Document z0032-99, invalid, current version — Loss of force on November 7, 2002, on the basis - z0877-02

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Н А К А З
N 828 від 30.12.98 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
21 січня 1999 р.
за N 32/3325
( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державної
митної служби
N 561 ( z0877-02 ) від 14.10.2002 )
Про затвердження Типової технології митного контролю
та митного оформлення товарів та інших предметів

( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Державної
митної служби
N 679 ( z0906-00 ) від 28.11.2000
N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001
N 30 ( z0090-02 ) від 21.01.2002 )

З метою вдосконалення організації митного контролю та
запровадження в митницях єдиного порядку митного оформлення
товарів та інших предметів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Типову технологію митного контролю та митного
оформлення товарів та інших предметів (далі - Типова технологія)
(додається).
2. Начальникам регіональних митниць, начальникам митниць: 2.1. На основі Типової технології у місячний термін розробити
та наказом по митниці запровадити технологію митного контролю та
митного оформлення товарів та інших предметів з урахуванням
специфіки роботи митниці. 2.2. Копію затвердженої технології надіслати до Управління
організації митного контролю Держмитслужби.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника
Управління організації митного контролю Більчука О.С.
Голова Служби Ю.Соловков
Затверджено
Наказ Державної митної служби
України 30.12.98 N 828
Типова технологія
митного контролю та митного оформлення товарів
та інших предметів
Типова технологія митного контролю та митного оформлення
товарів та інших предметів (далі - Типова технологія) розроблена
відповідно до Митного кодексу України ( 1970-12 ), Положення про
вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 09.06.97 N 574 ( 574-97-п ) (зі змінами та
доповненнями до неї), інших нормативних актів Держмитслужби з
метою визначення послідовності дій посадових осіб митних органів
при здійсненні митного контролю та митного оформлення товарів та
інших предметів (далі - товари).
Загальні положення
У цій Типовій технології терміни вживаються в такому
значенні: Вантажна митна декларація (далі - ВМД) - заява, що містить
відомості про товари і транспортні засоби та мету їх переміщення
через митний кордон України або про зміну митного режиму щодо них,
а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю,
митного оформлення, митної статистики, нарахування митних
платежів. Комерційні документи - документи, які дають вартісну, якісну
та кількісну характеристику товару. Ці документи оформляє на
своєму бланку продавець, а покупець на підставі їх здійснює
оплату. Вартісна характеристика товару надається в рахунку та у
проформі-рахунку. Окрім рахунків, до комерційних документів
належать специфікація, пакувальний лист, сертифікат якості тощо. Рахунок-фактура (англ. invoice, account, final invoice,
франц. facture, нім. Rechnung, Faktura, Handels faktura) - вид
комерційного рахунку. Окрім свого основного призначення як
документа, в якому зазначено суму належного за товар платежу,
рахунок-фактура може бути використана як супровідний документ. Митне оформлення - сукупність дій, пов'язаних з пропуском в
Україну чи за її межі товарів, переміщуваних через митний кордон
України. Митні процедури - здійснення контролю за дотриманням порядку
переміщення товарів, їх огляд, оформлення документів, накладення
митного забезпечення, перевірка вірності заповнення вантажної
митної декларації, нарахування сум, що підлягають сплаті,
підготовка статистичних даних та інші дії, що виконуються митними
органами України відповідно до законодавства України в галузі
митної справи. Митний режим - сукупність положень, що визначають з метою
митного оформлення статус товарів і транспортних засобів,
переміщуваних через митний кордон України. Прийняття ВМД для оформлення - процедура попередньої
перевірки відомостей, зазначених у ВМД, на відповідність вимогам,
визначеним у нормативних актах з митних питань, та поданим
комерційним документам. Транспортні засоби - транспортні засоби, що тимчасово
прибувають на митну територію України або відбувають з цієї
території, а також використовуються для міжнародних перевезень
товарів. Повне оформлення ВМД - проставлення на всіх її аркушах
особистої номерної печатки інспектора митниці.
