Document z0041-99, invalid, current version — Loss of force on November 30, 2007, on the basis - z1283-07

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
І Н С Т Р У К Ц І Я
N 433 від 31.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
22 січня 1999 р.
за N 41/3334
Затверджено
Наказ Держкомстату України
31.12.98 N 433 ( z0039-99 )

{ Документ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 412 ( z1283-07 ) від 12.11.2007,
починаючи зі звіту за січень 2008 року }

Інструкція
щодо заповнення форми державної статистичної звітності
N 3-екран "Зведений звіт про використання
національного екранного часу та дотримання квоти
демонстрування національних фільмів"

Звіт за формою N 3-екран складають Міністерство культури
Автономної Республіки Крим, державні обласні, Київське та
Севастопольське міські органи управління кінематографією
(кіномережею і кіновідеопрокатом). Звіт складається щомісячно і надсилається Мінкультури
Автономної Республіки Крим, обласним, Київському та
Севастопольському міським управлінням статистики не пізніше 20-го
числа місяця після звітного періоду. Звіт складається на підставі даних, представлених
кіновидовищними закладами, телерадіоорганізаціями, які
використовують канал мовлення для трансляції телепередач, мережами
кабельного телебачення (оператори кабельної мережі) за формами
N 1-екран ( z0039-99 ), N 2-екран ( z0040-99 ). Показники в графі 15 складаються як сума показників гр. 5, 6,
13, 14. У рядку 02 - "Фільми вітчизняного виробництва" - показуються
дані тільки про фільми, що вироблені кіно- і телестудіями,
телекомпаніями, іншими виробниками кіно- і телефільмів України
(художні ігрові, документальні, науково-просвітницькі, анімаційні)
незалежно від року їхнього виробництва. У рядку 03 - "Фільми іноземного виробництва" - показуються
дані про фільми, що вироблені кіно- і телестудіями,
телекомпаніями, іншими виробниками кіно- і телефільмів зарубіжних
країн, в тому числі Росії і країн колишнього СРСР. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній
який-небудь показник, то ставиться прочерк. Усі дані заповнюються
в одиницях, які вказані у відповідних графах. Виправлення помилок
підтверджується підписом керівника. Відсоток демонстрування національних фільмів розраховується
за формулою:
Загальна тривалість демонстрування національних фільмів (ряд.02) ---------------------------------------------------------- х 100%. Загальна тривалість демонстрування фільмів (ряд.01)
Приклад 1. Кіновидовищним закладом за звітний період було
продемонстровано кінофільмів загальною тривалістю 16500 хв., з них
фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю 5600 хв. У
цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (5600 хв. : 16500 хв.) х 100% = 33%. Приклад 2. Телерадіоорганізацією за звітний період було
продемонстровано кіно- і телефільмів загальною тривалістю 3400
хв., з них фільмів вітчизняного виробництва - загальною тривалістю
1200 хв. У цьому разі відсоток демонстрування національних фільмів
становитиме: (1200 хв. : 3400 хв.) х 100% = 35%. В рядку (04) показуються дані про кількість кіновидовищних
закладів, які діють в даному регіоні. В рядку (05) показуються дані про кількість кіновидовищних
закладів, які дотримуються квоти демонстрування національних
фільмів. В рядку (06) показуються дані про кількість телеорганізацій,
мереж кабельного телебачення, які працюють в даному регіоні. В рядку (07) показуються дані про кількість телеорганізацій,
мереж кабельного телебачення, які дотримуються квоти
демонстрування національних фільмів.
Державна статистична звітність
----------------------------------------------------------------------------------------- | Коди | |---------------------------------------------------------------------------------------| |---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--| | форми |організа-|території|галузі| виду | форми |організа-|міністер-| вище- | |КС| |документа| ції | за | за |еконо-|власно-| ційно- | ства, | стоящої | | | | за ДКУД | складача| КОАТУУ |ЗКГНГ |мічної| сті за| правової| іншого |організа-| | | | |ідентифі-| | |діяль-| КВФ | форми | цент- | ції - | | | | | каційний| | | ності| | господа-| рального|ідентифі-| | | | | код за | | | за | | рювання | органу | каційний| | | | | ЄДРПОУ | | | КВЕД | | за | виконав-| код за | | | | | | | | | | КОПФГ |чої влади| ЄДРПОУ | | | | | | | | | | | за | | | | | | | | | | | | СПОДУ | | | | |---------+---------+---------+------+------+-------+---------+---------+---------+--+--| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10|11| -----------------------------------------------------------------------------------------
Кому подається ___________________________ Форма N 3-екран
(найменування та адреса одержувача) Затверджено __________________________________________ Наказ Держкомстату України Міністерство, інший центральний орган 31.12.98 N 433 ( z0039-99 ) виконавчої влади _________________________ Поштова - місячна __________________________________________ Подають Міністерство культури Автономної Республіки Крим, Концерн, асоціація та інше об'єднання ____ державні обласні, Київське та __________________________________________ Севастопольське міські органи управління кінематографією Підприємство (організація) _______________ (кіномережею і кіновідеопрокатом) 20-го числа місяця після звітного Адреса підприємства (організації) ________ періоду Мінкультури та обласним, __________________________________________ Київському та Севастопольському міським управлінням статистики Форма власності __________________________
Організаційно-правова форма господарювання __________________________________________
Зведений звіт
про використання національного екранного часу та
дотримання квоти демонстрування національних фільмів
за _____________________ 19______ року
--------------------------------------------------------------------- |Продемонстровано| N | Кіно- і | | фільмів |рядка| відеодемонстрування | | | |--------------------------------------------| | | |Кількість назв|Число сеансів | Тривалість | | | | | |демонстрування| | | | | | (хв.) | | | |--------------+--------------+--------------| | | | кіно-| відео-| кіно-| відео-| кіно-| відео-| | | |фільми|фільми |фільми|фільми |фільми|фільми | |----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------| | А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------| |Всього | 01 | | | | | | | |----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------| |з них: | | | | | | | | |----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------| |Вітчизняного | 02 | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | |----------------+-----+------+-------+------+-------+------+-------| |Іноземного | 03 | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------- | Теледемонстрування | Загальна | |----------------------------------------------------------------------| тривалість | |Продемонстровано| N | Кількість| Кількість | Число | Тривалість|демонстрування| | фільмів |рядка| назв | серій | показів | демонстру-|(хв.) | | | | | | |вання (хв.)| | | | |-----------+-----------+-----------+-----------| | | | |кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-|кіно-|теле-| | | | |філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-|філь-| | | | | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми | ми | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------| | А | Б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------| |Всього | 01 | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------| |з них: | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------| |Вітчизняного | 02 | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | |----------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+--------------| |Іноземного | 03 | | | | | | | | | | |виробництва | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------
Кількість кіновидовищних закладів:
всього _______________________________ (04)
з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів _______________ (05)
Кількість телерадіоорганізацій, мереж кабельного телебачення:
всього _______________________________ (06)
з них дотримуються квоти демонстрування національних фільмів _______________ (07)
"___" _____________ 19__ р. Керівник ________________ _____________________________________
(прізвище і номер телефону виконавця)on top