" _______ 19__ р.
(потрібне підкреслити)
Форма N 29
Повідомлення про надходження скарги
__________________________________________________________________
(особи, зазначені в ст.374 КПК України та ст.289 ЦПК України) Скаргу подано "__" ___________ 19__ р.
на вирок районного ——————————————————————————————————————————————————————————————— рішення обласного, міського
суду ______________________________________________ області, міста
по __________________________ справі _____________________________ __________________________________________________________________
Скарга надійшла до суду "__" _____________ 19__ р.
Справу призначено до розгляду в касаційній інстанції
обласного ————————————————————————————————————————————————————————————— суду Верховного в м. ___________ на __________ годину "__" __________ 19__ р.
Додаток:
Суддя
Форма N 30
Повідомлення про надходження подання, протесту
__________________________________________________________________
(особи, зазначені в ст.391 КПК України та ст.332 ЦПК України) Повідомляю, що "__" ____________ 19__ р.
надійшло подання —————————————————————————————————————————————————————————————————— протест (від кого надійшло)
на вирок районного ————————————————————————————————————————————————————————————— суду рішення обласного, міського _____________ області, міста від "___" ____________ 19__ р.
в кримінальній справі ____________________________________________ ———————————— цивільній __________________________________________________________________
Справу призначено до розгляду в касаційній інстанції
обласного ————————————————————————————————————————————————————————————— суду Верховного
Додаток:
Суддя
Форма N 31
__________________________________________________________________
(повна назва суду)
Провадження за скаргою на судове рішення
N__________
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
Розпочато _______________ 19__ р.
Закінчено _______________ 19__ р.
На ________ аркушах.
Форма N 32
Обліково-статистична картка на наглядну скаргу
і витребувану кримінальну справу N ___________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Дата |Прізвище,| |Суд, який |Наслідки та дата розгляду | |N |над- |ім'я, по |Ст.ст.|постановив|скарги | |п/п|ход- |батькові | КК |вирок (ух-|——————————————————————————| | |жен- |засудже- | |валу), і |відмовлено у|витребувано | | |ня |ного | |дата пос- |витребуванні| справу | | |скар-| | |тановлення| справи | | | |ги | | | | | | |———+—————+—————————+——————+——————————+————————————+—————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———+—————+—————————+——————+——————————+————————————+—————————————| | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Друга сторінка —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |N справи |Наслідки та дата вив-|N обліково-статистичної| |Дата |(по реєст-|чення справи |картки на кримінальну | |надход-|рації пер-|—————————————————————|справу за протестом | |ження |шої інстан|відмовлено в |прине- |(ф. 9) | |справи |ції) |опротестуван-|сено | | | | |ні |протест| | |———————+——————————+—————————————+———————+———————————————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |———————+——————————+—————————————+———————+———————————————————————| | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 33
Обліково-статистична
картка на кримінальну наглядну справу
Справа N _____________________ надійшла "__" _____________ 19__ р. __________________________________________________________________
Число засуджених __________________________________________________________________
Найменування суду першої інстанції __________________________________________________________________
Дата вироку (ухвали) __________________________________________________________________
Прізвище, ім'я, по батькові засудженого __________________________________________________________________
Ст.ст.КК України __________________________________________________________________
Вирок (ухвала) у касаційному порядку:
а) оскаржений, внесено подання;
б) не оскаржений, подання не вносилось. __________________________________________________________________
Ким принесено протест __________________________________________________________________
Дата розгляду справи порядком нагляду "__" __________ 19__ р. __________________________________________________________________
(потрібне підкреслити)
Форма N 33
Друга сторінка
Наслідки розгляду справи порядком нагляду
1. Протест залишено без задоволення.
2. Вирок скасовано: а) з направленням справи на нове розслідування; б) з направленням справи на новий судовий розгляд у зв'язку: - з неправильним виправданням; - неправильним закриттям справи; - м'якістю покарання; - інших підстав; в) із закриттям справи, в тому числі: - за ч.1, 2 ст.6, ч.2 ст.213 КПК України; - з залишенням іншого, менш тяжкого обвинувачення; - у зв'язку із зміною закону. 3. Звільнено з-під варти по справі, закритій провадженням.
