Document z0059-11, invalid, current version — Loss of force on April 19, 2013, on the basis - z0518-13

                                                          
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2010 N 1023
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2011 р.
за N 59/18797
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 384 ( z0518-13 ) від 07.03.2013 }
Про затвердження Порядку
інформування роботодавців платника
податку про наявність порушень
застосування податкової соціальної
пільги, позбавлення платника податку
або про відновлення його права
на податкову соціальну пільгу
та форми Повідомлення про наявність
зазначених порушень

З метою забезпечення практичного застосування положень
підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового
кодексу України ( 2755-17 ), керуючись статтею 8 Закону України
"Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок інформування роботодавців платника
податку про наявність порушень застосування податкової соціальної
пільги, позбавлення платника податку або про відновлення його
права на податкову соціальну пільгу (додається).
2. Затвердити форму Повідомлення про наявність порушень
застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника
податку або про відновлення його права на податкову соціальну
пільгу (додається).
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державної
податкової адміністрації України від 30.09.2003 N 461 ( z0929-03 )
"Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання
(застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку
інформування платників податку", зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 14.10.2003 за N 929/8250.
4. Департаменту оподаткування фізичних осіб (Дусяк С.П.):
4.1 у встановленому порядку подати цей наказ на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України;
4.2 забезпечити опублікування наказу у встановленому порядку.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Лекаря С.І.
Голова О.О.Папаіка
ПОГОДЖЕНО:
Президент Спілки орендарів
і підприємців України В.М.Хмільовський
Перший заступник Голови
Спільного представницького
органу сторони роботодавців
на національному рівні Д.М.Олійник
Заступник Керівника
Спільного представницького
органу профспілок С.М.Кондрюк
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Міністр фінансів України Ф.Ярошенко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1023
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
17 січня 2011 р.
за N 59/18797

ПОРЯДОК
інформування роботодавців
платника податку про наявність
порушень застосування
податкової соціальної пільги,
позбавлення платника податку
або про відновлення його
права на податкову
соціальну пільгу

