Про затвердження Інструкції про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України
Держмитслужба України, Мінпаливенерго України, Мінтрансзв'язку України; Order, Instruction, Form [...] on December 12, 20061110/484/1146
Document z0007-07, invalid, current version — Loss of force on April 14, 2017, on the basis - z0336-17

                                                          
ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.12.2006 N 1110/484/1146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2007 р.
за N 7/13274
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства
фінансів
N 254/132/59 ( z0336-17 ) від 17.02.2017 }
Про затвердження Інструкції
про здійснення митного контролю за переміщенням
електроенергії через митний кордон України

На виконання статей 148, 187 Митного кодексу України
( 92-15 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1909 ( 1909-2003-п ) "Про митний контроль і митне оформлення
електроенергії, що переміщується через митний кордон України" та з
метою захисту економічних інтересів України, удосконалення
механізму митного контролю за переміщенням електроенергії через
митний кордон України Н А К А З У Є М О:
1. Затвердити Інструкцію про здійснення митного контролю за
переміщенням електроенергії через митний кордон України (далі -
Інструкція), що додається.
2. Департаменту декларування та митних режимів
(Науменко В.П.) і Юридичному департаменту (Небрат Л.М.)
Держмитслужби України забезпечити подання цього наказу на державну
реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Держмитслужби
України та Мінпаливенерго України від 12.07.2002 N 371/413
( z0612-02 ) "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення
митного контролю за переміщенням електроенергії через митний
кордон України", зареєстрований у Міністерстві юстиції України
26.07.2002 за N 612/6900.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Голови Державної митної служби України
Черкасського Р.А., заступника Міністра палива та енергетики
України Шеберстова О.М. і першого заступника Міністра транспорту
та зв'язку України Корнієнка В.В.
Голова Державної митної
служби України О.Б.Єгоров
Міністр палива
та енергетики України Ю.А.Бойко
Міністр транспорту та
зв'язку України М.М.Рудьковський
ПОГОДЖЕНО:   
Перший заступник
Міністра фінансів України  В.А.Копилов
Голова Державного комітету
України з питань регуляторної
політики та підприємництва  А.В.Дашкевич
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної митної
служби України,
Міністерства палива
та енергетики України,
Міністерства транспорту
та зв'язку України
12.12.2006 N 1110/484/1146
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
10 січня 2007 р.
за N 7/13274

ІНСТРУКЦІЯ
про здійснення митного контролю за переміщенням
електроенергії через митний кордон України

