Document z0054-05, valid, current version — Adoption on December 23, 2004
( Last event — Entry into force, gone January 29, 2005. Take a look at the history? )

                                                          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Н А К А З
23.12.2004 N 2929/227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2005 р.
за N 54/10334

Про затвердження Порядку визначення вартості
відтворення чи заміщення земельних поліпшень - будинків,
будівель та споруд малоповерхового житлового будівництва

Відповідно до статті 9 Закону України "Про оцінку майна,
майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
( 2658-14 ), з метою удосконалення проведення оцінки нерухомого
майна (малоповерхових будинків, будівель та споруд, розташованих у
містах, селищах та селах) суб'єктами оціночної діяльності, а також
здійснення бюро технічної інвентаризації робіт з технічної
інвентаризації зазначених об'єктів Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Порядок визначення вартості відтворення чи
заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд
малоповерхового житлового будівництва, що додається.
2. Здійснювати визначення вартості відповідно до Збірника
укрупнених показників вартості відтворення функціональних
об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових будинків, будівель та
споруд ( v2929224-04 ).
3. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної
оціночної діяльності Фонду державного майна України
(Н.П. Лебідь), Управлінню експлуатації житлового фонду
Держжитлокомунгоспу України (В.М. Кірюшин) після державної
реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити
його опублікування в установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Фонду державного майна України Д.М. Парфененка і заступника
Голови Державного комітету України з питань житлово-комунального
господарства О.Б. Лотоцького.
Голова Фонду державного майна
України М.В.Чечетов
Т.в.о. Голови Державного
комітету України з питань
житлово-комунального
господарства Ю.Є.Хіврич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фонду державного
майна України та Державного
комітету України з питань
житлово-комунального
господарства
23.12.2004 N 2929/227
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2005 р.
за N 54/10334

ПОРЯДОК
визначення вартості відтворення чи заміщення
земельних поліпшень - будинків, будівель
та споруд малоповерхового житлового будівництва

I. Загальні вказівки
1. Цей Порядок передбачає визначення вартості відтворення чи
заміщення земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд під
час оцінки об'єктів малоповерхового житлового будівництва, у тому
числі садибного типу, що належать на праві власності фізичним та
юридичним особам у міській і сільській місцевостях України,
відповідно до Збірника укрупнених показників вартості відтворення
функціональних об'єктів-аналогів для оцінки малоповерхових
будинків, будівель та споруд ( v2929224-04 ) (далі - Збірник).
2. Оцінці підлягають: малоповерхові (до 4 поверхів) житлові,
дачні і літні садові будинки з усіма надбудовами і прибудовами;
господарсько-побутові будівлі (сараї, гаражі, літні кухні,
теплиці, погреби, убиральні та ін.); споруди (огородження, ворота,
хвіртки, дворові покриття, підпірні стінки, колодязі, ґанки та
ін.), а також окремі елементи будівель.
3. Збірник складається ( v2929224-04 ): а) Із Загальної частини в складі таких підрозділів: 1. Терміни та визначення. 2. Єдиний класифікатор житлових будинків залежно від якості
житла та наявного інженерного обладнання. 3. Загальна характеристика основних конструктивних елементів,
інженерного обладнання та оздоблення будинків. 4. Графіки залежності питомої ваги інженерного обладнання в
загальній вартості малоповерхових житлових будинків від їх
будівельного об'єму. 5. Приклади визначення вартості відтворення (заміщення)
будинків; б) з розділів, що містять укрупнені показники вартості
відтворення та інші характеристики функціональних аналогів, їх
конструктивних елементів та видів робіт: 1. Житлові та дачні будинки. 2. Підвали, погреби та плавальні басейни. 3. Надбудови. 4. Прибудови. 5. Садові будинки. 6. Господарсько-побутові будівлі. 7. Елементи будівель і окремі споруди. 8. Усереднені показники вартості відтворення конструктивних
елементів і видів робіт за розрахунком на відповідну одиницю
виміру. Збірник укладено з урахуванням Державного класифікатора
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом
Держстандарту України від 17.08.2000 N 507 ( va507565-00 ).
4. Нумерація ряду функціональних аналогів об'єктів
будівництва (далі - об'єкти-аналоги) у Збірнику ( v2929224-04 )
подвійна: у дужках зазначена нумерація, що була прийнята в
"Сборнике укрупненных показателей восстановительной стоимости для
оценки строений и сооружений, принадлежащих гражданам городской
местности Украинской ССР", затвердженому постановою Ради Міністрів
УРСР від 01.04.82 N 163 ( 163-82-п ) (далі - Збірник 1982). Для
типів будівель чи споруд, яких не було в зазначеному Збірнику,
нумерація - однозначна.
5. Збірник ( v2929224-04 ) містить укрупнені показники
вартості відтворення будинків, будівель та споруд, а також
усереднені показники вартості конструктивних елементів і видів
робіт на відповідну одиницю виміру, що розраховані, виходячи з
державних будівельних норм та цін, тарифів і податків, діючих за
станом на 01.01.2003. Показники Збірника ( v2929224-04 ) визначені з передумови
дотримання вимог будівельних норм і правил створення будівельної
продукції і забезпечення нормативних термінів служби житлових
будинків (підрозділ 2 Загальної частини Збірника). Укрупнені показники не враховують: підготовлення території
будівництва; благоустрій; зовнішні інженерні мережі та споруди.
6. Укрупнені показники вартості враховують: - вартість прямих витрат на будівельні і монтажні роботи, які
складаються з вартості трудових, матеріальних і технічних ресурсів
і включають усі основні й допоміжні технологічні операції при
здійсненні будівництва; - кошти на покриття загальновиробничих і адміністративних
витрат будівельно-монтажних організацій; - кошторисний прибуток (прибуток підрядника); - кошти на будівництво і розбирання тимчасових будівель і
споруд та на додаткові витрати будівельно-монтажних організацій
при виконанні будівельних і монтажних робіт у зимовий час; - кошти на покриття витрат замовника, авторський нагляд,
виконання проектно-вишукувальних робіт; - комунальний податок; - податок на додану вартість. Укрупнені показники Збірника ( v2929224-04 ) враховують
підрядний спосіб виконання будівельних і монтажних робіт. При
здійсненні робіт господарським способом укрупнені показники
вартості будинків, будівель та споруд зменшуються на 12%.
7. Укрупнені показники вартості відтворення чи вартості
заміщення житлових та дачних будинків чи їх частин визначаються,
виходячи з таких показників: - об'єм будівлі (V); - відношення периметра будівлі до площі основи (P/S); - розрахункова висота поверху (H); - матеріал основних конструктивних елементів; - наявність інженерного обладнання та внутрішнього
благоустрою, зовнішнього і внутрішнього оздоблення будинку.
8. В описі об'єктів-аналогів житлових та дачних будинків,
підвалів, надбудов і прибудов використовуються такі характеристики
та поняття: а) об'єм будівлі, у тому числі його структурних елементів
(підвал, мансарда ), - V в куб.м; б) периметр будівлі P в м, який визначається за зовнішнім
обміром стін на рівні першого поверху вище цоколю будівлі; при
обчисленні периметра враховуються також відсутні стіни будівлі; в) площа основи будівлі S в кв.м, під якою розглядається
площа в межах зовнішнього обміру її горизонтального перетину на
рівні першого поверху вище цоколю; г) відношення периметра до площі основи будівлі P/S, що
характеризує насиченість будівлі зовнішніми капітальними стінами,
яка має вплив на вартість 1 куб.м будівлі; ґ) розрахункова висота будівлі H в м, що визначається шляхом
б ділення об'єму будівлі V на площу її основи S;
д) приведена кількість поверхів - n, що характеризується
відношенням сумарної площі всіх поповерхових перетинів, у тому
числі підвального і мансардного поверхів під частиною і над
частиною будинку, до площі основи будівлі S; е) розрахункова чи середня висота поверху будівлі H, яка
характеризує насиченістъ будівлі елементами перекриттів і
обчислюється шляхом ділення розрахункової висоти будівлі H на
б приведене число поверхів - n.
Системне врахування означених характеристик забезпечує
можливість визначення будівельної вартості будь-яких
малоповерхових будівель на основі таблиць їх будівельних об'ємів і
вартості одиничного показника (1 куб.м) у спільних координатах P/S
і H.
9. Визначення об'єму будинків-типорозмірів об'єкта-аналога
для оцінки житлових та дачних будинків з їх прибудовами і
надбудовами, підвалів, прибудов та надбудов здійснюється в
залежності від числових значень відношення периметра будівлі (P)
до площі основи будівлі (S) і розрахункової висоти поверху будинку
(H) за таблицями величин будівельних об'ємів
будинків-типорозмірів, що розроблені для кожного об'єкта-аналога. Означені таблиці складені в координатах P/S і H. Укрупнений показник вартості відтворення 1 куб.м об'єму
типорозміру будівлі визначається також у залежності від P/S і H за
відповідною таблицею для цього об'єкта-аналога. При проміжних числових значеннях P/S і H величини об'ємів та
вартість 1 куб.м будинків-типорозмірів розраховуються шляхом
інтерполяції. У разі якщо числові значення P/S і H виходять за межі,
зазначені в таблицях, наприклад при оцінці невеликих за площею
будинків, здійснюється екстраполяція об'ємів та вартості, виходячи
за межі таблиць, але не більше ніж на 15%.
10. Характеристики будівель і споруд складені у вигляді
таблиць, до яких входять такі показники: а) загальна характеристика будівлі чи споруди: кількість
поверхів, наявність підвалів, мансард і інших вбудованих та
прибудованих приміщень, що передбачені проектом об'єкта-аналога
для житлових, садових та дачних будинків; інші можливі характерні
ознаки для інших будівель і споруд; б) об'єм (V), периметр (P), площа основи будівлі (S),
відношення периметра до площі (P/S), приведене число поверхів (n),
розрахункова висота поверху (H) чи будинку (H ) - для житлових
б будинків; об'єм, висота, площа чи інші параметри - для інших
будівель і споруд; в) характеристика основних конструктивних елементів,
оздоблення та інженерного обладнання будівель і їх питома вага в
загальній вартості будівлі (у відсотках); г) величини будівельних об'ємів об'єктів-типорозмірів
будівель, таблиці з яких складені в координатах P/S і H для
об'єктів-аналогів житлових та дачних будинків, окремих підвалів і
прибудов; ґ) вартості відтворення 1 куб.м будівельного об'єму
об'єктів-типорозмірів житлових та дачних будинків, їх надбудов,
окремих підвалів і прибудов, таблиці яких складені в тих самих
координатах P/S і H, що прийняті для будівельних об'ємів
відповідних об'єктів-типорозмірів аналогів, і вартості відтворення
одиниці виміру (1 куб.м, 1 кв.м, 1 м.п. чи штуки) для інших
будівель і споруд (у залежності від їх основних характеристик); д) необхідні примітки, поправочні коефіцієнти, надбавки та
зменшення, що застосовуються у разі наявності чи відсутності в
оцінюваній будівлі того чи іншого виду інженерного обладнання чи
благоустрою, відхилення від аналога, перехід від одного матеріалу
і конструкції до інших.
11. Оцінка господарсько-побутових будівель, погребів,
басейнів, окремих прибудов і літніх садових будинків провадиться в
залежності від їх об'єму чи площі основи без використання
відношення P/S і H.
12. Визначення вартості відтворення чи заміщення проводиться
шляхом оцінки кожної будівлі чи споруди за відповідним типом
(аналогом) Збірника. Тип (аналог) для оцінки підбирається з урахуванням
поверховості і відповідних об'ємно-планувальних характеристик
об'єктів, використаних матеріалів стін, а при можливості й інших
конструктивних особливостей будівлі чи споруди. При збігу технічних характеристик об'єкта-аналога і об'єкта
оцінки будівельна вартість останнього визначається шляхом множення
вартості одиниці виміру прийнятого аналога на кількість куб.м,
кв.м чи м.п., установлених при обмірюванні об'єкта, що оцінюється.
13. Порядок розміщення типів житлових та дачних будинків у
Збірнику відповідає такій послідовності: першими (36 позицій) розміщені типи житлових будинків, що
побудовані до 60-70 років минулого століття. Це - одноповерхові та
двоповерхові об'єкти, перенесені в Збірник зі Збірника 1982
( 163-82-п ), але з актуалізованими вартісними показниками та
додатковими даними; далі (10 позицій) наведені аналоги житлових будинків,
побудованих в 80 - 90 роки минулого століття. Ці типи будинків
мають більш складні об'ємно-планувальні рішення, включаючи
мансарди та підвальні поверхи, у тому числі під частиною будівлі,
закриті веранди, гаражі тощо. Кожний такий житловий будинок являє
собою єдиний комплекс. Під час оцінки до них не можуть бути
використані спрощені методи формалізованого їх опису та вибору для
них об'єктів-аналогів; потім (5 позицій) представлені сучасні житлові будинки
(котеджі), характерні ще складнішими об'ємно-планувальними
рішеннями та використанням нових будівельних матеріалів; останніми (12 позицій) представлені житлові будинки з
кошторисними вартісними показниками, які можуть використовуватись
безпосередньо як об'єкти-аналоги при оцінці ідентичних або
подібних об'єктів та як довідковий матеріал для визначення
вартості відтворення окремих елементів будинків. Приклади, наведені в підрозділі 5 Загальної частини Збірника
( v2929224-04 ), пояснюють практичне використання вказаних типів
житлових будинків для оцінки вартості відтворення чи заміщення
реальних об'єктів на базі двох методів: спрощеного, максимально
наближеного до того, що використовувався у Збірнику 1982
( 163-82-п ) (приклад N 1), та загального, що орієнтований
насамперед на оцінку об'єктів зі складними об'ємно-планувальними
рішеннями і разом з тим може використовуватись для усіх типів
малоповерхових житлових будинків (приклад N 2). Аналоги спарених будинків (половини будинків), що включені до
Збірника ( v2929224-04 ), мають зменшені обсяги окремих видів
робіт, тому їх слід використовувати лише для оцінки окремих блоків
спарених будинків.
14. Для оцінки вартості відтворення чи заміщення
малоповерхових житлових будинків з простою конфігурацією в плані
слід використовувати спрощений метод з використанням
об'єктів-аналогів першої групи (п.13), що мають подвійну нумерацію
(п.4). При використанні спрощеного методу необхідно враховувати
таке: Тип (аналог) для об'єкта, що оцінюється, підбирається з
урахуванням кількості його поверхів, об'єму, матеріалу стін, а при
можливості й інших конструктивних особливостей будинків
(будівель). При цьому відхилення об'єму оцінюваного об'єкта від
об'ємів відповідних об'ємів-типорозмірів потенційних аналогів не
повинно перевищувати 15%, у тому числі відносно даних, одержаних
шляхом екстраполяції (п.9). Питома вага вартості відтворення фундаментів з цоколем у
загальній вартості об'єктів-аналогів визначена з урахуванням
вартості земляних робіт, вимощення, підпідлогових каналів та інших
робіт, пов'язаних з нульовим циклом, з розрахунку, що глибина
закладання фундаментів - 0,5 м і висота цоколя - 0,5 м (за
винятком тих випадків, де ці показники зазначені). При влаштуванні фундаменту та (чи) цоколю з відхиленнями від
зазначених величин слід до їх питомої ваги вносити поправку в
розмірі 10% на кожні повні 10 см зміни глибини закладання
фундаменту чи висоти цоколю. Укрупнені показники вартості відтворення 1 куб.м прибудов
складені для умов відсутності в них однієї стіни, вартість якої
враховується у вартості основного будинку. Для інших умов зведення
оцінюваної прибудови поправка до питомої ваги її стін визначається
з урахуванням пропорції збільшення (зменшення) периметра об'єкта
оцінки у порівнянні з об'єктом-аналогом. Укрупнені показники вартості відтворення об'єктів-аналогів
житлових, садових і дачних будинків, їх прибудов і надбудов* з
подвійною нумерацією складені з урахуванням вартості простого
внутрішнього і зовнішнього оздоблення, що входить до вартості
основних конструктивних елементів. При виконанні оцінки вартості
будівель з підвищеною якістю оздоблення з використанням таких
об'єктів-аналогів до їх показників вартості відтворення 1 куб.м
будівельного об'єму слід застосовувати такі поправочні
коефіцієнти:
_______________
* Укрупнені показники вартості 1 куб.м об'єктів-аналогів з
однозначною нумерацією (п.4) враховують вартість поліпшеного чи
переважно поліпшеного (75% і вище) оздоблення, тому при
використанні цих показників для оцінки вартості будинків з простим
оздобленням до їх значень слід застосовувати понижувальний
коефіцієнт 0,98.
- при поліпшеному оздобленні - 1,02; - при високоякісному оздобленні - 1,05. Поняття термінів: "просте", "поліпшене" та "високоякісне"
оздоблення за складом робіт, технологією їх виконання,
архітектурними деталями і матеріалами, що застосовуються при
оздобленні, відповідають положенням Державних будівельних норм
України - ДБН Д.2.2-15-99.
15. Укрупнені показники вартості відтворення будинків і
будівель цього Збірника ( v2929224-04 ) розраховані для
будівництва в районах із сейсмічністю не вище 6 балів. Для оцінки
будинків та будівель (окрім дерев'яних) в окремих територіальних
зонах Криму, Одеської та Закарпатської областей, що належать до
сейсмічних районів, до їх показників вартості відтворення 1 куб.м
будівельного об'єму необхідно застосовувати такі поправочні
коефіцієнти:
--------------------------------------------------- | Поправочні коефіцієнти | Сейсмічність у балах | | |-----------------------| | | 6 | 7 | 8 | |-------------------------+-----+--------+--------| |для цегляних та | 1,0 | 1,030 | 1,065 | |прирівнених до них | | | | |будинків і будівель | | | | |-------------------------+-----+--------+--------| |для панельних будівель | 1,0 | 1,022 | 1,047 | ---------------------------------------------------
Населені пункти Криму, Одеської та Закарпатської областей, що
належать до районів із сейсмічністю 7-8 балів, наведені в
будівельних нормах і правилах - СНиП II-7-81 "Строительство в
сейсмических районах", уведених в дію наказом
Держкоммістобудування України від 6 серпня 1997 року N 134. При оцінці холодних прибудов та господарських будівель
коефіцієнти на сейсмічність не використовуються.
II. Визначення площі основи і об'ємів будівель
та споруд
16. Площа основи будівлі визначається шляхом множення її
довжини на ширину, значення яких використовуються при обчисленні
периметра будівлі; при цьому довжина і ширина будівлі приймаються
за зовнішнім обміром її горизонтального перетину на рівні першого
поверху вище цоколю, включаючи шар штукатурки чи облицювання. Площа основи окремого блока спареного будинку визначається як
площа його горизонтального перетину на рівні першого поверху вище
цоколю, утворена зовнішнім обміром трьох зовнішніх стін і вісевою
лінією внутрішньої стіни будинку, що розмежовує будинок на блоки. У тих випадках, коли будівля в плані являє собою складну
геометричну фігуру, останню при вимірі слід розбити на прості
геометричні фігури (прямокутники, трикутники і т.ін.), а площу
основи визначати як суму площ цих фігур. Площа основи будівлі (чи
її частини), розташованої на стовпах, визначається як
горизонтальна проекція перетину будівлі (її частини) на рівні
підлоги нижнього перекриття поверху, що спирається безпосередньо
на стовпи. При цьому площа під будинком (його частиною),
розташованим на стовпах, а також проїзди під ним до площі будинку
не зараховуються. Площа відкритого навісу визначається як горизонтальна
проекція його покрівлі.
17. Будівельний об'єм житлового будинку визначається сумою
будівельних об'ємів вище позначки +- 0,00 (надземна частина) та
нижче цієї позначки (підземна частина). За позначку +- 0,00
приймається, як правило, рівень поверхні чистої підлоги (далі -
чиста підлога) першого поверху будинку. Будівельний об'єм надземної та підземної частин будинку
визначається в межах обмежувальних поверхонь з уключенням
огороджувальних конструкцій, світлових ліхтарів, куполів тощо,
починаючи з позначки рівня чистої підлоги кожної з частин будинку,
без урахування виступних архітектурних деталей та конструктивних
елементів, підпільних каналів, портиків, терас, відкритих
балконів, об'єму проїздів і простору під будинком на опорах*.
