Document z0065-93, invalid, current version — Loss of force on April 6, 2007, on the basis - z0269-07

                                                          
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Н А К А З
Міністра оборони України
N 53 від 24.03.93 Зареєстровано в Міністерстві
м. Київ юстиції України
10 червня 1993 р.
за N 65
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
оборони
N 80 ( z0269-07 ) від 12.03.2007 }
Про затвердження Інструкції про порядок грошового
забезпечення військовозобов'язаних, призваних на
навчальні збори, та покриття витрат за рахунок коштів
Міністерства оборони України

1. Затвердити Інструкцію про порядок грошового забезпечення
військовозобов'язаних, призваних на навчальні збори, та покриття
витрат за рахунок Міністерства оборони України (додається).
2. Начальникам управлінь Міністерства оборони і Головного
штабу Збройних Сил України, командуючим військами військових
округів і об'єднань, командирам з'єднань і військових частин,
начальникам установ, військово-навчальних закладів, підприємств і
організацій Міністерства оборони забезпечити дотримання порядку
фінансового забезпечення військовозобов'язаних, призваних на
навчальні збори.
3. Наказ Міністра оборони СРСР від 20 липня 1982 р. N 180 про
затвердження Інструкції про порядок матеріального забезпечення
громадян СРСР під час призову на дійсну військову службу і
проходження служби в запасі вважати таким, що не застосовується у
Збройних Силах України.
4. Наказ довести згідно з розрахунком розсилки.
Міністр оборони України
генерал-полковник К. Морозов

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
24.03.1993 N 53
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 червня 1993 р.
за N 65