Етапи митного оформлення товарів
Начальник митниці визначає посадову особу (чергового по
митниці, начальника вантажного відділу або іншу уповноважену
особу), відповідальну за прийняття ВМД, комерційних та інших
необхідних для митного оформлення документів. Ця особа не повинна
брати безпосередню участь у митному оформленні товарів. Тривалість митного оформлення товарів визначається кожною
митницею окремо, залежно від характеру товару, обсягу товарної
партії, від того, чи підлягає той або інший товар перевірці інших
контролююних служб. Відповідальна особа після перевірки поданих документів на
комплектність та відповідність іншим вимогам передає їх начальнику
підрозділу митної статистики. За наявності достатніх підстав на
кожному з етапів відповідальною особою може бути відмовлено у
митному оформленні у порядку, встановленому чинним законодавством
України. Митне оформлення здійснюється у 4 етапи: 1-й етап - попередні операції та перевірка ВМД і документів
підрозділом митної статистики. Разом з ВМД подається її електронна
копія. Інформація, внесена до електронної копії ВМД, повинна
відповідати інформації, внесеній декларантом до оригіналу ВМД.
Крім цього, підрозділ митної статистики перевіряє наявність фактів
застосування до суб'єкта ЗЕД санкцій, передбачених статтею 37
Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 ).
Перевірка на цьому етапі завершується проставленням штампа
"Перевірено"; 2-й етап - перевірка ВМД та документів, заявленої митної
вартості і нарахування митних платежів відділом митних платежів
митниці та відділом тарифів та митної вартості у порядку,
визначеному нормативними актами Держмитслужби. Перевірка
закінчується проставленням штампа "Сплачено"; 3-й етап - перевірка вантажним відділом митниці зазначених
декларантом відомостей у ВМД на відповідність митним правилам та
поданим комерційним документам. Після перевірки на всіх аркушах
ВМД проставляється штамп "Під митним контролем" та реєстраційний
номер. ВМД реєструється у журналі обліку вантажних митних
декларацій. Після завершення цієї процедури ВМД вважається
прийнятою для оформлення і декларант несе юридичну
відповідальність за зазначені в ній відомості. На цьому етапі
декларація не може бути відкликана декларантом. Кожній ВМД
присвоюється реєстраційний номер у порядку, визначеному
Держмитслужбою. Реєстраційний номер заноситься до журналу обліку
ВМД; Журнал обліку ВМД містить: порядковий номер ВМД; дату реєстрації; реєстраційний номер ВМД; тип ВМД; відомості про відправника та одержувача (назва, юридична
адреса, для резидентів - код Єдиного державного реєстру
підприємств та організацій України); відомості про особу, яка відповідає за фінансове врегулювання
(сторону зовнішньоекономічного контракту); відомості про декларанта; прізвище, ім'я та по батькові, номер штампа "Під митним
контролем" та номер особистої номерної печатки інспектора, який
завершив митне оформлення за даною ВМД; номер документа про відмову в митному оформленні; примітки. До графи "Примітки" журналу обліку ВМД вносяться відомості
про відмову в митному оформленні та зазначаються причини відмови.
За рішенням начальника митниці до журналу обліку ВМД можуть
вноситись інші додаткові відомості. Після заповнення журналу обліку ВМД вантажний відділ
здійснює перевірку наявності задекларованого товару в реєстрі
товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності, який
ведеться Держмитслужбою. Посадова особа митного органу, яка здійснює контроль за
переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності, повідомляє під підпис начальникам вантажних відділів
митниці (начальникам змін, старшим змін) про назви й коди за
УКТ ЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14, 2371г-14 ) товарів, що
містять об'єкти інтелектуальної власності та внесені до реєстру,
який ведеться Держмитслужбою. Вантажний відділ у разі збігу назви та коду за УКТ ЗЕД
заявленого товару з даними, внесеними до реєстру, який ведеться
Держмитслужбою, того ж дня наявними засобами зв'язку повідомляє
посадову особу митного органу, яка здійснює контроль за
переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності, про заявлений товар (назву товару, код за УКТ ЗЕД,
назву та реквізити відправника, одержувача й перевізника, країну
відправлення або призначення тощо). Посадова особа митного органу, яка здійснює контроль за
переміщенням товарів, що містять об'єкти інтелектуальної
власності, на підставі інформації, наданої вантажним відділом, і
даних про цей товар, внесених до програмно-інформаційного
комплексу "Реєстрація та переміщення через митний кордон України
товарів, що містять об'єкти інтелектуальної власності" Єдиної
автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України,
приймає рішення щодо можливості здійснення митного оформлення або
потреби здійснення огляду товару з виїздом на місце оформлення.