_______________
* Див. СНиП 2.08.01-89 Приложение 2, п.7.
В об'єм будівлі також не включаються: об'єми відкритих входів
у підвали, приямків, ґанків та горищ, що використовуються з
технічною метою. Надземна та підземна частини будівель можуть бути розділені
на об'ємні блоки з вертикальним або горизонтальним поділом у
залежності від окреслення, конфігурації чи конструктивних рішень
їх об'ємних складових. Якщо загальний об'єм будівлі визначається як сума об'ємів
окремих її частин (об'ємних блоків) з різною конструкцією та (чи)
висотою, то стіна, що їх розділяє, відноситься до тієї частини,
яка має відповідну конструкцію і (чи) висоту стін. Об'єм стіни
спареного (зблокованого) будинку, що розмежовує будинок на окремі
суміжні блоки, розподіляється між означеними блоками будинку
порівну.
18. Об'єм основної частини будинку (об'ємного блока без
надбудов і прибудов) визначається добутком площі її основи на
висоту (узяту за середнім розміром); при цьому висота означеної
частини будівлі (об'ємного блока) обраховується від рівня
спланованої поверхні землі чи вимощення до верхньої лінії карниза. Об'єм прибудови визначається аналогічно підрахунку об'єму
основної частини будинку. Прибудови одного й того самого призначення, з одного і того
самого матеріалу, і зведені в той самий період, що й основний
будинок, розглядаються як окремі його блоки, об'єм яких в
подальшому включається до основного об'єму будинку. Об'єм
прибудов, що не відповідають цим вимогам, в тому числі тамбурів,
закритих веранд, до основного об'єму будинку не включається, а
йвраховується окремо. Об'єм мансард, мезонінів визначається шляхом множення площі
їх горизонтального перетину, обчисленої по зовнішньому обміру стін
на рівні чистої підлоги, на висоту від рівня чистої підлоги
мансарди чи мезоніну до верху утеплювача (засипки) їх горищного
перекриття. У разі криволінійного окреслення перекриття над
мансардою чи мезоніном приймається їх середня висота. До загального об'єму будинків включаються об'єми еркерів
(закритих балконів), переходів і інших частин будинків, що
збільшують їх корисний об'єм. При цьому висота еркерів і переходів
визначається як відстань від нижньої площини еркера (переходу) до
верху перекриття над еркером (або переходом). Лоджії та ніші в зовнішніх стінах не вилучаються з об'єму
будинку. Об'єм будівлі без горищного перекриття визначається добутком
площі її основи на середню висоту будівлі від рівня землі (для
заглиблених будівель - від рівня чистої підлоги) до верхнього
обрису покрівлі. Висота будівлі, зведеної на стовпах чи палях, визначається
від низу перекриття першого поверху до верхньої лінії карниза.
19. Об'єм підвалу чи цокольного поверху визначається шляхом
множення площі їх горизонтального перетину за зовнішнім обміром
цоколю на висоту, обмірювану від рівня чистої підлоги підвалу
(цокольного поверху) до рівня чистої підлоги першого поверху
(верху перекриття над ним). Об'єм цокольної частини визначається шляхом множення площі
горизонтального перетину за зовнішнім обміром цоколю на висоту, що
вимірюється від рівня чистої підлоги першого поверху (позначки
+- 0.00) до рівня спланованої поверхні землі чи вимощення. При
розташуванні будівлі на рельєфі (крутих схилах) або східчастій
конструкції цоколю за висоту цокольної частини цієї будівлі
приймається середнє її значень, узятих за окремими оцінками у
характерних місцях. У тих випадках, коли підвал (підвальний поверх) займає
частину цокольного простору або коли відмітка рівня чистої підлоги
мансардного поверху нижче відмітки верху карниза будівлі, об'єм
будівлі визначається як сума об'єму основної її частини та об'ємів
підвального і мансардного поверхів, зменшена на об'єми, що є для
них спільними. Розглянемо такий випадок на прикладі. Нехай підлягає оцінці
житловий будинок з мансардою та підвалом під частиною будівлі. При
обстеженні будинку визначені: площа основи S = 64 кв.м, висота від
рівня спланованої поверхні землі до верху карниза H = 5 м, площа
б перетину підвалу по зовнішньому обводу стін S = 28 кв.м, висота
п підвалу від рівня чистої підлоги підвалу до рівня чистої підлоги
першого поверху будинку H = 2,5 м, площа перетину мансарди по
п зовнішньому обміру стін S = 32 кв.м, висота мансарди від рівня
м чистої підлоги до верху утеплювача горищного перекриття H = 2,8 м.
м Будівельний об'єм будинку визначений за формулою
V = S x H + S x H + S x H =
б п п м м
= 64 x 5 + 28 x 2,5 + 32 x 2,8 =
= 320 + 70 + 89,6 = 479,6 куб.м.
Але у зв'язку з тим, що рівень чистої підлоги будинку вищий
за рівень землі на 0,8 м, а рівень чистої підлоги мансарди нижчий
рівня верху карниза на 0,7 м, тобто і мансарда, і підвал входять
частинами своїх об'ємів в об'єм основної частини будинку, що
дорівнює S * H , застосування приведеної вище формули для
б визначення величини будівельного об'єму будинку в даному випадку
приводить до подвійного врахування в його об'ємі певної частини
об'ємів мансарди та підвалу, які потрібно із загального об'єму
виключити. Тому величина будівельного об'єму даного будинку буде
дорівнювати:
V = V - S x 0,8 - S x 0,7 =
ф п м
= 479,6 - 28 x 0,8 - 32 x 0,7 =
= 479,6 - 22,4 - 22,4 = 434,8 куб.м.
20. Об'єми господарських будівель визначаються аналогічно до
підрахунку об'ємів житлових будинків садибного типу. Об'єми будівель зі спрощеними об'ємно-планувальними рішеннями
(коробчатого типу, без прибудов і надбудов, з рівними значеннями
площі основи і площі забудови, без підвальних приміщень тощо) з
горищним перекриттям визначаються шляхом множення площі їх основи
на загальну висоту, яка рахується від рівня спланованої поверхні
землі чи вимощення до верхньої лінії карниза. Висота таких
будівель без горищного перекриття визначається як її середнє
значення від рівня спланованої поверхні землі чи вимощення до
верхнього обрису покрівлі.
III. Порядок вибору об'єктів-аналогів (типів) для оцінки
будівель
21. Вибір об'єктів-аналогів під час оцінки об'єктів на основі
спрощеного методу полягає у виконанні ряду операцій з основними
характеристиками оцінюваних об'єктів і табличними даними. До вибору об'єкта-аналога приступають після визначення за
оцінюваним об'єктом величин V, S, P, n і P/S. Порядок вибору об'єкта-аналога і здійснення оцінки на основі
спрощеного методу наведений у підрозділі 5 Загальної частини
Збірника ( v2929224-04 ), приклад N 1.
22. Під час оцінки об'єктів на основі загального методу, що
може використовуватися для всіх видів малоповерхових будівель, до
вибору об'єкта-аналога приступають також після визначення за
оцінюваним об'єктом величин V, S, P, n і P/S. Далі за таблицею величин параметричних характеристик
конфігурації горизонтальних перетинів будівель у залежності від
значень P/S та S (табл. 1 цього Порядку) знаходимо відповідну
величину параметра k для оцінюваного об'єкта. За значення параметра k приймають величину, знайдену за
найближчим значенням координати S з інтерполяцією по координаті
P/S. У разі попадання перетину координат P/S і S у зону табл. 1,
де параметри k відсутні, значення параметра k визначається за
формулою, наведеною при цій таблиці. Потім за таблицею величин параметричних характеристик
об'ємно-планувальних рішень будівель у залежності від значень k і
n (табл. 2 цього Порядку) знаходимо для оцінюваного об'єкта
відповідну величину параметра A. За значення параметра A приймають величину, знайдену за
найближчим значенням координати k з інтерполяцією по координаті n.
23. Далі використовуємо зведену таблицю величин параметричних
характеристик об'єктів-аналогів (табл. 3 цього Порядку), за якою
вибираємо групу потенційних аналогів шляхом порівняння величини n
оцінюваного об'єкта з наведеними в таблиці значеннями n для
об'єктів-аналогів. У групу потенційних аналогів включаються всі
об'єкти, величини параметрів n яких відрізняються від величини n
оцінюваного об'єкта не більше ніж на 0,5 (попередній вибір
аналогів за приведеним числом поверхів). З даної групи аналогів
вибирають такий, величина параметра A якого найбільш близька до
величини параметра A оцінюваного об'єкта. При цьому значення
параметра A оцінюваного об'єкта обов'язково має бути в діапазоні
між A і A , що наведені в цій таблиці і визначають межі max min обґрунтованого використання даного об'єкта-аналога. У разі
виконання цієї умови об'єкт приймається як потенційний аналог. До групи потенційних аналогів можуть бути включені об'єкти,
основні конструктивні елементи (зокрема стіни) яких однакові з
елементами оцінюваного об'єкта. Тому зазначену вище перевірку
потенційних аналогів на прийнятність для оцінки доцільно почати з
одного з таких об'єктів. Якщо умова перевірки за першим
потенційним аналогом не виконується, перевіряються інші об'єкти з
групи потенційних аналогів, і в такий спосіб буде знайдений хоча б
один прийнятний для оцінки об'єкт-аналог.
24. Мірою, що визначає, наскільки близький обраний
об'єкт-аналог до оцінюваного об'єкта за своїми параметричними
характеристиками n і A, слугує відхилення величин будівельних
об'ємів оцінюваного об'єкта і відповідного об'єкта-типорозміру
обраного аналога. Величину будівельного об'єму об'єкта-типорозміру аналога
визначають за таблицею величин будівельних об'ємів, побудованою в
координатах P/S і H, що стосується обраного аналога, де H -
розрахункова висота одного поверху будинку. Величину об'єму
визначають за значеннями координат P/S і H оцінюваного об'єкта.
Координату H оцінюваного об'єкта обчислюють за формулою
H = V / (S x n).
Якщо обчислена величина відхилення будівельних об'ємів
оцінюваного об'єкта й об'єкта-типорозміру аналога становить менше
3% від величини будівельного об'єму об'єкта-типорозміру, то в
цьому випадку забезпечується необхідна достовірність укрупненого
показника вартості 1 куб.м будівельного об'єму, визначеного на
базі обраного аналога і прийнятого для оцінки об'єкта. У такому
випадку укрупнений показник вартості на відхилення величин
будівельних об'ємів порівнювальних об'єктів не коригується. Якщо розглянуте відхилення величин будівельних об'ємів
перебуває в межах від 3 до 20% включно, то визначається і
вводиться відповідна поправка до укрупненого показника вартості на
наявне відхилення величин будівельних об'ємів у порядку,
визначеному в пунктах 25 - 33 цього Порядку. При відхиленні величин будівельних об'ємів більше ніж на 20%
об'єкт не може бути використаний як аналог для оцінюваного
об'єкта.
Приклад N 1. Оцінюваний двоповерховий будинок зі складним
об'ємно-планувальним рішенням з мансардою та підвалом під частиною
будинку має такі характеристики: будівельний об'єм V = 748 куб.м,
площа основи S = 120 кв.м, периметр P = 44 м, а також площі
горизонтальних перетинів підвалу S = 35 кв.м, другого поверху
п S = 65 кв.м і мансарди S = 30 кв.м.
2 м
Необхідно вибрати для цієї будівлі об'єкт-аналог з числа
наявних у даному Збірнику ( v2929224-04 ). Обчислимо для будівлі параметри n і P/S: - приведене число поверхів n визначимо за формулою
n = (S + S + S + S ) / S =
п 2 м
(35 + 120 + 65 + 30) / 120 = 250 / 120 = 2,08;
- відношення P/S дорівнює
P/S = 44/120 = 0,37.
Згідно з таблицею величин параметричних характеристик
конфігурації горизонтальних перетинів будівель у залежності від
значень P/S і S (табл.1 цього Порядку) і за показниками
P/S = 0,37, S = 120 знаходимо значення параметра k для оцінюваного
об'єкта. Значення параметра k відповідно до п.22 цього Порядку
приймаємо за P/S = 0,4 і S = 118,92
k = 2,53.
Згідно з таблицею величин параметричних характеристик
об'ємно-планувальних рішень будівель у залежності від значень k і
n (табл. 2 цього Порядку) за показниками k = 2,53 і n = 2,08
знаходимо для оцінюваного об'єкта величину параметра A.
Значення параметра A приймаємо для k = 2,5 та n = 2,08,
використовуючи інтерполяцію за координатою n
A = 0,0245.
За зведеною таблицею величин параметричних характеристик
об'єктів-аналогів (табл. 3 цього Порядку) і значенням
n = 2,08 +- 0,5 формуємо виборку потенційних об'єктів-аналогів.
В цю виборку потрапили об'єкти-аналоги з порядковими
номерами 27-47. Розглянемо першим з потенційних об'єктів-аналогів
тип 1-42 зі значеннями n = 1,79 і A = 0,0348.
a Для даного типу встановлені припустимі межі використання його
як аналога, якими служать максимальне A = 0,0435 і мінімальне
max A = 0,0290 значення параметра A. У розглянутому випадку
min величина параметра A оцінюваного об'єкта A = 0,0245 перебуває за
межами зазначених границь, і тому даний тип не слід
використовувати як аналог. Необхідно подібним чином перевірити інші потенційні
об'єкти-аналоги в діапазоні n = 2,08 +- 0,5 і вибрати серед них
такий, у якого величина A буде найближчою до 0,0245 в межах
а A - A .
max min
Ураховуючи величину параметра A = 0,0245, отриманого на
основі викладених вище способів користування зазначеними
таблицями, кращим аналогом для оцінюваного об'єкта є тип 1-46, у
якого A = 0,0256, A = 0,0320 і A = 0,0213. Відхилення об'єму
a max min оцінюваного об'єкта від об'єму відповідного об'єкта-типорозміру
даного аналога становить 13,7%, що підтверджує можливість
використання даного типорозміру для визначення вартості об'єкта
оцінки із зазначеними параметрами.
Приклад N 2. Розглянемо випадок, коли для оцінюваної будівлі
обрано об'єкт-аналог на межі допустимого використання його як
аналога. Визначимо, наскільки значним при цьому буде відхилення
величин будівельних об'ємів оцінюваної будівлі й
об'єкта-типорозміру аналога, що відповідає даній будівлі по
параметрах P/S і H. Скористаємося характеристиками оцінюваної будівлі з
прикладу N 1. Обчислимо для нього величини параметрів k і A по точних
формулах, на основі яких отримані відповідні табличні дані.
Одержимо: k = 1,39, A = 0,0292.
Як видно зі зведеної таблиці величин параметричних
характеристик об'єктів-аналогів (табл. 3 цього Порядку), обчислене
значення параметра A для оцінюваної будівлі, рівне 0,0292,
практично збіглося з граничним A = 0,0290 для типу 1-42. Тобто
min цей тип, у крайньому випадку, може використовуватись як
об'єкт-аналог для оцінюваної будівлі з прикладу N 1. Будівельний об'єм відповідного об'єкта-типорозміру визначимо
за таблицею величин будівельних об'ємів будинків-типорозмірів
цього аналога (таблиця 1-42.2 Збірника ( v2929224-04 ), за
координатами P/S = 0,37 і H оцінюваної будівлі. Невідома
координата H обчислюється за формулою
H = V / (S х n) = 748 / (120 х 2,08) = 3,0 м.
Використовуючи інтерполяцію, для зазначених координат P/S і H
отримаємо величину будівельного об'єму об'єкта-типорозміру
аналога, а саме:
V = 705 - (((705 - 540) х 2) / 5)
= 705 - ((165 х 2 ) / 5) =
705 - 66 = 639 куб.м.
Відхилення величин будівельних об'ємів оцінюваної будівлі і
об'єкта-типорозміру аналога, що нас цікавить, складе:
Дельта V = 748 - 639 = 109 куб.м
або (109 х 100) / 639 = 17%
від будівельного об'єму об'єкта-типорозміру, що менше 20% -
граничної величини, яка допускається при виборі об'єкта-аналога. Виходячи з величини параметра A = 0,0292, отриманого за
точними формулами, кращим аналогом для оцінюваного об'єкта є тип
1-24 (40), у якого A = 0,0293, A = 0,0336 й A = 0,0244.
a max min Відхилення об'єму оцінюваного об'єкта від об'єму відповідного
об'єкта-типорозміру даного аналога становить 0%.
IV. Порядок визначення та введення поправок
до вартості відтворення 1 куб.м будівельного об'єму
будинків і споруд на відхилення величин будівельних
об'ємів оцінюваного об'єкта та відповідного
об'єкта-типорозміру вибраного аналога
25. Уведення таких поправок необхідне у зв'язку зі значною
залежністю вартості відтворення 1 куб.м будівельного об'єму від
абсолютних величин будівельного об'єму об'єктів, а також з метою
розширення області використання даного Збірника ( v2929224-04 )
для оцінки об'єктів при досить обмеженій кількості
об'єктів-аналогів, на базі яких розроблені матеріали Збірника.
26. До визначення та введення зазначених поправок приступають
після вибору для оцінюваного об'єкта найбільш подібного
об'єкта-аналога у відповідності до встановлених правил, зазначених
у пунктах 22-24 цього Порядку.
27. При правильно визначеному об'єкті-аналогу різниця у
величинах будівельного об'єму оцінюваного об'єкта та відповідного
об'єкта-типорозміру аналога може бути обумовлена тим, що: - підвал та (або) мансарда в оцінюваному об'єкті займають
більшу або меншу частину в порівнянні з об'єктом-аналогом; - площа другого та вищих поверхів можуть відрізнятися від
площі нижчерозташованих поверхів унаслідок улаштування еркерів,
засклених балконів тощо; - другий та інші поверхи будівель можуть бути влаштовані над
частиною нижчерозташованих поверхів; - підвальні та цокольні поверхи будівель можуть виходити за
межі контуру першого поверху (площі основи); - площі основ будівель, що порівнюються, можуть відрізнятися
за своєю конфігурацією. У зв'язку з означеними та іншими особливостями
об'ємно-планувальних рішень об'єктів, що розглядаються, різниця у
величинах їх будівельних об'ємів, як правило, пов'язана з певними
відмінностями значень параметричних характеристик n та k.
28. Оскільки віднесення оцінюваного об'єкта до множини
будівель-типорозмірів того чи іншого об'єкта-аналога здійснюється
на основі близькості значень величин їх параметричних
характеристик n та k, то величина відхилення будівельного об'єму
оцінюваного об'єкта та відповідного об'єкта-типорозміру
визначається вибором об'єкта-аналога.
29. При користуванні даним Збірником ( v2929224-04 )
пропонується застосовувати спрощений спосіб визначення та введення
означених поправок, заснований на пошуку та порівнянні відповідних
табличних даних. Цей спосіб полягає в послідовному використанні
зведеної таблиці параметричних характеристик об'єктів-аналогів
(табл. 3 цього Порядку), таблиці величин будівельних об'ємів
будівель-типорозмірів вибраного об'єкта-аналога в залежності від
параметрів P/S та H і відповідної таблиці вартостей 1 куб.м
будівельного об'єму будівель-типорозмірів об'єкта-аналога.
30. Табл. 3 цього Порядку є ключем до користування таблицею
величин будівельних об'ємів будівель-типорозмірів об'єкта-аналога. У залежності від величини відхилень параметрів n та k
оцінюваного об'єкта та об'єкта-аналога припускаються три варіанти
користуванням таблицею величин будівельних об'ємів, крім випадку,
коли не потрібно вводити поправки до вартості 1 куб.м
будівельного об'єму на відхилення величин будівельних об'ємів
(відповідно до третього абзацу п. 24 цього Порядку). Метою щоразового користування цією таблицею є пошук координат
P/S та H, при яких величина будівельного об'єму певного
об'єкта-типорозміру буде дорівнювати величині будівельного об'єму
оцінюваного об'єкта.