ІНСТРУКЦІЯ
про порядок грошового забезпечення військовозобов'язаних,
призваних на навчальні збори, та покриття витрат
за рахунок коштів Міністерства оборони України
1. Згідно з Законом України "Про загальний військовий
обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ) та постановою Кабінету
Міністрів України від 2 лютого 1993 р. N 76
( 76-93-п ) військовозобов'язаним, призваним на навчальні збори
(або перевірочні) та спеціальні збори (надалі збори) у Збройні
Сили України, за час перебування на зборах, а також за час проїзду
від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад
виплачуються добові (у відсотках від добових за кожний день при
службових відрядженнях) в таких розмірах: - вищому офіцерському складу - 50 - старшому офіцерському складу - 40 - молодшому офіцерському складу,
прапорщикам і мічманам - 35 - сержантському і старшинському
складу - 30 - рядовому складу - 20.
2. За період тимчасової непрацездатності, за дні перебування
на зборах, але лише до дня їх закінчення чи звільнення від них
через хворобу, а також за час перебування в дорозі від місця
зборів до військового комісаріату за місцем проживання добові
виплачуються військовозобов'язаним в розмірах, передбачених п. 1
цієї Інструкції.
3. Військовозобов'язаним, які тимчасово не працюють на день
призову на збори, за весь період зборів, враховуючи час проїзду до
місця їх проведення і назад, при поданні ними довідки з державної
служби зайнятості про те, що вони зареєстровані як такі, що
шукають роботу, виплачується грошове забезпечення в розмірі
мінімальної заробітної плати.
4. Виплата військовозобов'язаним грошового забезпечення,
передбаченого пунктами 1-3 цієї Інструкції, провадиться
військовими частинами за місцем проведення зборів відповідно до п.
1 цієї Інструкції за рахунок кошторису Міністерства оборони
України. За час перебування на лікуванні після закінчення зборів з дня
звільнення від подальшого перебування на них у зв'язку з хворобою
військовозобов'язаним з числа працівників та колгоспників, на яких
поширюється державне соціальне страхування, допомога по тимчасовій
непрацездатності виплачується за місцем роботи відповідно до
чинного законодавства.
5. За військовозобов'язаними, вказаними в пункті 3 цієї
Інструкції, також зберігається право на виплати, передбачені
законодавством про зайнятість.
6. Перевезення військовозобов'язаних до місця проведення
зборів і назад до місця проживання провадиться згідно з статтею 07
Кошторису Міністерства оборони України. Витрати на проїзд до місця проведення зборів і назад до місця
проживання військовозобов'язаних, в розмірі фактичних витрат, але
не більше встановлених норм, покриваються військовими
комісаріатами.
7. За військовозобов'язаними, призваними на збори,
зберігається на весь період зборів, включаючи час проїзду до місця
їх проведення і назад, місце роботи, займана посада та середній
заробіток як на основній, так і на сумісних роботах. Зазначені особи не підлягають звільненню з роботи з
ініціативи власника або уповноваженого ним органу, незалежно від
підпорядкування і форм власності з дня отримання повістки про
призов до повернення, крім випадків їх ліквідації. У випадку реорганізації підприємства (злиття, приєднання,
поділу, виділу), де працює військовозобов'язаний, за період зборів
йому провадять виплати: у разі злиття підприємства з іншим підприємством -
підприємство, що виникло в результаті злиття; при приєднанні одного підприємства до іншого підприємства -
останнє; у разі поділу підприємства або виділу з нього - нове
підприємство, що утворилося в результаті цього поділу, де
залишився працювати військовозобов'язаний; при перетворенні одного підприємства в інше - підприємство,
яке щойно виникло. Особам, зайнятим на сезонних роботах, які працюють за
трудовим договором на визначений строк, встановлений за
погодженням сторін, а також тимчасовим працівникам, призваним на
збори, за місцем роботи виплачується середня заробітна плата на
весь час тривалості зборів та перебування в дорозі до військової
частини і назад. Займана посада (місце роботи) за ними
зберігається на час цих робіт, обумовлених трудовим договором.
8. Особам, призваним на збори, виплачується заробітна плата
за відпрацьований час до дня припинення роботи в зв'язку з
від'їздом на збори, а також середня заробітна плата за перші
півмісяця зборів. За решту періоду зборів виплата заробітної плати провадиться
в звичайні строки, встановлені на підприємстві, в установі чи
організації, де працює військовозобов'язаний.
9. Особи, які проходять збори з відривом від виробництва,
використовують вихідні, святкові та неробочі дні згідно з
розпорядком, установленим командуванням, що провадить збори.
Виходячи з цього, відгули за вихідні, святкові та неробочі дні,
котрі випадають на період зборів, за місцем роботи їм не
надаються.
10. У випадку, коли військовозобов'язаний був призваний на
збори із щорічної чи додаткової відпустки, останні підлягають
продовженню після закінчення зборів або ж перенесенню на інший
строк, прийнятний для військовозобов'язаного.
11. Виплата середнього заробітку військовозобов'язаним,
призваним на збори, провадиться підприємствами, установами і
організаціями, де працюють (працювали) призвані на збори, з
наступним відшкодуванням цих витрат військовими комісаріатами.
12. Підприємства, установи і організації для покриття витрат
на виплату середньої заробітної плати військовозобов'язаним,
призваним на збори, подають до військового комісаріату, в якому
перебувають на обліку виійськовозобов'язані, рахунки, котрі
акцептуються першими відділами (відділеннями) військових
комісаріатів і передаються до фінансово-господарчих відділень для
оплати. До рахунків додаються відомості на виплату середньої
заробітної плати, нарахованої військовозобов'язаним, призваним на
збори згідно з цією Інструкцією за формою:
_______________________________________________________________
NN Прізвище, ім'я Середня Період пере- Нарахована
пп та по батькові зарплата бування на сума
в місяць зборах _______________________________________________________________
м.п. Підпис: Керівник підприємства
Головний бухгалтер
13. Середній заробіток, з розрахунку якого провадиться
гарантійна виплата, передбачена цією Інструкцією
військовозобов'язаним, призваним на збори, нараховується з
розрахунку останніх двох календарних місяців роботи. Працівникам,
які відпрацювали на даному підприємстві, в установі і організації
менше двох місяців, нарахування провадиться з розрахунку
середнього заробітку за фактично відпрацьований час. Якщо середній заробіток, визначений у вказаному порядку,
виявиться меншим установлених на день виплати посадових окладів
(тарифних ставок) з урахуванням доплат і надбавок, то його
належить нарахувати в порядку, передбаченому постановою Кабінету
Міністрів України від 21 березня 1992 р. N 140 ( 140-92-п ) "Про
додаткові заходи у зв'язку з підвищенням заробітної плати".

П О Г О Д Ж Е Н О
ЗАСТУПНИК МІНІСТРА ЗАСТУПНИК МІНІСТРА
ФІНАНСІВ УКРАЇНИ ПРАЦІ УКРАЇНИ
В.ІЛЬЇН Є.АНДРЮЩЕНКО
"11" березня 1993 р. "12" березня 1993 р.
15-303 08-820on top