Про прийняте рішення ця посадова особа наявними засобами зв'язку
повідомляє вантажний відділ. У разі прийняття посадовою особою митного органу, яка
здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, рішення про можливість здійснення
митного оформлення вантажний відділ переходить до виконання 4-го
етапу митного оформлення. У разі прийняття цією посадовою особою рішення про потребу
здійснення огляду товару з виїздом на місце оформлення вона
здійснює виїзд на місце оформлення та визначає наявність підстав
для зупинення митного оформлення товару. У разі відповідності
заявленого товару даним про цей товар, внесеним до
програмно-інформаційного комплексу "Реєстрація та переміщення
через митний кордон України товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності" Єдиної автоматизованої інформаційної
системи Держмитслужби України, посадова особа митного органу, яка
здійснює контроль за переміщенням товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності, робить запис на звороті 1-го примірника
ВМД: "Товар відповідає даним про нього, внесеним до реєстру
Держмитслужби України". За наявності достатніх підстав вважати, що переміщення
товару, що містить об'єкт інтелектуальної власності, здійснюється
з порушенням прав інтелектуальної власності, ця посадова особа
митного органу протягом однієї доби готує та надсилає повідомлення
(листом, факсом або засобами електронного зв'язку) правовласнику
або його представнику, декларанту та Держмитслужбі про зупинення
митного оформлення на 15 календарних днів. Повідомлення
підписується начальником митниці або його заступником, до
функціональних обов'язків якого входить здійснення контролю за
переміщенням через митний кордон товарів, що містять об'єкти
інтелектуальної власності. Відповідний запис робиться в графі
"Примітки" журналу обліку ВМД. Товари, митне оформлення яких зупинено митними органами з
метою встановлення, чи дотримано права інтелектуальної власності,
підлягають обов'язковому переданню митниці для зберігання. ( Розділ із змінами, внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 30
( z0090-02 ) від 21.01.2002 )
ВМД не приймається для оформлення:
якщо вона подається без повного комплекту документів,
необхідних для здійснення митного оформлення товарів; якщо вона заповнена декларантом з порушенням Положення про
вантажну митну декларацію, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 9 червня 1997 року N 574 ( 574-97-п ) (зі
змінами та доповненнями до нього), Інструкції про порядок
заповнення вантажної митної декларації, затвердженої наказом
Держмитслужби від 9 липня 1997 року N 307 ( z0443-97 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції 24 вересня 1997 року за
N 443/2247, та інших нормативних актів; якщо вона заповнена з підчистками та помилками. Виправлення у
ВМД можуть бути зроблені шляхом перекреслення помилкових та
внесення правильних відомостей (друкованим способом або від руки).