Варіант 1. Якщо на основі даних табл. 3 встановлено, що
значення параметрів k оцінюваного об'єкта і об'єкта-аналога
відрізняються не більше ніж на 5%, а величини параметрів n мають
значно більшу різницю, то вказана величина будівельного об'єму
відшукується в таблиці будівельних об'ємів за стовпчиком з
координатою P/S, яка дорівнює параметру P/S оцінюваного об'єкта.
Варіант 2. Якщо встановлено, що величини параметрів n
відрізняються не більш ніж на 5%, а величини параметрів k мають
значно більшу різницю, то вказана величина будівельного об'єму
відшукується в таблиці 3 в рядку з координатою H, що дорівнює
параметру H оцінюваного об'єкта.
Варіант 3. Якщо величини параметрів n та k відрізняються
більше ніж на 5%, то вказана величина будівельного об'єму
відшукується в табл. 3 в зоні, яка оточує точку (об'єкт) з
координатами P/S та H, що дорівнює параметрам P/S та H оцінюваного
об'єкта. Відшукані такими способами координати P/S та H
об'єкта-типорозміру аналога з величиною будівельного об'єму,
рівного значенню будівельного об'єму оцінюваного об'єкта,
використовуються для визначення за таблицею вартості уточненої
вартості відтворення чи заміщення 1 куб.м будівельного об'єму,
яка буде вихідною для уведення наступних поправок до неї, що
пов'язані з різницею елементів оцінюваного об'єкта та
об'єкта-аналога за їх конструктивними рішеннями і застосованими
будівельними матеріалами.
31. У разі якщо не потрібно вводити поправки до вартості
відтворення 1 куб.м будівельного об'єму на відхилення величини
будівельних об'ємів оцінюваного об'єкта від відповідного
об'єкта-типорозміру вибраного аналога, за шукані координати P/S та
H приймають параметри P/S та H оцінюваного об'єкта.
32. У всіх указаних випадках знайдені координати P/S та H
використовуються також для визначення уточнених питомих ваг
вартостей окремих елементів у загальній вартості
об'єкта-типорозміру аналога, який за своїми об'ємно-планувальними
характеристиками найбільш близький до оцінюваного об'єкта. Уточнена питома вага вартості елементів
об'єктів-типорозмірів визначається за таблицями питомої ваги
(відносної вартості) елементів будинків-типорозмірів
об'єкта-аналога, усереднених за секторами таблиць вартості
1 куб.м їх будівельного об'єму, що наведені в цьому Збірнику
( v2929224-04 ) при об'єктах-аналогах. У залежності від того, у
якому із секторів таблиці вартості 1 куб.м будівельного об'єму
міститься даний об'єкт-типорозмір аналога з визначеними
координатами P/S та H, використовуються величини питомої ваги з
відповідних граф указаних таблиць. У Збірнику ( v2929224-04 ) подано два види таблиць вартості 1
куб.м будівельного об'єму: - з єдиним полем, що повністю відноситься до об'єкта-аналога; - з полем, що розділене на 4 рівних сектори, на якому
додатково виділений сектор об'єкта-аналога. Для кожного із
секторів таких таблиць наведені усереднені значення питомої ваги
окремих елементів у загальній вартості будівель, які
використовуються надалі в системі поправок під час визначення
вартості об'єктів оцінки.
33. Порядок визначення та врахування поправок до вартості
відтворення 1 куб.м будівельного об'єму будинків і споруд на
відхилення величин будівельних об'ємів оцінюваного об'єкта та
відповідного об'єкта-типорозміру вибраного аналога розглядається в
наведеному далі прикладі (див. табл. 4). Приймаємо, що об'єкт у верхньому рядку кожної з наведених у
таблиці чотирьох пар розглядається як об'єкт-аналог, а в нижньому
рядку - як об'єкт оцінки, для якого потрібно визначити уточнену
вартість відтворення (заміщення) 1 куб.м будівельного об'єму з
урахуванням, у разі потреби, поправки до вартості на відхилення
об'ємів оцінюваного об'єкта і відповідного об'єкта-типорозміру
аналога. У графах 8-10 таблиці наведені відповідно будівельні
об'єми V, величини відношення периметра до площі основи P/S і
розрахункові висоти поверхів H об'єктів оцінки, а в графі
11 - величини будівельних об'ємів V об'єктів-типорозмірів
т аналогів, визначені за відповідними таблицями і координатами
P/S і H, які дорівнюють P/S і H оцінюваних об'єктів. При цьому
величини об'ємів визначені методом інтерполяції. За відхиленням величин у графах 11 та 8 (Дельта V) можна
визначитись, чи потрібно вводити поправки до вартості 1 куб.м
будівельного об'єму відповідних об'єктів-типорозмірів аналогів. Виходячи з даних графи 12, у якій приведені відносні величини
відхилень об'ємів дельта V/V , поправку до вартості можна не
т вводити тільки для четвертої пари об'єктів, оскільки відхилення їх
об'ємів становить менше 3%. Тому для оцінюваного об'єкта в даному
випадку вартість 1 куб.м будівельного об'єму приймається за
таблицею вартості будинків-типорозмірів об'єкта-аналога за
координатами P/S = 0,39, H = 3,5, яка становить 274,6 грн/куб.м. Вартість відтворення чи заміщення (кошторисна вартість)
1 куб.м будівельного об'єму для даного оцінюваного об'єкта С
c
дорівнює 232,5 грн/куб.м за таблицею вартості 1 куб.м
будівельного об'єму будинків-типорозмірів об'єкта-аналога в
залежності від параметрів P/S та H (далі - таблиця вартості) до
аналога (типу) 1-28 (45) Збірника ( v2929224-04 ) за координатами
P/S = 0,39, H = 3,5 (табл. 1-28.3). Уведення відповідних поправок
до вартості 274,6 грн/куб.м на відмінність конструктивних
елементів і інженерного обладнання відповідних об'єктів, що
розглядаються в наступному розділі цього Порядку, дасть змогу
значно наблизитись до вартості 232,5 грн/куб.м. Порівнюючи величини відхилень параметрів n і k об'єктів у
кожній парі, легко встановити, що 1-шу, 2-гу і 3-тю пари об'єктів
потрібно віднести до різних прикладів користування таблицями
величин будівельних об'ємів об'єктів-типорозмірів аналогів при
пошуку в них (таблицях) величин будівельних об'ємів, рівних
об'ємам об'єктів оцінки. Ці приклади користування таблицями
описані відповідно варіантами 1, 2 і 3 в п.30 цього Порядку: а) для першої пари об'єктів згідно з варіантом 1 заданий
об'єм оцінюваного об'єкта V = 2091 куб.м потрібно шукати в
стовпчику таблиці об'ємів об'єктів-типорозмірів аналога з
координатою P/S = 0,26, тобто координата P/S приймається в даному
випадку відомою. Інша координата H визначається шляхом
інтерполяції і приймається відповідно до заданого будівельного
об'єму. У даному випадку H = 4,47. Уточнена вартість відтворення (заміщення) 1 куб.м
будівельного об'єму оцінюваного об'єкта визначається згідно з
таблицею вартості об'єктів-типорозмірів аналога 1-43 за
координатами P/S = 0,26, H = 4,47 і дорівнює 244,0 грн/куб.м. Вартість відтворення (кошторисна вартість) 1 куб.м
будівельного об'єму для даного оцінюваного об'єкта згідно з
таблицею вартості до аналога за координатами P/S = 0,26, H = 4,1
(табл. 1-31.3 Збірника ( v2929224-04 ) складає 194,6 грн/куб.м.
Уточнена вартість відтворення відрізняється від кошторисної
вартості на 25,4%. Ця різниця у вартості обумовлена головним чином
різницею в конструктивних рішеннях і матеріалах окремих елементів
об'єкта оцінки і об'єкта-аналога, а також відмінностями в
інженерному обладнанні цих об'єктів; б) для другої пари об'єктів згідно з варіантом 2 заданий
об'єм оцінюваного об'єкта V = 928 куб.м потрібно шукати в рядку
таблиці об'ємів об'єктів-типорозмірів аналога (табл. 1-42.2
Збірника ( v2929224-04 ) з координатою H = 2,9. Інша координата
P/S приймається відповідною до заданого будівельного об'єму. У
даному випадку P/S = 0,30. Уточнена вартість відтворення
(заміщення) 1 куб.м будівельного об'єму оцінюваного об'єкта,
визначена за відповідною таблицею і при координатах P/S = 0,30,
H = 2,9, становить 254,6 грн/куб.м. Вартість відтворення
(кошторисна вартість) 1 куб.м будівельного об'єму для даного
оцінюваного об'єкта дорівнює 291,5 грн/куб.м відповідно до таблиці
вартості для аналога 1-43 за координатами P/S = 0,31, H = 2,9
(табл. 1-43.3 Збірника). Уточнена вартість відтворення (заміщення)
відрізняється від кошторисної вартості на 12,7%; в) Об'єкти третьої пари являють собою найбільш поширений
випадок, коли відповідні параметри n і k суттєво відрізняються.
Згідно з варіантом 3 об'єм оцінюваного об'єкта V = 520 куб.м
наведений в таблиці об'ємів об'єктів-типорозмірів аналога в зоні,
яка оточує точку (об'єкт) з координатами P/S = 0,43 і H = 4,1.
Шляхом інтерполяції встановлено, що об'єму 520 куб.м, зокрема,
відповідають координати P/S = 0,45 і H = 4,37. Уточнена вартість
відтворення (заміщення) 1 куб.м будівельного об'єму оцінюваного
об'єкта, прийнята за відповідною таблицею і для координат
P/S = 0,45, H = 4,37, становить 296,9 грн/куб.м. Вартість
відтворення (кошторисна вартість) 1 куб.м будівельного об'єму для
даного оцінюваного об'єкта відповідно до таблиці вартості до
аналога 1-37 для координат P/S = 0,43, H = 4,1 (табл. 1-37.3
Збірника ( v2929224-04 ) дорівнює 205,1 грн/куб.м. Уточнена
вартість відтворення (заміщення) відрізняється від кошторисної
вартості на 44,8%. Отримані в даному прикладі розходження між уточненою вартістю
відтворення чи заміщення і вартістю відтворення (кошторисною
вартістю) 1 куб.м будівельного об'єму об'єктів-аналогів будуть
суттєво зменшені (знівельовані) після уведення відповідних
поправок до вартості на відмінність окремих елементів, матеріалів
об'єктів оцінки й об'єктів-аналогів.
V. Правила застосування поправок
34. При наявності відмінностей технічних характеристик
оцінюваної будівлі від аналогічних характеристик прийнятого типу
(об'єкта-аналога) уводяться відповідні поправки. Для можливості введення поправочних коефіцієнтів на
конструктивне рішення, інженерне забезпечення, матеріал чи вид
робіт оцінюваної будівлі в описі типових будівель Збірника
( v2929224-04 ) зазначені питомі ваги кожного конструктивного
елемента та основного інженерного обладнання (далі - структурні
елементи). Питома вага являє собою вартість структурного елемента у
відсотках стосовно повної вартості будівлі. Сума питомої ваги усіх
структурних елементів типової будівлі дорівнює 100%. Поправочний коефіцієнт до питомої ваги і-го структурного
елемента К являє собою співвідношення вартостей одиничних
і показників (1 куб.м, 1 кв.м, 1 м.п. ) цього структурного елемента
оцінюваної будівлі й об'єкта-аналога, а саме:
в
іо
К = ---, і в
іа
де: в - вартість одиничного показника і-го структурного
іо елемента оцінюваного об'єкта;
в - вартість одиничного показника і-го структурного іа елемента об'єкта-аналога (типу будинку, приведеного в Збірнику
( v2929224-04 ). Поправочні коефіцієнти К розроблені щодо основних
і структурних елементів будівель: фундаментів, стін, перекриттів,
підлог та покрівель для найбільш розповсюджених варіантів
застосування різних матеріалів і технологій до шести основних
розділів Збірника ( v2929224-04 ), у яких міститься інформація про
будинки, їх частини та господарсько-побутові будівлі. У розділі "Житлові та дачні будинки" також приведені
поправочні коефіцієнти на різні види заповнення прорізів: вікна,
двері та ворота, що можуть використовуватися стосовно відповідних
елементів об'єктів-аналогів, інформація про які міститься в інших
розділах, а саме: підвалів, надбудов, прибудов і садових будинків. При цьому значення поправочних коефіцієнтів у межах кожного
розділу Збірника ( v2929224-04 ) розраховані відносно найбільш
характерного (базового) варіанта конструктивного рішення
відповідного структурного елемента, для якого К = 1.
і Якщо конструктивне рішення структурного елемента
об'єкта-аналога не збігається з базовим варіантом, поправочний
коефіцієнт у кожному конкретному випадку розраховується як
співвідношення наведених у таблиці поправочних коефіцієнтів для
відповідних структурних елементів об'єкта оцінки й
об'єкта-аналога. Наприклад, необхідно визначити поправочний коефіцієнт до
питомої ваги стін з цегли керамічної повнотілої товщиною 51 см
об'єкта-аналога, якщо об'єкт оцінки має стіни із шлакобетонних
блоків товщиною 64 см. Відповідно до базового варіанта поправочних коефіцієнтів щодо
стін житлових та дачних будинків (стіни з цегли керамічної
повнотілої товщиною 38 см - табл. 1-02 розділу "Житлові та дачні
будинки" Збірника ( v2929224-04 ) поправочні коефіцієнти
складають:
К - для стін з шлакобетонних блоків товщиною 64 см об'єкта со оцінки - 1,22;
К - для стін з цегли керамічної повнотілої товщиною 51 см са об'єкта-аналога - 1,31.
У цьому разі поправочний коефіцієнт стосовно стін К
с
розраховується як співвідношення означених вище коефіцієнтів і
становитиме К = К / К = 1,22/1,31 = 0,93.
с со са Якщо товщина конструктивних елементів об'єкта оцінки не
збігається зі значеннями товщин, що наведені в таблицях
поправочних коефіцієнтів на відмінність їх конструкцій та
матеріалів, визначення поправочних коефіцієнтів слід здійснювати
шляхом інтерполяції. При відсутності необхідних поправочних коефіцієнтів для
окремих видів конструктивних елементів у таблицях розділу
Збірника ( v2929224-04 ), до якого належить об'єкт-аналог, можуть
бути використані відповідні поправочні коефіцієнти для аналогічних
конструктивних елементів з іншого розділу Збірника. Наприклад, житловий будинок, що оцінюється, у цокольному
поверсі має перекриття у вигляді цегляних склепінь по металевих
балках. Для цього випадку поправочний коефіцієнт у порівнянні з
перекриттям зі збірних залізобетонних панелей об'єкта-аналога
визначимо за даними табл. 2-02.2 розділу "Підвали, погреби та
плавальні басейни" Збірника ( v2929224-04 ), що містить поправочні
коефіцієнти означених видів перекриттів. Таким чином, поправочний
коефіцієнт становитиме К = 0,75/0,62 = 1,21. Тобто до питомої ваги
перекриття зі збірних залізобетонних панелей об'єкта-аналога за
наявності в об'єкті оцінки перекриття з цегляних склепінь по
металевих балках застосовується поправочний коефіцієнт К = 1,21.
При відсутності необхідних поправочних коефіцієнтів для
окремих конструктивних елементів і видів робіт їх значення в
процесі оцінки об'єктів визначаються за зазначеною у цьому пункті
формулою на основі даних щодо вартості одиничного показника
(1 куб.м, 1 кв.м, 1 м.п.) структурних елементів будівель, які
приведені в розділі "Усереднені показники вартості відтворення
конструктивних елементів та видів робіт за розрахунком на
відповідну одиницю виміру" Збірника ( v2929224-04 ), чи на основі
даних будівельних організацій, що надають послуги за відповідними
видами робіт.
35. Питому вагу і-го структурного елемента в загальній
вартості оцінюваної будівлі гама з урахуванням поправок на його
іо відмінність від відповідного структурного елемента обраного
об'єкта-аналога визначаємо з використанням поправочних
коефіцієнтів К за формулою:
і
гама = гама х К ,
іо іа і
де гама - питома вага і-го структурного елемента в
іа загальній вартості об'єкта-аналога.
36. Якщо в житловому будинку, що оцінюється, крім фундаменту
з цоколем, є підвал, а в об'єкті-аналозі підвал відсутній,
поправочний коефіцієнт до питомої ваги фундаменту з цоколем
об'єкта-аналога може визначатись як співвідношення сумарної площі
зовнішніх стін фундаментів та цоколю і стін підвалу оцінюваного
об'єкта до площі зовнішніх стін фундаментів та цоколю аналога за
формулою:
S + S
фц ст.п (об'єкт оцінки)
гама = -----------; ---------------. ф S (об'єкт-аналог)
фц
Виходячи з положення п. 14 цього Порядку, що загальна висота
фундаменту з цоколем складає 1,0 м, площа зовнішніх стін
фундаментів з цоколем S (їх вертикальна проекція) визначається
фц через показники оцінюваного будинку: периметр - P , тобто
б S = P х 1,0, а площа стін підвалу S - через периметр
фц б ст.п. підвалу P і його висоту Н , зменшену на 1,0 м,
п п тобто S = P х (Н - 1,0).
ст.п. п п Наприклад, потрібно визначити поправочний коефіцієнт на
наявність підвалу в оцінюваному житловому будинку з параметрами:
периметр будинку P = 100 м, периметр підвалу P = 50 м, висота
б п підвалу H = 3,0 м, якщо периметр об'єкта-аналога також
п дорівнює 100 м.
Для цих умов поправочний коефіцієнт до питомої ваги
фундаментів та цоколю об'єкта-аналога становитиме:
(S + S ) P х 1,0 + P х (H - 1,0)
фц ст.п б п п
гама = ------------- = -------------------------- =
ф S P х 1,0
фц б
100 х 1,0 + 50 х (3,0 - 1,0) 100 + 50 х 2
= ---------------------------- = ------------ = 2. 100 х 1,0 100
У протилежному випадку, коли в об'єкті оцінки підвал
відсутній, а об'єкт - аналог має в своєму складі підвальну
частину, наведена вище формула з визначення поправочного
коефіцієнта на відмінність підземної частини об'єкта оцінки і
об'єкта-аналога матиме вигляд:
S
фц (об'єкт оцінки)
гама = -----------; ---------------, ф S + S (об'єкт-аналог)
ст.п фц
де в чисельнику S - площа зовнішніх стін фундаментів з
фц цоколем об'єкта оцінки, а в знаменнику S = P х (H - 1,0) і
ст.п п п S = P х 1,0 м - відповідно площа стін підвалу і площа зовнішніх
фц б стін фундаментів з цоколем, визначені за показниками
об'єкта-аналога.
37. У спрощеному методі за наявності в оцінюваній будівлі
підвалу чи напівпідвалу проводиться знижка питомої ваги
фундаментів об'єкта оцінки на 70% (К = 1 - 0,7 = 0,3),
ф ураховуючи, що фундамент оцінюваної будівлі в обсязі вказаних 70%
(у середньому) є стінами підвалу, які враховуються при окремій
оцінці підвалу. Якщо підвал чи напівпідвал розташований під частиною будинку,
поправку слід визначати в розмірі пропорційно площі підвалу щодо
площі основи основної частини будівлі.