4. Вирок змінено: а) із зміною кваліфікації злочину: - без зниження міри покарання; - із зниженням міри покарання; б) без зміни кваліфікації злочину із зниженням міри
покарання. 5. Касаційну ухвалу, наглядну постанову (ухвалу):
а) скасовано одночасно з скасуванням вироку;
б) в тому числі за поданням касаційної інстанції;
в) скасовано з поверненням справи на новий касаційний
розгляд; г) скасовано і змінено одночасно із зміною вироку; д) скасовано і змінено у зв'язку з винесенням іншої постанови
чи ухвали порядком нагляду. 6. Наглядну постанову (ухвалу) скасовано із залишенням в силі
вироку чи касаційної ухвали.
7. Дата повернення справи до суду "__" __________ 19__ р.
(потрібне підкреслити)
Форма N 34
Обліково-статистична картка на наглядну скаргу
і витребувану цивільну справу N _________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Дата | | |Суд, який | Наслідки та дата розгляду| | N |над- |Позивач| Суть |постановив | справи | |п/п|ход- |Відпо- |позову|рішення |———————————————————————————| | |жен- |відач | |(ухвалу) |відмовлено у | витребувано | | |ня | | |і дата пос-|витребуванні | справу | | |скар-| | |тановлення |справи | | | |ги | | | | | | |———+—————+———————+——————+———————————+—————————————+—————————————| | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Друга сторінка —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |N справи |Наслідки та дата вив- |N обліково- | | |Дата |(по реєст-|чення справи |статистичної| Інші | |над- |рації суду|———————————————————————|картки на | відмітки | |ход- |першої ін-| відмовлено в |принесе-|справу за | | |жен- |станції) |опротестуванні|но про- |протестом | | |ня | | |тест | | | |спра-| | | | | | |ви | | | | | | |—————+——————————+——————————————+————————+————————————+——————————| | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 35
Обліково-статистична картка на цивільну наглядну справу
Справа N ___________ надійшла "___" ______________________ 19__ р.
Найменування суду, який виніс рішення (ухвалу) ___________________
Дата рішення (ухвали) суду _______________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Позивач | Відповідач | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Справа за позовом (зміст позовної заяви) __________________________________________________________________
Рішення (ухвалу) в касаційному порядку: а) оскаржено, внесено
подання; б) не оскаржено, подання не вносилось. __________________________________________________________________
Ким принесено протест __________________________________________________________________
Сума мита за протестом __________________________________________________________________
Дата розгляду справи порядком нагляду "__" ___________ 19__ р. __________________________________________________________________
Протест відкликано: так, ні. Справу прийнято до свого
провадження: так, ні. __________________________________________________________________
(потрібне підкреслити)
Форма N 35
Друга сторінка
Наслідки розгляду справи порядком нагляду
1. Протест залишено без задоволення.
2. Рішення скасовано: а) з направленням справи на новий судовий розгляд; б) закриттям провадження в справі; в) залишенням заяви без розгляду; г) постановленням нового рішення. 3. Рішення змінено.
4. Касаційну ухвалу, наглядну постанову (ухвалу) скасовано: а) одночасно із скасуванням рішення; б) із залишенням рішення без змін; в) з поверненням справи на новий касаційний розгляд; г) одночасно із зміною рішення; д) змінено одночасно із зміною рішення. 5. Наглядну постанову скасовано із залишенням в силі рішення або
касаційної ухвали.
6. Винесено іншу постанову, ухвалу в порядку нагляду.
—————————————————————————————————————————————————————————————————— Винесено окрему постанову: так, ні
—————————————————————————————————————————————————————————————————— "__" ____________ 19__ р. Дата повернення справи до суду
—————————————————————————————————————————————————————————————————— (потрібне підкреслити)

Форма N 36
Список
справ, призначених до розгляду в _________________________________ _____________________________________________________________ суді
(назва суду) __________________________________________________________________
(суд якої інстанції) на ___________________________ 19__ р.
