Document z0075-13, previous version — Revision on May 31, 2013, on the basis - z0719-13
( Attention! This version is not current. Go to the current one? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2012  № 1329


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2013 р.
за № 75/22607

Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків

{Із змінами, внесеними згідно з  Наказом Міністерства фінансів
№ 484 від 17.04.2013}

Відповідно до статті 101 глави 9 розділу ІІ Податкового кодексу України та підпункту 64 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної податкової адміністрації України від 24 грудня 2010 року № 1034 „Про затвердження Порядку списання безнадійного податкового боргу платників податків”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 30 грудня 2010 року за  № 1429/18724.

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Чмерук М.О.), Департаменту погашення податкового боргу Державної податкової служби України (Тарасенко В.О.) у встановленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І., заступника Голови Державної податкової служби України Ігнатова А.П.

Міністр

Ю. Колобов

ПОГОДЖЕНО:

Т.в.о. Голови
Державної митної служби України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництваО.М. ДороховськийМ.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
14.12.2012  № 1329


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
8 січня 2013 р.
за № 75/22607

ПОРЯДОК
списання безнадійного податкового боргу платників податків

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 101 глави 9 розділу II Податкового кодексу України (далі - Кодекс), визначає механізм списання безнадійного податкового боргу.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування згідно з Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов’язок із сплати податків та зборів згідно з Кодексом.

Норми цього Порядку не поширюються на податковий борг, що залишився непогашеним після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

1.3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Кодексі.

II. Випадки визначення податкового боргу „безнадійним”

2.1. Під терміном „безнадійний податковий борг” слід розуміти:

2.1.1. Податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута.

2.1.2. Податковий борг фізичної особи, яка:

визнана у судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;

понад 720 днів перебуває у розшуку.

2.1.3. Податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності, встановлений статтею 102 глави 9 розділу ІІ Кодексу.

2.1.4. Податковий борг платника податків, що виник унаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин).

Такий факт непереборної сили підтверджується:

Торгово-промисловою палатою України - про настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території України;

уповноваженими органами іншої держави, які легалізовані консульськими установами України, - у разі настання обставин непереборної сили чи стихійного лиха на території такої держави;

рішеннями Президента України про запровадження надзвичайної екологічної ситуації в окремих місцевостях України, затвердженими Верховною Радою України, або рішеннями Кабінету Міністрів України про визнання окремих місцевостей України потерпілими від повені, посухи, пожежі та інших видів стихійного лиха, у тому числі рішеннями щодо визначення окремих місцевостей потерпілими від несприятливих погодних умов, які потягли за собою втрату врожаю сільськогосподарських культур в обсягах, що перевищують 30 відсотків середнього врожаю за попередні п’ять календарних років;

рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад - у випадках, встановлених Кодексом;

висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати обставини форс-мажору.

2.1.5. Податковий борг платника податків, щодо якого до Державного реєстру внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, а для банків - на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення Національного банку України про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

{Підпункт 2.1.5 пункту 2.1 розділу II в редакції Наказу Міністерства фінансів № 484 від 17.04.2013}

2.2. Якщо фізична особа, яка у судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється або якщо фізичну особу, яка перебувала у розшуку понад 720 днів, розшукано, то списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню у загальному порядку з дотриманням строків давності, починаючи з дня відновлення такого податкового боргу.

III. Визначення сум безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню

3.1. Визначення сум безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню органами державної податкової служби, здійснюється:

на підставі даних інформаційних систем органів державної податкової служби (далі - ІС ДПС) станом на день виникнення безнадійного податкового боргу;

за даними довідки відповідного контролюючого органу про наявність безнадійного податкового боргу на день виникнення безнадійного податкового боргу.

3.2. Днем виникнення безнадійного податкового боргу вважається:

у випадках, визначених у підпункті 2.1.1 та абзаці другому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата набрання чинності відповідним рішенням суду;

у випадку, визначеному в абзаці третьому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата підписання акта опису спадкового майна;

у випадку, визначеному в абзаці четвертому підпункту 2.1.2 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата, визначена в даних відповідних органів;

у випадку, визначеному в підпункті 2.1.3 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата прийняття рішення керівника контролюючого органу;

у випадку, визначеному в підпункті 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - день, що настає за граничним терміном погашення грошових зобов’язань за період, на який припадає дата, вказана в документі, що засвідчує факт непереборної сили;

у випадку, визначеному в підпункті 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, - дата припинення, визначена у відповідному повідомленні державного реєстратора.

