Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
15.12.2004 N 644
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2005 р.
за N 33/10313
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 45 ( z0181-07 ) від 14.02.2007 }
Про затвердження змін до Інструкції з організації
перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів в установах банків України

Відповідно до статей 7 та 33 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) та з метою належної організації
проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів в установах банків України Правління Національного банку
України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити зміни до Інструкції з організації перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
03.12.2003 N 520 ( z0033-04 ) та зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 13.01.2004 за N 33/8632, виклавши її в новій
редакції, що додається.
2. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України.
3. Нормативно-правові акти Національного банку України та
нормативні акти банків з питань перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів у тримісячний строк після набрання чинності
постановою мають бути приведені у відповідність до Інструкції з
організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в
установах банків України.
4. Департаменту перевезення цінностей та організації
інкасації (В.О.Міщенко) після державної реєстрації в Міністерстві
юстиції України довести зміст постанови до відома банків України.
5. Контроль за виконанням постанови покласти на заступника
Голови Національного банку України В.Л.Кротюка та директора
Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації
В.О.Міщенка.
В.о. Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
03.12.2003 N 520
( z0033-04 )
(у редакції постанови
Правління Національного
банку України
від 15.12.2004 N 644)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 січня 2005 р.
за N 33/10313

ІНСТРУКЦІЯ
з організації перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів в установах банків України