У ВМД не допускається більш як три виправлення. У графах 12, 22,
37, 42, 45, 46, 47 виправлення не допускаються. Кожне виправлення
засвідчується печаткою декларанта. Посадові особи органів
Державної митної служби не мають права з власної ініціативи, за
дорученням або проханням декларанта заповнювати ВМД, змінювати або
доповнювати відомості, зазначені в ній, за винятком тих граф або
відомостей, заповнення яких належить до компетенції органів
Державної митної служби; в інших випадках, передбачених законодавством України. Вантажним відділом приймається рішення про здійснення огляду
товару. ( Абзац п'ятий розділу із змінами, внесеними згідно з
Наказом Державної митної служби N 679 ( z0906-00 ) від
28.11.2000 ) 4-й етап - проведення в разі потреби митного огляду товарів
та повне оформлення ВМД. ( Абзац шостий в редакції Наказу
Державної митної служби N 679 ( z0906-00 ) від 28.11.2000 ) У разі потреби здійснення митного огляду інспектор
вантажного відділу на звороті 1-го примірника ВМД робить запис
"Направляється для здійснення митного огляду", який завіряється
його особистим підписом. ( Розділ доповнено абзацом згідно з
Наказом Державної митної служби N 679 ( z0906-00 ) від
28.11.2000 ) Технологією митного контролю та митного оформлення товарів та
інших предметів митниці встановлюється порядок, згідно з яким
посадова особа, що здійснює митний огляд, не бере участі в повному
оформленні ВМД. ( Розділ доповнено абзацом згідно з Наказом
Державної митної служби N 679 ( z0906-00 ) від 28.11.2000 ) Митний огляд здійснюється після перевірки ВМД та документів,
потрібних для здійснення митного оформлення. За результатами
митного огляду оформлюється Акт про проведення митного огляду,
форма якого встановлюється Держмитслужбою. Акт про проведення
митного огляду завіряється особистим підписом інспектора
(інспекторів), який проводив митний огляд, і проставленням
відбитка штампа "Під митним контролем". Кількість примірників Акта
про проведення митного огляду установлюється Технологією митного
контролю та митного оформлення товарів та інших предметів митниці
залежно від виду транспорту, яким переміщуються ці товари та інші
предмети. ( Розділ доповнено абзацом згідно з Наказом Державної
митної служби N 679 ( z0906-00 ) від 28.11.2000; із змінами,
внесеними згідно з Наказом Держмитслужби N 725 ( z0996-01 ) від
14.11.2001 ) Кожний Акт про проведення митного огляду реєструється в
журналі обліку актів про проведення митного огляду, який містить: реєстраційний номер Акта про проведення митного огляду; дату складання Акта про проведення митного огляду; реєстраційний номер ВМД; найменування вантажу; прізвище інспектора, що здійснив митний огляд; особистий підпис інспектора, що здійснив митний огляд; примітки. ( Розділ доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної
служби N 679 ( z0906-00 ) від 28.11.2000; із змінами, внесеними
згідно з Наказом Держмитслужби N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
До графи "Примітки" журналу обліку вносяться відомості про
результати митного огляду та виявлені порушення. ( Розділ
доповнено абзацом згідно з Наказом Державної митної служби N 679
( z0906-00 ) від 28.11.2000 ) Митниця може відмовити у митному оформленні товарів після
завершення процесу прийняття ВМД для оформлення виключно у
випадках, передбачених законодавством України. ВМД вважається повністю оформленою за наявності на всіх її
аркушах особистої номерної печатки інспектора митниці, що здійснив
митне оформлення товару.
