Document z0035-06, invalid, current version — Loss of force on June 2, 2012, on the basis - z0827-12

                                                          
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
21.12.2005 N 727
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2006 р.
за N 35/11909
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної
політики та продовольства
N 257 ( z0827-12 ) від 04.05.2012 }
Про затвердження Положення
про Головну державну інспекцію
з карантину рослин України

Відповідно до Закону України "Про карантин рослин"
( 3348-12 ) та Указу Президента України від 7 червня 2000 року
N 772 ( 772/2000 ) "Питання Міністерства аграрної політики
України" Н А К А З У Ю :
1. Затвердити Положення про Головну державну інспекцію з
карантину рослин України, що додається.
2. Головній державній інспекції з карантину рослин України
(Добрянський Я.В.) забезпечити в установленому порядку подання
цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції
України.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
Міністр О.П.Баранівський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва А.Дашкевич

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства аграрної
політики України
21.12.2005 N 727
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2006 р.
за N 35/11909

ПОЛОЖЕННЯ
про Головну державну інспекцію
з карантину рослин України

1. Головна державна інспекція з карантину рослин України
(далі - Укрголовдержкарантин) відповідно до Закону України "Про
карантин рослин" ( 3348-12 ) є органом Державної служби з
карантину рослин України, що здійснює державне управління у сфері
карантину рослин, діє у складі спеціально уповноваженого
центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і
підпорядковується йому.
2. Укрголовдержкарантину підпорядковуються державні інспекції
з карантину рослин Автономної Республіки Крим, областей, міст
Києва та Севастополя. У віданні Укрголовдержкарантину є Центральна
науково-дослідна карантинна лабораторія та Центральний
фумігаційний загін.
3. Укрголовдержкарантин у своїй діяльності керується
Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, актами
Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з
питань аграрної політики, а також цим Положенням.
4. Укрголовдержкарантин є юридичною особою, має самостійний
баланс, рахунки в органах Державного казначейства України (у тому
числі валютний рахунок для зв'язків з міжнародними організаціями),
печатку із зображенням Державного Герба України та своїм
найменуванням.
5. Укрголовдержкарантин розміщується за адресою: м. Київ,
вул. Колоскова, 7.
6. Основними завданнями Укрголовдержкарантину є: охорона території України від занесення карантинних
організмів; своєчасне виявлення, локалізація і ліквідація карантинних
організмів; запобігання проникненню карантинних організмів з карантинної
зони в регіони України, де вони відсутні; здійснення державного контролю за дотриманням карантинного
режиму і проведенням заходів з карантину рослин при вирощуванні,
заготівлі, вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні,
переробці, реалізації та використанні підкарантинних матеріалів.
7. Укрголовдержкарантин відповідно до покладених на нього
завдань здійснює: визначення відповідно до закону порядку ввезення, вивезення
та використання рослин і рослинних продуктів, у тому числі за
погодженням з карантинними службами інших держав, відповідно до
міжнародних договорів України; вивчення видового складу, біології та екології карантинних
організмів, розробка прогнозу їх поширення з метою запобігання
ввезенню; розробки проектів нормативно-правових актів у сфері карантину
рослин; ведення обліку і надання інформації щодо поширення
карантинних організмів; проведення фітосанітарної експертизи підкарантинних
матеріалів та об'єктів; видачу відповідно до закону карантинних дозволів; внесення подання до Кабінету Міністрів України про
запровадження (скасування) карантинного режиму; внесення пропозицій щодо проведення науково-дослідних робіт з
карантину рослин до спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань аграрної політики, Української академії
аграрних наук та інших науково-дослідних установ; здійснення відповідно до закону контролю за додержанням
законодавства про карантин рослин, у тому числі при ввезенні з-за
кордону рослин і рослинних продуктів; пропаганди знань з карантину рослин; державний контроль за проведенням карантинних заходів; контроль за проведенням фумігаційними загонами Державної
служби з карантину рослин України, підприємствами, установами та
організаціями незалежно від форми власності знезараження
підкарантинних матеріалів та об'єктів, які переміщуються через
державний кордон України та карантинні зони; призначення і звільнення з посад керівників державних
інспекцій з карантину рослин (їх заступників) Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.
8. Рішення державного інспектора з карантину рослин щодо
заборони вирощування, вивезення, ввезення, транспортування (у тому
числі експорт, імпорт, транзит), зберігання, реалізації чи
використання підкарантинного матеріалу, прийняті в межах
повноважень, є обов'язковими для виконання.
9. Укрголовдержкарантин у своїй діяльності взаємодіє із
Службою безпеки України, Міністерством внутрішніх справ України,
Державним комітетом у справах охорони державного кордону України,
Державною митною службою України, місцевими державними
адміністраціями відповідно до законодавства.
10. Керівник Укрголовдержкарантину є Головним державним
інспектором з карантину рослин України, який призначається і
звільняється з посади спеціально уповноваженим центральним органом
виконавчої влади з питань аграрної політики. Керівник Укрголовдержкарантину має заступників, у тому числі
одного першого, які призначаються і звільняються з посади
спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з
питань аграрної політики за поданням керівника
Укрголовдержкарантину.
11. Керівник Укрголовдержкарантину : організовує роботу Укрголовдержкарантину, несе персональну
відповідальність за виконання покладених завдань і здійснення ним
своїх функцій, визначає компетенцію та ступінь відповідальності
заступників керівника Укрголовдержкарантину, керівників
структурних підрозділів Укрголовдержкарантину, відповідає за
роботу установ, які є у віданні та підпорядковані
Укрголовдержкарантину; затверджує штатний розпис, кошторис доходів і видатків
державних інспекцій з карантину рослин Автономної Республіки Крим,
областей, міст Києва та Севастополя, Центральної науково-дослідної
карантинної лабораторії, Центрального фумігаційного загону; призначає на посаду та звільняє з посади керівників і
заступників керівників державних інспекцій з карантину рослин
Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя,
Центрального фумігаційного загону, завідувачів Центральної
науково-дослідної карантинної лабораторії, відділів
Укрголовдержкарантину, працівників Укрголовдержкарантину, головних
спеціалістів державних інспекцій з карантину рослин Автономної
Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, начальників
обласних фумігаційних загонів, завідувачів зональних, обласних
карантинних лабораторій, прикордонних пунктів карантину рослин у
морських, річкових портах (на пристанях), на залізничних станціях,
в аеропортах (на аеродромах), на підприємствах поштового зв'язку,
шосейних шляхах, автовокзалах, автостанціях; затверджує посадові інструкції працівників
Укрголовдержкарантину.
12. Фінансування карантинних (фітосанітарних) заходів
здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України, коштів
осіб та інших не заборонених законами України джерел. Джерелами фінансування Державної служби з карантину рослин
України за рахунок спеціального фонду Державного бюджету України
можуть бути надходження від надання платних послуг з проведення
огляду, обстеження, аналізу, знезараження та інспектування
підкарантинних матеріалів, що оплачуються особами, якщо інше не
встановлено законом.
13. Укрголовдержкарантин здійснює бухгалтерський облік, веде
фінансову та статистичну звітність згідно з чинним законодавством. Керівник та головний бухгалтер є відповідальними за
додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної
звітності.
14. Структура, штатний розпис і фонд оплати праці
Укрголовдержкарантину затверджуються спеціально уповноваженим
центральним органом з питань аграрної політики.
15. Оплата праці працівників Укрголовдержкарантину
здійснюється згідно з чинним законодавством.
Начальник Головної
державної інспекції
з карантину рослин
України Я.В.Добрянськийon top