3.3. Списанню підлягає також розстрочений (відстрочений) податковий борг (у тому числі нараховані на такий податковий борг проценти), який визнано безнадійним відповідно до Кодексу.

Рішення про списання розстроченого (відстроченого) податкового боргу, який визнано безнадійним у повному обсязі, є підставою для прийняття рішення про скасування розстрочення (відстрочення) та дострокового розірвання договору, укладеного з таким платником податків.

Якщо списанню підлягає лише частина визнаного безнадійним розстроченого (відстроченого) податкового боргу, то відповідні зміни вносяться в установленому законодавством порядку до договору про розстрочення (відстрочення).

3.4. Списанню підлягає податковий борг із фіксованого сільськогосподарського податку, плати за землю за період з дня настання обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) і до закінчення термінів його сплати за календарний рік, у якому такі обставини виникли.

В аналогічному порядку здійснюється списання безнадійного податкового боргу з єдиного податку - до закінчення термінів його сплати за відповідний звітний квартал.

IV. Прийняття рішення про списання безнадійного податкового боргу

4.1. У випадках, передбачених підпунктом 2.1.4 пункту 2.1 розділу II Порядку, платник податків звертається до контролюючого органу за місцем обліку безнадійного податкового боргу та/або за місцем обліку такого платника (якщо контролюючим є орган державної податкової служби) з письмовою заявою, у якій зазначаються суми податків та зборів, що підлягають списанню.

До заяви обов’язково додаються документи, зазначені у підпункті 2.1.4 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, які підтверджують, що податковий борг вважається безнадійним.

4.2. За результатами розгляду відповідних документів з метою списання безнадійного податкового боргу контролюючий орган за місцем обліку такого боргу (якщо контролюючий орган не є органом державної податкової служби) звертається до органу державної податкової служби за місцем обліку платника податків.

До звернення додаються:

довідка про наявність безнадійного податкового боргу, яку оформлено на бланку відповідного контролюючого органу за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку;

копії документів, згідно з якими податковий борг визнано безнадійним.

4.3. За результатами розгляду документів, наданих контролюючим органом та/або безпосередньо платником податків, керівник (заступник керівника) органу державної податкової служби за наявності підстав приймає рішення про списання безнадійного податкового боргу, яке оформляється на бланку за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається в трьох примірниках: перший - для платника податків, другий - для органу державної податкової служби, третій - для іншого контролюючого органу. У разі коли контролюючий орган є органом державної податкової служби, рішення складається у двох примірниках - для платника податків і органу державної податкової служби.

4.4. В інших випадках, передбачених підпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, орган державної податкової служби здійснює процедури щодо проведення списання безнадійного податкового боргу відповідно до вимог пунктів 4.2, 4.3 цього розділу. Рішення про списання безнадійного податкового боргу складається в двох примірниках: перший - для органу державної податкової служби, другий - для іншого контролюючого органу.

Якщо до органу державної податкової служби не надходило звернення від іншого контролюючого органу, рішення про списання безнадійного податкового боргу приймається за результатами розгляду документів, визначених підпунктами 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 пункту 2.1 розділу II цього Порядку, та складається в одному примірнику.

4.5. Списання безнадійного податкового боргу здійснюється структурними підрозділами погашення податкового боргу щокварталу протягом двадцяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання податкової декларації (розрахунку) за звітний (податковий) квартал.

4.6. Рішення про списання безнадійного податкового боргу вноситься до ІС ДПС не пізніше наступного робочого дня після підписання такого рішення.

Директор Департаменту
податкової, митної
політики та методології
бухгалтерського обліку
М.О. Чмерук
Додаток 1
до Порядку списання
безнадійного податкового боргу
платників податків

ДОВІДКА
про наявність безнадійного податкового боргу


Додаток 2
до Порядку списання
безнадійного податкового боргу
платників податків

РІШЕННЯ
про списання безнадійного податкового боргуon top