1. Загальні положення
1.1. Ця Інструкція визначає порядок здійснення митними
органами окремих заходів в межах митного контролю за переміщенням
електроенергії через митний кордон України.
1.2. Дія Інструкції поширюється на: підприємства та організації незалежно від форм власності,
визначені в Переліку пунктів, у яких здійснюється митний контроль
за переміщенням електроенергії через митний кордон України,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 10.12.2003
N 1909 ( 1909-2003-п ) (далі - електрооб'єкти); митні органи України, у зоні діяльності яких розташовано
зазначені електрооб'єкти.
1.3. Переліки електричних мереж, якими електроенергія
переміщується через митний кордон України, доводяться до митних
органів Енергетичною регіональною митницею після погодження з
Міністерством палива та енергетики України або Міністерством
транспорту та зв'язку України. Енергетична регіональна митниця доводить до електрооб'єктів,
на яких здійснюється митний контроль за переміщенням
електроенергії через митний кордон України, інформацію щодо
посадових осіб митних органів, на яких покладено здійснення
функцій митного контролю.
1.4. Посадові особи митних органів, у зоні діяльності яких
розташовано електрооб'єкти (далі - митні органи), при здійсненні
митного контролю за переміщенням електроенергії через митний
кордон України керуються законодавчими актами України, Правилами
техніки безпеки при експлуатації контактної мережі
електрифікованих залізниць і пристроїв електропостачання
автоблокування, затвердженими постановою Президії Центрального
комітету профспілки робітників залізничного транспорту та
транспортного будівництва від 30.04.87 N 3.20 і Міністерством
шляхів сполучення СРСР від 20.02.87, Правилами безпечної
експлуатації електроустановок, затвердженими наказом Державного
комітету України по нагляду за охороною праці від 06.10.97
N 257 ( z0011-98 ), зареєстрованими в Міністерстві юстиції України
13.01.98 за N 11/2451, а також цією Інструкцією та іншими
нормативно-правовими актами України.
1.5. Посадові особи митних органів, на яких покладено
здійснення функцій митного контролю, зобов'язані пройти відповідне
навчання, скласти іспит на знання Правил техніки безпеки при
експлуатації контактної мережі електрифікованих залізниць і
пристроїв електропостачання автоблокування, затверджених
постановою Президії Центрального комітету профспілки робітників
залізничного транспорту та транспортного будівництва від 30.04.87
N 3.20 і Міністерством шляхів сполучення СРСР від 20.02.87, Правил
безпечної експлуатації електроустановок, затверджених наказом
Державного комітету України по нагляду за охороною праці від
06.10.97 N 257 ( z0011-98 ), зареєстрованих в Міністерстві
юстиції України 13.01.98 за N 11/2451, за результатами якого їм
має бути присвоєно III (II) кваліфікаційну групу й видано
посвідчення, у разі виконання контрольних функцій безпосередньо на
електрооб'єктах - пройти інструктаж з техніки безпеки, про що
повинен бути вчинений запис у відповідному журналі.
1.6. Накладення пломб митних органів на лічильники
електроенергії (основні, дублюючі, на обхідних вимикачах або на
шинороз'єднувальних вимикачах), яка переміщується через митний
кордон України, здійснюється посадовими особами митних органів.
1.7. При здійсненні митного контролю за переміщенням
електроенергії через митний кордон України міждержавними
електричними лініями (далі - МЕЛ) і лініями електричних мереж
залізниці (далі - ЛЕМЗ), що пролягають повністю або частково
територіями суміжних держав, використовуються офіційні дані, що
надаються вповноваженим органом суміжної держави, якщо лічильники
електроенергії розміщені на території цієї держави.
2. Документальне оформлення
результатів митного контролю
2.1. Посадовими особами митних органів здійснюються: митний контроль за переміщенням електроенергії через митний
кордон України; спільно з відповідальними особами електрооб'єктів реєстрація
показань атестованих й опломбованих лічильників електроенергії.
2.2. Посадова особа митного органу, здійснюючи митний
контроль на електрооб'єкті, зобов'язана: першого числа місяця, наступного за звітним, завірити
показання лічильників електроенергії, зняті відповідальними
особами електрооб'єкта останнього дня звітного місяця та
зареєстровані в журналах показань лічильників електроенергії або
добовій диспетчерській відомості, які ведуться на електрооб'єктах.
При цьому ця посадова особа розписується в журналах або добовій
диспетчерській відомості, проставляє відмітку "Перевірено" і
відбиток особистої номерної печатки (далі - ОНП); при кожному іншому звірянні показань лічильників із записами
в журналах показань лічильників електроенергії завірити ці записи
своїм підписом і відбитком ОНП; брати участь у спільних з відповідальними особами
електрооб'єкта перевірках лічильників електроенергії згідно з його
річними графіками перевірок; узяти участь у складенні акта про реєстрацію показань
лічильників електроенергії, яка переміщується через митний кордон
України (форму акта наведено в додатку 1 до цієї Інструкції); зареєструвати акт про реєстрацію показань лічильників
електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, у
журналі реєстрації таких актів (форму журналу наведено в додатку 2
до цієї Інструкції), який ведеться в митному органі; у разі прийняття МЕЛ і ЛЕМЗ під "охоронну напругу" вчинити