Прізвище головуючого, доповідача, склад касаційної інстанції _____ __________________________________________________________________ —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Номер |На який |Прізвища об-|Ст.ст.КК України,|Зміст | | |справи,|час приз|винувачених,|за якими особа об|вироку.|Примітки| |назва |начено |позивача і |винувачується. По|Рішення| | |суду, |розгляд |відповідача |зовні вимоги, зая|суду | | |який |справи | |ва | | | |виніс | | | | | | |вирок, | | | | | | |рішення| | | | | | |———————+————————+————————————+—————————————————+———————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 37
Журнал судових засідань —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | |Прізвище, |Стаття|Наслідки | |Справу |За учас- |Номер|Години |ім'я та по | КК, |розгляду |Вине-|розгля-|стю пре- |спра-|судово-|батькові |зміст |справи, |сено |нуто у |дставни- |ви |го засі|підсудного,|позов-|причини |окре-|виїз- |ків гро- | |дання |позивача, |ної |відкладен|му ух|ному |мадсько- | | |відповідача|заяви |ня, зупи-|валу |засі- |сті | | | | |нення про| |данні | | | | | |ваджен- | | | | | | | |ням | | | |—————+———————+———————————+——————+—————————+—————+———————+———————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |—————+———————+———————————+——————+—————————+—————+———————+———————— | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
продовження таблиці ———————————————————————————————————— |Дата ви-|Дата по|Підпис | | |готовлен|вернен-|праців- |Примітки| |ня прото|ня спра|ника кан| | |колу су-|ви до |целярії | | |дового |канцеля|в одер- | | |засідан-|рії |жанні | | |ня | |справи | | | | | | | | | | | | +————————+———————+————————+————————| | 9 | 10 | 11 | 12 | +————————+———————+————————+————————| | | | | | ————————————————————————————————————
Форма N 38
Контрольний журнал —————————————————————————————————————————————————————————————————— | N |Дата | | | | |Наслід-| |Дата (годи- |п/п|надход-|Номер | | | |ки роз-|Дата по-|на) видачі | |ження |справи|Кіль-|Дата |Під-|гляду |вернення|справи для | |до суду|(мате-|кість|пере-|пис |справи |до кан- |ознайомлення | |справи |ріалу)|арку-|дачі |суд-|(мате- |целярії |адвокатам, | |(матері| |шів |судді|ді |ріалу) | |іншим учас- | |алу) | | | | | | |никам проце- | | | | | | | | |су | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |———+———————+——————+—————+—————+————+———————+————————+———————————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |———+———————+——————+—————+—————+————+———————+————————+———————————— | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
продовження таблиці —————————————————————————— | | | | | |Дата (го|Підпис | |Підпис |дина) |праців-| |про от-|здачі |ника | |римання|справи |про от-| |для оз-|після |римання| |найом- |ознайом-|справи | |лення |лення | | |справи | | | | | | | | | | | | | | | +———————+————————+———————| | 10 | 11 | 12 | +———————+————————+———————| | | | | ——————————————————————————
Форма N 39
Журнал реєстрації видачі копій
судових документів
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Від кого| | | | |Підпис заявника| | | N |надійшла| | |Наслідки| |про одержання | | |п/п|заява |Зміст|Номер|розгляду|Сума |копії документа| | | |(прізви-|заяви|спра-|заяви |спла-|(працівника кан|Примітки| | |ще, ім'я| |ви | |чено-|целярії про на-| | | |та по | | | |го |діслання копії | | | |батькові| | | |держа|документа) | | | |заявни- | | | |вного| | | | |ка, наз-| | | |мита | | | | |ва орга-| | | | | | | | |нізації | | | | | | | |———+————————+—————+—————+————————+—————+———————————————+————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———+————————+—————+—————+————————+—————+———————————————+————————| | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 40
Журнал обліку речових доказів —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | | |Номер спра| Зберігання | | | | | |ви, прізви+——————————————————|Рішення суду |N |Дата|Найме- |Кіль-|ще, ім'я |місце фак-|кому і |щодо речових |п/п|над-|нування|кість|та по бать|тичного |коли пе|доказів, да- | |ход-|речових| |кові під- |зберігання|редано |та рішення | |жен-|доказів| |судних; |із зазна- |для ог-| | |ня | | |сторін по |ченням |ляду і | | | | | |справі |прізвища |коли по| | | | | | |відповіда-|вернуто| | | | | | |льної осо-| | | | | | | |би | | | | | | | | | | |———+————+———————+—————+——————————+——————————+———————+———————————— | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |———+————+———————+—————+——————————+——————————+———————+———————————— | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
