Document z0015-08, invalid, current version — Loss of force on January 15, 2010, on the basis - z1212-09

                                                          
ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.12.2007 N 467
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2008 р.
за N 15/14706

{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу
Державного комітету статистики
N 404 ( z1212-09 ) від 26.10.2009 }
Про затвердження Інструкції щодо заповнення
форми державного статистичного спостереження
N 3-ПВ (термінова, піврічна)
"Звіт про використання робочого часу"

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України "Про державну
статистику" ( 2614-12 ), ураховуючи положення статей 80, 81, 95
Цивільного кодексу України ( 435-15 ), з метою отримання повної,
всебічної та об'єктивної статистичної інформації та подальшого
вдосконалення державного статистичного спостереження щодо
використання робочого часу та стану укладання колективних
договорів Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного
статистичного спостереження N 3-ПВ (термінова, піврічна) "Звіт про
використання робочого часу" (далі - Інструкція), що додається, та
ввести її в дію, починаючи зі звіту за січень - червень 2008 року.
2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного
спостереження N 3-ПВ (термінова, піврічна) "Звіт про використання
робочого часу" використовувати Інструкцію, затверджену цим
наказом.
3. Департаменту статистики праці (Григорович Н.В.)
підготувати і передати адміністративно-господарському департаменту
оригінал Інструкції, затвердженої цим наказом, для виготовлення.
4. Департаменту фінансового забезпечення, бухгалтерського
обліку та звітності (Кучіна І.Ю.) забезпечити фінансування послуг
щодо виготовлення та доставки Інструкції, затвердженої цим
наказом.
5. Адміністративно-господарському департаменту (Кобзар О.К.)
забезпечити контроль за своєчасним виготовленням та доставкою
Інструкції, затвердженої цим наказом, на адресу головних управлінь
статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та
Управління статистики в місті Севастополі.
6. Визнати таким, що втратив чинність з 1 червня 2008 року,
наказ Державного комітету статистики України від 04.01.2000 N 1
( z0074-00 ) "Про затвердження форм державної статистичної
звітності про використання робочого часу та Інструкції щодо їх
заповнення", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
08.02.2000 за N 74/4295.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Голови Власенко Н.С.
Голова О.Г.Осауленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного комітету
статистики України
24.12.2007 N 467
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 січня 2008 р.
за N 15/14706

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми державного статистичного
спостереження N 3-ПВ (термінова, піврічна)
"Звіт про використання робочого часу"

1. Загальні положення
1.1. Заповнення показників у формі N 3-ПВ (термінова,
піврічна) "Звіт про використання робочого часу" (далі - форма
N 3-ПВ) здійснюється відповідно до положень Інструкції зі
статистики кількості працівників, затвердженої наказом
Держкомстату України від 28.09.2005 N 286 ( z1442-05 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за
N 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики
кількості працівників), та цієї Інструкції.
1.2. Подання форми N 3-ПВ здійснюється відповідно до положень
пункту 1.2 Інструкції зі статистики кількості працівників
( z1442-05 ).
1.3. Підставою для складання звіту є: форми первинної облікової документації підприємства,
установи, організації (далі - підприємства): накази
(розпорядження) про прийняття на роботу, переведення на іншу
роботу, припинення трудового договору; накази (розпорядження) про
надання відпустки; табель обліку використання робочого часу;
довідки й інші офіційні документи, що підтверджують відсутність
працівника на роботі; укладений колективний договір підприємства; документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності.
2. Показники щодо використання робочого часу
(Розділ I форми N 3-ПВ)
2.1. Усі показники розділу I форми N 3-ПВ стосуються
категорій працівників, які враховуються в середньообліковій
кількості штатних працівників, яка визначається згідно з пунктом
3.2 Інструкції зі статистики кількості працівників ( z1442-05 ).
Інформація наводиться за період з початку року (кумулятивно).
2.2. У графі 1 рядка 3010 відображається фонд робочого часу
працівників підприємства згідно з режимом його роботи, який
складається із суми відпрацьованих та не відпрацьованих штатними
працівниками людино-годин.