I. Загальні положення
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до підпункту 169.2.4
пункту 169.2 статті 169 розділу IV Податкового кодексу України
( 2755-17 ) (далі - Кодекс), визначає процедуру інформування
органами державної податкової служби (далі - органи ДПС)
роботодавців платника податку (далі - роботодавці) про наявність
порушень працівниками норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2
статті 169 розділу IV Кодексу, виявлених на підставі даних
податкової звітності чи документальних перевірок, а також порядок
інформування роботодавця про позбавлення платника податку або про
відновлення його права на податкову соціальну пільгу.
2. Положення цього Порядку поширюються на роботодавців,
працівники яких допустили порушення застосування податкової
соціальної пільги.
3. Поняття, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у
значенні, наведеному у Кодексі ( 2755-17 ).
II. Порядок складання органами ДПС
повідомлень про наявність порушень застосування
податкової соціальної пільги, позбавлення
платника податку або про відновлення
його права на податкову соціальну пільгу
1. Орган ДПС повідомляє роботодавця про наявність виявлених
на підставі даних податкової звітності чи документальних перевірок
порушень платником податку - працівником такого роботодавця
застосування податкової соціальної пільги, позбавлення платника
податку або про відновлення його права на податкову соціальну
пільгу відповідно до норм підпунктів 169.2.1, 169.2.4 пункту 169.2
статті 169 розділу IV Кодексу ( 2755-17 ).
2. У випадках, зазначених у пункті 1 цього розділу,
структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить аналіз
даних податкової звітності чи проведення документальних перевірок,
складає повідомлення про наявність порушень застосування
податкової соціальної пільги, позбавлення платника податку або про
відновлення його права на податкову соціальну пільгу (далі -
повідомлення про порушення) за формою, затвердженою наказом
Державної податкової адміністрації України від 24.12.2010 N 1023,
внаслідок її отримання більше ніж за одним місцем нарахування
(виплати) доходу або під час отримання доходів, зазначених у
підпункті 169.2.3 пункту 169.2 статті 169 розділу IV Кодексу
( 2755-17 ). Структурний підрозділ органу ДПС, до функцій якого входить
аналіз даних податкової звітності чи проведення документальних
перевірок, у повідомленні про порушення також зазначає про
відновлення права працівника на податкову соціальну пільгу
платника податку на доходи фізичних осіб, яка починає
застосовуватись з податкового місяця, що настає за місяцем, в
якому суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф у
розмірі 100 відсотків суми недоплати повністю погашені платником
податку на підставі включення таких сум до його річної податкової
декларації, у разі якщо такі суми не були утримані податковим
агентом за рахунок доходу платника податку.
III. Порядок надсилання (вручення)
органами ДПС повідомлень про порушення
1. Структурний підрозділ органу ДПС, який склав повідомлення
про порушення, вносить його до Реєстру повідомлень про наявність
порушень застосування податкової соціальної пільги, позбавлення
платника податку або про відновлення його права на податкову
соціальну пільгу (далі - Реєстр) за формою згідно з додатком до
цього Порядку, який ведеться в цілому в органі ДПС в електронному
вигляді.
2. Відповідальним за достовірність інформації щодо
повідомлення про порушення у Реєстрі є структурний підрозділ, який
склав таке повідомлення. Відповідальним за збереження інформації у
реєстрі є структурний підрозділ, на який покладено функції із
супроводження та збереження баз даних.
3. При складанні повідомлення про порушення йому присвоюється
порядковий номер. До Реєстру вносяться такі відповідні дані: до графи 1 - унікальний номер, до графи 2 - дата складання
повідомлення, до графи 3 - дата листа про відкликання
повідомлення, до графи 4 - код структурного підрозділу, що склав
повідомлення, до графи 5 - номер акта документальних перевірок, до
графи 6 -дата отримання повідомлення роботодавцем платника податку
(дата, зазначена поштовою службою в повідомленні про вручення із
зазначенням причин невручення), до графи 7 - прізвище, ім'я,
по батькові платника податків, до графи 8 - податковий номер
платника податків, до графи 9 - реєстраційний номер облікової
картки платника податків або серія та номер паспорта.
4. Після складання та підпису керівника (заступника
керівника) органу ДПС, повідомлення про порушення передається
структурному підрозділу, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції, для надсилання (вручення)
роботодавцю.
5. Структурний підрозділ, до функцій якого входить реєстрація
вхідної та вихідної кореспонденції органу ДПС, або відповідальна
особа, визначена керівником органу ДПС для виконання таких
функцій, у день отримання повідомлення про порушення від
структурного підрозділу, що його склав, надсилає його листом з
повідомленням про вручення.
6. Повідомлення про порушення вважається надісланим
(врученим) роботодавцю - юридичній особі, якщо його передано
посадовій особі такої юридичної особи під розписку або надіслано
листом з повідомленням про вручення. Повідомлення про порушення
вважається надісланим (врученим) роботодавцю - фізичній особі,
якщо його вручено їй особисто чи її законному представникові або
надіслано на адресу за місцем проживання або останнього відомого
її місцезнаходження з повідомленням про вручення.
7. Дата відправлення (вручення) проставляється на копії
повідомлення про порушення: а) платником податку у разі вручення повідомлення про
порушення під розписку; б) працівником структурного підрозділу, до функцій якого
входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, у разі
надіслання листом з повідомленням про вручення. При цьому
повідомлення про вручення прикріплюється до копії повідомлення про
порушення.
8. Раніше надіслане повідомлення може бути відкликане листом.
9. Структурний підрозділ, який склав повідомлення про
порушення, що відкликається, підшиває другий примірник уточненої
інформації від роботодавця до справи роботодавця разом з копією
повідомлення, що відкликається, а також складає та направляє
роботодавцю листа про те, що раніше надіслане повідомлення
вважається відкликаним, або складає нове повідомлення про
порушення згідно з цим Порядком та вносить дату відправлення листа
або реквізити нового повідомлення до Реєстру про наявність
порушень.
IV. Порядок обліку в органах
державної податкової
служби повідомлень про порушення,
отриманих роботодавцем
1. Після вручення (отримання інформації про вручення)
повідомлення про порушення роботодавцю або після отримання від
поштової служби повідомлення про вручення із зазначенням причин
невручення роботодавцю структурний підрозділ, до функцій якого
входить реєстрація вхідної та вихідної кореспонденції, або
відповідальна особа, визначена керівником органу державної
податкової служби для виконання таких функцій, передає копію
такого повідомлення (у разі його направлення листом з
повідомленням про вручення - разом з повідомленням про вручення
поштового відправлення з відміткою про вручення роботодавцю або
повідомлення про вручення поштового відправлення із зазначенням
причин невручення платнику податку) структурному підрозділу, який
склав це повідомлення про порушення.
2. Структурний підрозділ, який склав таке повідомлення про
порушення, у день отримання копії цього повідомлення з датою
вручення або повідомлення про вручення із зазначенням причин
невручення вносить відповідні дані до Реєстру та долучає отримані
документи до справи роботодавця.
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяк

Додаток
до Порядку інформування
роботодавців платника
податку про наявність
порушень застосування
податкової соціальної
пільги, позбавлення платника
податку або про відновлення
його права на податкову
соціальну пільгу

РЕЄСТР
повідомлень про наявність
порушень застосування податкової
соціальної пільги, позбавлення платника
податку або про відновлення
його права на податкову
соціальну пільгу

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Номер | Дата | Код | Номер акта | Дата |Прізвище,|Податковий|Реєстраційний| |повідомлення|-------------------------|структурного|документальних| отримання |ім'я, по | номер | номер | | | складання | листа про |підрозділу, | перевірок |повідомлення|батькові | платника | облікової | | |повідомлення|відкликання | що склав | |роботодавцем|платника | податків | картки | | | |повідомлення|повідомлення| | платника |податків | | платника | | | | | | | податку | | |податків або | | | | | | | (дата, | | | серія та | | | | | | | зазначена | | | номер | | | | | | | поштовою | | | паспорта | | | | | | | службою в | | | | | | | | | |повідомленні| | | | | | | | | |про вручення| | | | | | | | | | із | | | | | | | | | |зазначенням | | | | | | | | | | причин | | | | | | | | | |невручення) | | | | |------------+------------+------------+------------+--------------+------------+---------+----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусяк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної податкової
адміністрації України
24.12.2010 N 1023
Державна податкова адміністрація України
Форма ФП

ПОВІДОМЛЕННЯ
про наявність порушень застосування
податкової соціальної пільги,
позбавлення платника податку
або про відновлення його права
на податкову соціальну пільгу
від "___" _________ 20__ року N _______

Роботодавець ____________________________________________________
(повне найменування або прізвище, ім'я,
по батькові)
------------------------------ 1. | || || || || || || || || || | ------------------------------ (податковий номер або серія та номер паспорта)
2. ______________________________________________________________
(місцезнаходження, місце проживання)
3. ______________________________________________________________
(найменування органу ДПС та його місцезнаходження)
відповідно до Податкового кодексу України (далі- Кодекс) інформує
вас про наявність порушень норм підпункту 169.2.1 пункту 169.2
статті 169 розділу IV Кодексу платником (платниками) податку на
доходи фізичних осіб:
_______________
* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової
картки платника податків та повідомили про це відповідний орган
державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.
------------------------------------------------------------------ | N | Реєстраційний номер | Прізвище, | Дата | |з/п| облікової картки | ім'я, | (місяць, рік) | | |платника податків або | по батькові |виявлених на підставі | | | серія та номер | | даних податкової | | | паспорта* | | звітності чи | | | | | документальних | | | | | перевірок випадків | | | | | порушень порядку | | | | | отримання податкової | | | | | соціальної пільги | |---+----------------------+--------------+----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
4. У зв'язку з цим на підставі положень підпункту 169.2.4
пункту 169 статті 169 розділу IV Кодексу, починаючи з
----------------------- ------- | | 20 | | |, платник (и) втрачає (ють) ----------------------- ------- назва місяця

право на отримання податкової соціальної пільги за всіма місцями
отримання доходу.
5. Для відновлення права на застосування податкової
соціальної пільги платнику необхідно подати всім роботодавцям
заяву про відмову від пільги із зазначенням місяця, коли
відбулося таке порушення, для нарахування і утримання кожним
роботодавцем суми недоплати податку на доходи фізичних осіб та
штрафу.
Відповідно до підпункту 169.2.4 пункту 169.2 статті 169
розділу IV Кодексу повідомляємо про відновлення права на
податкову соціальну пільгу платника (платників) податку на доходи
фізичних осіб у зв'язку з повним погашенням ним (ними) суми
недоплати податку на доходи фізичних осіб та штраф на підставі
поданої річної податкової декларації такого платника, у разі якщо
такі суми не були утримані податковим агентом за рахунок доходу
платника податку.
------------------------------------------------------------------ | N | Реєстраційний номер | Прізвище, |Дата (місяць, рік) | |з/п| облікової картки | ім'я, |подачі річної | | |платника податків або | по батькові |податкової декларації | | | серія та номер | |платником податку, у | | | паспорта* | |разі якщо такі суми не| | | | |були утримані | | | | |податковим агентом за | | | | |рахунок доходу | | | | |платника податку | |---+----------------------+--------------+----------------------| | | | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | | | | | |---+----------------------+--------------+----------------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Виконавець (тел.) ____________________
________________________ ____________ ______________________
(найменування органу (підпис) (прізвище, ініціали)
державної податкової
служби)
Керівник (заступник керівника)
органу державної податкової служби
М.П.
Директор Департаменту
оподаткування фізичних осіб С.П.Дусякon top