Розділ I.
Загальні положення
1.1. Інструкція з організації перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів в установах банків України
( далі - Інструкція ) розроблена відповідно до Законів України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), "Про Національний
банк України" ( 679-14 ) (далі - Закон), інших законодавчих та
нормативно-правових актів Національного банку України і визначає
порядок здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів в установах банків України.
1.2. Пересилання валютних цінностей установ банків здійснюють
суб'єкти господарювання згідно із законодавством України.
1.3. Національний банк України (далі - Національний банк)
відповідно до чинного законодавства України здійснює контроль за
дотриманням правил і порядку проведення операції з перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів.
1.4. Під час здійснення операції з перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів застосовуються бланки єдиної форми,
що виготовлені друкарським способом або з використанням
комп'ютерної техніки, за винятком бланків суворої звітності, із
відображенням обов'язкових реквізитів згідно з додатками до цієї
Інструкції.
1.5. Відповідальність за довірені установою банку та його
клієнтами валютні цінності та кошти, що перевозяться та
інкасуються підрозділом перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів згідно з укладеними договорами і чинним
законодавством України, несе установа банку, якій належить цей
підрозділ.
1.6. Створення належних умов для забезпечення захисту життя і
здоров'я працівників підрозділів перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів, схоронності валютних цінностей та коштів під час
їх перевезення та інкасації покладається на керівника установи
банку, який несе за це персональну відповідальність у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
1.7. У Інструкції терміни і поняття вживаються в такому
значенні: банківські метали - золото, срібло, платина, метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів; бригада (група) інкасації - визначена керівником установи
банку або керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів залежно від складності виконуваних операцій,
ступеня ризику і умов, у яких здійснюється перевезення валютних
цінностей та інкасація коштів, кількість працівників підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів; валютні цінності (валютні кошти) - матеріальні об'єкти,
визначені законодавством України про валютне регулювання як засоби
валютно-фінансових відносин, до яких належать: а) валюта України - грошові знаки у вигляді банкнот,
казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в
обігу та є законним платіжним засобом на території України, а
також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але
підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,
кошти на рахунках, у внесках у банківських та інших
кредитно-фінансових установах на території України; б) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,
купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки,
акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, ощадні
книжки, інші фінансові та банківські документи), виражені у валюті
України; в) іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді
банкнот, казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є
законним платіжним засобом на території відповідної іноземної
держави, а також вилучені з обігу та такі, що вилучаються з нього,
але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,
кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнародних
розрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахунках
або вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установ
за межами України; г) платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,
купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,
чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові та
банківські документи), виражені в іноземній валюті або банківських
металах; ґ) золото та інші дорогоцінні метали у вигляді зливків,
пластин та монет, а також сертифікати, облігації, варанти та інші
цінні папери, номінал яких виражено в золоті, дорогоцінне каміння; власні сили - касир у супроводі осіб, які надають йому
допомогу під час завантаження (розвантаження) цінностей в
автотранспорт та здійснюють заходи його особистої охорони або
підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
установи банку; водій оперативного автомобіля - працівник підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, який має право
на керування оперативним автомобілем; готівкова виручка (виручка) - сума фактично одержаних
готівкових коштів від реалізації продукції (товарів, виконаних
робіт, наданих послуг) та позареалізаційні надходження; депозитна система (депозитний банкомат) - система з
обладнанням для внесення на зберігання цінностей до приймального
блока, яка відповідає вимогам Державного стандарту України ДСТУ
4012.2-2001; доручення - цивільно-правовий договір, за яким одна сторона
(повірений) зобов'язується здійснити від імені і за рахунок другої
сторони (довірителя) певні юридичні дії (придбавати майно,
здійснювати платежі, здійснювати операції з валютними цінностями
та коштами тощо); заїзд - захід, що передбачає поетапне здавання коштів з
маршруту інкасації значних їх партій з метою посилення схоронності
цінностей; інкасація - збирання та доставка коштів до каси установи
банку; інкасатор - посадова особа підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів із спеціальною компетенцією, яка
доставляє валютні цінності та кошти з кас установ банків,
підприємств, установ та організацій усіх форм власності до кас
установ банків та у зворотному напрямку; інкасатор-провідник спеціального вагона Національного банку -
посадова особа, призначена на посаду згідно з наказом
Національного банку, на яку покладаються обов'язки з приймання,
здавання, завантаження та розвантаження валютних цінностей та
спеціальних вантажів, а також забезпечення належного технічного та
санітарного стану спеціального вагона Національного банку; інкасаторський пункт - організований установою банку,
технічно укріплений пункт приймання інкасаторами банку
опломбованих інкасаторських сумок від клієнтів банку; інкасаторська сумка - спеціальні мішки, кейси, інші засоби
транспортування готівки, які забезпечують її схоронність і не
дають змоги їх несанкціонованого відкриття; кошти - гроші в національній або іноземній валюті чи їх
еквівалент; місце - відповідна кількість монет, корінців, пачок банкнот,
цінних паперів, банківських металів, дорогоцінних металів та
дорогоцінного каміння, що упаковані одним із дозволених методів; начальник групи інкасації - посадова особа, на яку згідно з
наказом Національного банку покладаються обов'язки організації
роботи бригади з приймання, здавання, завантаження, розвантаження
валютних цінностей та спеціальних вантажів, а також доставки їх за
місцем призначення спеціальними вагонами і оперативними
автомобілями Національного банку; оперативний автомобіль підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів - автомобіль, обладнаний відповідно
до вимог Державного стандарту України ДСТУ 3849-99, або
спеціалізований панцерований автомобіль, обладнаний відповідно до
вимог Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000 та Державного
стандарту України ДСТУ 3849-99; перевезення валютних цінностей - доставка підкріплень,
вивезення і доставка надлишків, непридатних та зношених банкнот і
монет, доставка валютних цінностей та спеціальних вантажів до
операційних (оборотних) кас (сховищ) банків, обмінних пунктів,
підприємств, установ та організацій; письмовий дозвіл Національного банку - документ, який видає
Національний банк у порядку і на умовах, визначених Законом
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) та
Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921, на підставі якого банки
мають право здійснювати окремі операції, передбачені статтею 47
Закону України "Про банки і банківську діяльність"; підкріплення - поповнення запасів готівки у сховищах,
оборотних касах, касах банків, банкоматах; підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
установи банку - структурна одиниця банку (департамент,
управління, відділ, сектор, дільниця), що не має статусу юридичної
особи і виконує функції, визначені банком відповідно до отриманого
письмового дозволу, узгодженого з територіальним управлінням за
місцем знаходження підрозділу; посвідчення на оперативний автомобіль служби інкасації
Національного банку - установленої форми документ, що надає право
на в'їзд та перебування оперативного автомобіля в зоні дії
заборонних знаків та забороняє догляд вантажу і документів на цей
вантаж; працівник підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів - інкасатор, інкасатор-провідник, водій
оперативного автомобіля підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів, а також керівники департаментів, управлінь,
відділів, дільниць, секторів та їх заступники, інші працівники, на
яких покладено обов'язки з організації або здійснення перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів; приміщення для приймання-передавання готівки та інших
валютних цінностей інкасаторам - окреме приміщення, що
обладнується як правило поряд з боксом інкасації та призначене для
здійснення приймання-передавання готівки та інших валютних
цінностей інкасаторам; спеціальний вантаж - банкнотний папір, акцизна марка,
заготовки для монет; уповноважена особа - особа, якій відповідно до встановленого
порядку (наказом або розпорядженням керівника установи банку)
надані (передані) повноваження щодо здійснення конкретних дій.
Розділ II
Підрозділ перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів установи банку
Глава 1. Функції, принципи діяльності та вимоги
до підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів установи банку
1.1. Підрозділ перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів установи банку призначений виключно для забезпечення
безперебійного і своєчасного перевезення валютних цінностей
установ банків та клієнтів банку, а також інкасації коштів
клієнтів банку (банків) на підставі укладених договорів.
1.2. Послуги з перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів можуть надаватися установам банків іншими суб'єктами
господарювання - небанківськими установами. Діяльність зазначених суб'єктів здійснюється згідно із
законодавством України на підставі розроблених цими суб'єктами
відповідно до вимог цієї Інструкції нормативних документів,
погоджених з Національним банком.
1.3. Керівники установ банків повинні приділяти особливу
увагу підбору на інкасаторську роботу виключно чесних та надійних
працівників. Залучення працівників до безпосередньої роботи з
цінностями проводиться після прийняття заліку щодо знання вимог
Інструкції та нормативно-правових актів, які регламентують роботу
з перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.
1.4. На роботу до підрозділів перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів можуть бути прийняті громадяни України
незалежно від національності, статі, соціального стану,
віросповідання, переконань, які мають освіту не нижче середньої,
здатні за своїми особистими та діловими якостями, фізичною
підготовкою і станом здоров'я забезпечити виконання покладених на
них обов'язків. Керівники підрозділів перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів повинні мати вищу економічну або юридичну, або
технічну освіту, або освіту в галузі управління та стаж роботи в
банківській системі за відповідним фахом не менше ніж три роки.
1.5. Приймання на роботу і звільнення від виконання
обов'язків керівників підрозділів перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів територіальних управлінь Національного банку
здійснюється за погодженням директора (заступників директора)
Департаменту перевезення цінностей та організації інкасації
Національного банку. Під час прийняття на роботу до підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів згідно із законодавством
України працівникам установлюється випробувальний строк до трьох
місяців (водіям оперативних автомобілів та іншим робітникам - не
більше одного місяця). В установах банків на кожного із них
заводиться особова справа, у якій обов'язково мають бути такі
документи: заява про прийняття на роботу, автобіографія, копія
наказу про призначення на посаду, виписка з протоколу засідання
уповноваженої комісії установ банків про прийняття заліку щодо
знання вимог Інструкції та інших нормативно-правових актів, які
регламентують роботу з перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів, фотокартка, договір про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність (для інкасаторів), копія договору про колективну
(бригадну) матеріальну відповідальність (у разі укладення такого
договору), медична довідка (для інкасаторів, які використовують
вогнепальну зброю і водіїв оперативного автомобіля), розпорядження
(страховий поліс) про страхування життя на час виконання службових
обов'язків, а також характеристика, якщо вона запитувалась, з
останнього місця роботи.
1.6. Життя працівників підрозділів перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів Національного банку, безпосередньо
зайнятих на перевезенні валютних цінностей (спеціальних вантажів)
та інкасації коштів, під час виконання службових обов'язків
страхується згідно з законодавством України.
1.7. Працівники підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів відповідно до розроблених та затверджених
установою банку положень і правил безкоштовно забезпечуються
форменим одягом, взуттям і спорядженням та службовими
посвідченнями єдиного зразка (додаток 1 ( za033-05 ). Службове посвідчення видається виключно на час виконання
службових обов'язків під підпис у журналі реєстрації видачі та
приймання документів та спорядження (додаток 2). Службове посвідчення оформляється на кожного працівника на
час його роботи в установі банку терміном на 1 рік і може бути
продовжено на два роки. Бланки службових посвідчень - це книжечки єдиного зразка в
суцільнокрійній твердій обкладинці розміром 200 х 70 мм з ледерину
червоного кольору з кантом. На обкладинці способом поглибленого
тиснення зображено символіку установи банку та її назву. На
внутрішні сторінки нанесено захисну сітку зеленого кольору, напис
"Службове посвідчення", найменування установи банку, серію та
номер. Текст на сторінках зазначається чорним кольором. Службове посвідчення заповнюється чорнилом або пастою чорного
кольору, розбірливо, без помилок та виправлень або із
застосуванням комп'ютерної техніки. На службове посвідчення приклеюється фотокартка особи, на
ім'я якої воно виписане, розміром 3,5 х 4,5 см. Службове посвідчення підписується керівником установи банку,
підпис якого, а також фотокартка особи, на ім'я якої виписане
посвідчення, скріплюються відбитком печатки установи банку. Бланки службових посвідчень виготовляються для підрозділів
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів за замовленням
установи банку в централізованому порядку і мають єдину загальну
нумерацію. Службове посвідчення є бланком суворої звітності. Облік
бланків службових посвідчень здійснюється в порядку, встановленому
для бланків суворої звітності. Бланки службових посвідчень зберігаються у вогнетривких шафах
підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів. У разі втрати службового посвідчення з'ясовуються обставини
цього і надсилається відповідне повідомлення клієнтам банку, які
обслуговуються цим підрозділом перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів, у якому зазначається номер втраченого
посвідчення, дата його видачі та термін дії. Після цього керівник
установи банку вирішує питання про видачу працівнику нового
службового посвідчення. Про вилучення службових посвідчень у разі звільнення
(скорочення) працівників підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів або про закінчення терміну їх дії робиться
відмітка в порядку, установленому для бланків суворої звітності.
Ці службові посвідчення мають погашатися шляхом надриву і напису
на першій сторінці слова "погашено" із зазначенням дати погашення.
Погашені службові посвідчення знищуються, про що складається
відповідний акт із зазначенням номера кожного знищеного службового
посвідчення, дати його видачі і погашення, а також причини
погашення.
1.8. Працівникам підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів Національного банку (державним службовцям)
забороняється працювати за сумісництвом (крім викладацької,
наукової та іншої творчої діяльності), а також працювати сумісно
із близькими родичами, якщо їх робота пов'язана із безпосереднім
підпорядкуванням або підконтрольністю один одному.
1.9. Функціональні обов'язки працівників підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів визначаються
Положенням про підрозділ перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів, розробленим установою банку відповідно до
законодавства України та погодженим з Національним банком.
1.10. Підрозділи перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів під час перевезення валютних цінностей (спеціальних
вантажів) та інкасації коштів використовують власний оперативний
або панцерований спеціалізований автомобільний транспорт.
Кількісний склад та тип автомобільного транспорту визначається
керівником установи банку залежно від складності здійснюваних
операцій, розміру суми, ступеня ризику і умов, у яких здійснюється
перевезення валютних цінностей (спеціальних вантажів) та інкасація
коштів. Розмір суми валютних цінностей, що підлягають перевезенню
панцерованим спеціалізованим оперативним транспортом має бути
встановлений внутрішнім нормативним актом установи банку. Клас захисту панцерованого спеціалізованого автомобіля
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів за
функціональним призначенням має відповідати вимогам додатка Е
Державного стандарту України ДСТУ 3975-2000. Оперативні автомобілі підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів можуть бути обладнані спеціальними
звуковими та світловими сигналами синього кольору відповідно до
вимог Державного стандарту України ДСТУ 3849-99. Обладнання цих оперативних автомобілів спеціальними звуковими
та світловими сигнальними пристроями синього кольору відповідно до
нормативно-правових актів Міністерства внутрішніх справ України
погоджується з Національним банком.
1.11. У разі потреби можливе використання залізничного,
водного та повітряного транспорту.
1.12. Під час здійснення зазначених операцій обов'язково
застосовуються радіотехнічні засоби, що забезпечують надійний та
постійний зв'язок.
1.13. Перевезення валютних цінностей (спеціальних вантажів)
незалежно від виду транспорту здійснюється в супроводі всієї
бригади (групи) інкасації, яка виконує це завдання.
1.14. Під час кожного переміщення валютних цінностей
(спеціальних вантажів) до автомобіля або іншого виду транспорту,
із приміщення в приміщення обов'язково проводиться підрахунок
місць, а інкасатори бригади та охоронці відомчої охорони
розміщуються таким чином, щоб вони могли бачити шлях проходження
працівників, які проводять перенесення цих цінностей.
1.15. Керівник установи банку або уповноважена особа після
виїзду інкасаторів з валютними цінностями зобов'язаний за
допомогою засобів спеціального зв'язку негайно попередити про це
установу банку, до якої доставляються цінності.
1.16. Під час транспортування валютні цінності (спеціальні
вантажі) перевірці не підлягають і мають бути під постійним
наглядом інкасаторів.
1.17. У разі тривалого транспортування валютних цінностей
старший бригади (начальник групи) інкасації, враховуючи умови,
встановлює чергування інкасаторів. Тимчасова відсутність членів
бригади (групи) інкасації, які супроводжують валютні цінності
(спеціальні вантажі), допускається з дозволу старшого бригади
(начальника групи) інкасації.
1.18. До прибуття бригади (групи) інкасації, що здійснює
перевезення валютних цінностей (спеціальних вантажів) залізничним,
водним чи повітряним транспортом, підрозділ перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів установи банку, якій доставляються
цінності, має направити відповідні транспортні засоби для доставки
валютних цінностей (спеціальних вантажів) і відповідального
працівника для зустрічі транспорту, організації розвантажувальних
робіт і належної охорони силами відомчої охорони та служби
інкасації під час перевезення валютних цінностей (спеціальних
вантажів) до установи банку та у зворотному напрямку.
1.19. На період здійснення перевезення валютних цінностей
(спеціальних вантажів) та інкасації коштів на кожний оперативний
автомобіль служби інкасації Національного банку видається
посвідчення на оперативний автомобіль (додаток 3). Порядок використання посвідчень на оперативний автомобіль
служби інкасації Національного банку визначається Інструкцією про
порядок ведення і застосування посвідчень установленої форми на
автомобілі інкасації та перевезення цінностей, затвердженою
наказом Національного банку України від 14.01.93 N 3 та погодженою
з Головним управлінням ДАІ МВС України.
1.20. Під час перевезення валютних цінностей залізничним
транспортом заздалегідь бронюється потрібна кількість купе у
вагоні поїзда. Придбання квитків проводиться за кількістю осіб,
які фактично супроводжують цінності, але не менше кількості місць,
що є в купе. Завантаження валютних цінностей (спеціальних вантажів) у
вагони бригадою (групою) інкасації у пунктах формування поїздів
здійснюється до загальної посадки пасажирів.
1.21. Керівники установ, які одержують або вивозять валютні
цінності (спеціальні вантажі) спеціальними вагонами Національного
банку, зобов'язані забезпечувати виділення залізничними станціями
постійних місць для розміщення спеціальних вагонів для здійснення
вантажно-розвантажувальних робіт, які мають бути, як правило,
тупиками, де не проводяться маневрові роботи, є вільний проїзд
автотранспорту, достатнє освітлення і можливість підключення
спеціальних вагонів до місцевої електричної мережі.
1.22. Під час транспортування валютних цінностей (спеціальних
вантажів) повітряним транспортом за вимогою адміністрації
аеропорту місця з валютними цінностями (спеціальним вантажем)
можуть бути пред'явлені для зважування. Якщо перевезення валютних
цінностей (спеціальних вантажів) повітряним транспортом
здійснюється із зупинками на проміжних пунктах та пересадками на
інший транспорт, то цінності розміщуються у відведеному приміщенні
аеропорту під охороною інкасаторів.
1.23. У разі перевезення валютних цінностей (спеціальних
вантажів) водним транспортом (пароплавами) інкасатори разом з
валютними цінностями (спеціальним вантажем) мають розміщуватися в
окремих приміщеннях у порядку, встановленому для перевезення
валютних цінностей (спеціальних вантажів) залізничним транспортом.
1.24. Під час роботи на маршрутах з перевезення валютних
цінностей (спеціальних вантажів) та інкасації коштів бригаді
(групі) інкасації категорично забороняється: здійснювати зупинки за межами міста під час перевезення
валютних цінностей (спеціальних вантажів) та інкасації коштів (за
винятком стаціонарних постів ДАІ та місць вимушених зупинок за
технічним станом); відхилятися від установленого маршруту, а також перевозити в
оперативному автомобілі сторонніх осіб і вантажі, що не мають
відношення до валютних цінностей (спеціальних вантажів) та коштів,
які перевозяться; відволікатися водію під час руху від керування автомобілем,
залишати оперативні автомобілі без нагляду; здійснювати експлуатацію оперативних автомобілів без
наявності справних засобів радіотехнічного зв'язку; заправляти оперативні автомобілі пальним на маршрутах
інкасації коштів; здійснювати будь-які дії, не пов'язані з виконанням
обов'язків з перевезення валютних цінностей (спеціальних вантажів)
та інкасації коштів; відлучатися від бригади (групи) інкасації з часу отримання
зброї до її здавання без дозволу старшого бригади (начальника
групи) інкасації крім випадків, визначених цією Інструкцією; вести розмови із сторонніми особами; передавати через засоби радіотехнічного зв'язку відомості,
які не входять до переліку відомостей, що дозволяються до
відкритого передавання; залишати довірені цінності без нагляду; виконувати будь-які розпорядження, що не відповідають
установленим правилам з перевезення валютних цінностей
(спеціальних вантажів) та інкасації коштів; палити в оперативному автомобілі та вживати спиртні напої; без потреби діставати пістолет з кобури, досилати патрон до
патронника і передавати зброю будь-кому; перевозити в салоні оперативного автомобіля або відсіку для
зберігання валютних цінностей (спеціальних вантажів) запасні
колеса, акумулятори, легкозаймисті матеріали, а також інструменти
і прилади в незакріпленому стані.
Глава 2. Основи організації підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів установи банку
2.1. У разі потреби установи банків можуть створювати власні
підрозділи перевезення валютних цінностей та інкасації коштів для
здійснення операції з перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів, яка є єдиною неподільною операцією згідно із Законом
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), на
підставі отриманого письмового дозволу Національного банку.
2.2. Порядок створення підрозділів перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів в установах банків і порядок
отримання ними письмового дозволу на здійснення операції з
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів регламентуються
Положенням про порядок видачі банкам банківських ліцензій,
письмових дозволів та ліцензій на виконання окремих операцій,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
17.07.2001 N 275 ( z0730-01 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 21.08.2001 за N 730/5921 (із змінами).
2.3. Відповідно до Закону України "Про банки і банківську
діяльність" ( 2121-14 ) контроль за дотриманням правил і порядку
проведення операцій з перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів в установах банків України здійснюється працівниками
підрозділів перевезення валютних цінностей та організації
інкасації Національного банку чи аудиторами, призначеними
Національним банком на загальних підставах, визначених Положенням
про планування та порядок проведення інспекційних перевірок,
затвердженим постановою Правління Національного банку України від
17.07.2001 N 276 ( z0703-01 ) і зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 15.08.2001 за N 703/5894 (із змінами).
2.4. За порушення правил і порядку проведення операції з
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів, а також за її
здійснення без письмового дозволу (ліцензії) Національного банку
до банків та інших осіб, які є об'єктом перевірки Національного
банку, вживаються заходи впливу, що передбачені законодавством
України, в тому числі Положенням про застосування Національним
банком України заходів впливу за порушення банківського
законодавства, затвердженим постановою Правління Національного
банку України від 28.08.2001 N 369 ( z0845-01 ) і зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 27.09.2001 за N 845/6036 (із
змінами).
2.5. Порядок придбання, зберігання, використання та
застосування вогнепальної зброї, боєприпасів до неї встановлений
законодавством України, зокрема Інструкцією про порядок
виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та
використання вогнепальної, пневматичної і холодної зброї,
пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів,
споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями
метальними снарядами несмертельної дії, та зазначених патронів, а
також боєприпасів до зброї та вибухових матеріалів, затвердженою
наказом Міністерства внутрішніх справ України від 21.08.98 N 622
( z0637-98 ) і зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
07.10.98 за N 637/3077 (із змінами). Облік здавання і приймання зброї та боєприпасів черговими
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
здійснюється за книгою обліку здавання і приймання зброї,
боєприпасів, документів та інших цінностей черговими підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів (додаток 4).
2.6. Порядок придбання і реєстрації засобів радіотехнічного
зв'язку, індивідуального захисту, дій працівників підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів у надзвичайних
ситуаціях визначається законодавством України.
2.7. Працівники підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів, які для виконання своїх професійних обов'язків
мають отримати, носити і використовувати вогнепальну зброю, водії
оперативних автомобілів підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів проходять обов'язковий профілактичний
наркологічний огляд в строки і порядку, що визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 06.11.97 N 1238 ( 1238-97-п ) "Про
обов'язковий профілактичний наркологічний огляд і порядок його
проведення" (із змінами), та обов'язкові попередній і періодичний
психіатричні огляди у строки та порядку, що визначені постановою
Кабінету Міністрів України від 27.09.2000 N 1465 ( 1465-2000-п )
"Про затвердження Порядку проведення обов'язкових попередніх та
періодичних психіатричних оглядів і переліку медичних
психіатричних протипоказань щодо виконання окремих видів
діяльності (робіт, професій, служби), що можуть становити
безпосередню небезпеку для особи, яка провадить цю діяльність, або
оточуючих", а також медичний огляд у порядку, встановленому
наказом Міністерства охорони здоров'я України від 20.10.99 N 252
( z0768-99 ) "Про затвердження Порядку видачі медичної довідки для
отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 05.11.99
за N 768/4061 (із змінами), та наказом Міністерства охорони
здоров'я України та Міністерства внутрішніх справ від 05.06.2000
N 124/345 ( z0435-00 ) "Про затвердження Положення про медичний
огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів",
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.07.2000
за N 435/4656. На підставі проведеного медичного огляду
лікувально-консультативною комісією (ЛКК) працівникам надається
медична довідка.
2.8. Максимальний термін дії медичної довідки визначається із