38. Якщо житловий будинок, що оцінюється, має інженерне
обладнання та благоустрій, відмінні від інженерного обладнання та
благоустрою об'єкта-аналога, до показників вартості аналога
вносяться необхідні поправки в %, значення яких приведені в
примітках до таблиць-характеристик відповідних об'єктів-аналогів. У разі якщо об'єм об'єкта, що оцінюється, суттєво
відрізняється від об'єму об'єкта-аналога, значення поправок щодо
окремих видів інженерного обладнання житлових будинків можуть бути
уточнені за відповідними графіками зміни питомої ваги інженерного
обладнання у вартості будинків у залежності від їх об'ємів. Такі графіки стосовно електрозабезпечення, водопроводу,
каналізації, опалення від місцевого котла, газопостачання від
зовнішніх мереж, телебачення, радіо та блискавкозахисту для
будинків з найбільш поширеними об'ємами в діапазоні
250-1850 куб.м наведені в підрозділі 4 Загальної частини
Збірника ( v2929224-04 ). Наприклад, якщо для оцінюваного будинку з показниками
V = 510 куб.м, H = 4,2 м і P/S = 0,37 найбільш прийнятним
аналогом визначений будинок-типорозмір об'ємом V = 504 куб.м,
H = 4,2 м і P/S = 0,37 (належить до типу 1-7 (9) з
V = 268 куб.м), при цих показниках об'єкта оцінки поправки на
основі графіків підрозділу 4 Загальної частини Збірника
( v2929224-04 ) відповідно становитимуть: - на водопровід - 1,5%; - на каналізацію в зовнішню мережу - 3,25%; - на опалення від місцевого котла - 6,8%. Для будинків, об'єми яких виходять за межі означеного
діапазону (+- 50 куб.м ), необхідні поправки стосовно конкретного
інженерного обладнання приймаються за граничними значеннями
відповідних графіків. У випадках, коли елементи інженерного обладнання та
благоустрою розташовані в прибудові, а в основній частині будинку
відсутні, - поправки до основної частини будинку не
застосовуються. За наявності в оцінюваній прибудові інженерного обладнання і
благоустрою поправки на його наявність уводяться з приведених
даних до таблиці типу об'єкта-аналога, за яким проводиться оцінка
основної частини будинку, або відповідно до абзацу другого цього
пункту.
39. Якщо в об'єкті оцінки в порівнянні з аналогом окремі
структурні елементи відсутні чи за функціональним призначенням
замінені іншими, у таких випадках до питомої ваги зазначених
структурних елементів аналога застосовується поправочний
коефіцієнт К = 0,0.
і При цьому значення питомої ваги інженерного обладнання
об'єкта оцінки, яке є додатковим у порівнянні з аналогом,
установлюється відповідно п. 38 цього Порядку (приклади наведені в
підрозділі 5 Загальної частини Збірника ( v2929224-04 ). Наприклад, житловий будинок, що є аналогом, має пічне
опалення, питома вага якого в загальній вартості будинку
складає 5%, а об'єкт оцінки опалюється лише від місцевого котла,
питома вага якого складає 7%; у такому разі питома вага опалення в
загальній вартості об'єкта оцінки становитиме 7%, при цьому до
питомої ваги пічного опалення об'єкта-аналога застосовуємо
коефіцієнт К = 0,0.
40. При внесенні поправок для переходу від одного
конструктивного рішення чи матеріалу підлог до іншого необхідно
мати на увазі, що поправочні коефіцієнти для підлог
"з улаштуванням основи" стосуються підлог підвалів, напівпідвалів,
а також перших поверхів будівель, якщо під ними відсутні підвали,
а поправочні коефіцієнти для підлог "на готову основу" стосуються
підлог усіх інших поверхів, ураховуючи, що вартість основи для них
урахована у вартості елементів перекриття.
41. Після уведення поправочних коефіцієнтів на матеріал чи
конструкцію, відсутність чи наявність елементів інженерного
обладнання і благоустрою сума питомої ваги усіх структурних
елементів оцінюваної будівлі може бути більшою чи меншою 100%.
Отримане значення цієї суми, що включає можливі виправлення, у
кожному конкретному випадку є загальним поправочним коефіцієнтом,
що використовується при визначенні укрупненого показника вартості
відтворення оцінюваної будівлі на основі вартості 1 куб.м
об'єкта-аналога, узятої з відповідних таблиць Збірника
( v2929224-04 ). Наприклад, якщо сума питомої ваги всіх структурних елементів
оцінюваного будинку після внесення поправок складає 96%, а
вартість 1 куб.м об'єкта-аналога складає 251,4 грн., то
скоректована питома вартість об'єкта оцінки дорівнює:
251,4 грн. х 96% ---------------- = 251,4 х 0,96 = 241,3 грн., 100%
а в разі якщо сума питомої ваги після внесення поправок
становитиме 112% при тій самій вартості 1 куб.м об'єкта-аналога,
то скоректована питома вартість об'єкта оцінки дорівнюватиме:
251,4 грн. х 112% ----------------- = 251,4 х 1,12 = 281,6 грн. 100%
42. У зв'язку з тим, що сума питомої ваги усіх структурних
елементів оцінюваної будівлі після внесення поправок, як правило,
відрізняється від 100%, їхні значення надалі перераховуються з
метою приведення їх загальної суми до 100%. Розглянемо це на
прикладі, наведеному в такій таблиці:
------------------------------------------------------------------ | N | Найменування | Питома вага| Для оцінюваного будинку | |поз.|конструктивних| у вартості |-------------------------------| | | елементів | об'єкта- |попра- |питома вага|скоригова-| | | | аналога, % |вочний |з урах. |на питома | | | | |коеф., К|поправки, %|вага, % | |----+--------------+------------+--------+-----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----+--------------+------------+--------+-----------+----------| | 1 |Фундаменти | 20,0 | 1,25 | 25,0 | 26,0 | |----+--------------+------------+--------+-----------+----------| | 2 |Стіни і | 35,0 | 1,00 | 35,0 | 36,5 | | |перегородки | | | | | |----+--------------+------------+--------+-----------+----------| | 3 |Перекриття і | 30,0 | 0,70 | 21,0 | 21,9 | | |підлоги | | | | | |----+--------------+------------+--------+-----------+----------| | 4 |Горище і дах | 15,0 | 1,00 | 15,0 | 15,6 | |----+--------------+------------+--------+-----------+----------| | | Усього| 100,0 | - | 96,0 | 100,0 | ------------------------------------------------------------------
Зазначені в графі 6 цієї таблиці скориговані значення питомої
ваги призначені для використання на наступному етапі оцінки -
визначенні залишкової вартості відтворення (заміщення) чи
інвентаризаційної вартості будівель з урахуванням фізичного зносу
їх структурних елементів за період експлуатації, що встановлюється
у відповідності до ВСН 53-86 (р) "Правила оценки физического
износа жилых зданий" Держцивільбуд при Держбуді СРСР.
43. Якщо необхідно визначити значення поправок у відсотках
для і-го структурного елемента оцінюваного будинку Дельта у
іо
залежності від значень поправочних коефіцієнтів і питомої ваги
даного структурного елемента в загальній вартості обраного
об'єкта-аналога, використовується формула
дельта = (К - 1) х гама
іо і іа
Для прикладів скористаємося даними з указаної таблиці.
Приклад N 1. Визначимо величину поправки у відсотках для
фундаментів оцінюваного будинку для випадку, коли їхня питома вага
у вартості об'єкта-аналога становить гама = 20% (гр. 3 табл.), а
фа поправочний коефіцієнт К = 1,25 (гр. 4 табл.).
фо
При цих умовах поправка
дельта = (1,25 - 1) х 20% = 0,25 х 20% = + 5%.
фо
Далі визначаємо питому вагу фундаментів оцінюваного будинку
гамма з урахуванням означеної поправки на їх відмінність від фо даного структурного елемента в обраному типі об'єкта-аналога:
гама = гама + Дельта = 20% + 5% = 25% (гр. 5 табл.).
фо фа фо
Приклад N 2. Визначимо величину поправки у відсотках для
структурного елемента - "перекриття і підлоги" для випадку, коли
його питома вага у вартості обраного типу об'єкта-аналога
гама = 30% (гр. 3 табл.), а поправочний коефіцієнт К = 0,7 па по (гр. 4 табл.).
При цих умовах поправка
Дельта = (0,7 - 1) х 30% = - 0,3 х 30% = - 9%,
по
а питома вага даного структурного елемента у вартості
оцінюваного будинку з урахуванням поправки становитиме:
гама = гама + дельта = 30% - 9% = 21% (гр. 5 табл.).
по па по
Примітка. Значення поправок можуть бути зі знаком плюс при
поправочних коефіцієнтах К більше 1 та зі знаком мінус при К
і і
менше 1.
44. У тих випадках, коли тільки частина конструктивного
елемента оцінюваної будівлі відрізняється від конструктивного
елемента об'єкта-аналога, відповідний поправочний коефіцієнт К
і
використовується лише стосовно цієї частини шляхом урахування
значення її відсотка в загальному обсязі елемента.
Приклад N 1. В оцінюваному одноповерховому житловому будинку
паркет по чорній підлозі з дощок товщиною 36 мм на лагах по
цегляних стовпчиках і бетонній основі займає 40% від загальної
площі всієї підлоги, решта (60%) - підлога дощата з дощок товщиною
36 мм, що ідентична підлозі об'єкта-аналога. При порівнянні паркетної підлоги об'єкта оцінки з дощатою
підлогою об'єкта-аналога згідно з табл. 1-04 розділу "Житлові та
дачні будинки" Збірника ( v2929224-04 ) поправочний коефіцієнт
складе 2,25. З урахуванням частки відповідного типу підлоги в загальній
площі підлог об'єкта оцінки для випадку, коли питома вага підлог у
вартості обраного типу об'єкта-аналога - гама = 12%, її значення
па для оцінюваного будинку становить:
40% х 2,25 60% х 1,0
гама = гама ( ---------- + --------- ) = по па 100% 100%
= 12% х ( 0,4 х 2,25 + 0,6 ) = 12% х ( 0,9 + 0,6 ) =
= 12% х 1,5 = 18%.
Приклад N 2. В оцінюваному будинку зі стінами, ставленими з
пластин, є брандмауерна стіна товщиною 51 см і дві фасадні стіни,
облицьовані в півцеглини. Площа брандмауерної стіни в порівнянні
зі всією площею стін будинку становить 20%; стін, облицьованих
цеглою, - 50%; решта 30% - стіни, ставлені з пластин. При оцінці такого будинку з використанням об'єкта-аналога зі
стінами, ставленими з пластин, для якого питома вага стін в
загальній вартості будинку складає 32%, необхідно врахувати такі
поправки: а) на наявність брандмауерної стіни товщиною 51 см, що
замінює 20% стін об'єкта-аналога, ставлених з пластин; для такого
випадку згідно з поз. 1.1 та 3.1 табл. 1-02 розділу "Житлові та
дачні будинки" Збірника ( v2929224-04 ) поправочний коефіцієнт
становитиме К = 1,31 / 1,16 = 1,13;
1 б) на наявність облицювання ставлених з пластин стін у
0,5 цегли (50%) поправочний коефіцієнт відповідно до поз. 1.1
та 3.1 табл. 1-02 розділу "Житлові та дачні будинки" Збірника
( v2929224-04 ) становитиме К = 1,41 / 1,16 = 1,22.
2 З використанням визначених поправочних коефіцієнтів і
врахуванням відповідної частки стін, до яких вони відносяться,
питома вага стін в загальній вартості оцінюваного будинку в
розглянутому прикладі становитиме:
20% 50% 30%
гама = гама ( ---- х К + ---- х К + ---- х 1,0 ) = со са 100% 1 100% 2 100%
= 32% х ( 0,2 х 1,13 + 0,5 х 1,22 + 0,30 х 1,0 ) =
= 32% х ( 0,226 + 0,61 + 0,30 ) = 32% х 1,136 = 36,35%
45. Особливості практичного застосування спрощеного і
загального методів оцінки будівель, а також визначення поправок
показані на прикладах, наведених у підрозділі 5 Загальної частини
Збірника ( v2929224-04 ).
VI. Прикінцеві положення
46. Вартість заміщення (відтворення) малоповерхових житлових
будинків, будівель і споруд на дату оцінки визначається шляхом
використання укрупнених показників вартості відтворення
відповідних об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику
( v2929224-04 ), збільшених на індекс зміни вартості
будівельно-монтажних робіт, що встановлюються Держбудом України,
за період від 1 січня 2003 року до дати оцінки.
47. Інвентаризаційна вартість, що є оціночною вартістю,
визначається під час проведення технічної інвентаризації
відповідно до вимог Інструкції про порядок проведення технічної
інвентаризації об'єктів нерухомого майна, затвердженої наказом
Держбуду України від 24 травня 2001 року N 127 ( z0582-01 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 липня 2001 року
за N 582/5773. Інвентаризаційна вартість малоповерхових житлових будинків,
будівель та споруд визначається у такій послідовності: а) розраховується вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки (земельних поліпшень - будинків, будівель та споруд) за
станом на 1 січня 2003 року на основі показників відповідних
об'єктів-аналогів, наведених у Збірнику ( v2929224-04 ); б) обчислюється вартість заміщення (відтворення) об'єктів на
дату їх оцінки шляхом застосування до вартості, визначеної у
відповідності до підпункту "а" цього пункту, індексів зміни
вартості будівельно-монтажних робіт у наступний після 1 січня
2003 року період, які встановлюються Держбудом України; в) коригується вартість заміщення (відтворення) об'єктів
оцінки шляхом застосування коефіцієнтів, що враховують їх
функціональне й економічне знецінення в залежності від періодів
уведення об'єктів в експлуатацію, наведених у таблиці:
------------------------------------------------------------------ | Період уведення об'єктів в експлуатацію | Коефіцієнти | | | знецінення | |------------------------------------------+---------------------| |до 1984 року | 0,46 | |------------------------------------------+---------------------| |у 1984-1990 роках | 0,57 | |------------------------------------------+---------------------| |у 1991-1995 роках | 0,54 | |------------------------------------------+---------------------| |у 1996-1997 роках | 0,70 | |------------------------------------------+---------------------| |у 1998-2002 роках | 0,81 | ------------------------------------------------------------------
г) розраховується фізичний знос (знецінення) об'єктів оцінки; ґ) визначається інвентаризаційна вартість об'єктів оцінки
врахуванням фізичного зносу в скоригованій на дату оцінки згідно з
підпунктом "в" цього пункту вартості заміщення (відтворення) цих
об'єктів.
48. У разі якщо неможливо підібрати об'єкти-аналоги серед
наведених у Збірнику ( v2929224-04 ), а також при відсутності
поправочних коефіцієнтів на окремі конструктивні елементи та види
робіт або при відсутності їх вартісних показників у розділі
"Усереднені показники вартості відтворення конструктивних
елементів і видів робіт за розрахунком на відповідну одиницю
виміру" Збірника, вартість об'єкта оцінки чи окремих
конструктивних елементів та видів робіт визначається шляхом
складання кошторисів.