продовження таблиці ————————————————————————————————————————— | Виконання | | |——————————————————————————————| | |кому надіс|кому і |виконання |Примітки| |лані (пере|коли пе-|рішення в | | |дані) доку|редані |частині ре| | |менти на |речові |чових до- | | |виконання |докази |казів, да-| | | | |та вико- | | | | |нання | | | | | | | | | | | | | | | | | +——————————+————————+——————————+————————| | 9 | 10 | 11 | 12 | +——————————+————————+——————————+————————| | | | | | ————————————————————————————————————————— Через всю сторінку поперек граф зазначається, від кого
надійшли речові докази
Форма N 41
Картка реєстрації заяв і скарг —————————————————————————————————————————————————————————————————— |Дата надходження, індекс та|Прізвище, ім'я та по батькові заявни| |номер заяви, повторність |ка або назва юридичної особи, їх ад-| |надходження заяви (номер по|реса | |передній) |___________________________________ | |Взято на контроль: |___________________________________ | | так ні |___________________________________ | | | | |Строк вирішення заяви |короткий зміст заяви | |"__" ___________ 19__ р. |___________________________________ | —————————————————————————————————————————————————————————————————— Виконавець ________________________________________________
Дата одержання заяви виконавцем та його розписка
"__" ___________ 19__ р. __________________________________________________________________
Запис про виконання, дата відповіді заявникові та органу, який
взяв на контроль
"__" ___________ 19__ р. __________________________________________________________________
Форма N 42
Книга обліку виконавчих документів,
переданих судовому виконавцеві
—————————————————————————————————————————————————————————————————— |N | |Назва | | | |Дата |Під-| |Дата | |Дата | |п/п|Дата|органу, | | | |пере-|пис | |пере-| |здачі | |та |над-|що видав|Бо-|Стя|Ха-|дачі |про |Да-|дачі |Адре-|виконав| |ін-|ход-|доку- |рж-|гу-|рак|доку-|одер|та |судо-|сат, |чих до-| |де-|жен-|мент, но|ник|вач|тер|мента|жан-|ви-|вим |якому|кумен- | |кс |ня |мер вико| | |стя|су- |ня |ко-|вико-|надси|тів до | | |вико|навчого | | |гне|дово-|доку|нан|нав- |лаєть|архіву | | |нав-|докумен-| | |ння|му ви|мен-|ня |цем |ся до| | | |чого|та, дата| | | |конав|та | |доку-|куме-| | | |доку|судового| | | |цеві | | |мента|нт | | | |мен-|рішення | | | | | | |в кан| | | | |та |або виро| | | | | | |целя-| | | | | |ку | | | | | | |рію | | | |———+————+————————+———+———+———+—————+————+———+—————+—————+———————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |———+————+————————+———+———+———+—————+————+———+—————+—————+———————| | | | | | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 43
Облікова картка на контрольне та зведене виконавче провадження —————————————————————————————————————————————————————————————————— | |Номер | | |Сума, що |Куди надіс| | | |N |виконав|Борж|Стягу|підлягає |лано вико-|Стягнуті|Залишок нес| |п/п|чого ли|ник |вач |стягненню|навчі до- | суми |тягнених | | |ста, ко| | | |кументи | |сум | | |ли та | | | | | | | | |ким ви-| | | | | | | | |даний | | | | | | | |———+———————+————+—————+—————————+——————————+————————+———————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |———+———————+————+—————+—————————+——————————+————————+———————————| | | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 44
Алфавітний покажчик до виконавчих документів —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Номер | | | Характер | | виконавчого | Боржник | Стягувач | стягнення | | провадження | | | | |————————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | |————————————————+———————————————+———————————————+———————————————| | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 45
Контрольна картка на підприємство, організацію, установу —————————————————————————————————————————————————————————————————— | Найменування підприємства, | Адреса N телефону | | організації, установи | | |—————————————————————————————————+——————————————————————————————| | | N |Період, за який проводи-| | Виконавчі документи | п/п |ться перевірка | | | |————————————————————————| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| | |Кількість виконавчих | | | | | | | |листів, що знаходяться | 2 | | | | | | |на контролі на момент | | | | | | |Виконавчі| перевірки | | | | | | |листи про|———————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |відшкоду-|Сума збитків, що підля-| | | | | | |вання зби|гала відшкодуванню з | 3 | | | | | |тків, за-|боржників | | | | | | |подіяних |———————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |злочинами|Утримано з боржників | 4 | | | | | |(всі фор-|———————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |ми власно|Залишок невідшкодованих| | | | | | |сті) | сум збитків | 5 | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма N 45
