Print   Font: or Ctrl + mouse wheel

МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.11.2017  № 525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2018 р.
за № 29/31481

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства закордонних справ № 24 від 25.01.2019}

Про затвердження Положення про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України

Відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12, частини першої статті 15 Закону України «Про дипломатичну службу» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України, що додається.

2. Департаменту менеджменту персоналу забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Управлінню генерального секретаріату довести цей наказ до відома заступників Міністра, Державного секретаря, керівників структурних підрозділів апарату МЗС, представництв МЗС на території України, закордонних дипломатичних установ України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря А.І. Заяця.

Т.в.о. Міністра

О.В. Зеркаль

ПОГОДЖЕНО:

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Голова
Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Перший заступник
Міністра соціальної політики України

Р. ІллічовГ.В. Осовий


О. Крентовська


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства закордонних
справ України
28.11.2017 № 525


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
09 січня 2018 р.
за № 29/31481

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України

І. Загальні  положення

1. Це Положення визначає порядок укладення контракту в системі органів дипломатичної служби України (далі - контракт) відповідно до пункту 3 частини третьої статті 12, частини першої статті 15 Закону України «Про дипломатичну службу».

2. Контракт укладається на визначений строк з особами, яких за результатом проведення конкурсу (добору) визначено переможцями на заміщення:

штатних посад обслуговуючого персоналу в апараті МЗС та представництвах МЗС на території України;

штатних дипломатичних та адміністративно-технічних посад, а також посад обслуговуючого персоналу в закордонних дипломатичних установах України.

II. Укладення контракту

1. Контракт укладається у письмовій формі та підписується з однієї сторони Державним секретарем Міністерства закордонних справ України (або особою, яка виконує його обов’язки), з іншої - особою, яка призначається на відповідну посаду в апараті МЗС, представництва МЗС на території України або закордонної дипломатичної установи України.

2. Департамент менеджменту персоналу МЗС перед укладенням контракту забезпечує ознайомлення осіб, з якими укладається контракт, із законодавством, що регулює проходження дипломатичної служби, та основними обов’язками працівника дипломатичної служби (працівника обслуговуючого персоналу).

3. Контракт оформлюється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контракту.

4. Проект контракту готує Департамент менеджменту персоналу, погоджує його з Фінансовим департаментом та Юридичним управлінням.

5. Примірник контракту зберігається в Департаменті менеджменту персоналу МЗС в особовій справі працівника.

6. Контракт підлягає обов’язковій реєстрації в Департаменті менеджменту персоналу МЗС.

7. Одночасно з підписанням контракту МЗС у встановленому порядку видає наказ про призначення працівника.

III. Зміст контракту

1. Контракт визначає  предмет контракту, права та обов’язки сторін, строк дії контракту, спеціальні вимоги до функціональних обов’язків працівника, відповідальність сторін, підстави припинення дії контракту тощо.

2. Спеціальні вимоги до функціональних обов’язків працівників затверджуються окремим наказом МЗС та визначаються з урахуванням:

частини третьої статті 20 Закону України «Про державну службу» - для осіб, які призначаються на дипломатичні та адміністративно-технічні посади;

пунктів 3, 5 та 6 Положення про обслуговуючий персонал в системі органів дипломатичної служби України, затвердженого наказом МЗС від 24 травня 2017 року № 219, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 16 червня 2017 року за № 751/30619, - для осіб, які призначаються на посади обслуговуючого персоналу.

3. Умови оплати та організації праці, соціально-побутові та інші умови, необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов’язань, встановлюються чинним законодавством України.

4. Залежно від специфіки посади, на яку призначається працівник, у контракті можуть бути передбачені інші умови організації праці, необхідні для виконання зобов’язань, взятих на себе сторонами.

5. Тривалість відпустки працівника, з яким укладається контракт, не може бути менше встановленої законодавством України для відповідної категорії працівників.

IV. Строк дії контракту

1. Контракт набирає чинності з дати призначення працівника на посаду, визначеної відповідним наказом МЗС.

2. Контракт з працівниками обслуговуючого персоналу апарату МЗС та представництв МЗС на території України укладається на строк до чотирьох років.

3. Контракт з працівниками, які направляються у довготермінове відрядження до закордонних дипломатичних установ України для роботи на дипломатичних та адміністративно-технічних посадах, а також посадах обслуговуючого персоналу, укладається на строк довготермінового закордонного відрядження, тривалість якого визначено Законом України «Про дипломатичну службу».

У разі надання працівнику після завершення його довготермінового закордонного відрядження та відкликання в Україну невикористаної відпустки датою припинення дії контракту є останній день відпустки (день звільнення із займаної посади).

4. Контракт може бути розірвано достроково за ініціативою МЗС або працівника:

у порядку та на підставах, визначених Законом України «Про дипломатичну службу», якщо працівник обіймає посаду державного службовця;

у порядку та на підставах, визначених Кодексом законів про працю України, якщо працівник обіймає посаду обслуговуючого персоналу.

V. Інші умови контракту

1. Питання, що виникають у трудових відносинах між сторонами та не обумовлені контрактом, вирішуються відповідно до законодавства України.

2. Спори між сторонами контракту розглядаються у встановленому чинним законодавством України порядку.

3. Контракт не може містити положень, які суперечать законодавству України.

Т.в.о. директора
Департаменту менеджменту
персоналуВ.М. Сергієнко


Publications of document