2.3. Фонд робочого часу працівників, прийнятих на роботу на
умовах неповного робочого дня (тижня), розраховується, виходячи з
тривалості робочого часу, обумовленого в трудовому договорі.
2.4. У рядку 3020 відображаються всі фактично відпрацьовані
працівниками людино-години, ураховуючи відпрацьовані у вихідні (за
графіком), святкові та неробочі дні, надурочний час, години праці
надомників та за період службових відряджень.
2.5. Кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які
оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й основна
робота (на 1,25, 1,5 ставки та ін.), у рядок 3020 включається в
повному обсязі.
2.6. Людино-години, відпрацьовані надомниками, одержуються як
добуток числа відпрацьованих людино-днів та тривалості робочого
дня на підприємстві. Дані про відпрацьований надомниками час
ураховуються у звіті тільки за той період, у який надомники
враховувались до середньооблікової кількості штатних працівників
підприємства.
2.7. У рядку 3030 відображається кількість людино-годин,
відпрацьованих працівниками понад установлену законодавством норму
тривалості робочого часу, уключаючи години, відпрацьовані у
вихідні, святкові та неробочі дні, за умови проведення роботи з
дозволу виборного органу первинної профспілкової організації
(профспілкового представника) підприємства та відповідної оплати,
у разі ненадання за роботу в ці дні іншого дня відпочинку.
2.8. Для працівників, зайнятих на безперервно діючих
підприємствах або на деяких видах робіт (на транспорті,
електростанціях, водопостачанні та ін.), у яких припинення роботи
у вихідні, святкові та неробочі дні неможливе через умови
виробництва, час роботи за графіком, який припадає на зазначені
дні, у надурочні години роботи не включається, а враховується до
загальної кількості відпрацьованого робочого часу.
2.9. У рядку 3040 відображається загальна кількість
людино-годин фонду робочого часу, які з різних причин були не
відпрацьовані працівниками. Показник складається із суми
людино-годин відсутності працівників з поважних причин і втрат
робочого часу. Розраховується як сума рядків 3050-3150 цієї форми.
2.10. У рядку 3050 відображається кількість людино-годин
щорічних відпусток працівників (основних та додаткових), крім
зазначених у рядку 3070. Показник враховує тільки період
відпусток, що припадає на робочий час, і отримується шляхом
добутку тривалості робочого дня, установленої на підприємстві, на
кількість робочих днів, що припадають на період відпусток
працівників.
2.11. У рядку 3060 відображається кількість людино-годин
відсутності працівників внаслідок тимчасової непрацездатності, які
підтверджені листками тимчасової непрацездатності або довідками
лікувальних закладів. До числа людино-годин відсутності
працівників з цієї причини включається тільки робочий час, що
припадає на період хвороби працівників. Зазначений показник
отримується як добуток тривалості робочого дня, установленої на
підприємстві, на кількість робочих днів, що припадають на період
хвороби.
2.12. У рядку 3070 відображається кількість людино-годин
відсутності працівників у зв'язку з навчанням і творчими
відпустками (статті 13, 14, 15, 15-1 і 16 Закону України "Про
відпустки" ( 504/96-ВР ) (далі - Закон про відпустки), а також
людино-години відсутності з нижчезазначених причин, передбачених
законодавством: навчання працівників з відривом від виробництва у вищих
навчальних закладах, навчальних (учбових) комбінатах або на інших
підприємствах з метою підвищення кваліфікації, набуття нової
професії; вільні від роботи дні, які надаються працівникам, які
навчаються у вищих навчальних закладах без відриву від виробництва
(стаття 218 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (далі -
КЗпП); додаткові відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19
Закону про відпустки ( 504/96-ВР ); відпустки без збереження заробітної плати за бажанням
працівників, які надаються в обов'язковому порядку: у випадку
одруження, смерті близьких, одиноким батькам, пенсіонерам за віком
та інвалідам праці, працівникам для догляду за хворим, рідним по
крові або по шлюбу тощо (стаття 25 Закону про відпустки
( 504/96-ВР ); виконання державних або громадських обов'язків (народний
депутат, судовий засідатель та свідок, учасник військових зборів
тощо) чи усунення наслідків стихійного лиха на період від одного
дня і більше, якщо ці працівники враховуються в середньообліковій
кількості штатних працівників підприємства; день відпочинку працівників-донорів, який надається
безпосередньо після кожного дня здавання крові або приєднується за
бажанням працівника до щорічної відпустки (стаття 124 КЗпП
( 322-08 ); перебування під слідством до рішення суду; час перебування працівників в медичному закладі при
проведенні обов'язкових медичних оглядів (статті 169, 191 КЗпП
( 322-08 ); інші види відпусток, передбачені законодавством, колективними
договорами, угодами та трудовими договорами.