запис "охоронна напруга" в графі "Примітка" акта про реєстрацію
показань лічильників електроенергії, яка переміщується через
митний кордон України, журналу реєстрації актів про реєстрацію
показань лічильників електроенергії, яка переміщується через
митний кордон України, й акта про обсяги електроенергії,
переміщеної через митний кордон України (форму акта наведено в
додатку 3 до цієї Інструкції).
2.3. Час реєстрації показань лічильників електроенергії
визначається відповідно до укладених договорів.
2.4. Обсяги електроенергії, зареєстровані лічильниками на МЕЛ
і ЛЕМЗ, які перебувають під "охоронною напругою", не враховуються
за актом про обсяги електроенергії, переміщеної через митний
кордон України, як обсяги електроенергії, переміщеної через митний
кордон України.
2.5. Акт про реєстрацію показань лічильників електроенергії,
яка переміщується через митний кордон України, складається в 3
примірниках. Посадова особа митного органу завіряє кожен з
примірників цього акта своїм підписом і відбитком ОНП. Перший
примірник такого акта зберігається на електрооб'єкті або, якщо на
цьому електрооб'єкті не присутній постійно черговий персонал, у
відповідному підрозділі енергетичної системи чи служби
електропостачання залізниці, якому електрооб'єкт підпорядковано.
Інші примірники акта передаються: відповідній енергетичній системі (далі - ЕС) або службі
електропостачання залізниці (далі - служба Е); митному органу.
2.6. Посадова особа митного органу передає не пізніше 2-го
числа місяця, наступного за звітним, примірник акта про реєстрацію
показань лічильників електроенергії, яка переміщується через
митний кордон України, митному органу, у зоні діяльності якого
розташовано відповідну ЕС або службу Е. Персонал електрооб'єкта не пізніше 2-го числа місяця,
наступного за звітним, передає до відповідної ЕС або служби Е один
примірник акта про реєстрацію показань лічильників електроенергії,
яка переміщується через митний кордон України.
2.7. Митний орган оформлює не пізніше 5-го числа місяця,
наступного за звітним, спільно з відповідною ЕС або не пізніше
12-го числа місяця, наступного за звітним, спільно зі службою Е
акт про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон
України (форму акта наведено в додатку 3 до цієї Інструкції), у 3
примірниках, які передаються: відповідній ЕС або службі Е; митному органу; Енергетичній регіональній митниці. Цей акт оформлюється за напрямками перетоків електроенергії,
переміщеної МЕЛ і ЛЕМЗ на підставі відповідних договорів. Акт про обсяги електроенергії, переміщеної через митний
кордон України, складається за показаннями основних лічильників
електроенергії, а в разі переключення МЕЛ і ЛЕМЗ на роботу через
обхідні або шинороз'єднувальні вимикачі - за показаннями
лічильників електроенергії, що встановлені на цих вимикачах. При порушенні режиму роботи основних лічильників
електроенергії зазначений акт складається за показаннями дублюючих
лічильників електроенергії або з використанням офіційних даних, що
надаються вповноваженим органом суміжної держави в порядку,
визначеному укладеними договорами.
2.8. На електрооб'єктах, де встановлено автоматизовані
системи обліку електроенергії, контроль за її переміщенням через
митний кордон України може здійснюватися на основі показань цих
систем. Облікові дані з таких електрооб'єктів митні органи
отримують від ЕС або служб Е.
2.9. У разі відключення МЕЛ і ЛЕМЗ суміжною державою або за
наявності струморозділу на кордоні з такою державою обсяг
електроенергії на відпайках МЕЛ і ЛЕМЗ уважається внутрішнім
перетоком електроенергії та не враховується в загальному обсязі
міждержавних перетоків електроенергії. У графі "Примітка" акта про реєстрацію показань лічильників
електроенергії, яка переміщується через митний кордон України,
журналу реєстрації актів про реєстрацію показань лічильників
електроенергії, яка переміщується через митний кордон України, і
акта про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон
України, учиняється запис "Внутрішній перетік". Облік електроенергії, що переміщується через митний кордон
України, здійснюється з відрахунку показань лічильників
електроенергії, зафіксованих на момент відключення МЕЛ або ЛЕМЗ,
або з моменту включення такої лінії на паралельну роботу, якщо на
лінії був струморозділ на кордоні. У разі зміни режиму роботи
лінії інформація про стан лінії, а також показання лічильників,
зафіксовані на цей момент, надаються ЕС або службою Е митному
органу, у зоні діяльності якого розташовано електрооб'єкт. При переході МЕЛ або ЛЕМЗ від звичайної схеми живлення на
живлення через обхідні вимикачі або шинороз'єднувальні вимикачі в
акті про реєстрацію показань лічильників електроенергії та журналі
реєстрації актів про реєстрацію показань лічильників
електроенергії фіксується час такого переходу, початкові показання
лічильника електроенергії на обхідному або шинороз'єднувальному
вимикачі та кінцеві показання основного лічильника електроенергії
МЕЛ або ЛЕМЗ. При відновленні звичайної схеми живлення МЕЛ або ЛЕМЗ в акті
про реєстрацію показань лічильників електроенергії та журналі
реєстрації актів про реєстрацію показань лічильників
електроенергії фіксується час такого переходу, кінцеві показання
лічильника електроенергії на обхідному або шинороз'єднувальному