Таблиця 1
ТАБЛИЦЯ ВЕЛИЧИН
параметричних характеристик конфігурації
горизонтальних перерізів будівель у залежності
від значень P/S та S
--------------- -------------- 2 2
k = ( P/S + v (P/S) - 16/S) / (P/S- v (P/S) - 16/S)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | P/S | 2,5 | 2,45 | 2,4 | 2,35 | 2,3 | 2,25 | 2,2 | 2,15 | 2,1 | 2,05 | 2 | 1,95 | 1,9 | | \ | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,56 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,67 | 1,51 | 1,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,78 | 1,78 | 1,50 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,89 | 2,02 | 1,77 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,00 | 2,24 | 2,00 | 1,75 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,11 | 2,46 | 2,22 | 1,98 | 1,71 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,22 | 2,65 | 2,41 | 2,18 | 1,92 | 1,65 | 1,31 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,33 | 2,86 | 2,62 | 2,38 | 2,13 | 1,88 | 1,59 | 1,20 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,44 | 3,05 | 2,80 | 2,56 | 2,32 | 2,07 | 1,80 | 1,49 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,55 | 3,23 | 2,99 | 2,74 | 2,49 | 2,25 | 1,98 | 1,71 | 1,36 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,66 | 3,43 | 3,18 | 2,93 | 2,68 | 2,43 | 2,17 | 1,91 | 1,61 | 1,21 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,77 | 3,62 | 3,36 | 3,11 | 2,86 | 2,61 | 2,35 | 2,09 | 1,80 | 1,49 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,88 | 3,81 | 3,54 | 3,29 | 3,03 | 2,78 | 2,51 | 2,26 | 1,98 | 1,69 | 1,32 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,99 | 3,98 | 3,71 | 3,46 | 3,19 | 2,94 | 2,67 | 2,41 | 2,14 | 1,86 | 1,54 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,10 | 4,17 | 3,90 | 3,63 | 3,36 | 3,10 | 2,84 | 2,58 | 2,30 | 2,03 | 1,73 | 1,38 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,21 | 4,35 | 4,07 | 3,80 | 3,53 | 3,26 | 2,99 | 2,73 | 2,46 | 2,18 | 1,89 | 1,58 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,32 | 4,54 | 4,25 | 3,98 | 3,70 | 3,43 | 3,15 | 2,89 | 2,61 | 2,34 | 2,05 | 1,75 | 1,39 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,43 | 4,71 | 4,42 | 4,14 | 3,86 | 3,58 | 3,30 | 3,03 | 2,76 | 2,48 | 2,20 | 1,91 | 1,58 | 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | P/S | 1,9 | 1,85 | 1,8 | 1,75 | 1,7 | 1,65 | 1,6 | 1,55 | 1,5 | 1,45 | 1,4 | 1,35 | 1,3 | | \ | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,43 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,57 | 1,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,71 | 1,64 | 1,17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,85 | 1,83 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,99 | 2,00 | 1,66 | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,13 | 2,17 | 1,84 | 1,48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,27 | 2,32 | 2,00 | 1,66 | 1,18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,41 | 2,47 | 2,16 | 1,83 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,55 | 2,63 | 2,32 | 2,00 | 1,64 | 1,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,69 | 2,78 | 2,46 | 2,15 | 1,80 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,83 | 2,93 | 2,61 | 2,29 | 1,96 | 1,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,97 | 3,06 | 2,74 | 2,42 | 2,09 | 1,74 | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6,11 | 3,20 | 2,87 | 2,56 | 2,22 | 1,88 | 1,47 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6,25 | 3,34 | 3,01 | 2,69 | 2,36 | 2,02 | 1,64 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6,39 | 3,49 | 3,15 | 2,83 | 2,49 | 2,16 | 1,79 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6,53 | 3,62 | 3,28 | 2,95 | 2,61 | 2,28 | 1,92 | 1,52 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6,67 | 3,75 | 3,40 | 3,07 | 2,73 | 2,40 | 2,04 | 1,67 | 1,00 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6,81 | 3,89 | 3,54 | 3,20 | 2,86 | 2,52 | 2,17 | 1,80 | 1,34 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 6,95 | 4,03 | 3,67 | 3,33 | 2,99 | 2,65 | 2,29 | 1,94 | 1,51 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7,09 | 4,15 | 3,79 | 3,44 | 3,09 | 2,75 | 2,40 | 2,04 | 1,64 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7,23 | 4,30 | 3,93 | 3,59 | 3,23 | 2,88 | 2,53 | 2,17 | 1,78 | 1,31 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7,37 | 4,43 | 4,05 | 3,70 | 3,34 | 2,99 | 2,63 | 2,28 | 1,90 | 1,46 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7,51 | 4,56 | 4,18 | 3,82 | 3,45 | 3,11 | 2,74 | 2,39 | 2,01 | 1,60 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7,65 | 4,70 | 4,31 | 3,95 | 3,57 | 3,22 | 2,85 | 2,50 | 2,12 | 1,73 | 1,15 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7,79 | 4,84 | 4,44 | 4,08 | 3,70 | 3,34 | 2,97 | 2,61 | 2,23 | 1,85 | 1,36 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 7,93 | 4,95 | 4,55 | 4,18 | 3,79 | 3,43 | 3,06 | 2,70 | 2,32 | 1,94 | 1,48 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8,07 | 5,10 | 4,69 | 4,31 | 3,92 | 3,56 | 3,18 | 2,82 | 2,44 | 2,06 | 1,63 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8,21 | 5,21 | 4,80 | 4,42 | 4,03 | 3,65 | 3,27 | 2,91 | 2,53 | 2,15 | 1,73 | 1,15 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8,35 | 5,33 | 4,92 | 4,53 | 4,13 | 3,75 | 3,37 | 3,00 | 2,62 | 2,24 | 1,83 | 1,33 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8,49 | 5,50 | 5,08 | 4,68 | 4,27 | 3,89 | 3,50 | 3,13 | 2,74 | 2,36 | 1,96 | 1,51 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8,63 | 5,63 | 5,20 | 4,80 | 4,38 | 4,00 | 3,60 | 3,23 | 2,83 | 2,46 | 2,05 | 1,62 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8,77 | 5,76 | 5,32 | 4,92 | 4,50 | 4,11 | 3,71 | 3,33 | 2,93 | 2,55 | 2,15 | 1,73 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 8,91 | 5,85 | 5,41 | 5,00 | 4,58 | 4,18 | 3,78 | 3,39 | 3,00 | 2,62 | 2,21 | 1,80 | 1,23 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 9,05 | 5,99 | 5,54 | 5,13 | 4,70 | 4,30 | 3,89 | 3,50 | 3,10 | 2,72 | 2,31 | 1,90 | 1,40 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 9,19 | 6,14 | 5,68 | 5,26 | 4,82 | 4,42 | 4,00 | 3,61 | 3,20 | 2,82 | 2,41 | 2,01 | 1,53 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 9,33 | 6,29 | 5,82 | 5,39 | 4,95 | 4,54 | 4,12 | 3,72 | 3,31 | 2,92 | 2,51 | 2,11 | 1,65 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 9,47 | 6,39 | 5,92 | 5,49 | 5,04 | 4,62 | 4,20 | 3,80 | 3,38 | 2,99 | 2,58 | 2,18 | 1,73 | 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | P/S | 1,3 | 1,25 | 1,2 | 1,15 | 1,1 | 1,05 | 1 | 0,95 | 0,9 | 0,85 | 0,8 | 0,75 | 0,7 | | \ | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 9,47 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 10,15 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 10,83 | 2,09 | 1,58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 11,52 | 2,46 | 1,98 | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 12,20 | 2,80 | 2,33 | 1,86 | 1,19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 12,88 | 3,13 | 2,65 | 2,19 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 13,56 | 3,44 | 2,95 | 2,48 | 1,96 | 1,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 14,24 | 3,77 | 3,26 | 2,78 | 2,27 | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 14,92 | 4,07 | 3,55 | 3,06 | 2,54 | 2,03 | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 15,61 | 4,33 | 3,79 | 3,29 | 2,76 | 2,26 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 16,29 | 4,68 | 4,12 | 3,60 | 3,06 | 2,55 | 1,98 | 1,33 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 16,97 | 4,99 | 4,40 | 3,87 | 3,31 | 2,79 | 2,23 | 1,65 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 17,65 | 5,24 | 4,63 | 4,08 | 3,51 | 2,98 | 2,42 | 1,86 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 18,33 | 5,59 | 4,96 | 4,39 | 3,80 | 3,26 | 2,68 | 2,13 | 1,45 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 19,01 | 5,88 | 5,23 | 4,64 | 4,03 | 3,47 | 2,89 | 2,33 | 1,69 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 19,70 | 6,18 | 5,51 | 4,91 | 4,28 | 3,71 | 3,11 | 2,55 | 1,92 | 1,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 20,38 | 6,40 | 5,71 | 5,09 | 4,45 | 3,87 | 3,26 | 2,69 | 2,07 | 1,37 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 21,06 | 6,75 | 6,03 | 5,39 | 4,73 | 4,13 | 3,50 | 2,92 | 2,30 | 1,66 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 21,74 | 6,99 | 6,26 | 5,61 | 4,92 | 4,31 | 3,67 | 3,08 | 2,45 | 1,83 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 22,42 | 7,39 | 6,62 | 5,94 | 5,23 | 4,60 | 3,94 | 3,33 | 2,70 | 2,08 | 1,27 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 23,10 | 7,67 | 6,88 | 6,19 | 5,46 | 4,81 | 4,13 | 3,51 | 2,86 | 2,25 | 1,51 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 23,79 | 7,96 | 7,15 | 6,44 | 5,69 | 5,02 | 4,33 | 3,70 | 3,04 | 2,42 | 1,71 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 24,47 | 8,28 | 7,44 | 6,71 | 5,94 | 5,26 | 4,54 | 3,90 | 3,22 | 2,60 | 1,90 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 25,15 | 8,44 | 7,60 | 6,85 | 6,07 | 5,38 | 4,65 | 4,00 | 3,32 | 2,69 | 2,00 | 1,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 25,83 | 8,79 | 7,91 | 7,15 | 6,34 | 5,63 | 4,88 | 4,21 | 3,51 | 2,88 | 2,18 | 1,43 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 26,51 | 9,16 | 8,25 | 7,47 | 6,63 | 5,90 | 5,12 | 4,44 | 3,72 | 3,07 | 2,38 | 1,67 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 27,19 | 9,35 | 8,43 | 7,63 | 6,78 | 6,04 | 5,25 | 4,56 | 3,83 | 3,18 | 2,47 | 1,78 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 27,88 | 9,76 | 8,80 | 7,98 | 7,10 | 6,33 | 5,52 | 4,81 | 4,06 | 3,39 | 2,67 | 1,99 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 28,56 | 9,97 | 9,00 | 8,16 | 7,27 | 6,49 | 5,66 | 4,94 | 4,18 | 3,50 | 2,78 | 2,09 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 29,24 | 10,19 | 9,20 | 8,35 | 7,44 | 6,65 | 5,81 | 5,08 | 4,30 | 3,61 | 2,88 | 2,20 | 1,31 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 29,92 | 10,66 | 9,63 | 8,75 | 7,81 | 6,99 | 6,12 | 5,36 | 4,56 | 3,85 | 3,11 | 2,42 | 1,60 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 30,60 | 10,91 | 9,86 | 8,97 | 8,00 | 7,17 | 6,28 | 5,51 | 4,70 | 3,98 | 3,22 | 2,53 | 1,73 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 31,28 | 11,17 | 10,10 | 9,19 | 8,20 | 7,35 | 6,45 | 5,67 | 4,84 | 4,11 | 3,34 | 2,64 | 1,85 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 31,97 | 11,43 | 10,34 | 9,41 | 8,41 | 7,55 | 6,63 | 5,83 | 4,98 | 4,24 | 3,46 | 2,76 | 1,97 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 32,65 | 11,71 | 10,60 | 9,65 | 8,63 | 7,75 | 6,81 | 6,00 | 5,14 | 4,38 | 3,59 | 2,88 | 2,09 | 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | P/S | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | | \ | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 32,65 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 34,65 | 1,66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 36,65 | 1,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 38,65 | 2,36 | 1,36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 40,65 | 2,65 | 1,73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 42,65 | 2,80 | 1,89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 44,65 | 3,12 | 2,21 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 46,65 | 3,48 | 2,54 | 1,62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 48,65 | 3,67 | 2,71 | 1,81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 50,65 | 3,87 | 2,89 | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 52,65 | 4,30 | 3,28 | 2,38 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 54,65 | 4,54 | 3,49 | 2,58 | 1,44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 56,65 | 4,79 | 3,71 | 2,78 | 1,69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 58,65 | 5,06 | 3,95 | 3,00 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 60,65 | 5,35 | 4,20 | 3,23 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 62,65 | 5,35 | 4,20 | 3,23 | 2,14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 64,65 | 5,66 | 4,47 | 3,47 | 2,37 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 66,65 | 6,00 | 4,76 | 3,73 | 2,61 | 1,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 68,65 | 6,36 | 5,07 | 4,01 | 2,85 | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 70,65 | 6,36 | 5,07 | 4,01 | 2,85 | 1,79 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 72,65 | 6,76 | 5,41 | 4,31 | 3,12 | 2,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 74,65 | 7,19 | 5,78 | 4,64 | 3,40 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 76,65 | 7,19 | 5,78 | 4,64 | 3,40 | 2,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 78,65 | 7,67 | 6,18 | 5,00 | 3,71 | 2,62 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 80,65 | 7,67 | 6,18 | 5,00 | 3,71 | 2,62 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 82,65 | 8,19 | 6,63 | 5,39 | 4,04 | 2,92 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 84,65 | 8,19 | 6,63 | 5,39 | 4,04 | 2,92 | 1,57 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 86,65 | 8,77 | 7,12 | 5,83 | 4,40 | 3,25 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 88,65 | 8,77 | 7,12 | 5,83 | 4,40 | 3,25 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 90,65 | 8,77 | 7,12 | 5,83 | 4,40 | 3,25 | 1,92 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 92,65 | 9,42 | 7,67 | 6,31 | 4,81 | 3,60 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 94,65 | 9,42 | 7,67 | 6,31 | 4,81 | 3,60 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 96,65 | 9,42 | 7,67 | 6,31 | 4,81 | 3,60 | 2,25 | - | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 98,65 | 10,15 | 8,28 | 6,85 | 5,26 | 4,00 | 2,60 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 100,65 | 10,15 | 8,28 | 6,85 | 5,26 | 4,00 | 2,60 | 1,00 | - | - | - | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | P/S | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | | \ | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 105,22 | 10,98 | 8,97 | 7,47 | 5,76 | 4,44 | 2,98 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 109,79 | 10,98 | 8,97 | 7,47 | 5,76 | 4,44 | 2,98 | 1,67 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 114,35 | 11,92 | 9,76 | 8,16 | 6,33 | 4,94 | 3,39 | 2,09 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 118,92 | 13,00 | 10,66 | 8,97 | 6,99 | 5,51 | 3,85 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 123,49 | 13,00 | 10,66 | 8,97 | 6,99 | 5,51 | 3,85 | 2,53 | - | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 128,06 | 14,26 | 11,71 | 9,90 | 7,75 | 6,17 | 4,38 | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 132,63 | 14,26 | 11,71 | 9,90 | 7,75 | 6,17 | 4,38 | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 137,20 | 14,26 | 11,71 | 9,90 | 7,75 | 6,17 | 4,38 | 3,00 | 1,00 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 141,76 | 15,75 | 12,94 | 11,00 | 8,64 | 6,95 | 5,00 | 3,54 | 1,80 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 146,33 | 15,75 | 12,94 | 11,00 | 8,64 | 6,95 | 5,00 | 3,54 | 1,80 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 150,90 | 15,75 | 12,94 | 11,00 | 8,64 | 6,95 | 5,00 | 3,54 | 1,80 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 155,47 | 17,54 | 14,42 | 12,32 | 9,70 | 7,87 | 5,73 | 4,16 | 2,36 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 160,04 | 17,54 | 14,42 | 12,32 | 9,70 | 7,87 | 5,73 | 4,16 | 2,36 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 164,60 | 17,54 | 14,42 | 12,32 | 9,70 | 7,87 | 5,73 | 4,16 | 2,36 | - | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 169,17 | 19,73 | 16,21 | 13,93 | 10,99 | 9,00 | 6,61 | 4,91 | 2,96 | 1,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 173,74 | 19,73 | 16,21 | 13,93 | 10,99 | 9,00 | 6,61 | 4,91 | 2,96 | 1,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 178,31 | 19,73 | 16,21 | 13,93 | 10,99 | 9,00 | 6,61 | 4,91 | 2,96 | 1,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 182,88 | 19,73 | 16,21 | 13,93 | 10,99 | 9,00 | 6,61 | 4,91 | 2,96 | 1,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 187,45 | 19,73 | 16,21 | 13,93 | 10,99 | 9,00 | 6,61 | 4,91 | 2,96 | 1,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 192,01 | 22,46 | 18,43 | 15,94 | 12,59 | 10,40 | 7,69 | 5,83 | 3,67 | 2,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 196,58 | 22,46 | 18,43 | 15,94 | 12,59 | 10,40 | 7,69 | 5,83 | 3,67 | 2,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 201,15 | 22,46 | 18,43 | 15,94 | 12,59 | 10,40 | 7,69 | 5,83 | 3,67 | 2,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 205,72 | 22,46 | 18,43 | 15,94 | 12,59 | 10,40 | 7,69 | 5,83 | 3,67 | 2,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 210,29 | 22,46 | 18,43 | 15,94 | 12,59 | 10,40 | 7,69 | 5,83 | 3,67 | 2,00 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 214,86 | 25,96 | 21,26 | 18,52 | 14,62 | 12,20 | 9,06 | 7,00 | 4,54 | 2,78 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 219,42 | 25,96 | 21,26 | 18,52 | 14,62 | 12,20 | 9,06 | 7,00 | 4,54 | 2,78 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 223,99 | 25,96 | 21,26 | 18,52 | 14,62 | 12,20 | 9,06 | 7,00 | 4,54 | 2,78 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 228,56 | 25,96 | 21,26 | 18,52 | 14,62 | 12,20 | 9,06 | 7,00 | 4,54 | 2,78 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 233,13 | 25,96 | 21,26 | 18,52 | 14,62 | 12,20 | 9,06 | 7,00 | 4,54 | 2,78 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 237,70 | 25,96 | 21,26 | 18,52 | 14,62 | 12,20 | 9,06 | 7,00 | 4,54 | 2,78 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 242,26 | 25,96 | 21,26 | 18,52 | 14,62 | 12,20 | 9,06 | 7,00 | 4,54 | 2,78 | - | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 246,83 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 251,40 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 255,97 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 260,54 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 265,11 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 269,67 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 274,24 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 278,81 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 283,38 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 287,95 | 30,63 | 25,00 | 21,95 | 17,30 | 14,60 | 10,87 | 8,55 | 5,66 | 3,73 | 1,00 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 292,51 | 37,17 | 30,16 | 26,76 | 21,00 | 17,94 | 13,35 | 10,71 | 7,19 | 5,00 | 2,33 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 297,08 | 37,17 | 30,16 | 26,76 | 21,00 | 17,94 | 13,35 | 10,71 | 7,19 | 5,00 | 2,33 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 301,65 | 37,17 | 30,16 | 26,76 | 21,00 | 17,94 | 13,35 | 10,71 | 7,19 | 5,00 | 2,33 | - | - | - | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Продовження таблиці 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | P/S | 0,7 | 0,65 | 0,6 | 0,55 | 0,5 | 0,45 | 0,4 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | | \ | | | | | | | | | | | | | | | S | | | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 331,84 | 37,17 | 30,16 | 26,76 | 21,00 | 17,94 | 13,35 | 10,71 | 7,19 | 5,00 | 2,33 | - | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 362,04 | 46,98 | 37,74 | 33,97 | 26,43 | 22,96 | 17,00 | 13,93 | 9,42 | 6,85 | 3,60 | 1,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 392,23 | 46,98 | 37,74 | 33,97 | 26,43 | 22,96 | 17,00 | 13,93 | 9,42 | 6,85 | 3,60 | 1,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 422,43 | 46,98 | 37,74 | 33,97 | 26,43 | 22,96 | 17,00 | 13,93 | 9,42 | 6,85 | 3,60 | 1,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 452,62 | 46,98 | 37,74 | 33,97 | 26,43 | 22,96 | 17,00 | 13,93 | 9,42 | 6,85 | 3,60 | 1,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 482,82 | 63,32 | 49,98 | 45,98 | 35,20 | 31,30 | 22,88 | 19,28 | 13,00 | 9,90 | 5,51 | 3,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 513,01 | 63,32 | 49,98 | 45,98 | 35,20 | 31,30 | 22,88 | 19,28 | 13,00 | 9,90 | 5,51 | 3,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 543,20 | 63,32 | 49,98 | 45,98 | 35,20 | 31,30 | 22,88 | 19,28 | 13,00 | 9,90 | 5,51 | 3,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 573,40 | 63,32 | 49,98 | 45,98 | 35,20 | 31,30 | 22,88 | 19,28 | 13,00 | 9,90 | 5,51 | 3,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 603,59 | 63,32 | 49,98 | 45,98 | 35,20 | 31,30 | 22,88 | 19,28 | 13,00 | 9,90 | 5,51 | 3,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 633,79 | 63,32 | 49,98 | 45,98 | 35,20 | 31,30 | 22,88 | 19,28 | 13,00 | 9,90 | 5,51 | 3,00 | - | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 663,98 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 694,17 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 724,37 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 754,56 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 784,76 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 814,95 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 845,15 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 875,34 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 905,53 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 935,73 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 965,92 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 996,12 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1026,31 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1056,51 | 95,99 | 73,10 | 69,99 | 51,76 | 47,98 | 33,97 | 29,97 | 19,73 | 15,94 | 9,00 | 5,83 | 1,00 | - | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1086,70 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1116,89 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1147,09 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1177,28 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1207,48 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1237,67 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1267,86 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1298,06 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1328,25 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1358,45 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1388,64 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1418,84 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1449,03 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1479,22 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1509,42 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1539,61 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1569,81 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| |1600,00 |193,99 |133,19 |141,99 | 94,79 | 97,99 | 62,78 | 61,98 | 37,17 | 33,97 | 17,94 | 13,93 | 5,00 | 1,00 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2
