Document z0015-17, valid, current version — Adoption on December 23, 2016
( Last event — Entry into force, gone January 24, 2017. Take a look at the history? )

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

23.12.2016  № 1135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2017 р.
за № 15/29883

Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі, що додаються.

2. Пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року № 1541 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 січня 2010 року за № 103/17398; пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 87/18825; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 11 серпня 2011 року № 1022 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 130 «Вплив змін валютних курсів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02 вересня 2011 року за № 1040/19778; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 25 січня 2012 року № 52 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 105 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 лютого 2012 року за № 200/20513; пункт 6 наказу Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568 «Про затвердження деяких національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі та змін до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 901/21213; пункт 4 наказу Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203 «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938; пункт 5 наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219 «Про затвердження деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215, доповнити новим абзацом такого змісту:

«Установити, що до 01 січня 2018 року норми цього наказу не застосовуються при здійсненні операцій з виконання державного та місцевих бюджетів органами Державної казначейської служби України.».

3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра - керівника апарату Капінуса Є.В.

Міністр

О. Данилюк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
23.12.2016  № 1135


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
06 січня 2017 р.
за № 15/29883

ЗМІНИ
до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

1. У Національному положенні (стандарті) бухгалтерського обліку в державному секторі 124 «Доходи», затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 24 грудня 2010 року № 1629, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 20 січня 2011 року за № 89/18827:

1) у розділі ІІ:

у пункті 1:

абзац третій підпункту 1.1 викласти в такій редакції:

«доходи від надання послуг (виконання робіт): плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю; надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності;»;

в абзаці третьому підпункту 1.2 слово «адміністративні» виключити;

доповнити підпункт 2.8 пункту 2 після слів «оборотних активів» словами «, дооцінки активів в межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів»;

2) у підпункті 1.5 пункту 1 розділу ІІІ слова «зобов’язань, які не підлягають погашенню,» замінити словами «дооцінки активів в межах суми попередньої уцінки, від відновлення корисності активів».

2. Доповнити абзац сьомий пункту 2 розділу ІІ Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 135 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 травня 2012 року № 568, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 червня 2012 року за № 903/21215, після слів «витрати, пов’язані з реалізацією активів» словами «, уцінка активів,».

3. У Плані рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 року № 1203, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 25 січня 2014 року за № 161/24938:

доповнити рахунок 04 Непередбачені активи класу 0 Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів розділу ІІ Позабалансові рахунки субрахунком «043 Тимчасово передані активи».

4. У Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 29 грудня 2015 року № 1219, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 року за № 85/28215:

1) у розділі І Балансові рахунки:

у класі 1 Нефінансові активи:

в абзацах двадцять першому та двадцять другому рахунку 15 Виробничі запаси слова «та капітального будівництва» виключити;

доповнити абзац дванадцятий рахунку 18 Інші нефінансові активи після слів «предметів на складі» словами «, в тому числі малоцінних та швидкозношуваних предметів спеціального призначення, що мають специфічне призначення і обмежене короткотермінове застосування в окремих галузях.»;

у класі 8 Витрати:

в абзаці тринадцятому рахунку 80 Витрати на виконання бюджетних програм слова «, витрати на відрядження» виключити;

в абзаці одинадцятому рахунку 81 Витрати на виготовлення продукції (надання послуг, виконання робіт) слова «, витрат на відрядження» виключити;

доповнити абзац шостий рахунку 84 Інші витрати за обмінними операціями після слів «фінансових інвестицій» словами «, витрат на відрядження»;

2) у рахунку 04 Непередбачені активи класу 0 Позабалансові рахунки розпорядників бюджетних коштів та державних цільових фондів розділу ІІ Позабалансові рахунки:

доповнити після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:

«043 «Тимчасово передані активи».».

У зв’язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим;

доповнити новим абзацом такого змісту:

«На субрахунку 043 «Тимчасово передані активи» ведеться облік розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами майна, переданого їм від органів виконавчої влади, які реорганізуються або ліквідуються, і яке розміщене на тимчасово окупованій території та/або на території проведення антитерористичної операції.».

Директор Департаменту
податкової, митної політики
та методології бухгалтерського
обліку
Ю.П. Романюкon top