урахуванням даних огляду, а також строку дії поданого громадянином
сертифіката про проходження обов'язкового профілактичного
наркологічного огляду.
Глава 3. Склад бригади (групи) інкасації
та відповідальність її членів
3.1. Склад бригади (групи) інкасації визначається керівником
установи банку або керівником підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів залежно від складності виконуваних
операцій, ступеня ризику та умов, у яких здійснюється перевезення
валютних цінностей (спеціальних вантажів) та інкасація коштів. У
будь-якому разі бригада (група) інкасації має складатися не менше
ніж з трьох осіб підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів установи банку (за наявності в неї власної
вогнепальної нарізної зброї) або не менше ніж з двох осіб цього
підрозділу та двох озброєних вогнепальною нарізною зброєю
охоронців.
3.2. Під час перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів призначає одного із членів бригади старшим і на
нього покладається відповідальність за організацію роботи всієї
бригади.
3.3. Усі розпорядження старшого бригади (начальника групи)
інкасації повинні виконуватися членами бригади (групи) інкасації
чітко і беззаперечно.
3.4. За схоронність прийнятих і запакованих дозволеним
методом валютних цінностей (спеціальних вантажів) і коштів з
працівниками підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів - членами бригади (групи) інкасації (за винятком
водія оперативного автомобіля служби інкасації Національного
банку) укладається письмовий договір про повну індивідуальну
матеріальну відповідальність або договір про колективну (бригадну)
матеріальну відповідальність.
3.5. Договір про повну індивідуальну матеріальну
відповідальність складається у двох примірниках і засвідчується
підписом керівника установи банку. Один з примірників зберігається
в особовій справі, другий - у працівника підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів, з яким укладений цей
договір. Попередньо договір погоджується і візується керівником
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і
відповідним працівником юридичного підрозділу установи банку.
3.6. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність
установлюється керівником установи банку за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) на працівників підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів, які спільно виконують роботи, що
пов'язані із перевезенням валютних цінностей та інкасацією коштів,
шляхом укладення з усіма членами колективу (бригади) письмового
договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність
(стаття 135-2 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ).
3.7. Договір про колективну (бригадну) матеріальну
відповідальність складається у двох примірниках, погоджується та
візується керівником підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів і відповідним працівником юридичного підрозділу
установи банку, а також засвідчується підписами керівника установи
банку та всіх працівників, на яких покладається така
відповідальність. Один примірник договору зберігається в керівника
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів,
другий - в особовій справі керівника групи (бригадира), копія
договору - в особових справах працівників, на яких покладається
відповідальність.
Розділ III
Організація перевезень валютних цінностей
та інкасації коштів в установах банків України
Глава 1. Загальні вимоги до організації
перевезення валютних цінностей (спеціальних
вантажів) працівниками служби інкасації
Національного банку
1.1. Відрядження оперативних автомобілів підрозділів служби
інкасації Національного банку за межі області (якщо немає
розпорядження, виданого Департаментом готівково-грошового обігу)
здійснюється за письмовим погодженням (дозволом) Департаменту
перевезення цінностей та організації інкасації (далі -
Департамент).
1.2. Під час здійснення міжрегіональних перевезень валютних
цінностей (спеціальних вантажів) оперативними автомобілями
підрозділів служби інкасації комплектування бригад (груп)
інкасації проводиться із залученням до них працівників із складу
керівництва управління (відділу) перевезення цінностей та
організації інкасації територіального управління.
1.3. Перевезення валютних цінностей (спеціальних вантажів)
оперативними автомобілями в обсягах понад 100 місць обов'язково
має здійснюватися посиленим кількісним складом бригади (групи)
інкасації з додатковою видачею на маршрут автоматичної нарізної
зброї (автоматів) та індивідуальних засобів захисту (бронежилетів,
шоломів) і залученням додаткового (додаткових) автомобіля
(автомобілів) супроводження. За менших обсягів перевезень рішення
про посилення складу бригади (групи) приймає керівник установи
банку залежно від виду цінностей, що перевозяться, та умов їх
доставки. Під час здійснення перевезень валютних цінностей (спеціальних
вантажів) незалежно від їх обсягів носіння індивідуальних засобів
захисту (бронежилетів, шоломів) є обов'язковим.
Глава 2. Порядок планування та здійснення
перевезень валютних цінностей (спеціальних
вантажів) у системі Національного банку
2.1. Перевезення валютних цінностей (спеціальних вантажів)
між структурними підрозділами Національного банку здійснює служба
інкасації Національного банку за заявками Департаменту
готівково-грошового обігу або відповідно до окремих постанов,
наказів Національного банку, а також розпоряджень заступника
Голови Національного банку.
2.2. З метою забезпечення своєчасного підкріплення
структурних підрозділів Національного банку, вивезення зношених
банкнот і монет та їх надлишків щомісяця складаються плани
перевезень валютних цінностей, у яких передбачається: установа
банку, за операціями якої потрібно здійснити перевезення валютних
цінностей, сума цінностей, що перевозяться, строки перевезення, а
також інкасаторами яких підрозділів служби інкасації (Департаменту
чи територіального управління) виконуватимуться перевезення
валютних цінностей.
2.3. Щомісячні плани перевезення валютних цінностей складає
Департамент разом з Центральним сховищем на підставі заявок
Департаменту готівково-грошового обігу на загальну суму за кожним
структурним підрозділом Національного банку з розподілом за
індексами і номіналами, які надсилаються за тиждень до початку
місяця, на який планується перевезення, та клопотань
територіальних управлінь щодо потреби вивезення непридатної
готівки.
2.4. Перевезення валютних цінностей та спеціальних вантажів
Банкнотно-монетного двору здійснюється відповідно до щомісячного
графіка, затвердженого керівництвом Банкнотно-монетного двору і
погодженого з керівництвом Департаменту та Центрального сховища.
2.5. Контроль за виконанням планів перевезення валютних
цінностей здійснює Департамент.
Глава 3. Порядок оформлення доручень
на перевезення валютних цінностей
в установах банків України
3.1. Кожного разу для отримання валютних цінностей із каси
(сховища) установи банку та доставки цінностей за призначенням
уповноваженою особою підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів оформляється доручення на перевезення валютних
цінностей (додаток 5), що видається старшому бригади (начальнику
групи) інкасації: для інкасаторів управління перевезення цінностей Департаменту
- за підписами заступника Голови Національного банку та директора
Департаменту (його заступника) або начальника управління
перевезення цінностей; для інкасаторів територіальних управлінь Національного банку
(далі - територіальних управлінь) - за підписами начальника
територіального управління (його заступника), головного бухгалтера
(його заступника) на лицьовому боці та керівника підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів або його
заступника на зворотному боці доручення на перевезення валютних
цінностей; для інкасаторів інших установ банків - за підписами керівника
установи банку (його заступника), головного бухгалтера (його
заступника) на лицьовому боці та керівника підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів установи банку або його
заступника на зворотному боці доручення на перевезення валютних
цінностей. Підписи засвідчуються відбитком печатки установи банку на
лицьовому боці та печатки підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів на зворотному боці доручення на
перевезення валютних цінностей.
3.2. Старший бригади (начальник групи) інкасації після
повернення до місця постійної роботи подає керівнику підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів документи, що
підтверджують здавання цінностей за призначенням, зокрема, другий
примірник опису цінностей у національній валюті України, що
перевозяться (додаток 6), з розпискою на його зворотному боці
матеріально відповідальних осіб банку-отримувача, засвідчений
відбитком печатки цієї установи банку та підписами всіх
інкасаторів бригади (групи) інкасації, який надалі зберігається в
папці підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів протягом трьох років, після чого здається до архіву.
3.3. Після відправлення цінностей доручення на перевезення
валютних цінностей підшиваються до касових документів дня.
3.4. Оформлення доручень на перевезення валютних цінностей
інкасаторами районних (віддалених від територіального управління)
підрозділів перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
здійснюється в такому порядку. Відповідно до обсягів перевезень начальнику районного
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів на
календарний місяць у встановленому для бланків суворої звітності
порядку видається потрібна кількість доручень на перевезення
валютних цінностей, засвідчених підписами начальника
територіального управління (його заступника) та головного
бухгалтера (його заступника), відбитком гербової печатки
територіального управління з приміткою жирним шрифтом у верхній
частині доручення на перевезення валютних цінностей "Дійсне за
наявності розпорядження територіального управління". Видача доручень на перевезення валютних цінностей під підпис
старшому бригади інкасації районного підрозділу реєструється в
журналі обліку та реєстрації видачі доручень на перевезення
валютних цінностей (додаток 7). Перед відправленням цінностей на дорученнях на перевезення
валютних цінностей та корінцях до них проставляються номер і дата
розпорядження, відповідно до якого дозволяється відправлення
валютних цінностей за призначенням, на зворотному боці - підпис
керівника підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів. Після повернення до місця постійної роботи старший бригади
інкасації подає начальнику районного підрозділу документи, що
підтверджують здавання цінностей за призначенням, зокрема другий
примірник опису цінностей у національній валюті України, що
перевозяться, з підписом на його зворотному боці матеріально
відповідальних осіб установи банку-отримувача, засвідчений
відбитком печатки цієї установи банку та підписами всіх
інкасаторів бригади. Після відправлення цінностей доручення на перевезення
валютних цінностей підшиваються до касових документів дня. Корінці виданих і використаних доручень на перевезення
валютних цінностей зберігаються в папці підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів протягом трьох років, після
чого здаються до архіву. Не пізніше трьох діб після закінчення строку дії зіпсовані та
невикористані доручення на перевезення валютних цінностей здаються
до територіального управління в установленому порядку.
Глава 4. Порядок приймання та здавання
валютних цінностей (спеціальних вантажів)
бригадою (групою) інкасації Національного банку
під час здійснення перевезень
4.1. Приймання готівки бригадою (групою) інкасації
проводиться від матеріально відповідальних осіб на підставі опису
цінностей у національній валюті України, що перевозяться,
доручення на перевезення валютних цінностей та: видаткового ордера* в разі перевезення валютних цінностей від
територіальних управлінь до інших територіальних управлінь або
Центрального сховища; прибутково-видаткового касового ордера* в разі перевезення
валютних цінностей від банків до територіальних управлінь, а також
між банками; видаткового позабалансового ордера* в разі перевезення
валютних цінностей від Центрального сховища; видаткового касового ордера* в разі перевезення валютних
цінностей від територіальних управлінь до банків.
_______________
* Форми ордерів визначаються Інструкцією про касові операції
в банках України, затвердженою постановою Правління Національного
банку України від 14.08.2003 N 337 ( z0768-03 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (далі -
Інструкція N 337), та Інструкцією N 273.
4.2. Опис цінностей у національній валюті України, що
перевозяться до установи банку від територіального управління,
складається матеріально відповідальними особами в трьох
примірниках, з яких перший надсилається через старшого бригади
(начальника групи) інкасації банку-одержувачу валютних цінностей,
другий - використовується бригадою (групою) інкасації для
приймання і здавання цінностей, третій - залишається в касових
документах банку-відправника цінностей разом із видатковим касовим
ордером та дорученням на перевезення валютних цінностей.
4.3. Приймання інкасаторами банкнот здійснюється за
номіналом, кількістю пачок і корінців у кожній пачці з перевіркою
правильності та цілісності пакування пачок, кількості корінців у
кожній пачці, правильності сум, зазначених на накладках
(етикетках), і наявності на них цілих і чітких відбитків пломбірів
(кодів касирів). Неповні пачки з банкнотами одного номіналу
приймаються з перевіркою за корінцями і надписами на накладках
(етикетках), а пачки з неповними корінцями - за надписами на
накладках (етикетках). За умови зберігання у сховищі банкнот в
опломбованих мішках (контейнерах, касетах) можливе приймання
готівки за мішками (контейнерами, касетами) з перевіркою
правильності та цілісності пакування, правильності заповнення
відповідних реквізитів на ярликах, прикріплених до мішків
(контейнерів, касет), цілісності та чіткості пломб і підписів
касирів. Порядок застосування спеціалізованих касет для
транспортування і зберігання банкнот визначається Інструкцією з
організації емісійно-касової роботи в системі Національного банку
України, затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 17.06.2004 N 273 (далі - Інструкція N 273). Перевезення касет здійснюється спеціалізованими оперативними
автомобілями та спеціальними вагонами Національного банку. Загальна кількість касет в одному штабелі не повинна
перевищувати 20 одиниць. З метою уникнення падіння касет під час транспортування в
автомобілях вони закріплюються за допомогою вертикальних стояків з
вузлами обертання. З метою уникнення пошкоджень кидати чи кантувати касети
забороняється.
4.4. Приймання монет інкасаторами здійснюється за мішечками,
(упаковками з роликами) з перевіркою правильності та цілісності
пакування, зазначення на ярликах (етикетках), прикріплених до
мішечків (упаковок з роликами), номіналу монети і суми вкладення,
цілісності та чіткості пломб і підписів касирів. Зношена та
дефектна монета вивозиться із установ банків як у повних, так і в
неповних мішечках. Допускається відправлення монет до Центрального
сховища без об'єднання неповних мішечків, якщо в цьому є потреба.
4.5. Якщо під час приймання інкасатори виявили пачки банкнот
і мішечки (упаковки з роликами) з монетами, які не відповідають
установленим правилам пакування, то вони прийманню не підлягають.
4.6. Після перевірки цінностей інкасатори під контролем
матеріально відповідальної особи вкладають їх у брезентові
стандартні мішки. Горловина кожного мішка прошивається і щільно
зав'язується шпагатом. На кінець шпагату прикріплюється ярлик з
тканини, на якому зазначається дата пакування і порядковий номер
мішка, який відповідає номеру в описі цінностей у національній
валюті України, що перевозяться, кінці шпагату зав'язуються глухим
вузлом, мішок пломбується касиром і ярлик на ньому підписує
матеріально відповідальна особа, яка здійснює контроль під час
пакування готівки. Про здійснення приймання цінностей члени
бригади (групи) інкасації мають розписатися у видаткових касових
документах.
4.7. Прийняті бригадою (групою) інкасації від установ банків
цінності (спеціальні вантажі) у разі неможливості їх перевезення
залишаються в опломбованих мішках на зберіганні (без
оприбуткування) у грошовому сховищі (сховищі цінностей) установи
банку. Приміщення сховища додатково опломбовується (опечатується)
пломбіром (печаткою) старшого бригади (начальника групи) інкасації
та в установленому порядку здається під охорону. У цьому разі
сховище наступного дня відкривається виключно в присутності
старшого бригади (начальника групи) інкасації. Прийняті цінності (спеціальні вантажі) можуть зберігатися
також і в іншому приміщенні, що пристосоване для їх зберігання. У
цьому разі цінності (спеціальні вантажі) охороняють інкасатори,
які відповідальні за ці цінності та вантажі.
4.8. Зброя інкасаторів має здаватися уповноваженій особі, яка
відповідає за її зберігання в установі банку, під підпис у журналі
реєстрації видачі та приймання зброї і боєприпасів (додаток 8).
Допускається зберігання разом з цінностями зброї в сейфах та
здавання їх під охорону в установленому порядку до ранку
наступного дня.
4.9. Забороняється одночасне приймання цінностей в одному
приміщенні кількома бригадами (групами) інкасації.
4.10. Уранці наступного дня після звіряння сум, зазначених в
описі цінностей у національній валюті України, що перевозяться, та
касових документах, із сумами, зазначеними в дорученні на
перевезення валютних цінностей, члени бригади (групи) інкасації
продовжують приймання цінностей.
4.11. Винос прийнятих інкасаторами цінностей для їх
транспортування проводиться після закінчення приймання всієї
партії цінностей та обов'язково в присутності старшого бригади
(начальника групи) інкасації.
4.12. У разі втрати, крадіжки або недостачі цінностей старший
бригади (начальник групи) інкасації зобов'язаний негайно
сповістити про це керівника установи банку, яка відправила
цінності, Департамент та правоохоронні органи за місцем виявлення
крадіжки або недостачі для вжиття термінових заходів для розшуку
цінностей та розслідування події.
4.13. Доставлені валютні цінності мають бути прийняті
установою банку без затримки і в день їх прийняття зараховані до
запасів готівки у сховищі територіального управління. Здавання
цінностей проводиться обов'язково в присутності всіх інкасаторів
бригади (групи) інкасації.
4.14. Валютні цінності, які доставлені інкасаторами, але не
прийняті установою банку того самого дня, та вогнепальна зброя
мають зберігатися відповідно до порядку, визначеного в пунктах
4.7, 4.8 цього розділу.
4.15. Валютні цінності мають прийматися в установах банків
матеріально відповідальними особами згідно з описом цінностей у
національній валюті України, що перевозяться, та з дотриманням
таких вимог: відбиток пломбіра має бути чітким та його номер має
відповідати номеру, зазначеному в описі цінностей у національній
валюті України, що перевозяться; пачки повинні бути цілими та
правильно упакованими, з чіткими відбитками пломбірів (кодів,
печаток); наявність кількості корінців у кожній пачці та чіткої
дати пакування; сума має відповідати сумі, зазначеній на накладці
(етикетці); наявність підписів касирів, їх іменних штампів, штампа
з найменуванням установи банку, на якому зазначається також номер
за електронною поштою або код цієї установи банку. Монета
приймається мішечками (упаковками з роликами) з перевіркою
правильності та цілісності пакування, наявності на ярликах
мішечків найменування установи банку (на етикетках -
Банкнотно-монетний двір), номера установи банку за електронною
поштою або код установи банку, дати пакування, номіналу монети,
суми вкладення, цілісності та чіткості відбитків пломбірів, а
також наявності підписів касирів, їх іменних штампів.
4.16. Пачки з банкнотами і мішечки з монетою (упаковки з
роликами), що доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній
упаковці, приймаються з поаркушним перерахуванням або
перерахуванням за кружками в присутності всіх інкасаторів бригади
(групи) інкасації після приймання всіх цінностей.
4.17. Керівники установ банків за наявності відповідних
розпоряджень мають забезпечувати в установленому порядку приймання
цінностей від інкасаторів Національного банку і видачу їм
цінностей не лише в робочі, а й святкові, вихідні дні.
4.18. Після приймання від бригади (групи) інкасації валютних
цінностей матеріально відповідальні особи установи
банку-отримувача на звороті обох примірників опису цінностей у
національній валюті України, що перевозяться, оформляють розписку
про приймання цінностей, розписуються і ставлять відбиток печатки
на другому примірнику цього опису. На цих самих документах
розписуються всі інкасатори, які здали цінності. Перший примірник
опису цінностей у національній валюті України, що перевозяться,
зберігається в касових документах. Старший бригади (начальник групи) інкасації після повернення
до місця постійної роботи зобов'язаний подати керівнику підрозділу
перевезення валютних цінностей та організації інкасації документи,
що підтверджують здавання цінностей за призначенням, у тому числі
другий примірник опису цінностей у національній валюті України, що
перевозяться, з розпискою на його зворотному боці матеріально
відповідальних осіб територіального управління, засвідченою
відбитком печатки територіального управління і підписами всіх
інкасаторів бригади (групи) інкасації.
Глава 5. Порядок перевезення підкріплень
та вивезення надлишків між структурними
підрозділами Національного банку
5.1. Підкріплення та вивезення надлишків готівки із сховищ
територіальних управлінь здійснюється в кожному окремому випадку
за емісійним дозволом, що наданий Департаментом
готівково-грошового обігу, а саме службою інкасації Національного
банку.
5.2. Перевезення валютних цінностей здійснюється спеціальними
вагонами Національного банку та/або оперативними автомобілями
служби інкасації відповідно до заявки на перевезення, наданої
Департаментом готівково-грошового обігу.
5.3. Під час перевезення підкріплень і вивезення надлишків
готівки спеціальними вагонами або оперативними автомобілями
Департамент готівково-грошового обігу подає Департаменту за
тиждень до початку наступного місяця заявку на її перевезення. Під час перевезення підкріплень та вивезення надлишків
готівки оперативними автомобілями служби інкасації територіальних
управлінь до Центрального сховища або інших структурних
підрозділів Національного банку відділ готівкового обігу та
касових операцій територіального управління подає відділу
перевезення цінностей та організації інкасації розпорядження на
відправлення, засвідчене підписами начальника територіального
управління і начальника відділу готівкового обігу та касових
операцій або їх заступників.
5.4. За умови доставки підкріплення до структурних
підрозділів Національного банку інкасаторами територіального
управління видача готівки бригаді інкасаторів територіального
управління з резервних фондів Центрального сховища та із запасів
готівки у сховищах територіальних управлінь здійснюється в
порядку, що визначений у пунктах 4.1 - 4.5 цього розділу.
5.5. Готівка, що підлягає передаванню матеріально
відповідальними особами інкасаторам територіальних управлінь для
доставки підкріплень установам банків, передається інкасаторам у
передсховищі або в приміщенні для приймання-передавання валютних
цінностей інкасаторам.
5.6. Строк виконання емісійних дозволів Національного банку
на підкріплення та вивезення надлишків готівки визначається
відповідними нормативно-правовими актами або вказівками
Національного банку.
Глава 6. Порядок вивезення непридатних до обігу
банкнот і монет від територіальних управлінь
до Центрального сховища
6.1. Вивезення непридатних до обігу банкнот і монет від
територіальних управлінь до Центрального сховища здійснюється
інкасаторами підрозділу служби інкасації територіального
управління або управління перевезення цінностей Департаменту.
6.2. Вивезення непридатних до обігу банкнот і монет
оперативними автомобілями підрозділів служби інкасації
територіальних управлінь попередньо узгоджується шляхом надсилання
за допомогою засобів спеціального зв'язку відділом готівкового
обігу та касових операцій територіального управління до
Центрального сховища. Центральне сховище з урахуванням
завантаженості попередньо визначає термін прийняття готівки та
надає територіальному управлінню відповідний дозвіл.
6.3. На підставі дозволу Центрального сховища на вивезення
готівки відділ готівкового обігу та касових операцій
територіального управління готує і подає відділу перевезення
цінностей та організації інкасації засвідчене підписами начальника
територіального управління та начальника відділу готівкового обігу
та касових операцій або їх заступників розпорядження на вивезення
непридатних до обігу банкнот і монет на загальну суму із
розподілом за індексами і номіналами.
6.4. Територіальне управління повідомляє через засоби
спеціального зв'язку Центральному сховищу конкретну дату
відправлення та прибуття оперативних автомобілів підрозділів
служби інкасації територіальних управлінь і склад бригад (груп)
інкасації.
6.5. За потреби вивезення непридатних до обігу банкнот і
монет спеціальними вагонами Національного банку відділи
готівкового обігу та касових операцій територіальних управлінь
надсилають у встановленому порядку, але не пізніше ніж за 10 днів,
клопотання Центральному сховищу та Департаменту про потребу їх
вивезення із зазначенням суми, кількості місць та ваги цінностей.
Центральне сховище розглядає можливість прийняття цінностей
(визначає завантаженість працівників кас, термін прийняття),
узгоджує з Департаментом кількість вільних місць у спеціальному
вагоні та орієнтовний день його прибуття і на підставі цього дає
дозвіл територіальному управлінню на перевезення цінностей. Вивезення непридатних до обігу банкнот і монет від
територіальних управлінь може проводитися одночасно з перевезенням
придатної готівки.
6.6. Видача непридатних до обігу банкнот і монет бригаді
інкасаторів із запасів готівки у сховищах для відправлення
оформляється видатковим ордером у двох примірниках, що
засвідчуються підписами матеріально відповідальних осіб, які
здавали цінності, та описом цінностей у національній валюті
України, що перевозяться.
Глава 7. Порядок доставки підкріплень
від територіальних управлінь до кас банків
7.1. Доставка підкріплень від територіальних управлінь до кас
банків здійснюється власними силами установи банку, через службу
інкасації Національного банку або підрозділами перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків. Порядок отримання підкріплень від територіальних управлінь
підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
установ банків для доставки їх до кас банків визначається главою 9
цього розділу. Видача готівки з оборотних кас територіальних управлінь
касирам для підкріплення установ банків здійснюється відповідно до
Інструкції N 337 ( z0768-03 ).
7.2. Доставка підкріплень службою інкасації Національного
банку здійснюється на підставі укладених договорів між
територіальними управліннями та установами банків.
7.3. Порядок підкріплення територіальних управлінь та установ
банків силами служби інкасації Національного банку здійснюється
відповідно до Інструкції N 273.
7.4. Під час одержання готівки інкасатори Національного банку
пред'являють доручення на перевезення валютних цінностей та
службове посвідчення. Доручення на перевезення валютних цінностей
залишається в матеріально відповідальних осіб територіального
управління.
7.5. Про приймання валютних цінностей інкасатори розписуються
у видатковому касовому ордері та на всіх примірниках опису
цінностей у національній валюті України, що перевозяться. Два
примірники опису цінностей у національній валюті України, що
перевозяться, передаються старшому бригади (начальнику групи)
інкасації, з яких перший примірник отримує банк-одержувач, а
другий - використовується бригадою (групою) інкасації для
приймання і здавання цінностей. Валютні цінності приймаються інкасаторами згідно з описом
цінностей у національній валюті України, що перевозяться, з
дотриманням порядку, визначеного в пунктах 4.1- 4.5 цього розділу.
7.6. Після перевірки цінностей інкасатори проводять їх
пакування у порядку, встановленому в пункті 4.6 цього розділу.
7.7. Бригада (група) інкасації здає доставлені в установу
банку валютні цінності матеріально відповідальним особам згідно з
описом цінностей у національній валюті України, що перевозяться.
7.8. Приймання пачок з банкнотами і мішечків з монетою, що
доставлені інкасаторами в пошкодженій або сумнівній упаковці,
здійснюється в порядку, визначеному пунктом 4.16 цього розділу.
7.9. У разі виявлення під час перерахування недостач або
надлишків готівки у виданих пачках, окремих корінцях або мішечках
з монетою у пошкодженій упаковці складається акт про розбіжності*
у двох примірниках, якщо упаковка Національного банку, і трьох
примірниках, якщо упаковка інших установ банків, з яких третій
примірник акта надсилається територіальному управлінню.
_______________
* Форма акта про розбіжності визначається Інструкцією N 337
( z0768-03 ) та Інструкцією N 273.
7.10. Після приймання цінностей від інкасаторів матеріально
відповідальні особи установи банку-отримувача та всі інкасатори
бригади (групи) розписуються на звороті обох примірників опису
цінностей у національній валюті, що перевозяться. На другому
примірнику опису, який повертається бригаді (групі) інкасації,
ставиться відбиток печатки установи банку.
7.11. Виконання завдання підтверджується в порядку,
визначеному пунктом 4.18 цього розділу.
Глава 8. Порядок вивезення надлишків
та непридатної до обігу готівки від установ
банків України до оборотної каси
територіального управління
8.1. Установи банків України, які мають надлишок готівки, а
також непридатну до обігу готівку, доставляють і здають її до
територіальних управлінь власними силами, через службу інкасації
Національного банку або через підрозділи перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів інших установ банків. Порядок здавання надлишків готівки, а також непридатної до
обігу готівки від установ банків до територіальних управлінь
підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
визначається главою 9 цього розділу.
8.2. Здавання надлишків готівки, а також непридатної до обігу
готівки до оборотних кас територіальних управлінь касирами установ
банків здійснюється відповідно до Інструкції N 337 ( z0768-03 ).
8.3. Порядок вивезення надлишків та непридатної до обігу
готівки від установ банків до оборотної каси територіального
управління силами служби інкасації Національного банку
здійснюється відповідно до Інструкції N 273.
8.4. Приймання надлишків та непридатної до обігу готівки
бригадою інкасації здійснюється в порядку, визначеному пунктами
4.1 - 4.5 цього розділу.
8.5. За схоронність прийнятої та укладеної у мішки готівки та
за цілісність пломб на мішках повну матеріальну відповідальність
несуть усі члени бригади інкасації (за винятком водія оперативного
автомобіля служби інкасації Національного банку).
8.6. Виконання завдання підтверджується в порядку,
визначеному пунктом 4.18 цього розділу.
Глава 9. Порядок видачі (приймання) валютних
цінностей інкасаторам(и) банків у боксах
інкасації територіальних управлінь через
приміщення для приймання-передавання готівки
9.1. Видачу інкасаторам банків або приймання від них валютних
цінностей здійснюють матеріально відповідальні особи або касові
працівники, визначені для виконання зазначених операцій у складі
не менше двох осіб (далі - відповідальні особи), у приміщенні для
приймання-передавання готівки.
9.2. Приміщення для приймання-передавання готівки має бути
обладнане переговорним пристроєм з боксом інкасації та телефонним
зв'язком внутрішньобанківської мережі. Процедура приймання (видачі) валютних цінностей проводиться
через шлюзовий блок (лоток-бункер), який виключає можливість
фізичного контакту між інкасаторами і відповідальними особами, але
дає змогу візуально контролювати сам процес через броньоване скло,
яке розділяє бокс інкасації від приміщення для
приймання-передавання готівки.
9.3. У встановленому територіальним управлінням порядку банк
подає до територіального управління заявку, в якій банк у разі
використання підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів має додатково зазначити прізвище, ім'я, по
батькові та номери службових посвідчень інкасаторів, водія та
номер державної реєстрації оперативного автомобіля, номер і дату
доручення на перевезення валютних цінностей. На підставі заявок
банків уповноважений працівник відділу (управління) готівкового
обігу і касових операцій складає графік заїзду інкасаторів до
боксу інкасації, подає підрозділу банківської безпеки заявку з
реєстрацією в журналі про її подання, у якій зазначаються
прізвище, ім'я, по батькові та номери посвідчень інкасаторів,
водія, номер державної реєстрації оперативного автомобіля та його
марка разом з графіком заїзду, а банкам надсилає повідомлення про
дату і час приїзду їх інкасаторів.
9.4. На підставі розпорядження про підкріплення банків
готівкою через інкасаторів банків оформлення описів цінностей у
національній валюті України, що перевозяться, і попередню
підготовку та пакування готівки в мішки (касети) здійснюють
матеріально відповідальні особи або відповідальні особи за рахунок
запасів готівки.
9.5. Для видачі банкам готівки без перевірки в мішках або
спеціалізованих касетах (далі - касети) відповідно до умов
договору про касове обслуговування відповідальні особи пакують
пачки банкнот у мішки (касети). На кожний мішок навішують ярлик з
такими реквізитами: найменування і код територіального управління,
найменування банку-отримувача, номінал, сума готівки, дата
пакування, прізвища та підписи відповідальних осіб та пломбують
його. За умови видачі банкам підкріплення з перевіркою готівки за
кожним описом цінностей у національній валюті України, що
перевозяться, відповідальні особи вкладають банкноти в мішок, на
який навішують ярлик із зазначенням банку-отримувача, загальної
суми вкладення, дати пакування, прізвищ і підписів відповідальних
осіб та пломбують його. Підготовлені до видачі мішки передаються у сховище з їх
перевіркою або вкладеними у візок, який замикається на ключ однією
із відповідальних осіб, споряджається ярликом на загальну суму
вкладеної готівки та підписами відповідальних осіб. До ярлика
прикріплюються супровідні документи.
9.6. У день видачі готівки на підставі розпорядження про
підкріплення, опису цінностей у національній валюті України, що
перевозяться, та заявки банку працівником, який здійснює
бухгалтерський облік касових операцій, складається видатковий
касовий ордер.
9.7. Про приїзд кожного автомобіля з інкасаторами і про його
в'їзд до боксу інкасації охорона інформує відповідальних осіб.
Спосіб інформування відповідальних осіб визначає територіальне
управління самостійно.
9.8. Відповідальні особи отримують від інкасаторів через
шлюзовий блок (лоток-бункер) відповідні документи для прийняття чи
видачі готівки і перевіряють їх. Під час перевірки документів
здійснюється: ідентифікація осіб інкасаторів відповідно до їх службових
посвідчень; звірка прізвища, ім'я та по батькові, що зазначені в
службових посвідченнях, з даними, зазначеними на дорученнях на
перевезення валютних цінностей; перевірка відповідності сум, зазначених у дорученнях на
перевезення валютних цінностей, сумам, зазначеним в описах
цінностей у національній валюті України, що перевозяться, і
видатковому касовому ордері. У разі встановлення невідповідностей вищезазначених даних
касова операція не здійснюється.
9.9. Для здійснення видаткових операцій відповідальні особи
доставляють отриману в установленому порядку готівку в приміщення
для приймання-передавання готівки на початку операційного дня або
протягом операційного дня та здають прийняту готівку в кінці або
протягом операційного дня.
9.10. Після перевірки документів, отриманих від інкасаторів,
відповідальні особи мають звірити суму готівки, підготовленої до
видачі, із сумою, зазначеною в описі цінностей у національній
валюті України, що перевозяться, та видатковому касовому ордері.
9.11. Під візуальним контролем інкасаторів через броньоване
скло відповідальні особи в приміщенні для приймання-передавання
готівки виставляють підготовлену готівку на стіл, перераховують її
за пачками і корінцями і вкладають у мішки, на які навішують ярлик
із зазначенням суми, дати пакування, прізвищ і підписів
відповідальних осіб та опломбовують їх. Підготовлена згідно з умовами договору до видачі без
перевірки в опломбованих мішках (касетах) готівка видається
інкасаторам через шлюзовий блок (лоток-бункер) у мішках (касетах)
без їх розкриття.
9.12. Мішки (касети) з готівкою разом з відповідними касовими
документами відповідальні особи передають через шлюзовий блок
(лоток-бункер) інкасаторам, які перевіряють цілісність мішків
(касет), цілісність, чіткість і відповідність пломб даним,
зазначеним в описі цінностей у національній валюті України, що
перевозяться, відповідність суми готівки, зазначеної на
прикріплених до мішків ярликах, сумі, зазначеній у дорученні на
перевезення валютних цінностей, описі цінностей у національній
валюті України, що перевозяться, та видатковому касовому ордері,
наявність підписів відповідальних осіб на ярликах, прикріплених до
мішків (касет). Відповідальні особи повинні візуально через броньоване скло
контролювати роботу інкасаторів згідно з вимогами абзацу першого
цього пункту.
9.13. Якщо в інкасаторів є зауваження до цілісності або
пломбування мішків (касет), то такі мішки (касети) повертаються
через шлюзовий блок (лоток-бункер) відповідальним особам, які
мають усунути недоліки і продовжити передавання готівки.
9.14. Після одержання всіх мішків (касет) з готівкою
інкасатори підписують документи про одержання готівки і передають
їх через шлюзовий блок (лоток-бункер) відповідальним особам, які
по телефону повідомляють охорону про завершення обслуговування
інкасаторів.
9.15. Під час здійснення прибуткової операції після перевірки
документів доставлена інкасаторами банку готівка в мішках
(касетах) передається через шлюзовий блок (лоток-бункер)
відповідальним особам територіального управління, які перевіряють
цілісність мішків (касет), цілісність, чіткість і відповідність
пломб даним, зазначеним в описі цінностей у національній валюті
України, що перевозяться. У разі пошкодження цілісності мішка (касети), пломб або їх
нечіткості чи невідповідності даним, зазначеним в описі цінностей
у національній валюті України, що перевозяться, відповідальні
особи зазначають ці порушення в описі цінностей у національній
валюті України, що перевозяться, показують їх інкасаторам і
продовжують приймання готівки. Мішки з готівкою, до яких є зауваження відповідальних осіб, у
присутності інкасаторів відкриваються в першу чергу, готівка
виймається та перевіряється в установленому порядку. У разі
невідповідності вкладення мішка складається акт про розбіжності,
який підписують відповідальні особи та інкасатори і затверджує
завідувач сектору (відділу) касових операцій (касових операцій та
зберігання цінностей).
9.16. З мішків, до яких немає зауважень, відповідальні особи
виймають готівку на стіл і здійснюють її перевірку в установленому
порядку.
9.17. Пачки банкнот (мішечки з монетою) з пошкодженою
упаковкою перераховує поаркушно (за кружками) касир каси
перерахування або відповідальна особа, яка має штамп і пломбір, у
приміщенні для приймання-передавання готівки в присутності
інкасаторів. У разі виявлення касових прорахунків складається акт про
розбіжності, який підписують касир, відповідальні особи,
інкасатори і затверджує завідувач сектору (відділу) касових
операцій (касових операцій та зберігання цінностей). Територіальні управління мають право визначати в договорах
про касове обслуговування банків порядок приймання готівки в
пошкодженій упаковці або упакованої з порушенням установлених
вимог, її кількість, яку можна перерахувати під час приймання
готівки від інкасаторів банків, тощо. У разі недотримання банком
цих умов уся готівка повертається банку на перепакування і в цей
самий день не приймається.
9.18. Операції з приймання готівки відповідно до вимог
пунктів 9.15-9.17 цієї глави проводяться таким чином, щоб
інкасатори мали змогу візуально контролювати готівку та всі її
переміщення, а також відповідальних осіб у приміщенні для
приймання-передавання готівки.
9.19. Після закінчення приймання готівки відповідальні особи
оформляють документи згідно з порядком здійснення касових операцій
у територіальних управліннях, повертають порожні мішки через
шлюзовий блок (лоток-бункер) і по телефону повідомляють охорону
про завершення обслуговування і готовність автомобіля з
інкасаторами до виїзду з боксу.
Розділ IV
Організація перевезення валютних цінностей
між установами банків
Глава 1. Порядок разових (безсистемних)
перевезень валютних цінностей
між установами банків
1.1. Перевезення валютних цінностей між установами банків
здійснюється підрозділами перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів установ банків, силами служби інкасації
Національного банку або підрозділами перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів інших установ банків. Якщо вивезення валютних цінностей з установи банку
здійснюється інкасаторами цієї самої установи банку, то доручення
на перевезення валютних цінностей інкасаторам не видається. У
такому разі прізвища та ініціали інкасаторів зазначаються в
розпорядженні про відправлення валютних цінностей (додаток 9), що
готується підрозділом, відповідальним за організацію готівкового
обігу, установи банку, засвідченому підписами керівника установи
банку (його заступника) або уповноваженої особи, головного
бухгалтера і керівника підрозділу перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів. Під час відправлення валютних цінностей з
установи банку через інкасаторів іншої установи банку наявність
доручення на перевезення валютних цінностей обов'язкова.
1.2. Видача готівки бригаді інкасації проводиться відповідно
до пунктів 4.1-4.5 розділу III цієї Інструкції.
1.3. Приймання іноземної валюти для доставки її за
призначенням інкасатори здійснюють на підставі опису цінностей в
іноземній валюті, що перевозяться (додаток 10) в опломбованих
сумках (мішках) за позначками на ярликах, прикріплених до сумок
(мішків), з перевіркою відбитків пломбірів, правильності та
цілісності пакування і наявності на ярликах найменування і суми, а
також підписів та штампів касирів установи банку. Іноземна валюта
направляється разом з описами цінностей в іноземній валюті, що
перевозяться.
Глава 2. Порядок доставки підкріплень
до власних філій банків*
_______________
* Доставка підкріплень до власних філій в іноземній валюті
здійснюється відповідно до глави 5 цього розділу.
2.1. Доставка підкріплень установами банків своїм філіям
здійснюється власними підрозділами перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів, службою інкасації Національного банку або
підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
інших установ банків.
2.2. Опломбована сумка з підкріпленням, споряджена ярликом,
на якому проставляється найменування установи банку, номер, дата і
сума вкладення, вручається інкасаторам під підпис у видатковому
касовому ордері (додаток 11).
2.3. На маршрут інкасаторам видається книга обліку готівки,
відправленої філіям банку через бригаду інкасації банку (додаток
12), у якій завідувач каси (контролер) робить відповідні записи і
засвідчує їх своїм підписом.
2.4. Доставлена інкасаторами сумка з підкріпленням
приймається уповноваженою особою філії банку, яка перевіряє
цілісність сумки, правильність її опломбування і відповідність
відбитка номера пломбіра номеру, зазначеному в книзі обліку
готівки, відправленої філіям банку через бригаду інкасації банку.
2.5. Сумка розкривається в присутності керівника філії банку
шляхом розрізання одного оберту шпагату. Готівка перевіряється за
пачками і корінцями, а окремі банкноти - поаркушно, монети - за
мішечками (пакетами).
2.6. Поаркушне перерахування банкнот, одержаних у пачках і
корінцях, повинно проводитися працівниками в день одержання
підкріплення і до початку здійснення операцій з ними.
2.7. У разі виявлення недостачі або надлишків готівки
складається акт про розбіжності у двох примірниках, засвідчений
підписами працівників філії банку, і про це повідомляється
установі банку.
2.8. Працівник філії банку, який прийняв сумку з готівкою,
розписується в книзі обліку готівки, відправленої філіям банку
через бригаду інкасації банку, засвідчує свій підпис відбитком
печатки каси, після чого повертає цю книгу і сумки, що
звільнились, інкасатору.
2.9. Завідувач каси філії банку за даними, що зазначені в
книзі обліку готівки, відправленої філіям банку через бригаду
інкасації банку, перевіряє повноту доставлення інкасаторами за
призначенням сумок з підкріпленням.
2.10. Якщо інкасатори не мають змоги вручити сумки з
цінностями у зв'язку з відсутністю (з різних причин) працівників
філії банку, то вони зобов'язані сумки з готівкою і цінностями
повернути установі банку, яка готувала сумку, і про це зробити
відмітку в книзі обліку готівки, відправленої філіям банку через
бригаду інкасації банку.
2.11. Книга обліку готівки, відправленої філіям банку через
бригаду інкасації банку, зберігається в підрозділі перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів.
2.12. Для здійснення зазначених у цій главі операцій
дозволяється вкладання в одну інкасаторську сумку цінностей у
національній та іноземній валютах з оформленням супровідної
відомості до сумки з валютними цінностями, на лицьовому боці якої
зазначається загальна сума вкладених цінностей у гривневому
еквіваленті, а на зворотному - найменування, коди, суми за
номіналом і суми в гривневому еквіваленті вкладених валют та інших
цінностей.
Глава 3. Порядок вивезення валютних цінностей
із філій банків* _______________
* Вивезення готівки із власних філій в іноземній валюті
здійснюється відповідно до глави 5 цього розділу.
3.1. Вивезення валютних цінностей із філій банків
здійснюється власними підрозділами перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів установ банків, силами служби інкасації
Національного банку або підрозділами перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів інших установ банків у опломбованих
інкасаторських сумках.
3.2. Філія подає установі банку два зразки пломби з чітким
відбитком пломбіра. Відбитки пломбірів, якими опломбовуватимуться сумки з
валютними цінностями, що підлягають перевезенню до установи банку
з філії, мають бути перевірені та засвідчені керівником підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів і завідувачем
каси установи банку шляхом накладення пломби на шпагат нижче
зразка пломби філії банку. Один примірник зразка пломби, засвідченого керівником
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів,
передається філії установи банку. Цей зразок подається інкасатору
під час одержання ним сумки з валютними цінностями. Другий
примірник, завірений завідувачем каси, передається до каси
установи банку для здійснення контролю під час приймання сумок з
валютними цінностями від бригади інкасації.
3.3. Для вивезення цінностей до банків за філіями
закріплюється потрібна кількість інкасаторських сумок, на яких
мають бути зазначені найменування банку і порядковий номер сумки.
3.4. Порожні інкасаторські сумки, які призначені для
інкасації надлишків готівки, разом з явочними картками (додаток
13) та сумки, які використовуються для інкасації цінних паперів,
разом з маршрутними листами (додаток 14) видаються інкасаторам
перед виїздом на маршрути в порядку, встановленому в пункті 1.12
розділу V Інструкції, під підпис в журналі реєстрації видачі і
приймання документів та спорядження. Дані про кількість виданих
інкасаторам сумок мають бути зазначені в довідці про видачу
інкасаторам сумок (мішків), явочних карток (додаток 15).
3.5. Для доставки в установу банку сумок з надлишками готівки
уповноважена особа (далі - здавач) філії під час здавання
інкасаторам сумок із валютними цінностями в національній валюті
оформляє до кожної сумки в трьох примірниках супровідну відомість
до сумки з готівковою виручкою (додаток 16) або в разі здавання
сумок з валютними цінностями в іноземній валюті - супровідну
відомість до сумки з валютними цінностями (додаток 17).
3.6. Видача сумок з валютними цінностями інкасатору-збирачу
здійснюється після пред'явлення здавачу сумок посвідчення особи з
фотокарткою, доручення на інкасацію коштів (додаток 18) і явочної
картки.
3.7. Здавач під час здавання інкасатору-збирачу сумки з
валютними цінностями робить в явочній картці всі передбачені
Інструкцією записи (робити будь-які записи в явочній картці
інкасатору-збирачу забороняється).
3.8. Якщо інкасатору-збирачу здають дві та більше сумок із
цінностями та одержують від нього дві або більше порожніх сумок,
то в явочній картці в колонках "Номер сумки з грошовою виручкою" і
"Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки" кількість сумок
зазначається не цифрами, а словами.
3.9. Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє справність
сумки (відсутність латок, зовнішніх швів, розриву тканини,
невідбитих і пошкоджених пломб, вузлів на шпагаті тощо),
цілісність швів, правильність її опломбування, цілісність шпагату,
на якому витиснена пломба, чіткість відбитка пломбіра, тотожність
його зразку, відповідність номера сумки, яку приймає, номеру,
зазначеному в явочній картці, накладній та копії супровідної
відомості, наявність дати, підпису (підписів) здавача філії банку
на накладній, відповідність суми, зазначеної в явочній картці,
записам у накладній та копії супровідної відомості та
відповідність між сумами, зазначеними цифрами і словами в
накладній та копії супровідної відомості, наявність підпису
здавача в явочній картці. Після цього інкасатор-збирач передає
здавачу порожню сумку, розписується на копії супровідної
відомості, зазначає на ній дату, ставить відбиток печатки.
3.10. Приймаючи дві та більше сумок, інкасатор-збирач
перевіряє кількість сумок і загальну суму відповідно до записів в
явочній картці та накладних, копіях супровідних відомостей на
кожну сумку, яку він приймає.
3.11. Для доставки в установу банку сумок з оплаченими
облігаціями державних позик, цінними паперами, іншими цінностями і
документами керівник філії установи банку складає і підписує
супровідну відомість до сумки з готівковою виручкою у трьох
примірниках, з яких другий - вкладається в сумку.
3.12. Сумки з цінностями і перший примірник супровідної
відомості до них керівник філії вручає інкасатору-збирачу, третій
- з підписом на ньому інкасатора, засвідчений відбитком печатки,
залишається у філії банку, а потім передається разом з денним
звітом до установи банку.
3.13. Приймання сумок з цінностями інкасатор здійснює в
порядку, установленому в пунктах 3.9, 3.10 цього розділу, лише
замість явочної картки філії установи банку пред'являється
маршрутний лист. Керівник філії банку записує у відповідних графах
маршрутного листа у двох примірниках найменування підрозділу
установи банку, кількість зданих сумок і суму цінностей, вкладених
у них.
3.14. Після приймання сумок з цінностями інкасатор передає
працівникам цієї філії порожні сумки.
3.15. Перші примірники маршрутних листів з підписами
інкасаторів брошуруються в окрему справу, яка зберігається в
керівника філії банку протягом одного року.
3.16. Старший бригади інкасації приймає від
інкасатора-збирача сумку з валютними цінностями, після чого видає
йому порожню сумку для одержання виручки від наступної філії
банку. Накладна на прийняту від філії установи банку сумку
залишається в інкасатора-збирача. Сумки з валютними цінностями
протягом усього шляху слідування маршрутом зберігаються в мішках
або спеціальних ящиках.
3.17. Доставлені в установу банку сумки з цінностями
приймаються працівниками установи банку відповідно до пунктів
2.1-2.6 розділу V Інструкції.
3.18. Для здійснення зазначених у цій главі операцій
дозволяється вкладання в одну інкасаторську сумку цінностей у
національній та іноземній валютах з оформленням супровідної
відомості до сумки з валютними цінностями, на лицьовому боці якої
зазначається загальна сума вкладених цінностей у гривневому
еквіваленті, а на зворотному - найменування, коди, суми за
номіналом і суми в гривневому еквіваленті вкладених валют та інших
цінностей.
Глава 4. Порядок організації роботи інкасаторів
під час перевезення іноземної валюти та платіжних
документів у іноземній валюті в разі
обслуговування операційних кас
4.1. Приймання іноземної валюти та платіжних документів у
іноземній валюті для доставки їх за призначенням інкасатори
здійснюють за позначками на ярликах, прикріплених до мішків, з
перевіркою відбитків пломбірів, правильності та цілісності
пакування та наявності на ярликах найменування і суми, а також
підписів та штампів касирів установ банків.
4.2. Іноземна валюта пересилається разом з описами цінностей
в іноземній валюті, що перевозяться.
4.3. Працівники операційних кас приймають і видають цінності
на підставі прибуткових та видаткових касових документів, що
оформлені обліково-операційними працівниками.
4.4. Приймання і видачу цінностей проводять касові працівники
відповідно до встановленого порядку здійснення операцій у
прибуткових та видаткових касах.
4.5. Під час здавання завідувачу каси цінностей (у чемоданах,
візках, інкасаторських сумках, мішках) звітну довідку готують у
двох примірниках. У цьому разі другий примірник довідки
використовується як ярлик до цінностей, що здаються.
Глава 5. Порядок доставки та вивезення валютних
цінностей до (із) обмінних пунктів
5.1. Доставка авансів у національній та іноземній валюті до
обмінних пунктів у опломбованих інкасаторських сумках може
здійснюватися власними підрозділами перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів установ банків, службою інкасації
Національного банку на підставі двосторонніх угод або підрозділами
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів інших установ
банків.
5.2. Видача готівки в національній валюті здійснюється в
порядку, встановленому в пунктах 2.2-2.9 цього розділу. Видачу готівки в іноземній валюті в опломбованих
інкасаторських сумках інкасаторам здійснює касовий працівник
установи банку за супровідною відомістю до сумки з валютними
цінностями. Супровідні відомості до сумок з валютними цінностями, що
підлягають доставці до обмінних пунктів, складає уповноважений
касовий працівник у трьох примірниках, з яких перший - вкладається
в спеціальну кишеню інкасаторської сумки, після чого сумка
опломбовується. Сумки з валютними цінностями і другий примірник супровідної
відомості до сумки з валютними цінностями вручаються інкасатору,
третій примірник з підписом інкасатора, засвідчений відбитком
печатки інкасатора, залишається в касі установи банку. Зберігання сумок із валютними цінностями, отриманими
інкасаторами для забезпечення безперебійної роботи обмінних
пунктів у вихідні та святкові дні, проводиться з дотриманням
порядку, визначеного в пунктах 1.26-1.30 розділу V Інструкції.
5.3. Доставлені інкасаторами в обмінний пункт сумки з
валютними цінностями приймаються тими працівниками пункту, на ім'я
яких оформлена супровідна відомість до сумки з валютними
цінностями. За їх відсутності на всіх примірниках цієї супровідної
відомості проставляється прізвище працівника, який отримав
цінності. Після приймання сумок з цінностями працівник обмінного пункту
розписується на першому та другому примірниках супровідної
відомості до сумок з валютними цінностями про прийняття сумок і
засвідчує свій підпис відбитком печатки (штампа). Після здавання сумок з валютними цінностями працівникам
обмінних пунктів інкасатори, які здійснювали їх доставку,
перевіряють наявність підписів працівників, які прийняли сумки, і
залишають у себе другий примірник супровідної відомості до сумок з
валютними цінностями.
5.4. Після закінчення операційного дня працівники обмінного
пункту перераховують цінності, звіряють їх відповідність з даними
звітних документів і складають супровідні відомості до сумок з
валютними цінностями в трьох примірниках до кожної інкасаторської
сумки з валютними цінностями. Перший примірник супровідної відомості до сумок з валютними
цінностями вкладається в спеціальну кишеню інкасаторської сумки,
після чого сумка опломбовується. Видача сумок з цінностями інкасаторам здійснюється під підпис
на третьому примірнику супровідної відомості до сумок з валютними
цінностями, засвідченої відбитком печатки підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів, який залишається в
працівника обмінного пункту. Другий примірник супровідної відомості до сумок з валютними
цінностями залишається в інкасатора.
5.5. Перед видачею інкасаторам сумок касові працівники
зобов'язані: вимагати від інкасаторів службові посвідчення, доручення на
інкасацію коштів, явочну картку, засвідчену відбитком печатки
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
установи банку, а також порожні сумки за їх наявності. Одночасно
той, хто здає цінності, пред'являє інкасаторам зразки відбитків
пломбірів, що засвідчені установою банку, який здійснює
перерахунок (підготовку) цінностей; записати в явочній картці точний час прибуття інкасаторів,
словами кількість сумок з цінностями, загальну суму вкладення в
сумки валютних цінностей у гривневому еквіваленті, кількість
порожніх сумок, прийнятих від інкасаторів, і розписатися; порівняти підписи інкасатора на копії супровідної відомості
до сумок з валютними цінностями із зразком його підпису на
службовому посвідченні; повернути інкасатору документи, які він пред'явив, і передати
сумки із цінностями разом з другим та третім примірниками
супровідних відомостей до сумок з валютними цінностями.
5.6. Для здійснення зазначених у цій главі операцій
дозволяється вкладання в одну інкасаторську сумку цінностей у
національній та іноземній валютах з оформленням супровідної
відомості до сумки з валютними цінностями, на лицьовому боці якої
зазначається загальна сума вкладених цінностей у гривневому
еквіваленті, а на зворотному - найменування, коди, суми за
номіналом і суми в гривневому еквіваленті вкладених валют та інших
цінностей.
Глава 6. Порядок підкріплення та інкасації
банкоматів
6.1. Підкріплення та інкасація банкоматів установ банків
здійснюється силами їх власних підрозділів перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів. Якщо в установі банку немає підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів, то підкріплення та інкасація
банкоматів може здійснюватися на підставі двосторонніх договорів
службою інкасації Національного банку або підрозділами перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів інших установ банків або
спеціально призначеним касовим працівником у супроводі озброєної
охорони.
6.2. Для виконання підкріплення та інкасації коштів за
банкоматом (банкоматами) письмовим розпорядженням керівника
установи банку визначається перелік відповідальних працівників, до
обов'язків яких належить обслуговування банкоматів, з персональним
розподілом між ними функціональних обов'язків. Виконання функціональних обов'язків цими працівниками має
бути регламентовано внутрішніми положеннями установи банку, що
розробляються на підставі Інструкції та відповідних
нормативно-правових актів Національного банку.
Глава 7. Порядок перевезення (доставка)
валютних цінностей до клієнтів банку
7.1. Установи банків України можуть заздалегідь проводити
підготовку готівки за заявками клієнтів банку за рахунок готівки,
що перебуває в операційних касах. Підготовлені до видачі
опломбовані інкасаторські сумки (мішки) доставляються до клієнтів
банку власними підрозділами перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів установ банків на підставі двостороннього
договору, форма якого наведена у додатку 19, службою інкасації
Національного банку на підставі тристоронніх договорів між
установою банку, Національним банком і клієнтом установи банку, що
обслуговується, або підрозділами перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів інших установ банків.
7.2. Підставою для видачі бригаді інкасації готівки,
вкладеної в сумки (мішки), є доручення на інкасацію коштів і
службові посвідчення інкасаторів.
7.3. Видача старшому бригади інкасації опломбованих сумок із
готівкою і грошовим чеком здійснюється відповідальним касовим