вимикачі та початкові показання основного лічильника
електроенергії МЕЛ або ЛЕМЗ.
3. Передання й оброблення інформації
3.1. Інформацію, зазначену в актах про реєстрацію показань
лічильників електроенергії, яка переміщується через митний кордон
України, митний орган передає засобами електронного зв'язку в
строк, що не перевищує 2 діб з дати складення цих актів, митному
органу, у зоні діяльності якого розташовано відповідну ЕС або
службу Е. Оригінальні примірники цих актів пересилаються поштою.
3.2. Акти про реєстрацію показань лічильників електроенергії,
яка переміщується через митний кордон України, надсилаються
Державною митною службою України Міністерству палива та енергетики
України і/або Міністерству транспорту та зв'язку України.
3.3. Митні органи та підрозділи Енергетичної регіональної
митниці передають акти про обсяги електроенергії, переміщеної
через митний кордон України, Енергетичній регіональній митниці
засобами електронного зв'язку. Оригінальні примірники цих актів
пересилаються поштою.
3.4. Після отримання Енергетичною регіональною митницею актів
про обсяги електроенергії, переміщеної через митний кордон
України, інформація узагальнюється й проводиться перевірка
відповідності обсягів переміщеної електроенергії заявленим
суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України обсягам
електроенергії, документально оформленої митними органами.
4. Накладення, зняття чи заміна
митних забезпечень
4.1. Пломби митного органу накладаються на лічильники
електроенергії в присутності відповідальних осіб ЕС, служби Е й
електрооб'єкта. Митні забезпечення можуть бути замінені посадовими особами
тільки тих митних органів, посадові особи яких їх наклали.
4.2. Перед накладенням, зняттям чи заміною пломб митного
органу відповідальні особи електрооб'єкта здійснюють підготовку
місця пломбування відповідно до Правил безпечної експлуатації
електроустановок, затверджених наказом Державного комітету України
по нагляду за охороною праці від 06.10.97 N 257 ( z0011-98 ),
зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 13.01.98 за
N 11/2451.
4.3. Посадова особа митного органу накладає пломби митного
органу, після чого оформлює в 3 примірниках акт про накладення
пломб митного органу на лічильники електроенергії (форму акта
наведено в додатку 4 до цієї Інструкції). Перший примірник такого
акта зберігається в митному органі, посадова особа якого наклала
ці пломби; другий - на електрооб'єкті або у відповідному
підрозділі ЕС чи служби Е, якому електрооб'єкт підпорядковано,
якщо на цьому електрооб'єкті не присутній постійно черговий
персонал; третій - передається до відповідної ЕС або служби Е.
4.4. У разі необхідності замінити лічильники електроенергії,
здійснити їх перевірку або інші роботи, проведення яких потребує
порушення цілості пломб митного органу, відповідальні особи ЕС чи
служби Е за тиждень до цього повідомляють митний орган, у зоні
діяльності якого розташована ця ЕС або служба Е, про проведення
таких робіт із зазначенням дати їх початку й закінчення. У разі неприбуття посадової особи митного органу в зазначений
строк або надання митним органом письмової згоди на проведення
робіт за відсутності посадової особи митного органу фахівці
електрооб'єкта можуть самостійно зняти митне забезпечення й
проводити потрібні роботи. Після закінчення робіт посадова особа митного органу
проводить накладення пломб митного органу в порядку, визначеному в
пунктах 4.1, 4.2 і 4.3 цієї Інструкції.
4.5. У разі виходу з ладу лічильників електроенергії або
іншого обладнання на електрооб'єкті відповідальна особа ЕС або
служби Е терміново повідомляє митний орган про необхідність зняття
з них пломб митного органу. Митний орган забезпечує прибуття
посадової особи в строк, узгоджений з ЕС або службою Е. У разі
неприбуття посадової особи митного органу в зазначений строк або
надання митним органом письмової згоди на виконання робіт за
відсутності посадової особи митного органу фахівці ЕС або служби Е
виконують ці роботи самостійно. У разі виникнення аварії на лічильниках електроенергії або на
іншому обладнанні електрооб'єкта відповідальна особа
електрооб'єкта може самостійно зняти пломби митного органу, про що
повинна невідкладно повідомити митний орган наявними засобами
зв'язку й у письмовій формі.
4.6. Зняття пломб митного органу посадовою особою митного
органу здійснюється в присутності відповідальних осіб ЕС або
служби Е та електрооб'єкта з оформленням акта про зняття пломб
митного органу в 3 примірниках (форму акта наведено в додатку 5 до
цієї Інструкції). Перший примірник такого акта зберігається в
митному органі; другий - на електрооб'єкті або у відповідному
підрозділі ЕС чи служби Е, якому електрооб'єкт підпорядковано,
якщо на цьому електрооб'єкті не присутній постійно черговий
персонал; третій - у відповідній ЕС або службі Е.
5. Прикінцеве положення
Посадові особи митних органів і відповідальні особи ЕС, служб
Е і електрооб'єктів у межах своєї компетенції несуть
відповідальність за невиконання вимог цієї Інструкції.
Заступник директора
Департаменту декларування
та митних режимів
Держмитслужби України І.М.Муратов
Директор Департаменту
з питань євроінтеграції
та міжнародного співробітництва
Мінпаливенерго України С.М.Герман
Начальник Головного
управління електрифікації
та електропостачання
Укрзалізниці І.В.Малишко