2.13. У рядку 3080 відображається кількість людино-годин
відсутності працівників, які згідно з договором між підприємствами
працювали на іншому підприємстві, де отримували заробітну плату, а
за основним місцем роботи були враховані в середньообліковій
кількості штатних працівників підприємства.
2.14. У рядку 3090 відображається кількість людино-годин
відсутності працівників через неявки з дозволу власника або
уповноваженого ним органу, а саме: відпустки без збереження заробітної плати за сімейними
обставинами та з інших причин на термін, обумовлений угодою між
працівником та власником або уповноваженим ним органом, тривалістю
не більше 15 календарних днів на рік (стаття 26 Закону про
відпустки ( 504/96-ВР ). Якщо за згодою сторін працівнику
надається відпустка більшої тривалості, то вона також може бути
віднесена до таких неявок - у разі, коли зазначене явище не має
масового характеру і не пов'язане з погіршенням умов виробництва; додатковий вільний час, який надається згідно з колективним
договором; години відсутності на роботі у зв'язку зі стихійним лихом.
2.15. У рядку 3100 відображається кількість людино-годин
додаткових відпусток без збереження або з частковим збереженням
заробітної плати, які надаються у порядку, визначеному колективним
договором або власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у
межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин.
2.16. У рядку 3120 відображається кількість людино-годин, які
не відпрацьовані працівниками (порівняно з установленою тривалістю
робочого дня (тижня) у зв'язку з переведенням їх на роботу з
неповним робочим часом з причин простою підприємства або
скорочення обсягів робіт. Показник розраховується як сума
людино-годин, не відпрацьованих працівниками у звітному періоді з
вищезазначених причин. Облік не відпрацьованого впродовж звітного
періоду часу ведеться тільки за днями можливої фактичної роботи
(без щорічних, додаткових та інших відпусток, днів відсутності
через тимчасову непрацездатність, вихідних, святкових і неробочих
днів тощо).
2.17. У рядку 3130 відображається кількість утрат робочого
часу через простої (цілозмінні та внутрішньозмінні). Цілозмінними
(цілоденними) простоями вважаються оплачені відповідно до
законодавства людино-години простоїв працівників, які весь робочий
день (зміну) не працювали і не були використані на інших роботах
підприємства.
2.18. У рядку 3140 відображається кількість не відпрацьованих
людино-годин робочого часу працівників, які брали участь у масових
невиходах на роботу (страйках) в період їх проведення.
2.19. У рядку 3150 відображається кількість не відпрацьованих
людино-годин працівниками через інші причини, зокрема: прогули (у тому числі відсутність на роботі більше трьох
годин протягом робочого дня) без поважних причин; відсторонення від роботи в разі: появи на роботі в
нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп'яніння;
відмови або ухилення від обов'язкових медичних оглядів, навчання,
інструктажу та перевірки знань з охорони праці та протипожежної
охорони; інші випадки.
2.20. У графі 2 рядка 3010 відображається середньооблікова
кількість штатних працівників за відповідний період, розрахована
відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики кількості
працівників.
2.21. У графі 2 рядків 3050, 3060, 3080, 3100, 3120, 3140
відображається кількість працівників, які були відсутні на роботі
з указаних причин. Якщо протягом звітного періоду зафіксовано два
і більше випадків відсутності, то працівника у відповідних рядках
ураховують тільки один раз (як одну особу). У разі звільнення
працівника дані про нього у звіті враховуються до кінця звітного
року.