працівником установи банку під підпис у видатковому касовому
ордері. Одночасно отримання бригадою інкасації опломбованих сумок з
готівкою і грошовим чеком оформляється відповідальним касовим
працівником у книзі обліку валютних цінностей, відправлених
клієнтам банку через бригаду інкасації (додаток 20), яка
зберігається в підрозділі перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут черговим
(керівником) за підрозділом. Приймання опломбованих сумок (мішків) з готівкою проводиться
інкасаторами за надписами на ярликах з перевіркою цілісності сумок
(мішків), правильності пакування та чіткості відбитків пломбірів.
7.4. Для приймання доставленої бригадою інкасації готівки
відповідно до наказу керівника клієнта банку створюється комісія
уповноважених представників (далі - комісія), до складу якої
обов'язково залучається касир клієнта банку.
7.5. До передавання доставленої сумки (мішка) ця комісія, у
складі якої має бути не менше ніж три особи, пред'являє інкасатору
вищезазначений наказ і документи, що засвідчують осіб членів
комісії.
7.6. Касир клієнта банку в присутності інкасатора та інших
членів комісії перевіряє цілісність сумки (мішка) з готівкою,
звіряє зразки пломб з пломбами на сумках (мішках), після чого
розкриває сумку (мішок) шляхом розрізання одного оберту шпагату,
перевіряє правильність і цілісність упаковки пачок банкнот,
правильність оформлення накладок і, якщо немає порушень, здійснює
приймання готівки за кількістю корінців у кожній пачці. Монета приймається за мішечками з перевіркою цілісності
упаковки, наявності на ярликах мішечків найменування і номіналу
монети, суми вкладеної готівки, іменного штампа (печатки) та
підпису касира банку. Після цього касир клієнта банку має пред'явити інкасатору
контрольну марку від грошового чека, відповідність номера якого
інкасатор звіряє з номером грошового чека, та приклеїти контрольну
марку на чек, який залишається в інкасатора. Грошовий чек з контрольною маркою передається інкасатором
відповідальному касовому працівнику установи банку для подальшого
оброблення. Одночасно касир клієнта банку розписується за прийняту
готівку та засвідчує свій підпис відбитком печатки (штампа) у
книзі обліку валютних цінностей, відправлених клієнтам банку через
бригаду інкасації. Книга обліку валютних цінностей, відправлених клієнтам банку
через бригаду інкасації, передається черговому (керівнику) за
підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.
7.7. Поаркушне перерахування та перерахунок за кружками усіх
доставлених валютних цінностей проводиться касиром клієнта банку,
за відсутності інкасаторів, під контролем комісії в день отримання
готівки і до початку здійснення операцій з нею. У разі виявлення розбіжностей приймання готівки припиняється
до прибуття представника установи банку. За вимогою представник клієнта банку зобов'язаний пред'явити
представнику установи банку всю суму доставленої готівки. Про
результати перерахунку складається акт у двох примірниках, що має
бути засвідчений підписами всіх членів комісії клієнта банку та
представника установи банку.
7.8. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з готівкою,
пошкодження пломби або невідповідності її зразку клієнт банку
повідомляє про це установу банку і подальший перерахунок готівки
здійснюється в присутності інкасатора.
7.9. У разі наявності надлишків або недостачі складається акт
про розбіжності, який має бути засвідчений підписами членів
комісії, інкасатора та представника установи банку. Акт є
підставою для розгляду та вирішення питань щодо відшкодування
збитків клієнту банку.
7.10. Документом, що підтверджує здавання готівки клієнту
банку (для здійснення бухгалтерських проводок), є грошовий чек з
приклеєною контрольною маркою, засвідчений підписами керівника,
головного бухгалтера, касира клієнта банку та відбитком печатки
клієнта банку, а також підпис касира клієнта банку в книзі обліку
валютних цінностей, відправлених клієнтам банку через бригаду
інкасації, скріплений відбитком печатки (штампа).
Розділ V
Організація інкасації коштів
Глава 1. Порядок інкасації коштів у клієнтів
банку підрозділами перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів установ банків України
1.1. Інкасація коштів безпосередньо в клієнтів банку
здійснюється підрозділами перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів установ банків, службою інкасації Національного
банку або підрозділами перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів інших установ банків.
1.2. Обслуговування клієнтів банків службою інкасації
Національного банку здійснюється на підставі примірного договору
про інкасацію коштів, форма якого наведена у додатку 21, між
клієнтом банку, територіальним управлінням та установою банку.
1.3. У разі інкасації коштів силами підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів установи банку укладається
договір про інкасацію коштів між клієнтом банку та установою
банку.
1.4. Інкасація значних партій коштів проводиться окремими
заїздами.
1.5. Журнал обліку клієнтів банку, які обслуговуються
підрозділом перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
(додаток 22), ведеться у відділі (дільниці) інкасації. На кожного
клієнта банку щомісяця складається явочна картка із присвоєнням їй
номера, за яким клієнт зареєстрований у журналі обліку клієнтів
банку, які обслуговуються підрозділом перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів. Явочну картку засвідчує керівник
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
відбитком печатки цього підрозділу.
1.6. Кожному клієнту банку залежно від обсягу готівкової
виручки установа банку видає потрібну кількість інкасаторських
сумок із зазначенням на них назви цього банку. На кожній сумці
проставляється порядковий номер сумки.
1.7. Клієнт банку подає установі банку два зразки пломби з
чітким відбитком пломбіра. Якщо клієнт банку здає сумки з готівковою виручкою до
інкасаторського пункту, то вищезазначені зразки пломб подаються в
трьох примірниках. На відбитку пломби мають бути зазначені номер реєстрації та
скорочена назва клієнта банку. Начальник відділу (дільниці) інкасації та завідувач каси
установи банку перевіряє зазначені зразки пломб і засвідчує їх
шляхом накладення пломби на шпагат нижче зразка пломби клієнта
банку. Один примірник засвідченого зразка пломби передається клієнту
банку. Цей зразок подається інкасатору під час одержання ним сумки
з готівковою виручкою. Другий примірник, засвідчений завідувачем
каси, передається до каси установи банку для здійснення контролю
під час приймання сумок з готівковою виручкою від бригади
інкасації. Якщо клієнт банку здає готівкову виручку до інкасаторського
пункту, то третій примірник зразка пломби передається інкасатору
цього пункту для перевірки тотожності пломб на сумках з готівковою
виручкою під час їх приймання.
1.8. Начальник підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів установи банку складає графік заїзду інкасаторів
(додаток 23) до клієнтів банку. Час прибуття інкасаторів
погоджується з клієнтами банку під час укладення договору про
інкасацію коштів з урахуванням потреби максимального надходження
готівкової виручки до каси установи банку та місцезнаходження
клієнта банку. Графіки заїздів інкасаторів на підприємства та в організації
затверджуються керівником установи банку, яка надає ці послуги, і
погоджується з керівником або заступником керівника установи
банку, до якої здається готівкова виручка.
1.9. Проінкасована готівкова виручка здається до каси банку
відразу після закінчення маршруту або після кожного заїзду.
1.10. На кожний маршрут інкасації згідно з нарядом керівника
підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
відповідно до пункту 3.1 розділу II Інструкції призначається
бригада. Один з членів бригади призначається старшим бригади,
інший - збирачем. Під час збирання виручки старший бригади і водій
оперативного автомобіля охороняють сумки з готівковою виручкою та
спостерігають за роботою збирача.
1.11. Матеріальна відповідальність за схоронність готівкової
виручки під час інкасації коштів покладається на всіх членів
бригади інкасації (за винятком водія оперативного автомобіля
служби інкасації Національного банку) шляхом укладення договорів
про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.
1.12. Керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів (черговий інкасатор) перед виїздом бригади
інкасації на маршрут для інкасації коштів проводить інструктаж
членів бригади інкасації з правил збирання (здавання) готівки і
забезпечення схоронності цінностей на маршруті під підпис у
журналі проведення інструктажів (додаток 24), після чого видає під
підпис у журналі реєстрації видачі та приймання документів та
спорядження інкасатору-збирачу - службове посвідчення, доручення
на інкасацію коштів, явочні картки, печатку підрозділу із
зазначенням номера маршруту, старшому бригади - службове
посвідчення, порожні сумки, водію - службове посвідчення,
посвідчення на оперативний автомобіль та індивідуальні засоби
захисту (бронежилети, шоломи) кожному із них.*
_______________
* Під час чергування у підрозділах перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів та перебування на маршрутах
інкасації коштів незалежно від їх обсягів носіння індивідуальних
засобів захисту (бронежилетів, шоломів) працівниками підрозділу є
обов'язковим.
Після цього керівник підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) складає довідку
про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних карток, у якій
зазначає кількість виданих явочних карток і порожніх сумок, та
передає її контролеру каси, що працює в післяопераційний час. У разі потреби отримання порожніх інкасаторських сумок в
іншій установі банку довідка про видачу інкасаторам сумок
(мішків), явочних карток передається до каси цієї установи банку
через старшого бригади інкасації.
1.13. Якщо в вихідні, святкові дні інкасаторами проводиться
інкасація коштів, а каса перерахування установи банку не працює,
то передавання інкасаторам порожніх сумок у ці дні здійснюють
уповноважені особи установи банку під підпис у відповідній книзі
із зазначенням дати і кількості сумок на підставі довідки. Відповідно до наказу по установі банку визначається перелік
осіб, на яких покладаються вищезазначені операції. В окремих випадках порожні сумки передаються напередодні
вихідних та святкових днів контролером, який очолює касу
перерахування, або безпосередньо касиром (контролером) цієї каси
до підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації коштів
під підпис у відповідній книзі із зазначенням дати, номерів і
кількості сумок на підставі довідки про видачу інкасаторам сумок
(мішків), явочних карток і які мають зберігатися у сейфі або
металевій шафі.
1.14. Зброя і боєприпаси, а також дозвіл на право
користування зброєю членам бригади інкасації видаються під підпис
у журналі реєстрації видачі та приймання зброї та боєприпасів.
Якщо відсутній хто-небудь з членів бригади інкасації, то зброя та
боєприпаси членам бригади не видаються.
1.15. Керівники підрозділів перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів періодично (не рідше одного разу на місяць)
здійснюють перевірки дотримання бригадами інкасації правил
інкасації коштів, про результати яких роблять відповідні записи в
журналі реєстрації видачі та приймання документів та спорядження в
колонці "Примітки". У разі потреби аналогічні перевірки, за наявності
відповідного завдання (доручення), здійснюють відповідальні
працівники вищих підрозділів перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів установ банків у присутності керівників
підрозділу, що перевіряється.
1.16. Здавач клієнта банку під час здавання інкасаторам сумок
з валютними цінностями оформляє до кожної сумки в трьох
примірниках супровідну відомість до сумки з готівковою виручкою
або супровідну відомість до сумки з цінностями в іноземній валюті.
1.17. Інкасатор-збирач перед прийняттям сумки з валютними
цінностями пред'являє здавачу клієнта банку службове посвідчення з
фотокарткою, доручення на інкасацію коштів і явочну картку.
1.18. Здавач клієнта банку під час здавання інкасатору сумки
з валютними цінностями робить в явочній картці всі передбачені
записи (робити будь-які записи в явочній картці інкасатору-збирачу
забороняється).
1.19. Якщо інкасатору-збирачу здають дві та більше сумок з
готівковою виручкою або одержують від нього дві та більше порожніх
сумок, то в явочній картці в колонках "Номер сумки з грошовою
виручкою" і "Номер прийнятої від інкасатора порожньої сумки"
кількість сумок зазначається не цифрами, а словами.
1.20. Приймаючи сумки, інкасатор-збирач перевіряє справність
сумки (відсутність латок, зовнішніх швів, розриву тканини,
невідбитих і пошкоджених пломб, розриву шпагату або вузлів на
шпагаті тощо), цілісність швів, правильність її опломбування,
цілісність шпагату, на якому відбита пломба, чіткість відбитка
пломбіра, тотожність його зразку, відповідність номера сумки, яку
приймає, номеру, зазначеному в явочній картці, накладній та копії
супровідної відомості, наявність дати, підпису (підписів)
уповноважених осіб клієнта банку на накладній, відповідність суми
виторгу, зазначеної в явочній картці, записам у накладній і копії
супровідної відомості та відповідність між сумами, зазначеними
цифрами та словами в накладній та копії супровідної відомості,
наявність підпису здавача в явочній картці. Після цього
інкасатор-збирач передає здавачу клієнта банку порожню сумку,
розписується на копії супровідної відомості, зазначає на ній дату,
ставить відбиток печатки.
1.21. Приймаючи дві та більше сумок, інкасатор-збирач
перевіряє кількість сумок і загальну суму готівки відповідно до
записів у накладній та (або) копії супровідної відомості
відповідно на кожну сумку, яку він приймає.
1.22. Старший бригади інкасації приймає в порядку,
встановленому в пункті 1.20 цього розділу, від інкасатора-збирача
сумку з готівковою виручкою, після чого видає йому порожню сумку
для одержання виручки від наступного клієнта банку. Накладна на
прийняту від клієнта банку сумку з готівковою виручкою і явочна
картка залишаються в інкасатора-збирача. Сумки з готівковою
виручкою на шляху за маршрутом слідування мають зберігатися в
мішках або спеціальних металевих ящиках.
1.23. Сумки з готівковою виручкою, доставлені до установи
банку, інкасатори здають в установу банку в порядку, встановленому
в пунктах 2.1-2.6 цього розділу.
1.24. Після здавання сумок старший бригади інкасації передає
керівнику підрозділу перевезення валютних цінностей та інкасації
коштів (черговому інкасатору) журнал обліку прийнятих сумок
(мішків) з валютними цінностями та порожніх сумок (додаток 25) і
службове посвідчення, інкасатор-збирач - службове посвідчення,
доручення на інкасацію коштів, явочні картки, печатку, водій -
службове посвідчення, посвідчення на оперативний автомобіль та
індивідуальні засоби захисту (бронежилети, шоломи) - кожен із них
під підпис в журналі реєстрації видачі та приймання документів та
спорядження. Зброя, дозволи на право її зберігання і носіння та
боєприпаси здаються повним складом бригади інкасації під підпис у
журналі реєстрації видачі та приймання зброї та боєприпасів.
1.25. Керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів (черговий інкасатор) перевіряє, чи інкасаторами
здійснено обслуговування всіх клієнтів, відповідність кількості
зданих інкасаторами сумок у касу банку, кількості прийнятих ними
сумок від клієнтів банку. Після цього він робить про це запис у
журналі обліку прийнятих сумок і мішків з валютними цінностями та
порожніх сумок, а також у журналі реєстрації видачі та приймання
документів та спорядження.
1.26. Порядок зберігання сумок з готівковою виручкою, що
доставлені з маршруту, у спеціально виділених сейфах під
відповідальність інкасаторів, які доставили сумки, після
закінчення роботи операційної каси може встановлюватися керівником
установи банку за умови дотримання таких правил: керівник підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів (черговий інкасатор) видає інкасатору-збирачу і
старшому бригади інкасації під підпис в журналі реєстрації видачі
та приймання документів та спорядження металеву печатку та ключі
від сейфів, які виділені установою банку в потрібній кількості та
встановлені в спеціально виділеному приміщенні, обладнаному
засобами охоронної сигналізації для зберігання сумок з готівкою,
доставленою з маршрутів, під відповідальність інкасаторів; сейфи закриваються на два ключі, опечатуються печаткою
старшого бригади інкасації та здаються під охорону під підпис у
контрольному журналі реєстрації осіб, які допускаються до
відкриття, закриття та опечатування грошових сховищ (додаток 26).
Опечатування проводиться в присутності представника охорони, за її
наявності. Про приймання опечатаного сейфа працівник охорони
розписується в контрольному журналі реєстрації осіб, які
допускаються до відкриття, закриття та опечатування грошових
сховищ, попередньо звіривши відбитки печатки з її зразком. Зразки
відбитків печаток, що застосовуються для опечатування дверей
сейфів, грошових сховищ тощо, вручаються охороні під розписку, яка
зберігається в керівника установи банку або керівника підрозділу
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів. Контрольний
журнал реєстрації осіб, які допускаються до відкриття, закриття та
опечатування грошових сховищ, зберігається в старшого бригади
інкасації.
1.27. У деяких випадках допускається зберігання цінностей
разом із зброєю у вищезазначених сейфах до ранку наступного дня.
1.28. Закриття і опечатування сейфів, а також їх здавання під
охорону здійснюються в присутності всіх інкасаторів бригади
інкасації після доставляння сумок з кожного маршруту (заїзду).
1.29. Укладання сумок у сейфи, їх відкриття для подальшого
вкладання сумок, а також вилучення сумок для здавання касовим
працівникам здійснюється в присутності всіх інкасаторів бригади
інкасації, про що робиться запис у контрольному журналі реєстрації
осіб, які допускаються до відкриття, закриття та опечатування
грошових сховищ, з підписом інкасаторів і охорони (за її
наявності).
1.30. Зберігання в одному сейфі сумок з грошовою виручкою,
проінкасованих різними бригадами інкасації, забороняється.
1.31. До початку роботи каси перерахування бригада інкасації
зобов'язана прибути в установлений керівником установи банку та
погоджений з начальником відділу (дільниці) інкасації час і здати
в порядку, передбаченому пунктом 2.1 цього розділу, сумки з
готівкою. Зброя, боєприпаси, явочні картки, доручення на інкасацію
коштів, накладні, металеві печатки, ключі від сейфів, службові
посвідчення та посвідчення на оперативний автомобіль здаються в
порядку, встановленому в пунктах 1.24-1.25 цього розділу.
Глава 2. Порядок здавання сумок (мішків)
з готівковою виручкою бригадами інкасації
в установах банків
2.1. Здавання сумок (мішків) з готівковою виручкою бригадами
інкасації в установах банків старшим бригади інкасації
здійснюється в присутності всіх інкасаторів цієї бригади. Водій
оперативного автомобіля, на якому проводилась інкасація коштів,
повинен перебувати в приміщенні установи банку разом з бригадою
або в оперативному автомобілі, якщо в ньому залишилися цінності до
закінчення здавання інкасаторами сумок з валютними цінностями.
2.2. Під час здавання сумок (мішків) з готівкою інкасатори
пред'являють накладні до сумки з готівковою виручкою, під час
здавання сумок з валютними цінностями - супровідну відомість до
сумки з валютними цінностями та явочні картки
бухгалтеру-контролеру, який перевіряє відповідність записів у
накладних до сумки з готівковою виручкою записам у супровідних
відомостях до сумки з валютними цінностями і явочних картках,
реєструє належні до приймання від інкасаторів сумки (мішки) у
журналі обліку прийнятих сумок і мішків з валютними цінностями та
порожніх сумок у двох примірниках та після реєстрації передає
накладні до сумки з готівкою, супровідні відомості до сумки з
валютними цінностями касирові. У цьому журналі в колонці
"Примітки" повинні зазначатися виявлені під час приймання
виправлення в явочних картках без відповідних роз'яснень та
розбіжностей у записах накладних до сумки з готівковою виручкою,
супровідних відомостях до сумки з валютними цінностями тощо.
Бухгалтер-контролер звіряє кількість і номери порожніх сумок
(мішків), що мають здаватися до каси, з даними записів у явочних
картках і за фактичною наявністю порожніх сумок. Після цього бухгалтер-контролер перевіряє відповідність
кількості сумок (мішків), які здають інкасатори до каси, записам у
довідці про видачу інкасаторам сумок (мішків), явочних картках, а
потім явочні картки повертає інкасаторам.
2.3. Касир під час приймання сумок (мішків) з готівкою
перевіряє: а) чи не мають сумки (мішки) з готівкою, що надійшли,
яких-небудь зовнішніх пошкоджень та інших дефектів (латок,
зовнішніх швів, розривів тканини, не відтиснених і пошкоджених
пломб, розриву шпагату або вузлів на шпагаті тощо); б) чіткість відбитків пломбірів і відповідність їх
засвідченим зразкам; в) відповідність номерів сумок, які здають інкасатори,
номерам, зазначеним у накладних; г) відповідність кількості мішків з монетою, а також
загальної суми виручки, що приймається, записам у накладних.
2.4. Після приймання сумок (мішків) за кожним маршрутом
(заїздом) касир, бухгалтер-контролер і всі інкасатори бригади
засвідчують підписами обидва примірники журналу обліку прийнятих
сумок і мішків з валютними цінностями та порожніх сумок і другий
його примірник, засвідчений відбитком печатки каси, видають
старшому бригади інкасації. Касир під контролем бухгалтера-контролера проводить
підрахунок сумок (мішків), які вкладаються у сховище цінностей
(сейф), прийнятих за маршрутом (заїздом), і разом з
бухгалтером-контролером звіряють їх з кількістю, зазначеною в
журналі обліку прийнятих сумок і мішків з валютними цінностями та
порожніх сумок, і замикають сховище (сейф) на два замки, з яких
ключ від одного замка має зберігатися в касира, а ключ від другого
- у бухгалтера-контролера. Про загальну кількість прийнятих за всіма маршрутами
(заїздами) сумок (мішків) з готівкою і порожніх сумок складається
довідка про прийняті касою сумки (мішки) з валютними цінностями і
порожні сумки (додаток 27), яка разом з першими примірниками
журналів обліку прийнятих сумок і мішків з валютними цінностями та
порожніх сумок зберігається в окремій папці.
2.5. У разі пред'явлення інкасаторами до здавання несправних
сумок (мішків) з готівкою або іншими цінностями (викликає сумнів
пломба, відрив пломби від шпагату, пошкодження сумки (мішка) або
замка тощо), невідповідності записів у накладній про суму
проінкасованої виручки між цифрами і словами, а також у разі
розбіжності суми готівки, зазначеної в накладній, із сумою,
зазначеною в явочній картці, касир у присутності
бухгалтера-контролера та інкасаторів, які пред'явили такі сумки
(мішки), розкриває їх і перераховує повністю готівку і цінності,
що є в них. Розкриття сумок (мішків), які мають дефекти, і
поаркушний (поштучний) перерахунок готівки і цінностей, що є в
них, на розсуд керівника установи банку, можуть проводитися в
присутності представників підприємств (організацій), яким ця
готівка і цінності належать.
2.6. Про всі випадки прийняття несправної сумки (мішка) та
результати перерахування готівки і цінностей, що є в ній,
складається відповідний акт у трьох примірниках. Він має бути
засвідчений підписами всіх осіб, які були присутні під час
прийняття і перерахування готівки та цінностей. В акті
зазначаються дата прийняття і розкриття сумки (мішка), її номер,
за якою організацією вона закріплена, ким, у якому приміщенні та в
чиїй присутності проведено перерахування, які пошкодження були
виявлені, у якій упаковці була готівка і цінності, зазначаються
сума вкладеної готівки і цінностей за записами даних супровідного
документа і сума, яка фактично була виявлена в сумці (мішку) за
видами і вартостями цінностей. Перший примірник акта залишається в установі банку разом із
супровідним документом, другий - з повідомленням про факт
недостачі цінностей і речовими доказами (сумкою, мішком, пломбою,
упаковкою, шпагатом тощо) у разі потреби передається
правоохоронним органам, третій - надсилається організації, яка
здала цінності інкасатору. У разі недостачі в інкасаторів сумки (мішка) з цінностями,
явочної картки, порожньої сумки (мішка) або під час виявлення
недостачі готівки і цінностей у сумці (мішку), яка мала будь-які
зовнішні пошкодження та інші дефекти, а також у разі неявки
інкасаторів з маршруту в установлений строк начальник відділу
(дільниці) інкасації (черговий інкасатор) або бухгалтер-контролер
негайно повідомляють про це керівника установи банку, начальника
відділу (дільниці) інкасації.
Розділ VI
Організація перевезення банківських металів,
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
Глава 1. Перевезення дорогоцінних металів
та дорогоцінного каміння від скупних пунктів
до Державної скарбниці
1.1. Скуплені в населення дорогоцінні метали у виробах та
брухті та дорогоцінне каміння направляються територіальними
управліннями до Державної скарбниці через інкасаторів
Національного банку. Порядок передавання цінностей до Державної скарбниці та їх
приймання визначаються Інструкцією про порядок виконання операцій
з дорогоцінними металами, що скуповуються у населення у виробах і
брухті, затвердженою постановою Правління Національного банку
України від 21.05.2003 N 206 ( z0425-03 ), зареєстрованою в
Міністерстві юстиції України 03.06.2003 за N 425/7746.
1.2. Другий примірник акта про здавання-приймання посилок з
цінностями вручається інкасаторам установи банку.
1.3. Видача посилок інкасаторам здійснюється на підставі
доручення на перевезення валютних цінностей.
1.4. Приймання посилок здійснюється без перевірки їх вмісту
та ваги.
1.5. Попереднє приймання посилок з цінностями від інкасаторів
здійснюється за кількістю місць без розпакування та зважування
вмісту посилок згідно із супровідними документами, наданими
інкасаторами.
1.6. Відправлення банківських металів, дорогоцінних металів,
дорогоцінного каміння, а також виробів з них проводиться через
інкасаторів одночасно з відправленням з установ банків інших
цінностей.
Глава 2. Перевезення банківських металів,
дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння
між підприємствами, установами та організаціями
і установами банків
2.1. Перевезення банківських металів від переробних
підприємств, а дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння від інших
підприємств, установ та організацій до Державної скарбниці
здійснюється в посилках виключно підрозділами служби інкасації
Національного банку на підставі письмового дозволу (наказу,
розпорядження) Національного банку.
2.2. Установи банків можуть на власний розсуд здійснювати
перевезення банківських металів, дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння між установами інших банків і клієнтами
банків силами та засобами власного підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів відповідно до порядку, встановленого
внутрішніми документами установи банку.
2.3. Посилка має забезпечувати неможливість доступу до
вкладень без пошкодження пломб (печаток), обв'язок та упаковки. Вага цінностей кожної посилки не повинна перевищувати 10 кг
(брутто), за винятком, якщо коштовності великої ваги неможливо
розділити.
2.4. Видача посилок інкасатору здійснюється на підставі
доручення на перевезення валютних цінностей.
2.5. Приймання посилок з цінностями здійснюється без
перевірки їх вмісту та ваги.
2.6. На посилку прикріплюється ярлик, на якому зазначаються
найменування підприємства, організації чи установи, дата
формування, вага брутто та оціночна вартість цінностей, вкладених
до посилки. Ярлики підписують експерт та матеріально відповідальні
особи. Матеріально відповідальні особи складають акт про
здавання-приймання посилок з цінностями (додаток 28) у трьох
примірниках, які підписують матеріально відповідальні особи та
члени бригади (групи) інкасації та засвідчують відбитком печатки.
Один примірник цього акта та супровідний лист вкладаються в пакет,
опечатуються та засвідчуються відбитком печатки матеріально
відповідальних осіб, другий - передається інкасаторам, третій -
залишається в підприємстві, організації чи установі. Посилки з цінностями, що адресовані Державній скарбниці,
інкасатори територіального управління приймають і здають
відповідно до акта про приймання-здавання посилок з цінностями
разом із супровідними документами (листи, описи, накладні тощо) у
пакетах з проведенням зовнішнього огляду чіткості відбитків
пломбірів (печаток), цілісності упаковки, обв'язок і наявності
ярликів з найменуванням підприємств, організацій чи установ,
супровідних документів, дати формування, ваги брутто, суми оцінки
і відповідних підписів матеріально відповідальних осіб. На пакеті має чітко зазначатися кількість місць з цінностями
та їх вартість згідно з описом і актом про їх здавання,
найменування та адреса відправника цінностей та Державної
скарбниці. Пакет вручається інкасатору для передавання за
призначенням. Державна скарбниця проводить попереднє і остаточне приймання
посилок з цінностями в порядку, установленому нормативно-правовими
актами Національного банку.
2.7. Якщо в упаковці цінностей виявлено дефекти (пошкодження
цілісності упаковки, відсутність пломб (печаток), пошкодження
обв'язок тощо), але немає доступу до вкладень посилок, то
зазначені дефекти відображаються в акті про здавання-приймання
посилок з цінностями під час їх передавання одержувачу.
2.8. У разі виявлення доступу до вкладень посилки
розпаковуються в присутності інкасатора. Цінності звіряються із
супровідними документами відправника. На розпаковані посилки складається акт про розпакування
цінностей у трьох примірниках: один - передається відправнику
цінностей, другий - їх одержувачу, третій - інкасатору.
2.9. Попереднє приймання посилок з цінностями проводиться за
кількістю місць без розпакування та зважування вмісту посилок
згідно із супровідними документами, наданими інкасаторами.
Директор Департаменту
перевезення цінностей
та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 1
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Бланк суворої звітності
( za033-05 )