Додаток 1
до Інструкції
про здійснення митного
контролю за переміщенням
електроенергії через
митний кордон України
Форма

АКТ N
про реєстрацію показань лічильників
електроенергії, яка переміщується
через митний кордон України

"___" ____________ 200_ р.
Ми, комісія в складі
відповідальної особи електрооб'єкта ____________________________ ________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
посадової особи митного органу _________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
склали цей акт про те, що за станом на __________________200__ р.
зареєстровано такі показання лічильників на електрооб'єкті ________________________________:
(назва електрооб'єкта)
------------------------------------------------------------------ | N |Назва|Номер|Нап- | Показання |Різниця |Коефі-| Кіль- |При-| |з/п|лінії|лічи-|рямок| лічильника |показань|цієнт | кість |міт-| | | |льни-|пере-|-------------|лічиль- |лічи- | елек- | ка | | | | ка |току |на 00| на | ника |льника|троене-| | | | | | |год. |24 год.| | | ргії | | | | | | |1-го |остан- | | |обліко-| | | | | | |числа|нього | | | ваної | | | | | | |звіт-|числа | | |лічиль-| | | | | | |ного |звіт- | | | ником,| | | | | | |міся-|ного | | | тис. | | | | | | | ця |місяця | | |кВт/год| | |---+-----+-----+-----+-----+-------+--------+------+-------+----| | | | |від- | | | | | | | | | | |дача | | | | | | | |---+-----+-----+-----+-----+-------+--------+------+-------+----| | | | |При- | | | | | | | | | | |йом | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа
електрооб'єкта ________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Посадова особа _________________________________
митного органу (підпис, ОНП, ініціали, прізвище)

Додаток 2
до Інструкції
про здійснення митного
контролю за переміщенням
електроенергії через
митний кордон України
Форма

ЖУРНАЛ
реєстрації актів про реєстрацію
показань лічильників електроенергії,
яка переміщується через митний кордон України

------------------------------------------------------------------ |N з/п | Номер | Дата | Назва лінії | Посада, |Примітка| | | акта | підписання | | прізвище, | | | | | акта | | ім'я, по | | | | | | | батькові | | | | | | | посадової | | | | | | |особи митного| | | | | | | органу, яка | | | | | | |підписала акт| | |------+-------+------------+-------------+-------------+--------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------

Додаток 3
до Інструкції
про здійснення митного
контролю за переміщенням
електроенергії через
митний кордон України
Форма

АКТ N
про обсяги електроенергії,
переміщеної через митний кордон України
________________________
(назва ЕС/служби Е)