ТАБЛИЦЯ ВЕЛИЧИН
параметричних характеристик
об'ємно-планувальних рішень будівель
у залежності від значень k і n
2
A = k/(4 х (k+1) х n)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | k | 1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2 | | \ | | | | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 0,0625| 0,0624| 0,0620| 0,0614| 0,0608| 0,0600| 0,0592| 0,0583| 0,0574| 0,0565| 0,0556| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,05 | 0,0595| 0,0594| 0,0590| 0,0585| 0,0579| 0,0571| 0,0564| 0,0555| 0,0547| 0,0538| 0,0529| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,10 | 0,0568| 0,0567| 0,0563| 0,0559| 0,0552| 0,0545| 0,0538| 0,0530| 0,0522| 0,0513| 0,0505| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,15 | 0,0543| 0,0542| 0,0539| 0,0534| 0,0528| 0,0522| 0,0515| 0,0507| 0,0499| 0,0491| 0,0483| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,20 | 0,0521| 0,0520| 0,0517| 0,0512| 0,0506| 0,0500| 0,0493| 0,0486| 0,0478| 0,0471| 0,0463| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,25 | 0,0500| 0,0499| 0,0496| 0,0491| 0,0486| 0,0480| 0,0473| 0,0466| 0,0459| 0,0452| 0,0444| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,30 | 0,0481| 0,0480| 0,0477| 0,0473| 0,0467| 0,0462| 0,0455| 0,0448| 0,0442| 0,0434| 0,0427| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,35 | 0,0463| 0,0462| 0,0459| 0,0455| 0,0450| 0,0444| 0,0438| 0,0432| 0,0425| 0,0418| 0,0412| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,40 | 0,0446| 0,0445| 0,0443| 0,0439| 0,0434| 0,0429| 0,0423| 0,0416| 0,0410| 0,0403| 0,0397| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,45 | 0,0431| 0,0430| 0,0427| 0,0424| 0,0419| 0,0414| 0,0408| 0,0402| 0,0396| 0,0390| 0,0383| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,50 | 0,0417| 0,0416| 0,0413| 0,0410| 0,0405| 0,0400| 0,0394| 0,0389| 0,0383| 0,0377| 0,0370| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,55 | 0,0403| 0,0402| 0,0400| 0,0396| 0,0392| 0,0387| 0,0382| 0,0376| 0,0370| 0,0364| 0,0358| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,60 | 0,0391| 0,0390| 0,0387| 0,0384| 0,0380| 0,0375| 0,0370| 0,0364| 0,0359| 0,0353| 0,0347| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,65 | 0,0379| 0,0378| 0,0376| 0,0372| 0,0368| 0,0364| 0,0359| 0,0353| 0,0348| 0,0342| 0,0337| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,70 | 0,0368| 0,0367| 0,0365| 0,0361| 0,0357| 0,0353| 0,0348| 0,0343| 0,0338| 0,0332| 0,0327| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,75 | 0,0357| 0,0356| 0,0354| 0,0351| 0,0347| 0,0343| 0,0338| 0,0333| 0,0328| 0,0323| 0,0317| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,80 | 0,0347| 0,0346| 0,0344| 0,0341| 0,0338| 0,0333| 0,0329| 0,0324| 0,0319| 0,0314| 0,0309| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,85 | 0,0338| 0,0337| 0,0335| 0,0332| 0,0328| 0,0324| 0,0320| 0,0315| 0,0310| 0,0305| 0,0300| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,90 | 0,0329| 0,0328| 0,0326| 0,0323| 0,0320| 0,0316| 0,0311| 0,0307| 0,0302| 0,0297| 0,0292| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,95 | 0,0321| 0,0320| 0,0318| 0,0315| 0,0312| 0,0308| 0,0303| 0,0299| 0,0294| 0,0290| 0,0285| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,00 | 0,0313| 0,0312| 0,0310| 0,0307| 0,0304| 0,0300| 0,0296| 0,0291| 0,0287| 0,0282| 0,0278| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,10 | 0,0298| 0,0297| 0,0295| 0,0293| 0,0289| 0,0286| 0,0282| 0,0278| 0,0273| 0,0269| 0,0265| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,20 | 0,0284| 0,0283| 0,0282| 0,0279| 0,0276| 0,0273| 0,0269| 0,0265| 0,0261| 0,0257| 0,0253| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,30 | 0,0272| 0,0271| 0,0269| 0,0267| 0,0264| 0,0261| 0,0257| 0,0253| 0,0250| 0,0246| 0,0242| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,40 | 0,0260| 0,0260| 0,0258| 0,0256| 0,0253| 0,0250| 0,0247| 0,0243| 0,0239| 0,0235| 0,0231| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,50 | 0,0250| 0,0249| 0,0248| 0,0246| 0,0243| 0,0240| 0,0237| 0,0233| 0,0230| 0,0226| 0,0222| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,60 | 0,0240| 0,0240| 0,0238| 0,0236| 0,0234| 0,0231| 0,0228| 0,0224| 0,0221| 0,0217| 0,0214| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,70 | 0,0231| 0,0231| 0,0230| 0,0228| 0,0225| 0,0222| 0,0219| 0,0216| 0,0213| 0,0209| 0,0206| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,80 | 0,0223| 0,0223| 0,0221| 0,0219| 0,0217| 0,0214| 0,0211| 0,0208| 0,0205| 0,0202| 0,0198| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,90 | 0,0216| 0,0215| 0,0214| 0,0212| 0,0210| 0,0207| 0,0204| 0,0201| 0,0198| 0,0195| 0,0192| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,00 | 0,0208| 0,0208| 0,0207| 0,0205| 0,0203| 0,0200| 0,0197| 0,0194| 0,0191| 0,0188| 0,0185| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,20 | 0,0195| 0,0195| 0,0194| 0,0192| 0,0190| 0,0188| 0,0185| 0,0182| 0,0179| 0,0177| 0,0174| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,40 | 0,0184| 0,0183| 0,0182| 0,0181| 0,0179| 0,0176| 0,0174| 0,0171| 0,0169| 0,0166| 0,0163| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,60 | 0,0174| 0,0173| 0,0172| 0,0171| 0,0169| 0,0167| 0,0164| 0,0162| 0,0159| 0,0157| 0,0154| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,80 | 0,0164| 0,0164| 0,0163| 0,0162| 0,0160| 0,0158| 0,0156| 0,0153| 0,0151| 0,0149| 0,0146| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,00 | 0,0156| 0,0156| 0,0155| 0,0154| 0,0152| 0,0150| 0,0148| 0,0146| 0,0143| 0,0141| 0,0139| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,20 | 0,0149| 0,0148| 0,0148| 0,0146| 0,0145| 0,0143| 0,0141| 0,0139| 0,0137| 0,0134| 0,0132| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,40 | 0,0142| 0,0142| 0,0141| 0,0140| 0,0138| 0,0136| 0,0134| 0,0132| 0,0130| 0,0128| 0,0126| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,60 | 0,0136| 0,0136| 0,0135| 0,0134| 0,0132| 0,0130| 0,0129| 0,0127| 0,0125| 0,0123| 0,0121| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,80 | 0,0130| 0,0130| 0,0129| 0,0128| 0,0127| 0,0125| 0,0123| 0,0121| 0,0120| 0,0118| 0,0116| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,00 | 0,0125| 0,0125| 0,0124| 0,0123| 0,0122| 0,0120| 0,0118| 0,0117| 0,0115| 0,0113| 0,0111| --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 (продовження)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | k | 2 | 2,1 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3 | | \ | | | | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 0,0556| 0,0546| 0,0537| 0,0528| 0,0519| 0,0510| 0,0502| 0,0493| 0,0485| 0,0477| 0,0469| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,05 | 0,0529| 0,0520| 0,0512| 0,0503| 0,0494| 0,0486| 0,0478| 0,0470| 0,0462| 0,0454| 0,0446| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,10 | 0,0505| 0,0497| 0,0488| 0,0480| 0,0472| 0,0464| 0,0456| 0,0448| 0,0441| 0,0433| 0,0426| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,15 | 0,0483| 0,0475| 0,0467| 0,0459| 0,0451| 0,0444| 0,0436| 0,0429| 0,0422| 0,0414| 0,0408| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,20 | 0,0463| 0,0455| 0,0448| 0,0440| 0,0433| 0,0425| 0,0418| 0,0411| 0,0404| 0,0397| 0,0391| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,25 | 0,0444| 0,0437| 0,0430| 0,0422| 0,0415| 0,0408| 0,0401| 0,0394| 0,0388| 0,0381| 0,0375| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,30 | 0,0427| 0,0420| 0,0413| 0,0406| 0,0399| 0,0392| 0,0386| 0,0379| 0,0373| 0,0367| 0,0361| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,35 | 0,0412| 0,0405| 0,0398| 0,0391| 0,0384| 0,0378| 0,0372| 0,0365| 0,0359| 0,0353| 0,0347| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,40 | 0,0397| 0,0390| 0,0384| 0,0377| 0,0371| 0,0364| 0,0358| 0,0352| 0,0346| 0,0340| 0,0335| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,45 | 0,0383| 0,0377| 0,0370| 0,0364| 0,0358| 0,0352| 0,0346| 0,0340| 0,0334| 0,0329| 0,0323| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,50 | 0,0370| 0,0364| 0,0358| 0,0352| 0,0346| 0,0340| 0,0334| 0,0329| 0,0323| 0,0318| 0,0313| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,55 | 0,0358| 0,0352| 0,0347| 0,0341| 0,0335| 0,0329| 0,0324| 0,0318| 0,0313| 0,0308| 0,0302| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,60 | 0,0347| 0,0341| 0,0336| 0,0330| 0,0324| 0,0319| 0,0313| 0,0308| 0,0303| 0,0298| 0,0293| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,65 | 0,0337| 0,0331| 0,0326| 0,0320| 0,0315| 0,0309| 0,0304| 0,0299| 0,0294| 0,0289| 0,0284| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,70 | 0,0327| 0,0321| 0,0316| 0,0311| 0,0305| 0,0300| 0,0295| 0,0290| 0,0285| 0,0280| 0,0276| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,75 | 0,0317| 0,0312| 0,0307| 0,0302| 0,0297| 0,0292| 0,0287| 0,0282| 0,0277| 0,0272| 0,0268| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,80 | 0,0309| 0,0304| 0,0298| 0,0293| 0,0288| 0,0283| 0,0279| 0,0274| 0,0269| 0,0265| 0,0260| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,85 | 0,0300| 0,0295| 0,0290| 0,0285| 0,0281| 0,0276| 0,0271| 0,0267| 0,0262| 0,0258| 0,0253| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,90 | 0,0292| 0,0288| 0,0283| 0,0278| 0,0273| 0,0269| 0,0264| 0,0260| 0,0255| 0,0251| 0,0247| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,95 | 0,0285| 0,0280| 0,0275| 0,0271| 0,0266| 0,0262| 0,0257| 0,0253| 0,0249| 0,0244| 0,0240| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,00 | 0,0278| 0,0273| 0,0269| 0,0264| 0,0260| 0,0255| 0,0251| 0,0247| 0,0242| 0,0238| 0,0234| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,10 | 0,0265| 0,0260| 0,0256| 0,0251| 0,0247| 0,0243| 0,0239| 0,0235| 0,0231| 0,0227| 0,0223| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,20 | 0,0253| 0,0248| 0,0244| 0,0240| 0,0236| 0,0232| 0,0228| 0,0224| 0,0220| 0,0217| 0,0213| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,30 | 0,0242| 0,0238| 0,0234| 0,0230| 0,0226| 0,0222| 0,0218| 0,0214| 0,0211| 0,0207| 0,0204| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,40 | 0,0231| 0,0228| 0,0224| 0,0220| 0,0216| 0,0213| 0,0209| 0,0205| 0,0202| 0,0199| 0,0195| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,50 | 0,0222| 0,0219| 0,0215| 0,0211| 0,0208| 0,0204| 0,0201| 0,0197| 0,0194| 0,0191| 0,0188| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,60 | 0,0214| 0,0210| 0,0207| 0,0203| 0,0200| 0,0196| 0,0193| 0,0190| 0,0186| 0,0183| 0,0180| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,70 | 0,0206| 0,0202| 0,0199| 0,0196| 0,0192| 0,0189| 0,0186| 0,0183| 0,0180| 0,0177| 0,0174| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,80 | 0,0198| 0,0195| 0,0192| 0,0189| 0,0185| 0,0182| 0,0179| 0,0176| 0,0173| 0,0170| 0,0167| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,90 | 0,0192| 0,0188| 0,0185| 0,0182| 0,0179| 0,0176| 0,0173| 0,0170| 0,0167| 0,0164| 0,0162| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,00 | 0,0185| 0,0182| 0,0179| 0,0176| 0,0173| 0,0170| 0,0167| 0,0164| 0,0162| 0,0159| 0,0156| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,20 | 0,0174| 0,0171| 0,0168| 0,0165| 0,0162| 0,0159| 0,0157| 0,0154| 0,0151| 0,0149| 0,0146| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,40 | 0,0163| 0,0161| 0,0158| 0,0155| 0,0153| 0,0150| 0,0148| 0,0145| 0,0143| 0,0140| 0,0138| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,60 | 0,0154| 0,0152| 0,0149| 0,0147| 0,0144| 0,0142| 0,0139| 0,0137| 0,0135| 0,0132| 0,0130| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,80 | 0,0146| 0,0144| 0,0141| 0,0139| 0,0137| 0,0134| 0,0132| 0,0130| 0,0128| 0,0125| 0,0123| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,00 | 0,0139| 0,0137| 0,0134| 0,0132| 0,0130| 0,0128| 0,0125| 0,0123| 0,0121| 0,0119| 0,0117| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,20 | 0,0132| 0,0130| 0,0128| 0,0126| 0,0124| 0,0121| 0,0119| 0,0117| 0,0115| 0,0113| 0,0112| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,40 | 0,0126| 0,0124| 0,0122| 0,0120| 0,0118| 0,0116| 0,0114| 0,0112| 0,0110| 0,0108| 0,0107| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,60 | 0,0121| 0,0119| 0,0117| 0,0115| 0,0113| 0,0111| 0,0109| 0,0107| 0,0105| 0,0104| 0,0102| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,80 | 0,0116| 0,0114| 0,0112| 0,0110| 0,0108| 0,0106| 0,0104| 0,0103| 0,0101| 0,0099| 0,0098| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,00 | 0,0111| 0,0109| 0,0107| 0,0106| 0,0104| 0,0102| 0,0100| 0,0099| 0,0097| 0,0095| 0,0094| --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 (продовження)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | k | 3 | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,8 | 4 | 4,2 | 4,4 | 4,6 | 4,8 | 5 | | \ | | | | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 0,0469| 0,0454| 0,0439| 0,0425| 0,0412| 0,0400| 0,0388| 0,0377| 0,0367| 0,0357| 0,0347| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,05 | 0,0446| 0,0432| 0,0418| 0,0405| 0,0393| 0,0381| 0,0370| 0,0359| 0,0349| 0,0340| 0,0331| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,10 | 0,0426| 0,0412| 0,0399| 0,0387| 0,0375| 0,0364| 0,0353| 0,0343| 0,0333| 0,0324| 0,0316| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,15 | 0,0408| 0,0394| 0,0382| 0,0370| 0,0359| 0,0348| 0,0338| 0,0328| 0,0319| 0,0310| 0,0302| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,20 | 0,0391| 0,0378| 0,0366| 0,0354| 0,0344| 0,0333| 0,0324| 0,0314| 0,0306| 0,0297| 0,0289| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,25 | 0,0375| 0,0363| 0,0351| 0,0340| 0,0330| 0,0320| 0,0311| 0,0302| 0,0293| 0,0285| 0,0278| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,30 | 0,0361| 0,0349| 0,0338| 0,0327| 0,0317| 0,0308| 0,0299| 0,0290| 0,0282| 0,0274| 0,0267| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,35 | 0,0347| 0,0336| 0,0325| 0,0315| 0,0305| 0,0296| 0,0288| 0,0279| 0,0272| 0,0264| 0,0257| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,40 | 0,0335| 0,0324| 0,0314| 0,0304| 0,0295| 0,0286| 0,0277| 0,0269| 0,0262| 0,0255| 0,0248| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,45 | 0,0323| 0,0313| 0,0303| 0,0293| 0,0284| 0,0276| 0,0268| 0,0260| 0,0253| 0,0246| 0,0239| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,50 | 0,0313| 0,0302| 0,0293| 0,0284| 0,0275| 0,0267| 0,0259| 0,0251| 0,0244| 0,0238| 0,0231| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,55 | 0,0302| 0,0293| 0,0283| 0,0274| 0,0266| 0,0258| 0,0251| 0,0243| 0,0237| 0,0230| 0,0224| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,60 | 0,0293| 0,0283| 0,0274| 0,0266| 0,0258| 0,0250| 0,0243| 0,0236| 0,0229| 0,0223| 0,0217| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,65 | 0,0284| 0,0275| 0,0266| 0,0258| 0,0250| 0,0242| 0,0235| 0,0229| 0,0222| 0,0216| 0,0210| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,70 | 0,0276| 0,0267| 0,0258| 0,0250| 0,0243| 0,0235| 0,0228| 0,0222| 0,0216| 0,0210| 0,0204| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,75 | 0,0268| 0,0259| 0,0251| 0,0243| 0,0236| 0,0229| 0,0222| 0,0216| 0,0210| 0,0204| 0,0198| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,80 | 0,0260| 0,0252| 0,0244| 0,0236| 0,0229| 0,0222| 0,0216| 0,0210| 0,0204| 0,0198| 0,0193| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,85 | 0,0253| 0,0245| 0,0237| 0,0230| 0,0223| 0,0216| 0,0210| 0,0204| 0,0198| 0,0193| 0,0188| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,90 | 0,0247| 0,0239| 0,0231| 0,0224| 0,0217| 0,0211| 0,0204| 0,0199| 0,0193| 0,0188| 0,0183| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,95 | 0,0240| 0,0233| 0,0225| 0,0218| 0,0211| 0,0205| 0,0199| 0,0193| 0,0188| 0,0183| 0,0178| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,00 | 0,0234| 0,0227| 0,0220| 0,0213| 0,0206| 0,0200| 0,0194| 0,0189| 0,0183| 0,0178| 0,0174| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,10 | 0,0223| 0,0216| 0,0209| 0,0203| 0,0196| 0,0190| 0,0185| 0,0180| 0,0175| 0,0170| 0,0165| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,20 | 0,0213| 0,0206| 0,0200| 0,0193| 0,0187| 0,0182| 0,0177| 0,0171| 0,0167| 0,0162| 0,0158| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,30 | 0,0204| 0,0197| 0,0191| 0,0185| 0,0179| 0,0174| 0,0169| 0,0164| 0,0159| 0,0155| 0,0151| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,40 | 0,0195| 0,0189| 0,0183| 0,0177| 0,0172| 0,0167| 0,0162| 0,0157| 0,0153| 0,0149| 0,0145| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,50 | 0,0188| 0,0181| 0,0176| 0,0170| 0,0165| 0,0160| 0,0155| 0,0151| 0,0147| 0,0143| 0,0139| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,60 | 0,0180| 0,0174| 0,0169| 0,0164| 0,0159| 0,0154| 0,0149| 0,0145| 0,0141| 0,0137| 0,0134| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,70 | 0,0174| 0,0168| 0,0163| 0,0158| 0,0153| 0,0148| 0,0144| 0,0140| 0,0136| 0,0132| 0,0129| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,80 | 0,0167| 0,0162| 0,0157| 0,0152| 0,0147| 0,0143| 0,0139| 0,0135| 0,0131| 0,0127| 0,0124| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,90 | 0,0162| 0,0156| 0,0151| 0,0147| 0,0142| 0,0138| 0,0134| 0,0130| 0,0126| 0,0123| 0,0120| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,00 | 0,0156| 0,0151| 0,0146| 0,0142| 0,0137| 0,0133| 0,0129| 0,0126| 0,0122| 0,0119| 0,0116| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,20 | 0,0146| 0,0142| 0,0137| 0,0133| 0,0129| 0,0125| 0,0121| 0,0118| 0,0115| 0,0111| 0,0109| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,40 | 0,0138| 0,0133| 0,0129| 0,0125| 0,0121| 0,0118| 0,0114| 0,0111| 0,0108| 0,0105| 0,0102| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,60 | 0,0130| 0,0126| 0,0122| 0,0118| 0,0115| 0,0111| 0,0108| 0,0105| 0,0102| 0,0099| 0,0096| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,80 | 0,0123| 0,0119| 0,0116| 0,0112| 0,0109| 0,0105| 0,0102| 0,0099| 0,0097| 0,0094| 0,0091| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,00 | 0,0117| 0,0113| 0,0110| 0,0106| 0,0103| 0,0100| 0,0097| 0,0094| 0,0092| 0,0089| 0,0087| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,20 | 0,0112| 0,0108| 0,0105| 0,0101| 0,0098| 0,0095| 0,0092| 0,0090| 0,0087| 0,0085| 0,0083| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,40 | 0,0107| 0,0103| 0,0100| 0,0097| 0,0094| 0,0091| 0,0088| 0,0086| 0,0083| 0,0081| 0,0079| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,60 | 0,0102| 0,0099| 0,0095| 0,0092| 0,0090| 0,0087| 0,0084| 0,0082| 0,0080| 0,0078| 0,0075| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,80 | 0,0098| 0,0094| 0,0091| 0,0089| 0,0086| 0,0083| 0,0081| 0,0079| 0,0076| 0,0074| 0,0072| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,00 | 0,0094| 0,0091| 0,0088| 0,0085| 0,0082| 0,0080| 0,0078| 0,0075| 0,0073| 0,0071| 0,0069| --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 (продовження)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | k | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | | \ | | | | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 0,0347| 0,0325| 0,0306| 0,0289| 0,0273| 0,0260| 0,0247| 0,0235| 0,0225| 0,0215| 0,0207| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,05 | 0,0331| 0,0310| 0,0292| 0,0275| 0,0260| 0,0247| 0,0235| 0,0224| 0,0214| 0,0205| 0,0197| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,10 | 0,0316| 0,0296| 0,0278| 0,0263| 0,0249| 0,0236| 0,0224| 0,0214| 0,0205| 0,0196| 0,0188| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,15 | 0,0302| 0,0283| 0,0266| 0,0251| 0,0238| 0,0226| 0,0215| 0,0205| 0,0196| 0,0187| 0,0180| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,20 | 0,0289| 0,0271| 