Додаток 2
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка

----------------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------- | | (найменування установи банку) | | | | ЖУРНАЛ | | реєстрації видачі і приймання документів | | та спорядження | | | | за _______________ рік | | | | ----------------------------------------------- | | (найменування підрозділу перевезення валютних | | цінностей та інкасації коштів) | | | | | | Записи в цьому журналі проводяться | | до повного його використання | | | | | -----------------------------------------------------

Остання сторінка

----------------------------------------------------- | | | ----------------------------------------------- | | (найменування установи банку) | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | | | У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано | | та скріплено мастиковою печаткою установи | | банку __________________________аркушів | | (кількість словами) | | | | з_________ до ______________ включно | | | | Керівник банку | | (уповноважена особа) _______________ | | (підпис) | | _______________ | | (дата) | | | -----------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | Видано членам бригади (групи)* інкасації | | | |-----------------------------------------------------------------------------------| | Дата |Прізвище |явочних |сумок |печаток|доручень|маршрут-|кількі- |кількість|кіль- |кіль- |кіль- | |та час | та |карток |(кіль-|(зазна-|на інка-| них |сть клю- | засобів |кість |кість |кість | |видачі |ініціали |(кіль- |кість |чити |сацію |листів |чів від |індивіду-|засо- |служ- |посвід-| |(години | членів | кість |зазна-|номери)|коштів |(кількі-|сейфів |ального | бів |бових |чень на| | та |бригади |зазна- |чити | |(зазна- | сть |та сургу-| захисту |радіо-|посві-|опера- | |хвилини)|(групи)* |чити |слова-| | чити |комплек-|чевих |(бронежи-|зв'зку|дчень |тивний | | |інкасації|словами)| ми) | |номери) | тів |печаток | лети, | |чень |автомо-| | | | | | | |зазначи-| | шоломи, | | |біль | | | | | | | | ти | | газові | | | | | | | | | | |словами)| |балончики| | | | | | | | | | | | | тощо) | | | | |--------+---------+--------+------+-------+--------+--------+---------+---------+------+------+-------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Отримано від членів бригади (групи)* інкасації | | | | | |-------------------------------------------------------------------------| | | | |Підписи |явоч- |сумок |печа-|дору- |маршрут-|кіль- |кількіс- |кіль- |кіль- |кіль- | Дата |Під- |При- | |членів |них |(кіль-|ток |чень | них |кість | ть |кість |кість |кість | та |пис |мітки| |бригади |кар- |кість |(заз-| на | листів |ключів|засобів |засо- |служ- |посві-| час |нача | | |(групи)* |ток |зазна-|начи-|інка- |(кількі-| від |індиві- |бів |бових |дчень |отри- |льни-| | |інкасації|(кіль-|чити |ти |сацію | сть |сейфів|дуального|радіо-|посві-|на |мання |ка | | | |кість |слова-|номе-|коштів|комплек-| та |захисту |зв'я |дчень |опера-|(годи-|(чер-| | | |зазна-| ми) |ри) |(заз- | тів |сургу-|(бронежи-|зку | |тивний| ни та|гово-| | | |чити | | |начити|зазначи-|чевих | лети, | | |авто- |хвили-| го) | | | |слова | | |номе- | ти |печа- |шоломи, | | |мобіль| ни) | | | | |ми) | | |ри) |словами)|ток | газові | | | | | | | | | | | | | | |балончики| | | | | | | | | | | | | | | тощо) | | | | | | | |---------+------+------+-----+------+--------+------+---------+------+------+------+------+-----+-----| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 3
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів
в установах банків України

Бланк суворої звітності
-------------------------------------------------------------- | | |__________________________ Вантаж і документи | | (найменування банку) перевірці не підлягають | | | |__________________________ Дозволено в'їзд та | | тимчасову стоянку в зоні дії | |Посвідчення на оперативний заборонних знаків | | автомобіль N ________ | | | |Марка | |автомобіля________________ Посвідчення діє на підставі | | підтвердних документів на | | період перевезення валютних | |Реєстраційний номер цінностей та інкасації | |__________________________ коштів | | | |ПОГОДЖЕНО | |Начальник | |Державтоінспекції | |________________ | | (підпис) | | | | М.П. | --------------------------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 4
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка --------------------------------------------- | ________________________________________ | | (найменування установи банку) | | ________________________________________ | | ________________________________________ | | (найменування підрозділу) | | | | КНИГА | | обліку здавання і приймання зброї, | | боєприпасів, документів та інших | | цінностей черговими підрозділу | | перевезення валютних цінностей | | та інкасації коштів | | | | за 20___ рік | | | | Розпочато _______________ | | Закінчено _______________ | | | | Записи в цій книзі робляться | | до повного її використання | | | ---------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- | | Дата і час передавання зброї, | | | боєприпасів, документів та інших | | | цінностей | | |--------------------------------------------------| | |є в |видано|є в |видано|є в |видано| | |наявності| |наявності| |наявності| | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Зброя: | | | | | | | |Автомати: | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |АКС-74У | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |АКС | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Пістолети: | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |ПМ | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |ТТ | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| | Разом: | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Патрони: | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |До автоматів: | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |АКС-74У | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |АКС | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |До пістолетів: | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |ПМ | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |ТТ | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| | Разом: | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Бронежилети | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Шоломи | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Засоби зв'язку: | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Стаціонарні | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Мобільні | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Портативні | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Документи та інші | | | | | | | |цінності: | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Дозвіл на право носіння | | | | | | | |зброї | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Доручення на інкасацію | | | | | | | |грошової виручки | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Посвідчення на оперативний| | | | | | | |автомобіль | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Службове посвідчення | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Печатки підрозділу з | | | | | | | |номерами маршрутів | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Металеві печатки | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Ключі від сейфів | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Залишок порожніх | | | | | | | |інкасаторських сумок, що | | | | | | | |не видані на маршрут | | | | | | | |інкасації | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Стандартні брезентові | | | | | | | |мішки | | | | | | | | |---------+------+---------+------+---------+------| |Планшети | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Здав (прізвище, ініціали | | | | | | | |і підпис) | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Прийняв (прізвище, | | | | | | | |ініціали і підпис) | | | | | | | |--------------------------+---------+------+---------+------+---------+------| |Дата і підпис начальника | | | | | | | |підрозділу, який | | | | | | | |підтверджує перевірку | | | | | | | |правильності передавання | | | | | | | |зброї, боєприпасів, | | | | | | | |документів та інших | | | | | | | |цінностей | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------

Остання сторінка
---------------------------------------------------------- | Найменування установи банку ___________________ | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | | | У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та | | скріплено мастиковою печаткою банку | | ________________________________ аркушів | | (кількість словами) | | | | з ___________ до ___________ включно. | | | | Керівник установи банку _______________ | | (підпис) | | | | Бухгалтер _______________ | | (підпис) | | | | _______________ | | (дата) | ----------------------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 5
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Діє до "___"________20__року ________________________ | за наявності службового посвідчення (найменування підрозділу | з фотокарткою перевезення валютних | __________________________________ цінностей та інкасації | (найменування підрозділу коштів) | перевезення валютних цінностей та | інкасації коштів) ________________________ | __________________________________ (найменування установи | (найменування установи банку) банку) | | Доручення на перевезення валютних Корінець | цінностей N ___________ доручення на | перевезення валютних | Старшому бригади цінностей N_________ | (начальнику групи)* інкасації | __________________________________ | (прізвище, ім'я, по батькові) | Старшому бригади | __________________________________ (начальнику групи)* | доручається отримати від _________ інкасації_____________ | __________________________________ ________________________ | (найменування банку) на отримання від _______ | ________________м.________________ ________________________ | для доставки _____________________ (найменування установи | (найменування банку) банку) | _____________м.___________________ | __________________________________ ________м.______________ | (вид цінностей) | __________________________________ для доставки ___________ | (сума цифрами та словами) ________________________ | __________________________________ найменування установи | Власноручний підпис старшого банку) | бригади (начальника групи)* __________м.____________ | інкасації ________________________ | _____________________ ________ (вид цінностей, сума | (прізвище, ініціали) (підпис) цифрами та словами) | ________________________ | засвідчується. Доручення діє | до "___"______20__року | Керівник | установи банку ___________________ Підписи: | ____________________ ___________ Керівник _______________ | (прізвище, ініціали) (підпис) Головний бухгалтер _____ | Доручення отримав | Головний бухгалтер _______________ старший бригади | ____________________ ____________ (начальник групи)* | (прізвище, ініціали) (підпис) інкасації ______________ | "__" _________20__року | М.П. "___" _____________ 20__року | | (печатка банку)
_______________
* Зазначається потрібне.

Зворотний бік

Список членів бригади (групи)* Список членів бригади
інкасації, призначених для (групи)* інкасації,
перевезення валютних цінностей призначених для перевезення
валютних цінностей 1___________________________________ 1_________________________
(прізвище, ініціали) (прізвище, ініціали) 2___________________________________ 2_________________________
3___________________________________ 3_________________________
4___________________________________ 4_________________________
_____________________ ___________ _________________________
(керівник підрозділу (підпис) (керівник підрозділу
перевезення валютних перевезення валютних
цінностей та інкасації цінностей та інкасації
коштів) коштів) _____________
(підпис)
М.П.
(печатка підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації
коштів)
"_____"_______________20____ року "____"__________20____року

_______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 6
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

_____________________________ ____________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
"___"____________ 20___ року

ОПИС N ______
цінностей у національній валюті України,
що перевозяться
Відповідно до емісійного дозволу (дозволу Центрального
сховища, розпорядження Національного банку України про
підкріплення банків)* N _____ від "___"____________ 20__ року
відправляємо через старшого бригади (начальника групи)* інкасації ______________________________ з резервних фондів (запасів готівки
(прізвище, ініціали) у сховищах)* _______________________
оборотної каси (операційної каси)* _______________________________
придатні банкноти, монети, ювілейні та пам'ятні монети, зношені,
значно зношені, з дефектом виробника банкноти, монети**. ------------------------------------------------------------------- |Коди |Назви |Номінали |Сума |Кількість|Номери |Номери | |ювілей- |ювілейних |банкнот, |(грн.,|мішків, |мішків |(коди) | |них і |і пам'ятних|монет****|коп.) |касет, |для |відбитків| |пам'ят- |монет*** | | |штук |банкнот|пломбірів| |них | | | |ювілейних| | | |монет***| | | |і | | | | | | | |пам'ятних| | | | | | | |монет | | | |--------+-----------+---------+------+---------+-------+---------| |--------+-----------+---------+------+---------+-------+---------| |--------+-----------+---------+------+---------+-------+---------| |------------------------------+------+---------+-------+---------| | Усього | | | | | -------------------------------------------------------------------
_______________________________________________ грн. ________ коп.
(сума цифрами та словами)
_______________
* Зазначається потрібне.
** Друкуються зазначені в описі види банкнот/монет.
*** Формується та роздруковується лише для пам'ятних і
ювілейних монет. **** Друкуються наявні номінали банкнот/монет (обігових,
розмінних, ювілейних і пам'ятних), що відправляються.

(зворотний бік опису цінностей)
Здали матеріально Прийняли інкасатори:
відповідальні особи
(відповідальні особи): ___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис) ___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис) ___________________________ ___________________________
(підпис) (підпис)

М.П.

РОЗПИСКА
"____" ________20__року зазначені в описі цінності, що відправлені через старшого бригади (начальника групи)*
інкасації ____________________,
(прізвище, ініціали) на суму __________________________________________________________
(сума цифрами і словами) _______________________________________________ прийнято.
Приймання цінностей проведено з перевіркою __________________ __________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за написами
_________________________________________________________________.
на ярликах до мішків, касет, за пачками і корінцями)
Касети в кількості _____________________________________ прийнято.
Прийняли матеріально відповідальні особи
(відповідальні особи): ____________________
(підпис) ____________________
(підпис) ____________________
(підпис)
Цінності здали інкасатори: ____________________
(підпис) ____________________
(підпис) ____________________
М.П. (підпис)

_______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 7
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка
---------------------------------------------- | __________________________________________ | | (найменування територіального управління | | Національного банку України) | | ___________________________________________| | (підрозділ перевезення валютних цінностей | | та інкасації коштів) | | | | ЖУРНАЛ | | обліку та реєстрації видачі доручень на | | перевезення валютних цінностей | | | | Розпочато _______________ | | Закінчено _______________ | | | | Записи в цьому журналі здійснюються | | до повного його використання | | | ----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------- | N |Номер |Дата |Розпо- |Банки, між |Прізвище |Розписка |Підпис |Примітки| |з/п|доручення |видачі|рядження |якими |та |про |особи, | | | |на |дору- |управління|перевозяться|ініціали |отримання|яка | | | |перевезення|чення | |цінності |старшого |доручення|видала | | | |валютних | | | |бригади | |доручення| | | |цінностей | | | |інкасації| | | | |---+-----------+------+----------+------------+---------+---------+---------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+-----------+------+----------+------------+---------+---------+---------+--------| ---------------------------------------------------------------------------------------

Остання сторінка
-------------------------------------------------- | ___________________________________________ | | (найменування територіального управління | | Національного банку України) | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано | | та скріплено мастиковою печаткою банку | | ___________________________аркушів | | (кількість словами) | | | | з ___________ до ___________ включно. | | | | Керівник _____________________ | | (уповноважена особа) (підпис) | | | | Головний бухгалтер _____________________ | | (підпис) | | | | Керівник підрозділу _____________________ | | (підпис) | | | | ______________________ | | (дата) | --------------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 8
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка
------------------------------------------------- | __________________________________________ | | (найменування установи банку) | | | | __________________________________________ | | (підрозділ перевезення валютних цінностей | | та інкасації коштів) | | | | ЖУРНАЛ | | реєстрації видачі та приймання зброї | | та боєприпасів | | за 20____ рік | | | | Розпочато _______________ | | Закінчено _______________ | | | | Записи в цьому журналі здійснюються | | до повного його використання | | | -------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Дата та час |Систе-|Но- |Кіль-|Номер |Прізвища |Розписка |Дата та час |Підпис |Примі-| |видачі |ма |мер |кість|доз- | та |про |здавання |особи, яка |тки | |працівникам |зброї |зброї|пат- |волу |ініціали |отримання|працівниками |прийняла | | |зброї, патронів,| | |ронів|на |працівників,|зброї, |зброї, патронів,|від | | |дозвовлів на | | | |право | які |патронів,|дозволу на право|працівників| | |право носіння | | | |носін-|отримують |дозволу |носіння зброї* |зброю, | | |зброї | | | |ня |зброю, |на право | |патрони, | | | | | | |зброї |патрони, |носіння | |дозвіл на | | | | | | | |дозвіл |зброї | |право | | |----------------| | | | |на право | |----------------|носіння | | |дата|годи-|хви- | | | | |носіння | |дата|годи-|хви- |зброї | | | |ни | ли- | | | | |зброї | | |ни | ли- | | | | | | ни | | | | | | | | | ни | | | |----+-----+-----+------+-----+-----+------+------------+---------+----+-----+-----+-----------+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Якщо зброї або боєприпасів повертається менше, ніж було
отримано, то про кількість фактично зданої зброї та боєприпасів, а
також про причину нездавання решти боєприпасів та зброї робиться
запис у колонці "Примітки".

Остання сторінка
------------------------------------------------- | ___________________________________________ | | (найменування установи банку) | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано та| | скріплено мастиковою печаткою банку | | _____________________________________сторінок | | (кількість цифрами та словами) | | | | з ___________ до ___________ включно. | | (зазначити номер сторінки) | | | | Керівник _________________________ | | (уповноважена особа) (підпис) | | | | Головний бухгалтер __________________ | | (підпис) | | __________________ | | (дата) | -------------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 9
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

__________________________________________________________________
(найменування банку)
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про відправлення валютних цінностей
Прошу видати з операційної каси _____________________________
(найменування банку)
валютні цінності на суму _________________________________________
(сума цифрами та словами)
для підкріплення операційної каси _______________________________.
(найменування банку-одержувача)
Відправити валютні цінності через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації ___________________________________.
(прізвище, ім'я, по батькові)
До складу бригади (групи)* інкасації, призначеної для
перевезення валютних цінностей, входять: 1. _________________________________________________________ 2. _________________________________________________________ 3. _________________________________________________________ 4. _________________________________________________________ 5. _________________________________________________________ 6. _________________________________________________________ 7. _________________________________________________________
Керівник __________________________________________________
(підпис)
Головний бухгалтер _________________________________________
(підпис) Керівник підрозділу інкасації ____________________________________
(підпис)
Інкасатори: "______" ___________________20__року
1. __________________ 5. ________________
2. __________________ 6. ________________
3. __________________ 7. ________________
4. __________________
______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 10
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

______________________________ ____________________________
(найменування відправника) (найменування одержувача)
N ___________________________ місто_______________________
"____"________________20___року

ОПИС N ______
цінностей в іноземній валюті, що перевозяться
Направляємо через старшого бригади (начальника групи)* інкасації ________________________________________________________
(прізвище, ініціали)
цінності в іноземній валюті. Одержання і зарахування іноземної
валюти на відповідні рахунки балансу просимо підтвердити.
---------------------------------------------------------------- |Найменування|Номінал| Номери |Кількість|Сума за | Номер | | валютних | | чеків |аркушів |номіналом| пломбіра| | цінностей | |(блокнотів)|(блокно- | | | |(код валюти)| | | тів) | | | |------------+-------+-----------+---------+---------+---------| |------------+-------+-----------+---------+---------+---------| |------------+-------+-----------+---------+---------+---------| ----------------------------------------------------------------
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (прізвище, ініціали) (підпис) М.П. _____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)

_______________
* Зазначається потрібне.

Зворотний бік
Розписка
"___"_________ 20___року зазначені в описі цінності в
іноземній валюті, що відправлені через старшого бригади
(начальника групи)* інкасації ____________________________банку_________________________________ _________________________________, прийнято згідно з описом.
(прізвище, ініціали)
Приймання цінностей проведено з перевіркою________________________ __________________________________________________________________
(зазначити: поаркушно, поштучно, за кружками, за надписами на
ярликах та відбитками пломбірів, за пачками і корінцями) __________________________________________________________________
Матеріально відповідальні _____________________ __________
особи (прізвище, ініціали) (підпис) М.П. _____________________ __________
(прізвище, ініціали) (підпис)

Цінності здали:
бригада (група)* інкасації: _______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис) _______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис) _______________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис)
_______________
* Зазначається потрібне.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 11
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

ВИДАТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР N _______
"___" __________________20___ року
Видати ___________________________________________________________
(прізвища, ініціали інкасаторів, які доставляють готівку __________________________________________________________________
підрозділам банку)
------------------------------------------------------------------ |Номери балансових| Зміст операцій | Загальна сума | |рахунків | | підкріплення | |-----------------+--------------------------+-------------------| |за |за |підкріплення підрозділів | | |дебетом|кредитом |банку, зазначених у вимозі| | |-------+---------| | | ------------------------------------------------------------------
__________________________________________________________________
(сума словами)
Пред'явлені службові N ________ від _________ _____ року
посвідчення: N ________ від _________ _____ року

Контролер _________________ Бухгалтер ____________________
(підпис) (підпис)
Сумок у кількості ________________________________________________
(цифрами та словами)
на оголошену та зазначену суму грошей
отримали ________________________________________________________.
(підписи всіх членів бригади інкасаторів)
Видав касир ___________________
(підпис)
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 12
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка --------------------------------------- | ________________________________ | | (найменування банку) | | | | КНИГА | | обліку готівки, відправленої | | філіям банку через бригаду | | інкасації банку за 20____ рік | | | | Розпочато _____________________ | | Закінчено _____________________ | | | | Записи в цій книзі здійснюються | | до повного її використання | | | ---------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Дата|Прізви-|Наймену- |Сума готівки, що|Номер |Розписка |Розписка працівників| |з/п| |ща |вання | доставляється |пломбі- |старшого |каси в отриманні | | | |інкаса-|та номер |----------------|ратора, |касира |сумки з готівкою* | | | |торів, |каси, |цифра-| словами |яким |(завідувача |--------------------| | | |які |якій |ми | |оплом- |каси) | завідувач | касир | | | |достав-|належить | | |бовані |банку про |(контролер)| | | | |ляють |доставити| | |сумки з |видачу | | | | | |готівку|готівку | | |готівкою|готівки для| | | | | | | | | | |підкріплення| | | |---+----+-------+---------+------+---------+--------+------------+-----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----+-------+---------+------+---------+--------+------------+-----------+--------| ----------------------------------------------------------------------------------------
_______________
* Розписка працівників каси про отримання готівки обов'язково
засвідчується відбитком печатки каси.

Остання сторінка
---------------------------------------------- | ______________________________________ | | (найменування банку) | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | У цій книзі пронумеровано, прошнуровано | | та скріплено мастиковою печаткою банку | | ____________________________ сторінок | | (кількість словами) | | | | з ____________ до _______________ включно. | | (зазначити номери сторінок) | | | | Керівник ________________ | | (підпис) | | | | Головний бухгалтер _______________ | | (підпис) | | _______________ | | (дата) | ----------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 13
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

_____________________________________________
(найменування підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів)
(відбиток печатки підрозділу)
Вихідний
Начальник підрозділу ____________________ ________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Явочна картка N __________ Номери закріплених сумок ________________________________________
(зазначається номер кожної сумки )
Маршрут N __________ __________________________________________________________________
(найменування клієнта, вища організація) Адреса____________________________________________________________
Номер телефону _______________________
на_______________20___року
(місяць)
Розрахунковий рахунок__________________________
Час закінчення торгівлі ________ год. _______ хв. Час заїзду інкасаторів ________ год. _______ хв. Час заїзду в неділю ________ год. _______ хв. Час заїзду в __________________ год. _______ хв. Спосіб обслуговування__________________________________ ____________________________________________________________
Якщо виручка не здана інкасаторам, то службова особа
підприємства зобов'язана зазначити причину нездавання грошей. Помилки виправляються шляхом викреслювання помилково
зробленого запису, а правильний запис здійснюється на полях
явочної картки. Під час здавання та отримання двох або більше сумок у
колонках "Номер сумки з готівкою" і "Номер прийнятої від
інкасатора порожньої сумки" кількість сумок зазначається не
цифрами, а словами. У разі повторного заїзду інкасаторів здавання грошей
зазначається в колонках таблиці "Повторні заїзди".
Інкасатору забороняється робити записи.
------------------------------------------------------ |Да-| Час |Номер |Сума |Номер |Підпис | |та |здавання|сумки |грошей, |прийнятої |службової| | |виручки |з |вкладених|від |особи | | |--------|готівкою|у |інкасатора|під- | | |год.|хв.| |сумку, |порожньої |приємства| | | | | |грн. |сумки | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 1 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 2 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 3 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 4 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 5 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 6 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 7 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 8 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | 9 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |10 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |11 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |12 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |13 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |14 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |15 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |16 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |17 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |18 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |19 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |20 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |21 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |22 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |23 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |24 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |25 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |26 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |27 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |28 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |29 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |30 | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| |31 | | | | | | | ------------------------------------------------------ Разом ___________________________________________
(проінкасовано під час першого заїзду)
Повторні заїзди ------------------------------------------------------ | | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | | | | | | | | |---+----+---+--------+---------+----------+---------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------ Разом ___________________________________________
(проінкасовано під час повторного заїзду)
Усього __________________________________________
(зазначити проінкасовану суму за місяць, грн.)
Перевірив ________________________________________
(начальник підрозділу перевезення
валютних цінностей та інкасації коштів)
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 14
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

________________________________
(найменування банку) ________________________________ _____________________ М.П.
(керівник банку) (підпис) ________________________________ _____________________
(керівник підрозділу перевезення (підпис)
валютних цінностей та інкасації
коштів)