"___" ____________ 200_ р.
Ми, комісія в складі
відповідальної особи ЕС/служби Е _______________________________ ________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
посадової особи митного органу _________________________________,
(посада, прізвище, ініціали)
склали цей акт про те, що обсяги переміщеної в __________ 200_ р.
(місяць)
електроенергії через митний кордон України ______________________
(назва ЕС/служби Е)
мають такі значення:
------------------------------------------------------------------ | N | Назва лінії |Напрямок| Обсяг | Обсяг |Приміт-| |з/п | |перетоку|електроенер- |електроенер- | ка | | | | | гії, | гії, | | | | | |зареєстрова- | переміщеної | | | | | | ної митним |через митний | | | | | | органом, | кордон | | | | | |тис. кВт/год | України, | | | | | | |тис. кВт/год | | |----+--------------+--------+-------------+-------------+-------| | | |віддача | | | | |----+--------------+--------+-------------+-------------+-------| | | |прийом | | | | ------------------------------------------------------------------
Відповідальна особа
ЕС/служби Е __________________________________
(підпис, М.П., ініціали, прізвище)
Посадова особа _________________________________
митного органу (підпис, ОНП, ініціали, прізвище)

Додаток 4
до Інструкції
про здійснення митного
контролю за переміщенням
електроенергії
через митний кордон
України
Форма

АКТ N
про накладення пломб митного органу
на лічильники електроенергії

"___"___________200__р.
Нами,___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи митного органу)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали відповідальної особи електрооб'єкта)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали відповідальної особи ЕС/служби Е)
складено цей акт про те, що _____________________________________
(число, місяць, рік)
на ____________________________здійснено накладення пломб митного
(назва електрооб'єкта)
органу на лічильники електроенергії:
------------------------------------------------------------------ | N |Найменування |Тип і клас | Номер | Відтиск | Кількість | |з/п| пункту | точності |лічильни-| пломби |пломб митного| | | контролю |лічильника | ка | митного | органу | | | | | | органу | | |---+-------------+-----------+---------+----------+-------------| | | | | | | | ------------------------------------------------------------------
Покази лічильника на момент накладення пломб митного органу:
------------------------------------------------------------------ |N з/п |Номер лічильника | Показання лічильника | Примітка | |------+-----------------+-------------------------+-------------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
Вищезазначені лічильники перебувають під митним контролем _______
____________________________.
(назва митного органу)
Службовий телефон N____ оперативного чергового__________________.
(назва митного органу)
____________________________ _____________ ____________________
(посада посадової особи (підпис, ОНП) (ініціали, прізвище)
митного органу) ____________________________ _____________ ____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (ініціали, прізвище)
електрооб'єкта) ____________________________ _____________ ____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (ініціали, прізвище)
ЕС/служби Е)

Додаток 5
до Інструкції
про здійснення митного
контролю за переміщенням
електроенергії через
митний кордон України
Форма

АКТ N
про зняття пломб митного органу

"____"_____________200__р.
Нами,___________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали посадової особи митного органу)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали відповідальної особи електрооб'єкта)
________________________________________________________________,
(посада, прізвище, ініціали відповідальної особи ЕС/служби Е)
складено цей акт про те, що _____________________________________
(число, місяць, рік)
на _______________________________ здійснено зняття пломб митного
(найменування електрооб'єкта)
органу з лічильників електроенергії______________________________
(тип, N лічильника)
на підставі письмового повідомлення _____________________________
(номер і дата) ________________________________________________________________.
(найменування ЕС/служби Е)
Причина зняття пломб митного органу: ____________________________ ________________________________________________________________.
Показання лічильників на момент зняття пломб митного органу:
------------------------------------------------------------------ | N з/п | Номер лічильника | Показання |Примітка| | | | лічильника | | |-----------+------------------------+------------------+--------| | | | | | ------------------------------------------------------------------
____________________________ _____________ ____________________
(посада посадової особи (підпис, ОНП) (ініціали, прізвище)
митного органу) ____________________________ _____________ ____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (ініціали, прізвище)
електрооб'єкта) ____________________________ _____________ ____________________
(посада відповідальної особи (підпис) (ініціали, прізвище)
ЕС/служби Е)on top