Друга сторінка —————————————————————————————————————————————————————————————————— | | | 1 | 2 | 3 | 4 | |—————————————————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| | |Кількість виконавчих | | | | | | | |листів, що знаходяться | | | | | | |Виконавчі|на контролі на момент | 6 | | | | | |листи про|перевірки | | | | | | |стягнення|———————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |аліментів|в т.ч. перевірено прави| | | | | | | |льність утримання із за| 7 | | | | | | |рплати по виконавчих | | | | | | | |листах | | | | | | |—————————————————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |Оштрафовано посадових осіб та су-| | | | | | |ть порушень порядку виконання (на| 8 | | | | | |йбільш характерних) | | | | | | |—————————————————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |Сума штрафу (загальна) | 9 | | | | | |—————————————————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |Підпис посадової особи | | | | | | |(керівника, гол. бухгалтера) | 10 | | | | | |—————————————————————————————————+—————+—————+——————+—————+—————| |Підпис судового виконавця ...... | 11 | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Форма 46
Заповнюється на справу кримінальну,
цивільну (підкреслити)
Картка
обліку сум збитків, заподіяних розкраданням та іншими
злочинами державній, колективній, приватній власності
по вироках і рішеннях, постановлених судом
—————————————————————————————————————————————————————————————————— | |А. Заповнюється судом першої інстанції | |————————————————————————————————————————————————————————————— | |Прізвище засудженого |Справа N 19__ р. | N |————————————————————————————————————+———————————————————————— |п/п|Дата вироку, рішення |Дата вступу вироку, рі- | | |шення в законну силу |———+————————————————————————————————————+———————————————————————— | | |держав|колекти-|прива-|інші | |Форми власності і види злочи-|на вла|вна вла-|тна |форми | |нів |сність|сність |влас- |влас- | | | | |ність |ності |———+—————————————————————————————+——————+————————+——————+———————— |1. |Стаття КК за вироком, касаці-| | | | | | | | | |йною ухвалою | | | | | | | | |———+—————————————————————————————+——+———+———+————+———+——+———+———— |2. |Суми збитків за вироком, ріше| | | | | | | | | |нням, касаційною ухвалою | | | | | | | | |———+—————————————————————————————+——+———+———+————+———+——+———+———— | |в т.ч. по галузях: | | | | | | | | | | |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- торгівля і громадське хар- | | | | | | | | | | чування |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- споживча кооперація | | | | | | | | | | |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- колективні сільськогоспода-| | | | | | | | | | рські підприємства |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- радгоспи | | | | | | | | | | |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- фермерські господарства | | | | | | | | | | |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- промисловість | | | | | | | | | | |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- будівництво | | | | | | | | | | |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- транспорт | | | | | | | | | | |——+———+———+————+———+——+———+———— | |- інші галузі | | | | | | | | |———+—————————————————————————————+——+———+———+————+———+——+———+———— |3. | |у стадії попередньо- | | | | | | | | | |Відшко-|го слідства і діз- | | | | | | | | | |довано |нання | | | | | | | | | | |—————————————————————+——+———+———+————+———+——+———+———— | | |у суді до постанов- | | | | | | | | | | |лення вироку | | | | | | | | |———+—————————————————————————————+——+———+———+————+———+——+———+———— |4. |Залишились не відшкодовані | | | | | | | | | |суми, на які виписано ви- | | | | | | | | | |конавчі документи | | | | | | | | |————————————————————————————————————————————————————————————————— |Головуючий по справі в суді першої інстанції ________ (підпис) | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