Операції, що здійснюються після завершення митного
оформлення товару
Залежно від митного режиму інспектором вантажного відділу,
який завершив митне оформлення товару, накладається або знімається
митне забезпечення. Оформлені митницею аркуші ВМД розподіляються у такому
порядку: перший основний аркуш ("примірник для митниці") зберігається
разом з комплектом документів, на підставі яких здійснювалося
митне оформлення, в митному підрозділі, що здійснював митне
оформлення, протягом 12 календарних місяців, після чого
передається на зберігання до архіву митниці; другий основний аркуш ("примірник для статистики")
використовується у підрозділі митної статистики органу Державної
митної служби; третій основний аркуш ("примірник для митниці")
використовується у підрозділі митних доходів та платежів органу
Державної митної служби; четвертий основний аркуш ("примірник для митниці")
використовується залежно від виду зовнішньоекономічної операції: а) під час оформлення товару, що вивозиться за межі митної
території України, аркуш передається декларанту для доставки разом
з товаром у пункт пропуску на державному кордоні України. Після
проведення процедури пропуску він передається до архіву митниці,
що здійснила пропуск товару через державний кордон; б) під час оформлення товару, що ввозиться на митну територію
України, аркуш передається декларанту; п'ятий основний аркуш ("примірник для декларанта")
передається декларанту. Якщо декларування товару проводиться особою, уповноваженою на
декларування, то: під час митного оформлення товару, що ввозиться на митну
територію України, четвертий аркуш ВМД передається власникові
товару, а п'ятий аркуш - особі, уповноваженій на декларування; під час митного оформлення експорту товару на прохання
декларанта передбачається оформлення шостого аркуша ВМД, при цьому
він повинен бути копією п'ятого аркуша. При використанні шостого
аркуша ВМД на зворотному боці першого і п'ятого аркушів
декларантом робиться запис "Оформлено шостий аркуш ВМД", який
засвідчується печаткою декларанта. При цьому п'ятий аркуш ВМД
передається власникові товару. Додаткові аркуші ВМД (форми МД-3) розподіляються в
аналогічному порядку. У разі потреби орган Державної митної служби має право
видавати (завіряти) заявникам (особам, зазначеним у ВМД)
засвідчені особистою номерною печаткою інспектора митниці
ксерокопії оформленої ВМД. Для обліку виданих копій ВМД ведеться
журнал реєстрації виданих копій, куди заносяться основні відомості
(N декларації, кому видається копія декларації, причина, з якої
необхідна копія декларації, кількість примірників). Державною митною службою може бути встановлений інший порядок
розподілу аркушів ВМД. Реєстраційний номер ВМД, за якою було відмовлено у митному
оформленні товарів, не може бути присвоєний іншій декларації. При кожному завершенні митного оформлення складається реєстр,
до якого заносяться усі документи, що були використані при митному
оформленні товару. Реєстр завіряється особистою номерною печаткою
і підписом інспектора, який завершив митне оформлення, та
зберігається в установленому порядку разом з документами, що були
підставою для митного оформлення. Оформлена ВМД свідчить про надання суб'єкту
зовнішньоекономічної діяльності права на розміщення товарів у
визначеному митному режимі і підтверджує права та обов'язки
зазначених у ВМД осіб щодо здійснення ними відповідних правових,
фінансових, господарських та інших дій. До митного оформлення і митного контролю на будь-якому з
перелічених вище етапів може залучатись підрозділ по боротьбі з
контрабандою і порушеннями митних правил. При розслідуванні справ про порушення митних правил посадова
особа митного підрозділу, у провадженні якої перебуває справа про
порушення митних правил, може письмово витребувати документи,
необхідні для розгляду справи. При цьому у справах відділу
залишається письмова вимога про надання документів, а також копії
витребуваних документів. Митниця здійснює аналітичні операції з метою прогнозування та
виявлення фактів порушень при здійсненні зовнішньоекономічних
операцій суб'єктами ЗЕД, характеризування динаміки здійснення
зовнішньоекономічної діяльності. Рекомендації відносно суб'єктів
ЗЕД, які вчинили порушення, передаються на 1-й етап (попередні
операції та перевірка ВМД і документів підрозділом митної
статистики).
Заключні положення
Для здійснення митного оформлення допускається виготовлення у
порядку, встановленому Держмитслужбою, та використання допоміжних
штампів, які мають інформативний характер і створюють зручність
при роботі за цією Типовою технологією. Тривалість кожного етапу митного оформлення товарів
фіксується в технологіях митного контролю та митного оформлення
товарів та інших предметів, затверджених начальниками митниць.

( Акт про митний огляд виключено на підставі Наказу
Держмитслужби N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )
( Акт про проведення митного огляду див. в Наказі
Держмитслужби N 725 ( z0996-01 ) від 14.11.2001 )on top