3. Показники щодо стану укладання
колективних договорів
(Розділ II форми N 3-ПВ)
3.1. Усі показники розділу II відображають стан
колективно-трудового регулювання на підприємствах, на які
розповсюджується дія Закону України "Про колективні договори і
угоди" ( 3356-12 ) (далі - Закон).
3.2. Показники розділу заповнюються в цілому по підприємству
(за юридичну особу або відокремлений підрозділ), тобто, уключаючи
найманих працівників структурних підрозділів незалежно від їхнього
територіального розташування, станом на 30 червня та 31 грудня
звітного року.
3.3. У рядку 6010 відображається фактична кількість укладених
на звітну дату колективних договорів підприємства, які були
зареєстровані місцевими органами виконавчої влади відповідно до
статті 9 Закону ( 3356-12 ).
3.4. У рядку 6020 відображається кількість працівників, на
яких поширюється дія укладених колективних договорів, тобто усіх
працівників, які включаються до облікової кількості штатних
працівників підприємства відповідно до пункту 3.2 цієї Інструкції. Показник визначається згідно з пунктами 2.4, 2.5 Інструкції
зі статистики кількості працівників ( z1442-05 ).
3.5. У рядках 6030 відображається відповідно до змісту
укладених на підприємстві колективних договорів розмір мінімальної
місячної ставки (окладу).
3.6. У рядку 6040 відображається розмір мінімальної місячної
ставки (окладу), визначений в галузевій угоді, у сфері дії якої
перебуває підприємство.
4. Показники щодо витрат на утримання робочої сили
(Розділ III форми N 3-ПВ)
4.1. Показники розділу III відображають фактичні витрати
підприємств, які здійснюють господарську діяльність з метою
одержання прибутку, що направлені на забезпечення соціальних,
культурно-побутових потреб працівників, а також інші витрати,
пов'язані з утриманням робочої сили, незалежно від наявності
укладеного колективного договору.
4.2. Показники розділу заповнюються в цілому по підприємству
(за юридичну особу або відокремлений підрозділ) за період з
1 січня до 31 грудня попереднього року у звіті за січень - червень
звітного року.
4.3. До складу витрат, що відображаються у розділі III, не
включаються виплати, які входять до складу фонду оплати праці,
який визначається згідно з Інструкцією зі статистики заробітної
плати, затвердженою наказом Держкомстату України від 13.01.2004
N 5 ( z0114-04 ) та зареєстрованою в Міністерстві юстиції України
27.01.2004 за N 114/8713. Найбільш поширений перелік таких виплат
наведено в розділі II цієї Інструкції.
4.4. У рядку 9020 відображаються витрати підприємств на
соціальне забезпечення працівників, зокрема: страхові внески підприємств за договорами добровільного
пенсійного страхування, укладеними з недержавними пенсійними
фондами, на користь працівників; соціальні допомоги та виплати, які здійснені за рахунок
коштів підприємства по аналогії (у доповнення) до передбачених
законодавством, працівникам, які перебувають у відпустці для
догляду за дитиною, при народженні дитини, сім'ям з неповнолітніми
дітьми; надбавки та доплати до державних пенсій пенсіонерам, що
працюють; суми допомоги колишнім працівникам підприємства; одноразова допомога працівникам, які виходять на пенсію,
згідно з чинним законодавством та колективними договорами; суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору у
випадках, визначених законодавством; суми, нараховані працівникам за час затримки розрахунку при
звільненні; видатки підприємств на покриття витрат Пенсійного фонду
України на виплату та доставку пільгових пенсій; компенсація моральної шкоди працівникам за рахунок коштів
підприємства, що виплачується за рішенням суду; витрати підприємств на оплату послуг з лікування працівників,
проходження ними медичного обстеження, які були надані установами
охорони здоров'я, за виключенням протезування; матеріальна допомога разового характеру, що надається
підприємством окремим працівникам у зв'язку із сімейними
обставинами, на оплату лікування, поховання, а також матеріальна
допомога на оздоровлення дітей; інші витрати на соціальний захист працівників.
4.5. У рядок 9020 не включаються суми внесків на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування та оплати
перших 5 днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання
або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві.