МАРШРУТНИЙ ЛИСТ
на інкасацію "____"_____________20____року сумок з валютними
цінностями, що підлягають поверненню філії (установі) банку чи
доставці до філії банку
-------------------------------------------------------------------- | N |Наймену-|Отримано інкасаторами банку |Прийня- |Підписи | |з/п|вання |------------------------------|то від |завідувача | | |філії |кіль- |сума цінностей, |кіль- |інкасато-|(контролера)| | |банку |кість | що вкладені в |кість |рів по- |та касира | | | |сумок | сумки |порож-|рожніх |філії банку | | | |з цін-|----------------| ніх |сумок |------------| | | |нос- |що під-|що під- |сумок | |Конт-|Касир | | | |тями |лягають|лягають | | |ролер| | | | | |повер- | дос- | | | | | | | | |ненню |тавці | | | | | | | | |філії | до | | | | | | | | |банку |установи| | | | | | | | | | банку | | | | | |---+--------+------+-------+--------+------+---------+-----+------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |---+--------+------+-------+--------+------+---------+-----+------| |------------+------+-------+--------+------+---------+------------| | Разом: | | | | | | | --------------------------------------------------------------------
Усього прийнято від бригади інкасації ___________________________________________________
(зазначити прізвища, ініціали інкасаторів) __________________________________________________________________
сумок з валютними цінностями на оголошену суму ___________________ _________________________________________________________________,
(зазначити суму цифрами та словами)
що підлягають поверненню філії банку, та сумок з валютними
цінностями на оголошену суму _____________________________________ _________________________________________________________________,
(зазначити суму цифрами та словами)
що підлягають доставці до установи банку.
Крім того, прийнято ____ порожніх сумок, у тому числі ____
порожніх сумок, що закріплені за філією банку, та ____ порожніх
сумок, що не видані філії банку.
Касир ____________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Контролер ___________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 15
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

ДОВІДКА
про видачу інкасаторам сумок (мішків),
явочних карток
"______"_________________________20___ року

Повідомляємо, що інкасаторам, які обслуговують зазначені
маршрути (заїзди) з інкасації коштів, на "___"___________20___року
видано:
------------------------------------------------------------------ | | | Кількість | | | | | |-----------------------| | | | |Прізвище |сумок |сумок| мішків | Прізвище | Кількість | |Маршрут|старшого | для | для |стандарт-|інкасатора| явочних | |(заїзд)|бригади |інкаса-|пере-| них | збирача | карток | | |інкасації| ції |раху-| | | | | | |коштів |вання| | | | |-------+---------+-------+-----+---------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------+---------+-------+-----+---------+----------+-----------| ------------------------------------------------------------------
Усього видано ______________________________________ сумок, із них
(кількість цифрами і словами)
для інкасації коштів ______________________________________ сумок,
(кількість цифрами і словами)
сумок для перерахування і мішків стандартних _____________________
(кількість цифрами і словами) __________________________________________________________________

Керівник підрозділу перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів (черговий інкасатор) _______________
(підпис)
"____"______________ 20___ року
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 16
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

1-й примірник --------------------------- ---------------------------
Супровідна відомість до
сумки з готівковою ------------------- виручкою N _______ | | -------------------
______________________
(дата заповнення)

Від кого Дебет ------------------------------------ Одержувач |рахунок N | Сума | -------------| | | | | | | | готівкою Кредит | Загальна | -------------+---------------------| |Для зарахування на рахунок |рахунок N | | ------------------------------+------------+---------------------| Банк одержувача _____________|чеками з | | Сума словами, грн. __________|рахунків |---------------------- _____________________________|згідно з | |переліком на| |зворотному | |боці | Сума Код ------------------------------------------+---------------------- Керівник підприємства Касир | | | (організації) |----------+----------| ------------------------------------------+----------+----------| Зазначена вище сума прийнята Касир | | | повністю |----------+----------| Контролер| | | |----------+----------| Акт ____________________ |Вид | | (дата складання акта) |операції | | |----------+----------| Під час розкриття сумки і перерахування |Призначен-| | вкладень |ня платежу| | Виявилося: | | | готівкою грн. ______, чеками грн.________|----------+----------| |N гр. | | недостача недостача |банку | | | | | надлишок грн.________, надлишок грн.______----------------------- неплатіжних і сумнівних грн. ____________,
дефектних грн.____________
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер

Зворотний бік
1-го примірника
------------------------------------------------------------------ |Номінали|Кіль-| Сума | Номери| Номери | Сума | Відмітки | |банкнот |кість| | чеків | рахунків та | | про | |або їх | | | та |найменування | | дефектні | |вартість| | | серія | чекодавця | | чеки | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 1 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 2 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 5 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 10 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 20 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 50 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 100 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 200 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:

2-й примірник

Накладна до суми з
готівковою ------------------- виручкою N_____ | | -------------------
______________________
(дата заповнення)

Від кого Дебет ------------------------------------ Одержувач |рахунок N | Сума | -------------| | | | | | | | готівкою Кредит | Загальна | -------------+---------------------| |Для зарахування на рахунок |рахунок N | | ------------------------------+------------+---------------------| Банк одержувача _____________|чеками з | | Сума словами, грн. __________|рахунків |---------------------- _____________________________|згідно з | |переліком на| |зворотному | |боці | Сума Код ------------------------------------------+---------------------- Керівник підприємства Касир | | | (організації) |----------+----------| ------------------------------------------+----------+----------| Зазначена вище сума прийнята Касир | | | повністю |----------+----------| Контролер| | | |----------+----------| Акт ____________________ |Вид | | (дата складання акта) |операції | | |----------+----------| Під час розкриття сумки і перерахування |Призначен-| | вкладень |ня платежу| | виявилося: | | | готівкою грн. ______, чеками грн.________|----------+----------| |N гр. | | недостача недостача |банку | | | | | надлишок грн.________, надлишок грн.______----------------------- неплатіжних і сумнівних грн. ____________,
дефектних грн.____________
Підписи працівників банку
Касир Контролер Представник клієнта Контролер

Зворотний бік
2-го примірника
------------------------------------------------------------------ |Номінали|Кіль-| Сума | Номери| Номери | Сума | Відмітки | |банкнот |кість| | чеків | рахунків та | | про | |або їх | | | та |найменування | | дефектні | |вартість| | | серія | чекодавця | | чеки | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 1 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 2 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 5 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 10 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 20 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 50 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 100 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | 200 | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | | | | | | | | |--------+-----+------+-------+-------------+-------+------------| | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього: Усього:
3-й примірник

Копія супровідної відомості
до сумки з готівковою ------------------- виручкою N______ | | -------------------
______________________
(дата заповнення)

Від кого Дебет ------------------------------------ Одержувач |рахунок N | Сума | -------------| | | | | | | | готівкою Кредит | Загальна | -------------+---------------------| |Для зарахування на рахунок |рахунок N | | -------------------------------------------+---------------------| Банк одержувача _____________ | | Сума словами, грн. __________ |---------------------- _____________________________ | | Сума Код ------------------------------------------+---------------------- Керівник підприємства Касир | | | (організації) |----------+----------| ------------------------------------------+----------+----------| |Вид | | Розписка |операції | | |----------+----------| Опломбовану сумку N ________ без |Призначен-| | перерахування вкладених у неї коштів |ня платежу| | прийняв інкасатор банку | | | _____________________ ___________ |----------+----------| (прізвище, ініціали) (підпис) |N гр. | | |банку | | | | | -----------------------
М.П. _________________
(печатка банку) (дата)

Зворотний бік
3-го примірника
До уваги клієнтів банку
У сумку вкладається готівкова | виручка, яка підлягає здаванню до | банку. | Готівка підбирається за | номіналами банкнот. | Відбиток пломбіра має бути | чітким. | Під час здавання сумки з | готівковою виручкою інкасатору | потрібно: | пред'явити службове | Цей примірник посвідчення, доручення на | залишається в інкасацію коштів і явочну картку, | клієнта банку як засвідчену відбитком печатки; | квитанція про видати порожню сумку, | приймання сумки закріплену за клієнтом банку, на | з готівковою заміну сумки з готівковою | виручкою виручкою; | засвідчити підписом і чітким | відбитком печатки на копії | супровідної відомості про | одержання опломбованої сумки з | готівковою виручкою. | | Слід обережно поводитися із | сумкою. | | Національний банк України | |
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації B.О.Міщенко

Додаток 17
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

_________________________________ Зазначені валютні цінності під
(найменування банку, організації) контролем контролера/інкасатора _______________________________
Супровідна відомість ____________ (найменування банку) _________________________________
до сумки з валютними цінностями прийняті повністю (без
перерахування) з урахуванням N _______________________________ розбіжностей, зазначених нижче.
"___"___________________20___року Касовий працівник _____________ _______________________________
Зазначені валютні цінності на (прізвище, ініціали, підпис)
суму в гривневому еквіваленті _________________________________ Контролер _____________________
(сума цифрами і словами) (найменування банку)
відправлені через інкасаторів ___ інкасатор _____________________ _________________________________ _______________________________
(найменування підрозділу (прізвище, ініціали, підпис)
перевезення валютних цінностей
та інкасації коштів банку) в ____ М.П. _________________________________
(найменування банку, обмінного "___" _______________20___року
пункту) _________________________________ А К Т
(прізвище, ініціали працівника "___" ______________20____року
обмінного пункту)
Під час розкриття сумки/мішка і
Для зарахування на рахунок N ____ перерахування вкладених _________________________________ валютних цінностей виявлено:
(найменування організації) недостачу _____________________ _______________________________
Найменування Кількість Номери (найменування цінностей, їх
бланків суворої бланків блок- _______________________________
звітності нотів кількість) ______________________________,
(сума за номіналом) Мішок (ки) з бланками опломбував
і склав супровідну відомість ____ залишок _______________________ _________________________________ (найменування
(прізвище, ініціали) _______________________________
цінностей, їх кількість)
Сумка (мішок) з валютними ______________________________,
цінностями сформована ___________ (сума за номіналом) _________________________________
(прізвище, ініціали) неплатіжні ___________________,
(найменування, здана____________________________ _______________________________
(прізвище, ініціали) серія, номер, вартість і _________________________________ ______________________________,
загальна сума за номіналом) Прийнята інкасатором ____________ _________________________________ сумнівні ______________________
(найменування підрозділу (найменування,
перевезення валютних цінностей _______________________________
та інкасації коштів банку) серія, номер, вартість і _________________________________ _______________________________
(прізвище, ініціали, підпис) загальна сума за номіналом)
М.П. "___"__________20____року Касовий працівник _______________________________
(прізвище, ініціали, підпис)
Контролер _____________________
(найменування банку) _______________________________
Інкасатор _______________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

Зворотний бік

ОПИС
валютних цінностей, що вкладені в інкасаторську сумку

------------------------------------------------------------------ | | | Наймену- | | | Еквівалент| | | Дебет|Кредит| вання | Код | Сума за | валютних | Зауважен-| | | | валютних | |номіналом| цінностей у| ня банку | | | |цінностей | | | гривнях | | | | | (чеків) | | | | | |------+------+----------+-----+---------+------------+----------| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Усього, грн. ________________________________________________
Примітка. Колонки заповнюються залежно від виду здійсненої
операції.
Бланки* _____________________________________________________
______________
* Заповнюються обліково-операційним працівником.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 18
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Дійсне до 31 грудня 20___року
Підрозділ перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів ________________________________
(найменування установи банку) ________________________________ у м. ________________________
______________________ району
"____" __________20___ року _____________________ області
Доручення
на інкасацію коштів N_______
з обов'язковим пред'явленням
Видано інкасатору ______________ у кожному випадку службового ________________________________ посвідчення єдиного зразка та
(прізвище, ініціали) установленого зразка явочної
картки, що засвідчена на отримання від клієнтів банку відбитком печатки і підписом
опломбованих інкасаторських начальника підрозділу
сумок згідно з укладеним перевезення цінностей та
договором інкасації коштів _____________________________
(найменування банку)
Особистий підпис інкасатора ____________________ _________
(прізвище, ініціали) (підпис) засвідчується.
Керівник банку ____________________ ___________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Головний бухгалтер ____________________ ___________
(прізвище, ініціали) (підпис)

М.П.
(печатка банку)
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 19
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Примірний договір N ________
про доставку валютних цінностей
м. _____________ "____"_________20__ року
__________________________________________________________________
(найменування банку) ____________________________________________ (далі - Банк) в особі ______________________________________________, що діє на підставі
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________,
(статут, положення) та _______________________________________________________________
(назва підприємства, установи, організації)
(далі - Клієнт) в особі __________________________________________ _________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
що діє на підставі _______________________________________________
(статут, положення)
(далі - Сторони), уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1.Банк в узгоджені дні та години згідно із заявкою Клієнта
здійснює доставку валютних цінностей за адресою: _________________ _________________________________________________________________.
1.2. Клієнт приймає валютні цінності та в установлений термін
сплачує Банку послуги за їх доставку.
2. Обов'язки Сторін
2.1. Клієнт напередодні дня отримання готівкових коштів подає
Банку належно оформлений чек і робить заявку _____________________
(вид заявки) про необхідність доставки готівкових коштів.
2.2. Банк здійснює підготовку валютних цінностей напередодні
дня їх доставки Клієнту.
2.3. Бригада (група)* інкасації Банку в установленому порядку
доставляє та здає валютні цінності представнику Клієнта
безпосередньо в приміщенні Клієнта за адресою, зазначеною в пункті
1.1 договору.
2.4. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність
безперешкодних та освітлювальних під'їзних шляхів до приміщення,
входів, коридорів, а також можливість здійснення передавання
валютних цінностей на першому поверсі.
2.5. Клієнт зобов'язаний прийняти в установленому порядку
валютні цінності, які доставлені бригадою (групою)* інкасації
Банку.
3. Умови доставки валютних цінностей
3.1. Банк подає Клієнту зразки пломб з чітким відбитком
пломбіра, що використовуватимуться Клієнтом для приймання сумок
(мішків) з валютними цінностями.
3.2. Підготовка валютних цінностей проводиться касовим
працівником Банку в порядку, передбаченому Інструкцією з
організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в
установах банків України, на підставі належно оформленого
грошового чека, поданого Клієнтом. На ярлику до сумки (мішка) з валютними цінностями
зазначається найменування Клієнта, дата пакування, загальна сума
вкладених валютних цінностей та проставляються підпис та іменний
штамп касира.
3.3. Підставою для видачі бригаді (групі)* інкасації валютних
цінностей, укладених у сумки (мішки), є грошовий чек, який
подається Клієнтом Банку, а також доручення на отримання
опломбованих сумок з валютними цінностями, службові посвідчення
інкасаторів.
3.4. Видача бригаді (групі)* інкасації опломбованих сумок з
валютними цінностями та грошового чека здійснюється касиром
(завідувачем каси) під розписку у видатковому касовому ордері. У
видатковому касовому ордері зазначаються прізвища інкасаторів,
номери службових посвідчень, найменування організації, якій
доставляються валютні цінності, номер грошового чека, що видається
інкасатору разом з опломбованою сумкою (мішком), і сума вкладених
у сумку (мішок) валютних цінностей.
3.5. Одночасно отримання бригадою (групою)* інкасації
опломбованих сумок з валютними цінностями і грошового чека
оформляється завідувачем каси в книзі обліку готівки, відправленої
підприємствам, установам та організаціям через бригаду (групу)*
інкасації, яка зберігається в підрозділі перевезення валютних
цінностей та інкасації коштів і видається інкасаторам на маршрут
черговим по підрозділу.
3.6. Приймання опломбованих сумок (мішків) з валютними
цінностями здійснюється інкасаторами за надписами на ярликах з
перевіркою цілісності сумок (мішків), правильності пакування та
чіткості відбитків пломбірів.
3.7. Для приймання доставлених бригадою (групою)* інкасації
валютних цінностей згідно з наказом керівника Клієнта створюється
комісія в складі уповноважених представників. До передавання доставленої сумки (мішка) комісія в складі не
менше трьох осіб пред'являє інкасатору зазначений наказ і
документи, що засвідчують особу членів комісії.
3.8. Для приймання доставленої бригадою (групою)* інкасації
сумки (мішка) касир Клієнта пред'являє інкасатору паспорт,
контрольну марку від грошового чека, відповідність номера якого
інкасатор звіряє з номером грошового чека, приклеює контрольну
марку до чека та залишає його в себе. Касир Клієнта розписується за прийняті валютні цінності та
засвідчує свій підпис печаткою (штампом) у Книзі обліку готівки
відправленої підприємствам, установам та організаціям через
бригаду (групу)* інкасації.
3.9. Касир Клієнта в присутності інкасатора здійснює
приймання валютних цінностей. Він зобов'язаний перевірити
цілісність сумки (мішка) з валютними цінностями, відповідність
зразків відбитків пломб пломбам, що є на сумках (мішках). Сумка
(мішок) розкривається шляхом розрізання одного оберту шпагату,
перевіряється правильність і цілісність упаковки пачок банкнот,
кількість корінців у кожній пачці, правильність оформлення
накладок. Монети приймаються в мішках з перевіркою цілісності упаковки,
наявності на ярликах мішків найменування та номіналу монет, суми
вкладання, іменного штампа (печатки) та підпису касира.
3.10. Поаркушне перерахування і перерахунок за кружками всіх
доставлених валютних цінностей проводиться касиром Клієнта за
відсутності інкасаторів під контролем комісії в день отримання
грошей і до початку здійснення операцій з ними. У разі виявлення розбіжностей перерахунок припиняється до
прибуття представника Банку. За вимогою Банку Клієнт зобов'язаний пред'явити його
представнику всю суму доставлених валютних цінностей. Про
результати перерахунку складається акт у двох примірниках за
підписами касира, всіх членів комісії та представника Банку.
3.11. У разі порушення цілісності сумки (мішка) з валютними
цінностями, пошкодження пломби або невідповідності її зразку
Клієнт повідомляє про це Банк і подальший перерахунок здійснюється
в присутності інкасатора. У разі наявності надлишків або недостач складається акт, який
підписують члени комісії, касир, інкасатор і представник Банку.
Акт є підставою для розгляду та вирішення питання щодо
відшкодування збитків Клієнту.
3.12. Документом, що підтверджує здавання валютних цінностей
Клієнту, є грошовий чек з приклеєною контрольною маркою,
підписаний керівником, головним бухгалтером і касиром та
засвідчений відбитком печатки Клієнта і підписом касира Клієнта в
Книзі обліку готівки, відправленої підприємствам, установам та
організаціям через бригаду (групу)* інкасації, засвідченим
відбитком печатки (штампом).
3.13. Грошовий чек з контрольною маркою передається
інкасатором операційному працівнику Банку для подальшого
оброблення, після чого грошовий чек отримує завідувач каси.
3.14. Під час отримання завідувачем каси грошового чека
видатковий касовий ордер передається черговому за підрозділом
перевезення валютних цінностей та інкасації коштів.
3.15. Книга обліку готівки, відправленої підприємствам,
установам та організаціям через бригаду інкасації, передається
черговому за підрозділом перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів.
4. Розрахунки за отримані послуги
4.1. За послуги з доставки валютних цінностей Клієнт сплачує
Банку плату в розмірі ____% (____________________________________)
від суми доставлених валютних цінностей.
4.2. Оплата послуг з доставки валютних цінностей проводиться
Клієнтом самостійно, за фактом здійснення Банком кожної доставки
цих коштів, шляхом перерахування суми сплати, відповідно до умов
пункту 4.1 договору, не пізніше наступного банківського дня на
рахунок _________________________________________________________.
(найменування банку, МФО, код за ЄДРПОУ)
5. Конфіденційність
5.1. Сторони домовились, що договір та вся інформація, яка
надходить їм під час виконання договору, є конфіденційною.
5.2. Сторони зобов'язуються не розголошувати (не передавати
будь-якій третій стороні) конфіденційну інформацію, за винятком
випадків, передбачених законодавством України.
6. Відповідальність Сторін
6.1. За невиконання умов договору Сторони несуть
відповідальність згідно із законодавством України.
6.2. У разі порушення Клієнтом строків оплати послуг, наданих
Банком, відповідно до пункту 4.2 договору або в разі їх часткової
оплати Клієнт сплачує Банку пеню в розмірі _______ облікової
ставки Національного банку України, яка діяла в період
прострочення, від неперерахованої суми за весь період
прострочення.
6.3. Сплата штрафних санкцій відповідно до умов пунктів 6.1,
6.2 договору не звільняє Сторони від виконання своїх зобов'язань
за договором.
7. Урегулювання спорів
7.1. Усі спірні питання, що можуть виникнути у зв'язку з
виконанням та/або тлумаченням положень договору, вирішуватимуться
Сторонами шляхом переговорів.
7.2. У разі недосягнення згоди спір передаватиметься на
розгляд до господарського суду згідно із законодавством України.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання будь-якого з положень договору, якщо це
невиконання стало наслідком причин, що перебувають поза сферою
контролю Сторін, яка не виконала це положення. Такі причини
включають стихійне лихо, екстремальні погодні умови, повені,
війни, страйки, військові дії, громадські заворушення тощо (далі -
форс-мажорні обставини), але не обмежуються ними. Період
звільнення від відповідальності починається з часу оголошення
невиконуючою Стороною форс-мажорних обставин і закінчується (чи
закінчувався б), якби виконуюча Сторона вжила заходів, яких вона й
справді могла б вжити для виходу з форс-мажорних обставин.
Форс-мажор автоматично продовжує строк виконання зобов'язань на
весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання
зобов'язань відкладається на весь період дії форс-мажорних
обставин і ліквідації наслідків.
8.2. Про настання форс-мажорних обставин Сторони мають
інформувати одна одну негайно. Якщо ці обставини триватимуть понад
шість місяців, то кожна із Сторін матиме право відмовитися від
подальшого виконання зобов'язань за договором і в такому разі
кожна із Сторін не матиме права на відшкодування іншою Стороною
можливих збитків.
9. Строк дії договору
9.1. Договір набирає чинності з дня підписання його
уповноваженими представниками Сторін і діє протягом невизначеного
часу.
9.2. За ініціативою будь-якої із Сторін дія договору може
бути припинена за умови обов'язкового попередження іншої Сторони
не менше ніж за 30 (тридцять) календарних днів до дати розірвання
договору. Усі зобов'язання, які виникли в період дії договору,
мають бути виконані в повному обсязі.
9.3. За згодою Сторін до положень договору можуть бути
внесені зміни шляхом укладання додаткових договорів, що стають
невідємною частиною договору.
9.4. Договір укладений у двох примірниках українською мовою,
що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.
10. Місцезнаходження юридичних осіб і банківські реквізити
Сторін
БАНК КЛІЄНТ ___________________ ______________________ ___________________ ______________________ ___________________ ______________________
М.П. М.П.
(печатка банку) (печатка клієнта)
______________
* Зазначається потрібне
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 20
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка ---------------------------------------------- | _____________________________________ | | (найменування установи банку) | | | | _____________________________________ | | (найменування підрозділу перевезення | | валютних цінностей та інкасації коштів) | | | | | | КНИГА | | обліку валютних цінностей, | | відправлених клієнтам банку | | через бригаду інкасації | | | | за ______________ рік | | | | Розпочато________________________ | | Закінчено________________________ | | (записи в цій книзі проводяться | | до повного її використання) | | | ----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ | N |Дата|Прізвища |Найменування |Сума доставки|Номер |Номер|Підпис |Підпис касира| |з/п| |інкасаторів,|підприємства,| (грн.) |плом- |чека |касира |підприємства,| | | |що |установи, |-------------|біра, | |(завідувача|установи, | | | |доставляють |організації, |цифрами|сло- |яким | |каси) банку|організації, | | | |валютні |якій потрібно| |вами |оплом-| |про видачу |що засвідчує | | | |цінності |доставити | | |бовані| |валютних |отримання | | | | |валютні | | |сумки | |цінностей |сумки з | | | | |цінності | | | | | |валютними | | | | | | | | | | |цінностями | |---+----+------------+-------------+-------+-----+------+-----+-----------+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+----+------------+-------------+-------+-----+------+-----+-----------+-------------| ------------------------------------------------------------------------------------------