0,0255| 0,0241| 0,0228| 0,0216| 0,0206| 0,0196| 0,0188| 0,0180| 0,0172| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,25 | 0,0278| 0,0260| 0,0245| 0,0231| 0,0219| 0,0208| 0,0198| 0,0188| 0,0180| 0,0172| 0,0165| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,30 | 0,0267| 0,0250| 0,0235| 0,0222| 0,0210| 0,0200| 0,0190| 0,0181| 0,0173| 0,0166| 0,0159| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,35 | 0,0257| 0,0241| 0,0227| 0,0214| 0,0203| 0,0192| 0,0183| 0,0174| 0,0167| 0,0160| 0,0153| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,40 | 0,0248| 0,0232| 0,0219| 0,0206| 0,0195| 0,0185| 0,0176| 0,0168| 0,0161| 0,0154| 0,0148| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,45 | 0,0239| 0,0224| 0,0211| 0,0199| 0,0189| 0,0179| 0,0170| 0,0162| 0,0155| 0,0149| 0,0142| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,50 | 0,0231| 0,0217| 0,0204| 0,0193| 0,0182| 0,0173| 0,0165| 0,0157| 0,0150| 0,0144| 0,0138| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,55 | 0,0224| 0,0210| 0,0197| 0,0186| 0,0176| 0,0167| 0,0159| 0,0152| 0,0145| 0,0139| 0,0133| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,60 | 0,0217| 0,0203| 0,0191| 0,0181| 0,0171| 0,0162| 0,0154| 0,0147| 0,0141| 0,0135| 0,0129| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,65 | 0,0210| 0,0197| 0,0186| 0,0175| 0,0166| 0,0157| 0,0150| 0,0143| 0,0136| 0,0131| 0,0125| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,70 | 0,0204| 0,0191| 0,0180| 0,0170| 0,0161| 0,0153| 0,0145| 0,0139| 0,0132| 0,0127| 0,0122| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,75 | 0,0198| 0,0186| 0,0175| 0,0165| 0,0156| 0,0148| 0,0141| 0,0135| 0,0129| 0,0123| 0,0118| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,80 | 0,0193| 0,0181| 0,0170| 0,0160| 0,0152| 0,0144| 0,0137| 0,0131| 0,0125| 0,0120| 0,0115| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,85 | 0,0188| 0,0176| 0,0165| 0,0156| 0,0148| 0,0140| 0,0133| 0,0127| 0,0122| 0,0116| 0,0112| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,90 | 0,0183| 0,0171| 0,0161| 0,0152| 0,0144| 0,0137| 0,0130| 0,0124| 0,0118| 0,0113| 0,0109| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,95 | 0,0178| 0,0167| 0,0157| 0,0148| 0,0140| 0,0133| 0,0127| 0,0121| 0,0115| 0,0110| 0,0106| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,00 | 0,0174| 0,0163| 0,0153| 0,0144| 0,0137| 0,0130| 0,0123| 0,0118| 0,0113| 0,0108| 0,0103| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,10 | 0,0165| 0,0155| 0,0146| 0,0138| 0,0130| 0,0124| 0,0118| 0,0112| 0,0107| 0,0103| 0,0098| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,20 | 0,0158| 0,0148| 0,0139| 0,0131| 0,0124| 0,0118| 0,0112| 0,0107| 0,0102| 0,0098| 0,0094| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,30 | 0,0151| 0,0141| 0,0133| 0,0126| 0,0119| 0,0113| 0,0107| 0,0102| 0,0098| 0,0094| 0,0090| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,40 | 0,0145| 0,0136| 0,0128| 0,0120| 0,0114| 0,0108| 0,0103| 0,0098| 0,0094| 0,0090| 0,0086| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,50 | 0,0139| 0,0130| 0,0122| 0,0116| 0,0109| 0,0104| 0,0099| 0,0094| 0,0090| 0,0086| 0,0083| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,60 | 0,0134| 0,0125| 0,0118| 0,0111| 0,0105| 0,0100| 0,0095| 0,0091| 0,0087| 0,0083| 0,0079| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,70 | 0,0129| 0,0121| 0,0113| 0,0107| 0,0101| 0,0096| 0,0091| 0,0087| 0,0083| 0,0080| 0,0077| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,80 | 0,0124| 0,0116| 0,0109| 0,0103| 0,0098| 0,0093| 0,0088| 0,0084| 0,0080| 0,0077| 0,0074| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,90 | 0,0120| 0,0112| 0,0106| 0,0100| 0,0094| 0,0089| 0,0085| 0,0081| 0,0078| 0,0074| 0,0071| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,00 | 0,0116| 0,0108| 0,0102| 0,0096| 0,0091| 0,0087| 0,0082| 0,0078| 0,0075| 0,0072| 0,0069| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,20 | 0,0109| 0,0102| 0,0096| 0,0090| 0,0085| 0,0081| 0,0077| 0,0074| 0,0070| 0,0067| 0,0065| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,40 | 0,0102| 0,0096| 0,0090| 0,0085| 0,0080| 0,0076| 0,0073| 0,0069| 0,0066| 0,0063| 0,0061| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,60 | 0,0096| 0,0090| 0,0085| 0,0080| 0,0076| 0,0072| 0,0069| 0,0065| 0,0063| 0,0060| 0,0057| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,80 | 0,0091| 0,0086| 0,0081| 0,0076| 0,0072| 0,0068| 0,0065| 0,0062| 0,0059| 0,0057| 0,0054| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,00 | 0,0087| 0,0081| 0,0077| 0,0072| 0,0068| 0,0065| 0,0062| 0,0059| 0,0056| 0,0054| 0,0052| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,20 | 0,0083| 0,0077| 0,0073| 0,0069| 0,0065| 0,0062| 0,0059| 0,0056| 0,0054| 0,0051| 0,0049| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,40 | 0,0079| 0,0074| 0,0070| 0,0066| 0,0062| 0,0059| 0,0056| 0,0054| 0,0051| 0,0049| 0,0047| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,60 | 0,0075| 0,0071| 0,0067| 0,0063| 0,0059| 0,0056| 0,0054| 0,0051| 0,0049| 0,0047| 0,0045| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,80 | 0,0072| 0,0068| 0,0064| 0,0060| 0,0057| 0,0054| 0,0051| 0,0049| 0,0047| 0,0045| 0,0043| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,00 | 0,0069| 0,0065| 0,0061| 0,0058| 0,0055| 0,0052| 0,0049| 0,0047| 0,0045| 0,0043| 0,0041| --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 (продовження)
-------------------------------------------------------------------------------------------------- | k | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | \ | | | | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1 | 0,0207| 0,0191| 0,0178| 0,0166| 0,0156| 0,0146| 0,0138| 0,0131| 0,0125| 0,0119| 0,0113| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,05 | 0,0197| 0,0182| 0,0169| 0,0158| 0,0148| 0,0140| 0,0132| 0,0125| 0,0119| 0,0113| 0,0108| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,10 | 0,0188| 0,0174| 0,0161| 0,0151| 0,0141| 0,0133| 0,0126| 0,0119| 0,0113| 0,0108| 0,0103| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,15 | 0,0180| 0,0166| 0,0154| 0,0144| 0,0135| 0,0127| 0,0120| 0,0114| 0,0108| 0,0103| 0,0099| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,20 | 0,0172| 0,0159| 0,0148| 0,0138| 0,0130| 0,0122| 0,0115| 0,0109| 0,0104| 0,0099| 0,0094| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,25 | 0,0165| 0,0153| 0,0142| 0,0133| 0,0124| 0,0117| 0,0111| 0,0105| 0,0100| 0,0095| 0,0091| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,30 | 0,0159| 0,0147| 0,0137| 0,0128| 0,0120| 0,0113| 0,0106| 0,0101| 0,0096| 0,0091| 0,0087| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,35 | 0,0153| 0,0141| 0,0131| 0,0123| 0,0115| 0,0109| 0,0103| 0,0097| 0,0092| 0,0088| 0,0084| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,40 | 0,0148| 0,0136| 0,0127| 0,0118| 0,0111| 0,0105| 0,0099| 0,0094| 0,0089| 0,0085| 0,0081| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,45 | 0,0142| 0,0132| 0,0122| 0,0114| 0,0107| 0,0101| 0,0095| 0,0090| 0,0086| 0,0082| 0,0078| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,50 | 0,0138| 0,0127| 0,0118| 0,0111| 0,0104| 0,0098| 0,0092| 0,0087| 0,0083| 0,0079| 0,0076| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,55 | 0,0133| 0,0123| 0,0115| 0,0107| 0,0100| 0,0095| 0,0089| 0,0085| 0,0080| 0,0077| 0,0073| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,60 | 0,0129| 0,0119| 0,0111| 0,0104| 0,0097| 0,0092| 0,0087| 0,0082| 0,0078| 0,0074| 0,0071| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,65 | 0,0125| 0,0116| 0,0108| 0,0100| 0,0094| 0,0089| 0,0084| 0,0079| 0,0076| 0,0072| 0,0069| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,70 | 0,0122| 0,0112| 0,0104| 0,0098| 0,0092| 0,0086| 0,0081| 0,0077| 0,0073| 0,0070| 0,0067| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,75 | 0,0118| 0,0109| 0,0101| 0,0095| 0,0089| 0,0084| 0,0079| 0,0075| 0,0071| 0,0068| 0,0065| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,80 | 0,0115| 0,0106| 0,0099| 0,0092| 0,0086| 0,0081| 0,0077| 0,0073| 0,0069| 0,0066| 0,0063| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,85 | 0,0112| 0,0103| 0,0096| 0,0090| 0,0084| 0,0079| 0,0075| 0,0071| 0,0067| 0,0064| 0,0061| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,90 | 0,0109| 0,0101| 0,0093| 0,0087| 0,0082| 0,0077| 0,0073| 0,0069| 0,0066| 0,0063| 0,0060| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 1,95 | 0,0106| 0,0098| 0,0091| 0,0085| 0,0080| 0,0075| 0,0071| 0,0067| 0,0064| 0,0061| 0,0058| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,00 | 0,0103| 0,0095| 0,0089| 0,0083| 0,0078| 0,0073| 0,0069| 0,0066| 0,0062| 0,0059| 0,0057| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,10 | 0,0098| 0,0091| 0,0085| 0,0079| 0,0074| 0,0070| 0,0066| 0,0062| 0,0059| 0,0057| 0,0054| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,20 | 0,0094| 0,0087| 0,0081| 0,0075| 0,0071| 0,0067| 0,0063| 0,0060| 0,0057| 0,0054| 0,0052| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,30 | 0,0090| 0,0083| 0,0077| 0,0072| 0,0068| 0,0064| 0,0060| 0,0057| 0,0054| 0,0052| 0,0049| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,40 | 0,0086| 0,0080| 0,0074| 0,0069| 0,0065| 0,0061| 0,0058| 0,0055| 0,0052| 0,0049| 0,0047| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,50 | 0,0083| 0,0076| 0,0071| 0,0066| 0,0062| 0,0059| 0,0055| 0,0052| 0,0050| 0,0048| 0,0045| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,60 | 0,0079| 0,0073| 0,0068| 0,0064| 0,0060| 0,0056| 0,0053| 0,0050| 0,0048| 0,0046| 0,0044| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,70 | 0,0077| 0,0071| 0,0066| 0,0061| 0,0058| 0,0054| 0,0051| 0,0049| 0,0046| 0,0044| 0,0042| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,80 | 0,0074| 0,0068| 0,0063| 0,0059| 0,0056| 0,0052| 0,0049| 0,0047| 0,0045| 0,0042| 0,0040| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 2,90 | 0,0071| 0,0066| 0,0061| 0,0057| 0,0054| 0,0051| 0,0048| 0,0045| 0,0043| 0,0041| 0,0039| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,00 | 0,0069| 0,0064| 0,0059| 0,0055| 0,0052| 0,0049| 0,0046| 0,0044| 0,0042| 0,0040| 0,0038| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,20 | 0,0065| 0,0060| 0,0055| 0,0052| 0,0049| 0,0046| 0,0043| 0,0041| 0,0039| 0,0037| 0,0035| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,40 | 0,0061| 0,0056| 0,0052| 0,0049| 0,0046| 0,0043| 0,0041| 0,0039| 0,0037| 0,0035| 0,0033| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,60 | 0,0057| 0,0053| 0,0049| 0,0046| 0,0043| 0,0041| 0,0038| 0,0036| 0,0035| 0,0033| 0,0031| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 3,80 | 0,0054| 0,0050| 0,0047| 0,0044| 0,0041| 0,0039| 0,0036| 0,0035| 0,0033| 0,0031| 0,0030| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,00 | 0,0052| 0,0048| 0,0044| 0,0041| 0,0039| 0,0037| 0,0035| 0,0033| 0,0031| 0,0030| 0,0028| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,20 | 0,0049| 0,0045| 0,0042| 0,0039| 0,0037| 0,0035| 0,0033| 0,0031| 0,0030| 0,0028| 0,0027| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,40 | 0,0047| 0,0043| 0,0040| 0,0038| 0,0035| 0,0033| 0,0031| 0,0030| 0,0028| 0,0027| 0,0026| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,60 | 0,0045| 0,0042| 0,0039| 0,0036| 0,0034| 0,0032| 0,0030| 0,0029| 0,0027| 0,0026| 0,0025| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 4,80 | 0,0043| 0,0040| 0,0037| 0,0035| 0,0032| 0,0031| 0,0029| 0,0027| 0,0026| 0,0025| 0,0024| |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------| | 5,00 | 0,0041| 0,0038| 0,0036| 0,0033| 0,0031| 0,0029| 0,0028| 0,0026| 0,0025| 0,0024| 0,0023| --------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 (продовження)
----------------------------------------------------------------------------------- | k | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | | \ | | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1 | 0,0113| 0,0104| 0,0096| 0,0089| 0,0083| 0,0078| 0,0073| 0,0069| 0,0066 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,05 | 0,0108| 0,0099| 0,0091| 0,0085| 0,0079| 0,0074| 0,0070| 0,0066| 0,0063 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,10 | 0,0103| 0,0095| 0,0087| 0,0081| 0,0076| 0,0071| 0,0067| 0,0063| 0,0060 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,15 | 0,0099| 0,0090| 0,0083| 0,0078| 0,0072| 0,0068| 0,0064| 0,0060| 0,0057 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,20 | 0,0094| 0,0087| 0,0080| 0,0074| 0,0069| 0,0065| 0,0061| 0,0058| 0,0055 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,25 | 0,0091| 0,0083| 0,0077| 0,0071| 0,0067| 0,0062| 0,0059| 0,0056| 0,0053 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,30 | 0,0087| 0,0080| 0,0074| 0,0069| 0,0064| 0,0060| 0,0057| 0,0053| 0,0051 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,35 | 0,0084| 0,0077| 0,0071| 0,0066| 0,0062| 0,0058| 0,0054| 0,0051| 0,0049 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,40 | 0,0081| 0,0074| 0,0069| 0,0064| 0,0059| 0,0056| 0,0052| 0,0050| 0,0047 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,45 | 0,0078| 0,0072| 0,0066| 0,0061| 0,0057| 0,0054| 0,0051| 0,0048| 0,0045 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,50 | 0,0076| 0,0069| 0,0064| 0,0059| 0,0055| 0,0052| 0,0049| 0,0046| 0,0044 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,55 | 0,0073| 0,0067| 0,0062| 0,0058| 0,0054| 0,0050| 0,0047| 0,0045| 0,0042 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,60 | 0,0071| 0,0065| 0,0060| 0,0056| 0,0052| 0,0049| 0,0046| 0,0043| 0,0041 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,65 | 0,0069| 0,0063| 0,0058| 0,0054| 0,0050| 0,0047| 0,0045| 0,0042| 0,0040 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,70 | 0,0067| 0,0061| 0,0056| 0,0052| 0,0049| 0,0046| 0,0043| 0,0041| 0,0039 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,75 | 0,0065| 0,0059| 0,0055| 0,0051| 0,0048| 0,0045| 0,0042| 0,0040| 0,0038 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,80 | 0,0063| 0,0058| 0,0053| 0,0050| 0,0046| 0,0043| 0,0041| 0,0039| 0,0037 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,85 | 0,0061| 0,0056| 0,0052| 0,0048| 0,0045| 0,0042| 0,0040| 0,0038| 0,0036 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,90 | 0,0060| 0,0055| 0,0051| 0,0047| 0,0044| 0,0041| 0,0039| 0,0037| 0,0035 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 1,95 | 0,0058| 0,0053| 0,0049| 0,0046| 0,0043| 0,0040| 0,0038| 0,0036| 0,0034 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,00 | 0,0057| 0,0052| 0,0048| 0,0045| 0,0042| 0,0039| 0,0037| 0,0035| 0,0033 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,10 | 0,0054| 0,0050| 0,0046| 0,0042| 0,0040| 0,0037| 0,0035| 0,0033| 0,0031 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,20 | 0,0052| 0,0047| 0,0044| 0,0041| 0,0038| 0,0035| 0,0033| 0,0032| 0,0030 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,30 | 0,0049| 0,0045| 0,0042| 0,0039| 0,0036| 0,0034| 0,0032| 0,0030| 0,0029 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,40 | 0,0047| 0,0043| 0,0040| 0,0037| 0,0035| 0,0033| 0,0031| 0,0029| 0,0027 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,50 | 0,0045| 0,0042| 0,0038| 0,0036| 0,0033| 0,0031| 0,0029| 0,0028| 0,0026 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,60 | 0,0044| 0,0040| 0,0037| 0,0034| 0,0032| 0,0030| 0,0028| 0,0027| 0,0025 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,70 | 0,0042| 0,0039| 0,0036| 0,0033| 0,0031| 0,0029| 0,0027| 0,0026| 0,0024 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,80 | 0,0040| 0,0037| 0,0034| 0,0032| 0,0030| 0,0028| 0,0026| 0,0025| 0,0023 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 2,90 | 0,0039| 0,0036| 0,0033| 0,0031| 0,0029| 0,0027| 0,0025| 0,0024| 0,0023 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 3,00 | 0,0038| 0,0035| 0,0032| 0,0030| 0,0028| 0,0026| 0,0024| 0,0023| 0,0022 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 3,20 | 0,0035| 0,0032| 0,0030| 0,0028| 0,0026| 0,0024| 0,0023| 0,0022| 0,0021 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 3,40 | 0,0033| 0,0031| 0,0028| 0,0026| 0,0024| 0,0023| 0,0022| 0,0020| 0,0019 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 3,60 | 0,0031| 0,0029| 0,0027| 0,0025| 0,0023| 0,0022| 0,0020| 0,0019| 0,0018 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 3,80 | 0,0030| 0,0027| 0,0025| 0,0023| 0,0022| 0,0021| 0,0019| 0,0018| 0,0017 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 4,00 | 0,0028| 0,0026| 0,0024| 0,0022| 0,0021| 0,0020| 0,0018| 0,0017| 0,0016 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 4,20 | 0,0027| 0,0025| 0,0023| 0,0021| 0,0020| 0,0019| 0,0017| 0,0017| 0,0016 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 4,40 | 0,0026| 0,0024| 0,0022| 0,0020| 0,0019| 0,0018| 0,0017| 0,0016| 0,0015 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 4,60 | 0,0025| 0,0023| 0,0021| 0,0019| 0,0018| 0,0017| 0,0016| 0,0015| 0,0014 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 4,80 | 0,0024| 0,0022| 0,0020| 0,0019| 0,0017| 0,0016| 0,0015| 0,0014| 0,0014 | |--------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+-------+--------| | 5,00 | 0,0023| 0,0021| 0,0019| 0,0018| 0,0017| 0,0016| 0,0015| 0,0014| 0,0013 | -----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 (продовження)
---------------------------------------------------------------------------------- | k | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | | \ | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 0,0066 | 0,0062 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0050 | 0,0048 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,05 | 0,0063 | 0,0059 | 0,0057 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0050 | 0,0048 | 0,0046 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,10 | 0,0060 | 0,0057 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0049 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0044 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,15 | 0,0057 | 0,0054 | 0,0052 | 0,0049 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0043 | 0,0042 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,20 | 0,0055 | 0,0052 | 0,0050 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0040 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,25 | 0,0053 | 0,0050 | 0,0048 | 0,0045 | 0,0043 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0038 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,30 | 0,0051 | 0,0048 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0038 | 0,0037 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,35 | 0,0049 | 0,0046 | 0,0044 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0039 | 0,0037 | 0,0036 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,40 | 0,0047 | 0,0045 | 0,0042 | 0,0041 | 0,0039 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0034 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,45 | 0,0045 | 0,0043 | 0,0041 | 0,0039 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0034 | 0,0033 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,50 | 0,0044 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0038 | 0,0036 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0032 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,55 | 0,0042 | 0,0040 | 0,0038 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0031 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,60 | 0,0041 | 0,0039 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0030 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,65 | 0,0040 | 0,0038 | 0,0036 | 0,0034 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0029 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,70 | 0,0039 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0028 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,75 | 0,0038 | 0,0036 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0027 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,80 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,85 | 0,0036 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,90 | 0,0035 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,95 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,00 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,10 | 0,0031 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,20 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,30 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,40 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,50 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,60 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,70 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,80 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,90 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,00 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,20 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,40 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,60 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,80 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,00 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,20 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,40 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,60 