4.6. У рядку 9030 відображаються витрати на
культурно-побутове обслуговування працівників як здійснені
безпосередньо підприємством, так і перераховані виборчому органу
первинної профспілкової організації (профспілковому представнику)
або іншим громадським організаціям на зазначені потреби, зокрема: утримання їдалень, профілакторіїв, санаторіїв, будинків і
таборів відпочинку, медпунктів, бібліотек, клубів, спортивних
споруд, дошкільних закладів та інших громадських служб, що
перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах
часткової участі; придбання медикаментів для лікувально-профілактичних установ,
що перебувають на балансі підприємств або фінансуються на умовах
часткової участі; проведення культурно-масових, спортивних та інших громадських
заходів, наприклад, на організацію гуртків, студій, придбання
спортивної форми та інвентарю або оплату їхнього прокату, оренду
приміщень, оплату вартості подарунків до свят і квитків на
видовищні заходи для дітей працівників тощо; благоустрій садівничих товариств (будівництво шляхів,
енерго- та водопостачання, осушення й інші витрати загального
характеру), будівництво гаражів для працівників; інші витрати на культурно-побутове обслуговування
працівників.
4.7. У рядку 9040 відображаються витрати підприємств на
забезпечення працівників житлом, зокрема: утримання житлового фонду, що перебуває на балансі
підприємства або фінансується за рахунок коштів підприємства, без
урахування заробітної плати працівників служб, що здійснюють його
обслуговування; будівництво житла для працівників, погашення позик, виданих
на індивідуальне будівництво, які не підлягають поверненню, або
відсотків за користування ними, видачу субсидій; житло, передане у
власність працівника, тощо.
4.8. У рядку 9050 відображаються суми витрат на професійне
навчання кадрів, пов'язаних з виробничою потребою, які включають: оплату за навчання працівників у вищих навчальних закладах та
установах підвищення кваліфікації, професійної підготовки та
перепідготовки кадрів на підставі договорів між навчальними
закладами та підприємством; стипендії слухачам підготовчих відділень, студентам,
аспірантам, направленим підприємствами на навчання з відривом від
виробництва у вищі навчальні заклади; оплату проїзду до місцезнаходження навчального закладу та
назад; витрати, пов'язані з організацією навчального процесу
(придбання навчального матеріалу, утримання учбових будівель і
приміщень, оренда приміщень для проведення навчання); оплату праці викладачів, що не перебувають у штаті
підприємства; інші витрати з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів.
4.9. У рядку 9060 відображаються інші витрати на робочу силу,
зокрема: витрати на відрядження (уключаючи добові в повному обсязі,
вартість проїзду та проживання); компенсаційні виплати та добові, які виплачуються при
переїзді на роботу в іншу місцевість; надбавки (польове забезпечення) до тарифних ставок і
посадових окладів працівників, направлених для виконання
монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і
працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно
проводиться в дорозі або має роз'їзний (пересувний) характер; витрати на колективне харчування плавскладу річкового,
морського та рибопромислового флотів, а також харчування льотного
складу цивільної авіації при виконанні завдань польоту, які можуть
бути прирівняні до добових витрат, що виплачуються в період
відрядження; вартість виданого згідно з чинними нормами спецодягу,
спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мийних та
знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного
харчування або відшкодування витрат працівникам за їх придбання в
разі невидачі адміністрацією; вартість придбаних підприємством проїзних квитків, які
персонально не розподіляються між працівниками, а видаються їм у
разі потреби для виконання виробничих завдань (у зв'язку зі
специфікою роботи); витрати на перевезення працівників до місця роботи як
власним, так і орендованим транспортом (крім оплати праці водіїв); витрати на оформлення закордонних паспортів та віз; витрати на послуги з пошуку та підбору кадрів; інші витрати роботодавця на утримання робочої сили.
4.10. У рядку 9070 як додаткова інформація до розділу
відображається середньооблікова кількість штатних працівників
підприємства за січень - грудень попереднього року, яка
розрахована відповідно до пункту 3.2 Інструкції зі статистики
кількості працівників ( z1442-05 ).
Директор департаменту
статистики праці Н.В.Григоровичon top