продовження таблиці ——————————————————————————————————————————— |Б. Заповнюється судом другої інстанції | +—————————————————————————————————————————| |Змінено суму збитків | +—————————————————————————————————————————| |Дата касаційної ухвали | | | +—————————————————————————————————————————| |державна |колективна|приватна |інші форми| |власність|власність |власність|власності | | | | | | | | | | | +—————————+——————————+—————————+——————————| | | | | | | | | | | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | +————+————+—————+————+—————+———+——————+———| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | +—————————————————————————————————————————| |Вирок скасовано: повністю, в частині ци- | |вільного позову; залишено без змін (під- | |креслити). | |Доповідач по справі ___________ (підпис) | ———————————————————————————————————————————
Форма N 46
Друга сторінка
Правила заповнення картки
1. Картка заповнюється на справу, засуджений(ні) по якій
скоїв (ли) закінчений злочин і визнаний(ні) винним(и) в заподіянні
матеріальних збитків, незалежно від того, заподіяно збитки одним
або кількома злочинами. При наявності двох і більше засуджених по справі вказується
прізвище особи, яка записана у вироку першою. 2. Розділ А картки заповнюється головуючим по справі після
постановлення вироку. 3. Розділ Б заповнюється доповідачем по справі в касаційній
інстанції, який зобов'язаний перевірити правильність даних суду
першої інстанції про збитки і, в разі необхідності, внести
відповідні зміни до розділу А. 4. Дати постановлення вироку і касаційної ухвали пишуться
трьома парами арабських цифр, розділених між собою крапками: перша
пара цифр означає число, друга - місяць, третя - рік. Якщо число
або місяць визначаються однією цифрою, то ставиться "0"
(01.12.95). 5. В рядку N 1 стаття Кримінального кодексу України
визначається так: 84 ч. 3. У випадках заподіяння збитків кількома злочинами стаття КК в
кожній із граф вказується та, що передбачає більш суворе
покарання, якщо санкції рівні - по найбільш поширеному злочину. 6. При заподіянні збитків злочинами, які відносяться до
різних форм власності та видів злочинів, одночасно заповнюються
відповідні графи. У випадках заподіяння збитків кількома
злочинами, які відносяться до однієї форми власності і одного виду
злочинів, у відповідній графі враховується загальна сума збитків
від цих злочинів. Сума збитків визначається в гривнях. 7. При одночасному заподіянні збитків у кількох галузях
господарства сума визначається у відповідних рядках. 8. При заповненні рядка N 3 "Відшкодовано у стадії
попереднього слідства і дізнання" слід мати на увазі, що в цьому
рядку не враховується вартість майна, на яке було накладено арешт
для забезпечення позову. 9. Присуджена на відшкодування збитків сума повинна
розглядатися як різниця між сумою заподіяного збитку, визначена
вироком суду, і сумою відшкодованого збитку до винесення вироку. 10. Суми, що відшкодовані кількома засудженими в порядку
солідарної відповідальності, вказуються в сумарному підсумку. 11. В графах 1, 2 картки повинна дотримуватись контрольна
рівність: число в рядку N 2 дорівнює сумі чисел в рядках 3 і 4. Якщо суд зменшить розмір відшкодування збитків, тоді в рядку
N 2 картки по обліку сум збитків вказується не розмір фактичних
збитків, визначених судом, а сума, яка присуджена до стягнення. 12. Якщо при обчисленні збитків суд визначить порядок
відшкодування в кратному розмірі, сума зазначається з урахуванням
кратності. 13. Якщо збитки від злочину відшкодовано в порядку цивільного
судочинства, картку по обліку сум збитків заповнює той суд, який
виносить остаточне рішення.
Форма N 47
Опис справ та інших матеріалів, переданих до архіву суду —————————————————————————————————————————————————————————————————— |N |Номер справи або|Найменування|Кількість|Строк збе|Інші відмі| |п/п| матеріалу |справи, мате|аркушів |рігання |тки | | |————————————————|ріалу | | | | | |реєстра-|архів- | | | | | | |ційний |ний | | | | | |———+————————+———————+————————————+—————————+—————————+——————————| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |———+————————+———————+————————————+—————————+—————————+——————————| | | | | | | | | ——————————————————————————————————————————————————————————————————
Номенклатура основних нарядів
I. Канцелярія суду
1.1. Постанови законодавчих та урядових органів, інструкції,
розпорядження органів Міністерства юстиції та листування з ними. 1.2. Керівні роз'яснення Пленуму Верховного Суду України. 1.3. Матеріали узагальнення судової практики вищестоящих
судів. 1.4. Матеріали узагальнення судової практики суду, копії
доповідних записок, інформацій і подань, які вносились судом.