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,80 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 5,00 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | ----------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 2 (продовження)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | k | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | | \ | | | | | | | | | | | | |n | | | | | | | | | | | | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 0,0048 | 0,0044 | 0,0040 | 0,0037 | 0,0035 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,05 | 0,0046 | 0,0042 | 0,0038 | 0,0036 | 0,0033 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0023 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,10 | 0,0044 | 0,0040 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0022 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,15 | 0,0042 | 0,0038 | 0,0035 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0021 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,20 | 0,0040 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,25 | 0,0038 | 0,0035 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,30 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,35 | 0,0036 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,40 | 0,0034 | 0,0031 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0018 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,45 | 0,0033 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,50 | 0,0032 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,55 | 0,0031 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,60 | 0,0030 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,65 | 0,0029 | 0,0027 | 0,0024 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,70 | 0,0028 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,75 | 0,0027 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,80 | 0,0027 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,85 | 0,0026 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,90 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1,95 | 0,0025 | 0,0022 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0013 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,00 | 0,0024 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,10 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,20 | 0,0022 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,30 | 0,0021 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,40 | 0,0020 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,50 | 0,0019 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,60 | 0,0018 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,70 | 0,0018 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,80 | 0,0017 | 0,0016 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2,90 | 0,0017 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,00 | 0,0016 | 0,0015 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,20 | 0,0015 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,40 | 0,0014 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,60 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3,80 | 0,0013 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,00 | 0,0012 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,20 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,40 | 0,0011 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,60 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 4,80 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | |--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 5,00 | 0,0010 | 0,0009 | 0,0008 | 0,0007 | 0,0007 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0006 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0005 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
параметричних характеристик об'єктів-аналогів (типів)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | n | k | A | A | A | Номер типів, матеріали стін | |з/п| | | а | max | min | | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 1 | 1,00 | 1,00 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0521 |1-2 (3). З цегли керамічної повнотілої, зовнішні | | | | | | | |та внутрішні товщ. 51 см, ззовні під розшивку швів | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 2 | 1,00 | 1,00 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0521 |1-20 (31). З саману в 1,5 цеглини на глиняному | | | | | | | |розчині, обштукатурені з двох боків глиною | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 3 | 1,00 | 1,03 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0521 |1-3 (4). Цегляні товщ. 38 см, обштукатурені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 4 | 1,00 | 1,03 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0521 |1-5 (6). Цегляні системи Герарда (Попова, Власова), | | | | | | | |товщ. 40 см, обштукатурені з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 5 | 1,00 | 1,03 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0521 |1-6 (8). З пісковику (буту), товщ. 60 см на глиняному | | | | | | | |розчині, обштукатурені та побілені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 6 | 1,00 | 1,04 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0521 |1-4 (5). Цегляні товщ. 51 см, під розшивку швів | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 7 | 1,00 | 1,09 | 0,0624 | 0,0625 | 0,0521 |1-13 (18). Дерев'яні, рублені з пластин, з | | | | | | | |обклинцюванням, обштукатурені глиняним розчином | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 8 | 1,00 | 1,13 | 0,0623 | 0,0625 | 0,0519 |1-9 (12). З гранульованого шлаку набивні, товщ. 40 см, | | | | | | | |обштукатурені з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| | 9 | 1,00 | 1,17 | 0,0621 | 0,0625 | 0,0518 |1-10 (13). З черепашнику, товщ. 44 см, обштукатурені з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |10 | 1,00 | 1,21 | 0,0619 | 0,0625 | 0,0516 |1-16 (24). Дерев'яні, каркасні, обшивні з двох боків, | | | | | | | |з засипкою шлаком, обштукатурені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |11 | 1,00 | 1,21 | 0,0619 | 0,0625 | 0,0516 |1-12 (16). Дерев'яні, рублені з брусів, обконопачені, | | | | | | | |з обпланкуванням, обмазуванням ззовні глиною, всередині обштукатурені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |12 | 1,00 | 1,21 | 0,0619 | 0,0625 | 0,0516 |1-18 (28). З обаполу, з обклинцюванням, обштукатурені глиняним розчином| |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |13 | 1,00 | 1,36 | 0,0610 | 0,0625 | 0,0508 |1-7 (9). Зі шлакоблоків зовнішні та внутрішні товщиною 40 см | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |14 | 1,00 | 1,36 | 0,0610 | 0,0625 | 0,0508 |1-8 (11). Зі шлакоблоків товщ. 40 см, обкладені в 0,5 цеглини | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |15 | 1,00 | 1,46 | 0,0603 | 0,0625 | 0,0503 |1-14 (19). Дерев'яні, рублені з пластин, ззовні обкладені | | | | | | | |в 0,5 цеглини з пілястрами | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |16 | 1,00 | 1,51 | 0,0599 | 0,0625 | 0,0499 |1-21 (34). Із саману, ззовні обкладені в 0,5 цеглини, під розшивку швів| |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |17 | 1,00 | 1,94 | 0,0562 | 0,0625 | 0,0468 |1-11 (15). Дерев'яні, рублені з брусів, законопачені з обпланкуванням, | | | | | | | |з обмазкою ззовні глиною, внутрішньо обштукатурені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |18 | 1,00 | 1,98 | 0,0557 | 0,0625 | 0,0464 |1-15 (20). З пластин у закидання, з обклинцюванням та обмазкою глиною, | | | | | | | |обштукатурені глиняним розчином | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |19 | 1,00 | 1,98 | 0,0557 | 0,0625 | 0,0464 |1-19 (29). Сторчові з пластин з обпланкуванням, обклинцюванням, | | | | | | | |обштукатурені глиняним розчином | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |20 | 1,00 | 2,30 | 0,0528 | 0,0625 | 0,0440 |1-38. З цегли керамічної порожнистої товщ. 51 см | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |21 | 1,00 | 2,31 | 0,0527 | 0,0625 | 0,0439 |1-17 (27). Дерев'яні з пластин у закидання, з обклинцюванням та | | | | | | | |обмазкою глиною, обштукатурені глиняним розчином | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |22 | 1,00 | 2,49 | 0,0512 | 0,0625 | 0,0427 |1-39. З вапнякових крупних блоків товщ. 49 см, перемички збірні | | | | | | | |залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |23 | 1,00 | 5,08 | 0,0343 | 0,0429 | 0,0286 |1-1 (1). Цегляні, товщ. 64 см під розшивку швів | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |24 | 1,31 | 2,14 | 0,0414 | 0,0518 | 0,0345 |1-40. З цегли керамічної одинарної порожнистої, товщ. 42 см, з уширеним| | | | | | | |швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, перемички збірні залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |25 | 1,32 | 2,19 | 0,0408 | 0,0509 | 0,0340 |1-41. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, з уширеним швом | | | | | | | |товщ. 5 см, з засипкою керамзитовим гравієм | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |26 | 1,50 | 1,00 | 0,0417 | 0,0521 | 0,0348 |1-37 (7). Цегляні полегшені (колодязні) товщ. 42 см у будинку | | | | | | | |та торцеві в мансарді | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |27 | 1,79 | 1,11 | 0,0348 | 0,0435 | 0,0290 |1-42. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, з уширеним швом | | | | | | | |товщ. 5 см, із засипкою керамзитом | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |28 | 1,79 | 1,77 | 0,0322 | 0,0403 | 0,0268 |1-43. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 51 см, перемички | | | | | | | |збірні залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |29 | 1,91 | 1,00 | 0,0327 | 0,0409 | 0,0273 |1-44. З вапнякових блоків товщ. 49 см, труби з керамічної цегли, | | | | | | | |перемички збірні залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |30 | 1,97 | 1,54 | 0,0303 | 0,0379 | 0,0252 |1-45. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 51 см, перемички | | | | | | | |збірні залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |31 | 2,00 | 1,00 | 0,0312 | 0,0390 | 0,0260 |1-27 (43). З бутового каменю, товщ. 70 см, обштукатурені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |32 | 2,00 | 1,01 | 0,0312 | 0,0390 | 0,0260 |1-28 (45). З шлакобетонних каменів, товщ. 40 см, обштукатурені | | | | | | | |з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |33 | 2,00 | 1,01 | 0,0312 | 0,0391 | 0,0260 |1-25 (41). Цегляні, зовнішні товщ. 51 см під розшивку швів, | | | | | | | |внутрішні товщ. 38 см, обштукатурені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |34 | 2,00 | 1,02 | 0,0312 | 0,0390 | 0,0260 |1-22 (37). Цегляні, зовнішні товщ. 65 см, під розшивку швів | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |35 | 2,00 | 1,13 | 0,0311 | 0,0389 | 0,0259 |1-30 (47). Шлакобетонні, товщ. 40 см, обштукатурені з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |36 | 2,00 | 1,58 | 0,0297 | 0,0371 | 0,0248 |1-34 (54). Дерев'яні, каркасні, обшиті з двох боків дошками, | | | | | | | |утеплювач - шлак, обштукатурені глиною | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |37 | 2,00 | 1,58 | 0,0297 | 0,0371 | 0,0248 |1-35 (55). Дерев'яні, сторчові з пластин з обпланкуванням, | | | | | | | |обклинцюванням, обштукатурені | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |38 | 2,00 | 1,59 | 0,0296 | 0,0370 | 0,0247 |1-32 (50). З черепашникових каменів, зовнішні товщ. 67 см | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |39 | 2,00 | 1,62 | 0,0295 | 0,0369 | 0,0246 |1-26 (42). Цегляні, зовнішні товщ. 51 см, під розшивку швів | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |40 | 2,00 | 1,67 | 0,0293 | 0,0366 | 0,0244 |1-24 (40). З бутового каменю, товщ. 70 см, обштукатурені з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |41 | 2,00 | 1,73 | 0,0290 | 0,0363 | 0,0242 |1-31 (48). З черепашникових каменів, зовнішні товщ. 67 см | | | | | | | |під розшивку швів | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |42 | 2,00 | 1,83 | 0,0286 | 0,0358 | 0,0238 |1-33 (52). Дерев'яні, рублені з брусів, обштукатурені глиною | | | | | | | |з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |43 | 2,00 | 1,83 | 0,0286 | 0,0358 | 0,0238 |1-36 (56). 1-го поверху - цегляні, зовнішні товщ. 51 см, | | | | | | | |внутрішні товщ. 38 см; 2-го поверху - дерев'яні, рублені | | | | | | | |з пластин, обмазані глиною та обкладені цеглою | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |44 | 2,00 | 2,48 | 0,0256 | 0,0320 | 0,0213 |1-46. З цегли керамічної одинарної порожнистої, товщ. 42 см, з | | | | | | | |уширеним швом, засипка керамзитом, перемички збірні залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |45 | 2,00 | 3,94 | 0,0202 | 0,0253 | 0,0168 |1-29 (46). Шлакобетонні набивні, товщ. 40 см, обштукатурені | | | | | | | |з двох боків | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |46 | 2,00 | 4,39 | 0,0189 | 0,0236 | 0,0158 |1-23 (39). Цегляні полегшені, колодязної конструкції, | | | | | | | |товщ. 38 см, під розшивку швів | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |47 | 2,54 | 3,37 | 0,0174 | 0,0218 | 0,0145 |1-47. Зовнішні - цегляно-колодязні товщ. 51 см: лицьова керамічна | | | | | | | |цегла, утеплювач "Rockmin", повітряний прошарок, керамічна цегла | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |48 | 2,79 | 1,11 | 0,0223 | 0,0279 | 0,0186 |1-48. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, з уширеним швом, | | | | | | | |засипка керамзитом товщ. 5 см, перемички збірні залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |49 | 3,47 | 2,95 | 0,0136 | 0,0170 | 0,0113 |1-49. З легкобетонних каменів без фактурного шару, заоблицюванням у | | | | | | | |процесі мурування цеглою керамічною лицьовою, утеплювач "Rockmin", | | | | | | | |загальна товщ. 52 см, перемички збірні залізобетонні та металеві | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |50 | 3,57 | 2,52 | 0,0142 | 0,0178 | 0,0118 |1-50. З цегли керамічної одинарної повнотілої товщ. 64 см, | | | | | | | |перемички збірні залізобетонні | |---+------+------+--------+--------+--------+-----------------------------------------------------------------------| |51 | 3,79 | 1,11 | 0,0164 | 0,0206 | 0,0137 |1-51. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, з уширеним | | | | | | | |швом, засипка керамзитом товщ. 5 см, перемички збірні залізобетонні | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 3а
ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ
величин параметричних характеристик
представників житлових будівель з вартісними
показниками відтворення на 01.01.2003
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | n | k | A | A | A | V, | Номер типів, матеріали стін | |з/п | | | а | max | min |куб.м | | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 1 | 1,00 | 1,21 | 0,0619 | 0,0625 | 0,0516 | 357,0 |1-52. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, | | | | | | | | |з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, | | | | | | | | |перемички збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 2 | 1,00 | 1,37 | 0,0610 | 0,0625 | 0,0508 | 285,0 |1-53. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, | | | | | | | | |з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, | | | | | | | | |перемички брускові збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 3 | 1,00 | 1,43 | 0,0606 | 0,0625 | 0,0505 | 365,0 |1-54. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, | | | | | | | | |з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, | | | | | | | | |перемички брускові збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 4 | 1,00 | 1,74 | 0,0579 | 0,0625 | 0,0483 | 520,0 |1-55. З цегли керамічної одинарної порожнистої, | | | | | | | | |товщ. 42 см, з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою | | | | | | | | |керамзитом, перемички збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 5 | 1,00 | 1,99 | 0,0557 | 0,0625 | 0,0464 | 384,0 |1-56. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, | | | | | | | | |з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, | | | | | | | | |перемички брускові збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 6 | 1,00 | 2,07 | 0,0549 | 0,0625 | 0,0458 | 383,0 |1-57. З каменів вапняку, товщ. 49 см, перемички збірні | | | | | | | | |залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 7 | 1,38 | 1,91 | 0,0409 | 0,0511 | 0,0341 | 596,0 |1-58. З цегли керамічної, товщ. 51 см, перемички збірні| | | | | | | | |залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 8 | 1,40 | 1,08 | 0,0446 | 0,0558 | 0,0392 | 402,0 |1-59. З цегли керамічної одинарної порожнистої, | | | | | | | | |товщ. 51 см, перемички збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 9 | 1,67 | 1,97 | 0,0334 | 0,0418 | 0,0278 | 844,0 |1-60. З цегли керамічної одинарної повнотілої, | | | | | | | | |товщ. 38 см, перемички збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 10 | 1,89 | 1,91 | 0,0298 | 0,0373 | 0,0248 | 963,0 |1-61. З цегли керамічної, товщ. 64 см, перемички | | | | | | | | |збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 11 | 2,00 | 1,64 | 0,0294 | 0,0368 | 0,0245 | 672,0 |1-62. З цегли керамічної порожнистої, товщ. 42 см, | | | | | | | | |з уширеним швом товщ. 5 см, з засипкою керамзитом, | | | | | | | | |перемички збірні залізобетонні | |----+------+------+--------+--------+--------+-------+-------------------------------------------------------| | 12 | 2,18 | 2,71 | 0,0226 | 0,0283 | 0,0188 | 988,0 |1-63. З цегли керамічної, товщ. 51 см, перемички збірні| | | | | | | | |залізобетонні брускові | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Таблиця 4

ПРИКЛАД
визначення та врахування поправок до вартості
відтворення 1 куб.м будинків на відхилення
будівельних об'ємів об'єкта оцінки
та об'єкта-типорозміру вибраного аналога

У таблиці наведені характеристики чотирьох пар об'єктів,
один з яких є об'єктом оцінки, а другий - його об'єктом-аналогом
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Об'єкти|Приве-|Пара- | Параметри |Буді- |Відно-|Розра-|Будіве-|Відхил. |Координати,|Уточне-|Кошто- | Відхилення | |пари|(типи) | дена |метр |об'ємно-планувальних|вель- |шення |хунко-|льний |об'ємів | що |на вар-|рисна | уточненої | | | |кіль- |конфі-| рішень |ний |пери- | ва |об'єм |об'єкта |відповіда- |тість |варті- | вартості | | | |кість |гура- | об'єктів |об'єм |метра |висота|об'єкта|оцінки | ють |(від- | сть | від | | | |повер-|ції |--------------------|об'єкта| до |повер-|типо- | і | уточненій |творе- |об'єкта| кошторисної| | | |хів |площі | A |A |A |оцінки |площі |ху |розм. |об'єкта-| вартості |ння та |оцінки | вартості | | | | n |основи| | max | min | V, |основи| H, |аналога|типоро- | |заміще-| С , |Дельта С / | | | | | k | | | |куб.м | P/S | м | V , | зм. | |ння) | с | С , | | | | | | | | | | | | т |аналога | |об'єкта|грн/ | с | | | | | | | | | | | | куб.м |Дель- |-----------|оцінки |куб.м | % | | | | | | | | | | | | | та V / | P/S | H | C , | | | | | | | | | | | | | | | V , | | | у | | | | | | | | | | | | | | | т | | |грн/ | | | | | | | | | | | | | | | % | | |куб.м | | | |----+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |----+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+-------+------------| |1 |1 - 43 | 1,79| 1,77|0,0322|0,0403|0,0268| | | | 1916,6| | 0,26| 4,47| 244,0| | | | | | | | | | | | | | (100%)| | | | | | | | | |-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+---V---+-------+------------| | |1 - 31 | 2,00| 1,73|0,0290|0,0363|0,0242| 2091 | 0,26| 4,1| | 9,1 | | | 244,0| 194,6 | 25,4 | | | (48) | | | | | | | | | | | | | |(100%) | | |----+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+-------+------------| |2 |1 - 42 | 1,79| 1,11|0,0348|0,0435|0,0290| | | | 878,6| | 0,30| 2,90| 254,6| | | | | | | | | | | | | | (100%)| | | | | | | | | |-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+---V---+-------+------------| | |1 - 43 | 1,79| 1,77|0,0322|0,0403|0,0268| 928 | 0,31| 2,9| | 5,6 | | | 254,6| 291,5 | 12,7 | | | | | | | | | | | | | | | | |(100%) | | |----+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+-------+------------| |3 |1 - 40 | 1,31| 2,14|0,0414|0,0518|0,0345| | | | 539,7| | 0,45| 4,37| 296,9| | | | | | | | | | | | | | (100%)| | | | | | | | | |-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+---V---+-------+------------| | |1 - 37 | 1,50| 1,00|0,0417|0,0521|0,0348| 520 | 0,43| 4,1| | 3,7 | | | 296,9| 205,1 | 44,8 | | | | | | | | | | | | | | | | |(100%) | | |----+-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+-------+-------+------------| |4 |1 - 27 | 2,00| 1,00|0,0312|0,0390|0,0260| | | | 740,6| | 0,39| 3,50| 274,6| | | | | (43) | | | | | | | | | (100%)| | | | | | | | | |-------+------+------+------+------+------+-------+------+------+-------+--------+-----+-----+---V---+-------+------------| | |1 - 28 | 2,00| 1,01|0,0312|0,0390|0,0260| 728 | 0,39| 3,5| | 1,7 | | | 274,6| 232,5 | 18,1 | | | (45) | | | | | | | | | | | | | |(100%) | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Директор Департаменту оцінки майна, майнових
прав та професійної оціночної діяльності
Фонду державного майна України Н.П.Лебідь
Начальник Управління експлуатації житлового
фонду Держжитлокомунгоспу України В.М.Кірюшинon top