Остання сторінка ------------------------------------------ | __________________________________ | | (найменування установи банку) | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | | |У цій книзі пронумеровано, прошнуровано | | та скріплено мастиковою печаткою банку | |_______________________________ сторінок| | (словами) | | | |з____________ до _______________ включно| | (зазначити номери сторінок) | | | |Керівник банку _______________________ | | (підпис) | | | |Головний бухгалтер ___________________ | | (підпис) | | | |________________________________________| | (дата) | ------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 21
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР N ________
про інкасацію коштів

місто______________ "_____" __________20___року
__________________________________________________________________
(найменування підрозділу перевезення валютних цінностей та
інкасації коштів банку)
________________________________________(далі - Підрозділ) в особі __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові) _________________________________________________________________,
який діє на підставі______________________________, з одного боку, __________________________________________________________________
(найменування банку)
(далі - Банк) в особі____________________________________________,
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі_____________________________________________,
(статут, положення)
з другого боку, та _______________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
(далі - Клієнт) в особі___________________________________________
(посада, прізвище, ім'я, по батькові)
__________________________, який діє на підставі__________________ __________________________________________________________________
(статут, положення)
_______________________________, з третього боку (далі - Сторони),
уклали цей договір про таке:
1. Предмет договору
1.1. Підрозділ власними силами і засобами в погоджені дні та
години здійснює інкасацію коштів у Клієнта. Списки об'єктів
Клієнта, дні та години збирання коштів погоджуються на місці
банком та дільницею інкасації та є невід'ємною частиною договору.
Банк здійснює приймання коштів від Підрозділу і своєчасне
зарахування їх на рахунки Клієнта, а Клієнт сплачує кошти за
надані Підрозділом послуги в розмірі та строки, що передбачені
договором.
2. Зобов'язання Сторін
2.1. Підрозділ зобов'язується здійснювати приймання,
перевезення і здавання коштів до банку в інкасаторських сумках
(мішках).
2.2. Інкасація Підрозділом коштів проводиться шляхом
приймання сумок з готівкою інкасаторами безпосередньо на
підприємствах або через об'єднані каси Клієнтів за затвердженим
графіком.
2.3. Для інкасації коштів Підрозділ передає в безкоштовне
користування кожному підприємству Клієнта потрібну кількість
сумок, що закріплюються за ним, а також забезпечує за окрему
оплату бланками супровідних документів. Сумки є власністю
Підрозділу і в разі розірвання договору підлягають поверненню.
2.4. Забезпечення Клієнта пломбами до сумок з готівкою
покладене на Банк. Норми постачання і оплата визначаються з
урахуванням середньомісячної потреби Клієнта в пломбах та їх
балансової вартості за обліковими даними Банку.
2.5. Клієнт зобов'язується забезпечити наявність вільних і
освітлених шляхів, входів і коридорів, ізольованого приміщення для
приймання сумок з готівкою та можливість здійснення інкасації, як
правило, на перших поверхах. Підрозділ може пред'явити додаткові
вимоги, спрямовані на забезпечення безпеки інкасаторів
(супроводження інкасаторів працівником охорони під час їх
проходження з грошима до автомобіля тощо).
2.6. Клієнт забезпечує підготовку сумки з готівкою
заздалегідь - до приїзду інкасаторів.
2.7. Якщо сумка розірвана, має латки, вузли на шпагаті,
відбиток пломбіра нечіткий або не відповідає зразку, засвідченому
Банком, а також виявлено невідповідність суми цифрами тій сумі, що
зазначена словами в накладній та копії супровідної відомості, то
інкасатор цю сумку приймати не повинен.
2.8. Порядок інкасації, передбачений договором, є
обов'язковим для Сторін. Будь-які зміни мають бути погоджені всіма
зацікавленими Сторонами не пізніше ніж за п'ять днів до їх
настання.
3. Умови інкасації коштів
3.1. Під час підготовки сумки з готівкою до здавання
відповідальний працівник Клієнта перераховує банкноти і монети,
розсортовує їх за номіналами на придатні, зношені, керуючись
порядком визначення платіжності банкнот і монет, установленим
нормативно-правовими актами Національного банку України, обв'язує
банкноти і вкладає в сумку, монети вкладає в мішечки для монет. Не дозволяється проводити обандеролювання або обв'язування
банкнот у корінці по 100 аркушів із зазначенням кількості аркушів
і суми вкладених грошей.
3.2. Перед вкладенням готівки в сумку відповідальний
працівник Клієнта заповнює комплект бланків (супровідну відомість,
накладну і копію супровідної відомості) до кожної сумки під
копіювальний папір і підписує кожний примірник. Потім вкладає в
сумку з готівкою перший примірник супровідної відомості, а сумку
опломбовує таким чином, щоб пломба була якомога ближче до замка
(кінці шпагату від зав'язаного вузла, що вкладаються в паз пломби,
мають бути завдовжки не більше двох сантиметрів), і здає її разом
з накладною інкасатору тільки після перевірки його службового
посвідчення з фотокарткою, пред'явлення доручення на інкасацію
готівки, а також явочної картки, засвідченої відбитком печатки
дільниці інкасації. Після цього здавач Клієнта звіряє підпис
інкасатора на копії супровідної відомості із зразком його підпису
на службовому посвідченні та дорученні, перевіряє наявність
відбитка печатки дільниці інкасації та одержує від інкасатора
порожню сумку, закріплену за цим Клієнтом.
3.3. Якщо сумка з готівкою не була підготовлена для здавання
інкасаторам у встановлений час або має дефекти, зазначені в пункті
2.7 договору, то відповідальний працівник Клієнта робить в явочній
картці запис про причини нездавання виручки, засвідчує його своїм
підписом, проставляє час повторного заїзду. У разі виявлення під
час перерахування Банком готівки в сумках Клієнта її недостачі або
надлишку, а також сумнівних банкнот і монет, Банк складає акт за
встановленою формою. Акт є безспірним і обов'язковим для Сторін. У разі виявлення повторних недостач готівки в сумках Клієнта
його представник може бути присутнім у Банку для спостереження за
перерахуванням готівки, доставленої інкасаторами.
4. Розрахунки за інкасацію та
перерахування коштів
4.1. За послуги з інкасації готівки Клієнт сплачує Підрозділу
суму в розмірі договірного тарифу з кожної тисячі гривень.
4.2. Оплату послуг з інкасації готівки Клієнт проводить
щомісяця відповідно до порядку, визначеного нормативно-правовими
актами Національного банку України.
4.3. За послуги з перерахування коштів Клієнт сплачує Банку
суму в розмірі _____% з кожної тисячі гривень.
5. Відповідальність Сторін
5.1. Підрозділ несе відповідальність перед Клієнтом за
цілісність сумки з часу прийняття її в установленому порядку
інкасаторами від відповідального працівника Клієнта і до часу її
передавання касиру Банку.
5.2. У разі справності та цілісності сумки і накладеної на
неї пломби Підрозділ не несе матеріальної відповідальності перед
Клієнтом за повноту вкладення в сумку.
5.3. У разі втрати інкасаторами сумки з готівкою, а також
приймання сумки з дефектами, у якій виявиться недостача, Підрозділ
несе матеріальну відповідальність перед Клієнтом згідно із
законодавством України в розмірі, зазначеному в копії супровідної
відомості, що залишається у відповідального працівника, який
передав готівку інкасатору, але не більше фактичного розміру
втрачених цінностей.
5.4. За повторний заїзд (пункт 3.3 договору) інкасаторів до
Клієнта з нього стягується оплата в розмірі установленого
подвійного тарифу на кожну тисячу гривень на користь Підрозділу.
5.5. У разі порушення графіка обслуговування підприємств і
організацій з інкасації готівки з вини інкасаторів Підрозділ
сплачує Клієнту ______% від установленого тарифу на кожну тисячу
гривень.
5.6. У разі неможливості проведення інкасації та доставки
готівки в Банк у зв'язку з недодержанням вимог, передбачених
пунктом 2.5 договору, операції інкасаторами не виконуються, про що
повідомляється черговий за дільницею інкасації Підрозділу, і
Клієнт вирішує питання доставки готівки до Банку власними
засобами.
5.7. У разі втрати сумки або її зіпсування з вини Клієнта або
Банку винуватці відшкодовують Підрозділу її балансову вартість.
Інкасаторські сумки, що стали непридатними, здаються до Підрозділу
і обмінюються ним на нові.
5.8. За несвоєчасну оплату наданих послуг на користь
Підрозділу з Клієнта стягується пеня в розмірі _____% від суми
прострочених платежів за кожний день прострочення.
5.9. За необґрунтовану відмову від оплати наданих Підрозділом
або Банком послуг Клієнт сплачує на користь Підрозділу або Банку,
крім вартості наданих послуг, штраф у розмірі _______% від тієї
суми, від сплати якої він ухилився.
5.10. За неправильне вкладення готівки до інкасаторської
сумки (надлишок або недостача грошей, які оформлюються актом
установленої форми) Банк стягує на свою користь з Клієнта штраф у
розмірі ____ від суми фактично вкладеної в інкасаторську сумку
готівки.
5.11. Спори, що виникають між Сторонами, вирішуються в
порядку, встановленому законодавством України.
6. Строк дії договору, місцезнаходження юридичних
осіб і банківські реквізити Сторін
6.1. Договір укладається на невизначений строк і кожній
Стороні надається право розірвати його з попередженням іншої
(інших) Сторони (Сторін) не пізніше ніж за один місяць.
6.2. Договір складений у чотирьох примірниках, які мають
однакову юридичну силу і зберігаються так: перший примірник - у
Підрозділі, другий - у Клієнта, третій - у Банку, четвертий - у
дільниці Підрозділу.
Поштові адреси і банківські реквізити Сторін:
Підрозділ Банк Клієнт __________________ __________________ ___________________
(підпис, прізвище, (підпис, прізвище, (підпис, прізвище,
ім'я, по батькові) ім'я, по батькові) ім'я, по батькові)
М.П. М.П. М.П.

"____"_______20__року "___"______20__року "___"________20__року
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 22
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка -------------------------------------------- | _______________________________________ | | (найменування підрозділу установи банку) | | | | ЖУРНАЛ ОБЛІКУ | | | | клієнтів банку, які обслуговуються | |підрозділом перевезення валютних цінностей| | та інкасації коштів за 20___року | | | | Розпочато __________________________ | | | | Закінчено __________________________ | | | | Записи в цьому журналі здійснюються до | | повного його використання | | | --------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- | N |Найменування |Код| Вища |Адреси та| Дата|Спосіб |Закріплені сумки| Дата | |з/п|клієнта банку| |організа-| номери |укла-|обслу- |----------------|припинення | | | | | ція |телефонів|дання|говуван-|кількіст|номери |збирання | | | | | | |дого-| ня | |сумок |інкасаторами| | | | | | |вору |клієнта | | |виручки | |---+-------------+---+---------+---------+-----+--------+--------+-------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+-------------+---+---------+---------+-----+--------+--------+-------+------------| |---+-------------+---+---------+---------+-----+--------+--------+-------+------------| ----------------------------------------------------------------------------------------

Остання сторінка --------------------------------------------- | _________________________________________ | | (найменування підрозділу установи банку) | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | У цій книзі пронумеровано, прошнуровано | | та скріплено мастиковою печаткою банку | | _______________________________ аркушів | | (кількість словами) | | з _____________ до _______________включно.| | | | Керівник установи банку _________________ | | (підпис) | | | | Головний бухгалтер ______________________ | | (підпис) | | | | ________________________________ | | (дата) | | | ---------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 23
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

ЗАТВЕРДЖУЮ ____________________________
(керівник установи банку)
____________________________ ________ ___________________
(підпис) (прізвище, ім'я,
по батькові)
"___"______________ 20__року
М.П.

ГРАФІК
заїзду інкасаторів N ____________

Здавання готівки в касу _____________________________________
(найменування підрозділу банку)
Довжина маршруту ________________ км.
------------------------------------------------------------------ | N |Клієнт банку|Номер |Час |Час |Номер|Місце | Номери | |з/п| |явоч- |закін-|заїзду |теле-|знаход-|закріплених| | | |ної |чення |інкаса-|фону |ження | сумок | | | |картки|роботи|торів | |клієнта| | | | | | | | |банку | | |---+------------+------+------+-------+-----+-------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+------------+------+------+-------+-----+-------+-----------| ------------------------------------------------------------------
Начальник підрозділу інкасації ______________________ ____________
(прізвище та ініціали) (підпис)
ПОГОДЖЕНО:
Час заїзду інкасаторів для здавання проінкасованої готівки до каси __________________________________________________________________
(найменування підрозділу банку)
1-й заїзд ______ год. _________ хв.
2-й заїзд ______ год. _________ хв.
3-й заїзд ______ год. _________ хв.
Час закінчення маршруту ___________ год. _______ хв. _____________________________ ___________
(керівник підрозділу банку) (підпис)
М.П.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 24
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка --------------------------------------------------- | ____________________________________ | | (найменування установи банку) | | | | ____________________________________ | | (найменування підрозділу перевезення цінностей | | та інкасації коштів) | | | | ЖУРНАЛ | | проведення інструктажів | | | | Розпочато _____________________ | | Закінчено _____________________ | | | | Записи в цьому журналі проводяться | | до повного його використання | | | ---------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- | N | Дата |Прізвище та |Підпис |Хто проводив інструктаж| | |з/п|проведення |ініціали |праців- |-----------------------| | | |інструктажу |працівника | ника, |посада|прізвище,|підпис| Примітки | | |---------------|підрозділу, | з яким | |ініціали | | | | |число,| час |який проходить|проведено | | | | | | |місяць|--------|інструктаж |інструктаж| | | | | | | |год.|хв.| | | | | | | |---+------+----+---+--------------+----------+------+---------+------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---+------+----+---+--------------+----------+------+---------+------+----------| ----------------------------------------------------------------------------------

Остання сторінка -------------------------------------------------- | ___________________________________________ | | (найменування установи банку) | | ___________________________________________ | | (найменування підрозділу перевезення цінностей | | та інкасації коштів) | | | | ЗАСВІДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | | | У цій книзі пронумеровано, прошнуровано та | | скріплено мастиковою печаткою підрозділу | | ___________________________________ аркушів | | (кількість словами) | | | | з ___________ до ___________ включно. | | | | Керівник підрозділу _________________________ | | (підпис) | | __________________________ | | (дата) | --------------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 25
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

ЖУРНАЛ
обліку прийнятих сумок (мішків) з валютними
цінностями та порожніх сумок

Маршрут N _______
--------------------------------------------------------------- | N | Номери |Сума за|Примітки| N | Номери |Сума за| Примітки| |з/п| сумок |наклад-| | з/п| сумок |наклад-| | | |(мішків)| ними | | |(мішків)| ними | | |---+--------+-------+--------+----+--------+-------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+--------+-------+--------+----+--------+-------+---------| ---------------------------------------------------------------
Усього: ________________________________________________________.
Зазначені опломбовані сумки (мішки) ______________________________ __________________________________________________________________
(кількість словами)
на оголошену загальну суму_____________________________ грн. і
накладні до них за цим маршрутом (заїздом) прийняті в справній
упаковці від інкасаторів __________________________________________________________________
(прізвища, ініціали)
Крім того, прийнято_______________________________________________
(кількість цифрами)
порожніх сумок (мішків) за номерами______________________________.
Кількість і номери зданих інкасаторами сумок (мішків) з
валютними цінностями відповідають їх кількості та номерам за
записами в явочних картках і накладних та відповідають сумі за цим
журналом.
Здали
інкасатори:______________________________________________________
(підписи) Прийняли:
касир ___________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
бухгалтер-контролер __________________ ______________
(прізвище, ініціали) (підпис)
___________ год. _____________хв. "_____"____________________року.
Перевірка відповідності кількості зданих інкасаторами сумок
(мішків) від клієнтів банку і кас банку при підприємствах
проведена.
Керівник підрозділу перевезення
валютних цінностей
та інкасації коштів ____________________ _____________
(черговий інкасатор) (прізвище, ініціали) (підпис)

"_____"__________________20___ року
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 26
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

Титульна сторінка ------------------------------------------- | ____________________________________ | | (найменування установи банку) | | | | КОНТРАЛЬНИЙ ЖУРНАЛ | | | | реєстрації осіб, які допускаються до | | відкриття, закриття та опечатування | | грошових сховищ | | | | Розпочато ________________________ | | Закінчено ________________________ | | | | Записи в цьому журналі проводяться | | до повного його використання | | | -------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- | N |Місяць|Наймену- |Но- |Кількість,|Прізвища, імена,| Час відкриття та закриття сховищ|Підпис | |з/п| та | вання |мер |наймену- |по батькові |---------------------------------|вартово-| | |число |прийнятого |схо-|вання |та посади осіб, | відкриття | закриття |го, що | | | |під охорону|вища|печаток |які відчиняють |---------------+-----------------|прийняв | | | |сховища | |і пломб |та зачиняють |годи-|хви-|під-|годи-|хви-|підпис|сховище | | | | | | |сховище |ни |лини|пис |ни |лини| |під | | | | | | | | | | | | | |охорону | |---+------+-----------+----+----------+----------------+-----+----+----+-----+----+------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |---+------+-----------+----+----------+----------------+-----+----+----+-----+----+------+--------| |---+------+-----------+----+----------+----------------+-----+----+----+-----+----+------+--------| ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Остання сторінка ----------------------------------------------- | ______________________________ | | (найменування установи банку) | | | | ЗАСВИДЧУВАЛЬНИЙ НАПИС | | | | У цьому журналі пронумеровано, прошнуровано | | та скріплено печаткою банку | | __________________________аркушів | | (кількість словами) | | | | з ______________ до ______________ включно | | | | Керівник ____________________ | | (підпис) | | | | Головний бухгалтер ___________________ | | (підпис) | -----------------------------------------------
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 27
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

ДОВІДКА
про прийняті касою сумки (мішки)
з валютними цінностями і порожні сумки
за станом на "___"___________ 20__ року

Усього за ____________________________ маршрутами (заїздами),
(номери маршрутів/заїздів)
______________________ шляховими відомостями _____________________
(номери відомостей) (номери реєстрів)
прийнято касою ____________________________________ сумок (мішків)
(кількість цифрами і словами)
на оголошену суму (грн.) ________________________________________,
(сума цифрами і словами)
__________________________________________________________________
із них розкрито і перераховано _____________________________ сумок
(сума цифрами і словами)
(мішків) на оголошену суму (грн.)________________________________.
(сума цифрами і словами)
Крім того, одержано ______________________________________порожніх
(кількість цифрами і словами) сумок (мішків).
Касир ___________
(підпис)
Бухгалтер-контролер ___________
(підпис)
Прийнято "___"___________ 20__ року для перерахування_____________ _____________________________ сумок (мішків) і така сама кількість
(кількість цифрами і словами)
накладних до них на суму (грн.)__________________________________.
(сума цифрами і словами) Контролери лічильних бригад ______________________________________
(підписи*)
Прийнято "___"___________ 20__ року для перевірки ___________ __________________________________________________________________
(кількість цифрами і словами) _________________________________________________ сумок (мішків) з
валютними цінностями кас банку при підприємствах і така сама
кількість накладних до них на суму (грн.)_________________________ _________________________________________________________________.
(сума цифрами і словами)
Завідувач каси __________________________
(підпис)
Порожні сумки (мішки) _______________________________________
(кількість цифрами і словами)
________прийняв касир (контролер), який очолює касу перерахування.
Касир (контролер) __________________________
(підпис)
У результаті перерахування сумок з виручкою і перевірки
готівки, що надійшла від кас банку при підприємствах, зазначених у
цій довідці, виявилося:
готівки на суму грн. ___________ коп. ___________; чеків на суму грн. ___________ коп. ___________; надлишків на суму грн. ___________ коп. ___________; недостач на суму грн. ___________ коп. ___________; неплатіжних на суму грн. ___________ коп. ___________; фальшивих на суму грн. ___________ коп. ___________.
Готівка в сумі ______________________________________________ грн.
(кількість словами)
прийнята і зарахована до оборотної каси.
Завідувач каси __________________________
(підпис) Перевірено
Головний бухгалтер _________________________
(підпис)
_______________
* Кількість підписів залежить від кількості лічильних бригад
та їх голів.
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко

Додаток 28
до Інструкції з організації
перевезення валютних
цінностей та інкасації
коштів в установах банків
України

АКТ N ____
про здавання-приймання посилок з цінностями

"___" ____________ 20__ року м. ___________
__________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
Складено: 1. __________________________
матеріально (прізвище, ініціали)
відповідальні 2. __________________________
особи: (прізвище, ініціали)
3. __________________________
(прізвище, ініціали)

у присутності 1. __________________________
інкасаторів: (прізвище, ініціали)
2. __________________________
(прізвище, ініціали)
3. __________________________
(прізвище, ініціали)
Цей акт складено про те, що відповідальні за збереження
цінностей службові особи __________________________________________________________________
(найменування підприємства, установи, організації)
здали, а інкасатори ______________________________________________
(найменування територіального управління)
прийняли в непошкодженій упаковці належним чином опломбовані
(опечатані) ______________________________________________посилок,
(цифрами та словами)
у тому числі: _________________________ із скупленими цінностями;
_________________________ із прийнятими для оцінки.
Оціночна вартість посилок __________________________________ __________________________________________________________гривень.
(цифрами та словами)
Акт складено в трьох примірниках: по одному примірнику
одержувачу, інкасаторам та відправнику.
Матеріально відповідальні 1. ____________________ ____________
особи: (прізвище, ініціали) (підпис)
2. ____________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
3. ____________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Інкасатори: 1. ____________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
2. ____________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
М.П. 3. ____________________ ____________
(прізвище, ініціали) (підпис)
Директор Департаменту перевезення
цінностей та організації інкасації В.О.Міщенко


Publications of document