Відповіді на подання. 1.5. Плани роботи і матеріали по їх виконанню. Протоколи
оперативних нарад. 1.6. Акти, доповідні записки, протоколи та інші матеріали по
перевірці, ознайомленню з роботою суду, канцелярії, колегій,
судових виконавців. 1.7. Акти перевірок судовими виконавцями установ,
підприємств, організацій по виконанню ними судових рішень. 1.8. Статистичні звіти суду, листи та роз'яснення щодо них. 1.9. Копії ухвал вищої ланки судів по справах даного суду
(окремо у кримінальних і цивільних справах). 1.10. Довідки про роботу суду по розгляду пропозицій, заяв,
скарг (крім касаційних та наглядних), доповідні записки та
узагальнення по результатах вивчення цієї роботи. 1.11. Копії окремих ухвал і листування по їх виконанню:
частина I - копії окремих ухвал і повідомлення про їх виконання;
частина II - контрольний наряд, в якому зберігаються копії окремих
ухвал до одержання повідомлень про їх виконання. 1.12. Матеріали, які залишено без руху. Постанови про відмову
в порушенні кримінальної справи за скаргою потерпілого, про
відмову в прийнятті позовної заяви, про повернення державного
мита. 1.13. Копії постанов (ухвал), за якими справи надіслано на
додаткове розслідування, передано на розгляд громадськості,
товариського суду, органів у справах неповнолітніх та повідомлення
про результати розгляду; вимоги, за якими витребувано справи
відповідними органами. 1.14. Опис рекомендованих бандеролей (листів) та опис простої
кореспонденції. 1.15. Матеріали про розшук боржників. 1.16. Опис справ, переданих до суду архіву та до державного
архіву.
II. Судова колегія у кримінальних справах
2.1. Списки кримінальних справ, призначених до слухання по
першій і касаційній інстанціях. 2.2. Копії касаційних ухвал (окремо по кожному районному,
міському суду). 2.2.а. Копії касаційних ухвал у справах, по яких вироки,
ухвали районних (міських) судів скасовано. 2.2.б. Копії касаційних ухвал у справах, по яких вироки,
ухвали змінено. 2.2.в. Копії касаційних ухвал у справах, по яких вироки,
ухвали залишено в силі. 2.3. Копії окремих ухвал, постановлених судом по кримінальних
справах, розглянутих по першій, касаційній і наглядній інстанціях:
у першій частині - окремі ухвали з одержаними матеріалами
реагування на них; у другій частині (контрольній) - окремі ухвали
до одержання повідомлень про їх виконання. 2.4. Копії ухвал, за якими справи надіслано на додаткове
розслідування. 2.5. Копії постанов і ухвал вищої ланки суду про скасування і
зміни вироків і ухвал судової колегії у кримінальних справах. 2.6. Опис закінчених провадженням кримінальних справ,
переданих до архіву суду. 2.7. Матеріали вивчення роботи колегії, окремих судів,
перевірки роботи канцелярії колегії, протоколи виробничих нарад
колегії.
III. Судова колегія у цивільних справах
3.1. Списки цивільних справ, призначених до слухання по
першій і касаційній інстанціях. 3.2. Копії касаційних ухвал (окремо по кожному районному,
міському суду). 3.2.а. Копії касаційних ухвал у справах, по яких рішення,
ухвали районних (міських) судів скасовано. 3.2.б. Копії касаційних ухвал у справах, по яких рішення,
ухвали судів змінено. 3.2.в. Копії касаційних ухвал у справах, по яких рішення,
ухвали залишено в силі. 3.3. Копії окремих ухвал, постановлених судом у цивільних
справах, розглянутих по першій, касаційній і наглядній інстанціях:
у першій частині - окремі ухвали з одержаними матеріалами
реагування на них; у другій (контрольній) - окремі ухвали до
одержання повідомлень про їх виконання. 3.4. Копії ухвал, постановлених згідно із ст.139 ЦПК України
(матеріали, які залишені без руху). 3.5. Копії постанов і ухвал вищої ланки суду про скасування і
зміну рішень і ухвал колегії у цивільних справах. 3.6. Опис закінчених провадженням цивільних справ, переданих
до архіву суду. 3.7. Матеріали вивчення роботи колегії, окремих судів,
протоколи виробничих нарад колегії.
IV. Президія
4.1. Копії постанов президії у кримінальних справах. 4.2. Копії постанов президії у цивільних справах. 4.3. Копії постанов у справах про адміністративні
правопорушення. 4.4. Копії постанов і ухвал Верховного Суду України про
скасування або зміну постанов президії обласного (міського) суду. 4.5. Опис закінчених провадженням справ, нарядів, переданих
до архіву суду.on top