Document vr018414-18, current version — Adoption on April 12, 2018

РАДА СУДДІВ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12.04.2018  № 18

Відповідно до пункту 6 розділу XII Закону України від 02.06.2016 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон № 1402) Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України діють у межах їх повноважень, визначених процесуальним законом, до початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному цим Законом, та до набрання чинності відповідним процесуальним законодавством, що регулює порядок розгляду справ Верховним Судом у складі, визначеному цим Законом.

Згідно з пунктом 7 розділу XII Закону № 1402 з дня початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом, Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України припиняють свою діяльність та ліквідуються у встановленому законом порядку. До припинення діяльності статус, структура, повноваження, порядок роботи, права, обов'язки, гарантії суддів цих судів визначаються Законом України від 07 липня 2010 року № 2453-VI "Про судоустрій і статус суддів" (далі - Закон № 2453).

День початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному Законом № 1402, визначається рішенням його Пленуму, що публікується на веб-порталі судової влади та в газеті "Голос України".

Датою початку роботи Верховного Суду відповідно до рішення Пленуму цього суду від 30.11.2017 № 2 визначено 15.12.2017.

Із вказаної дати в Україні діє Верховний Суд. Відповідно припинили свою діяльність Верховний Суд України, Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищий господарський суд України, Вищий адміністративний суд України.

Таким чином, з 15.12.2017 у відносинах стосовно утворення, реорганізації (ліквідації) судів, у тому числі Верховного Суду України, спеціальним законом, який діє, є Закон № 1402.

Частиною третьою статті 147 Закону № 1402 питання виконання рішень про ліквідацію судів покладено на Державну судову адміністрацію України (далі - ДСА України).

Верховний Суд України листом від 08.02.2018 № 202-234/0/8-18 повідомив ДСА України про часткове виконання положень пункту 7 розділу XII Закону № 1402.

Так, підрозділами апарату Верховного Суду України здійснено низку заходів, спрямованих на забезпечення підготовки до належного припинення його діяльності: кадрового характеру (попередження працівників апарату про подальше звільнення з посад тощо); передання процесуальних документів/справ; ліквідація режимно-секретних органів; інвентаризація; виявлення кредиторів та дебіторів при ліквідації органу тощо.

Наказом Голови ДСА України від 28.02.2018 № 58/к керівника апарату Верховного Суду України Кучерину Івана Івановича звільнено із займаної посади 28.02.2018 у зв'язку з ліквідацією установи.

Крім того, Верховним Судом України 23.03.2018 розпочато скорочення 159 посад працівників.

Також наказом Голови ДСА України від 03.04.2018 № 88/к заступника керівника апарату Верховного Суду України Галаєвського Юрія Васильовича звільнено із займаної посади 03.04.2018 за власним бажанням.

З метою виконання приписів та положень Закону України № 1402 в частині припинення діяльності та ліквідації Верховного Суду України наказом Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к Сердюка Валентина Васильовича, заступника керівника апарату Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, призначено на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України з 06.04.2018.

Однак, листом Верховного Суду України від 10.04.2018 № 1-497/0/8-18 за підписом в.о. Голови Верховного Суду України Гуменюка В.І. повідомлено ДСА України, що рішенням зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 внесено зміни до структури і штатного розпису апарату цього суду та виключено зі штату посаду заступника керівника апарату.

Таким чином, на думку Голови ДСА України, 06.04.2018 відбулися нелегітимні збори суддів Верховного Суду України, який з 15.12.2017 припинив свою діяльність та перебуває у стадії ліквідації, під час проведення яких безпідставно внесено зміни до структури та штатного розпису апарату Верховного Суду України, Положення про апарат Верховного Суду України та виключено посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України, що фактично є скороченням посади заступника керівника апарату Верховного Суду України.

Питання скорочення посад у державних органах, що ліквідуються, у тому числі в апараті Верховного Суду України, регулюється Кодексом законів про працю України та Законом України "Про державну службу".

Керівник ДСА України вказав і на те, що у рішенні зборів суддів Верховного Суду України від 06.04.2018 зазначено, про призначення Сердюка В.В. на посаду заступника керівника апарату Верховного Суду України начебто відбулося із порушенням Головою ДСА України встановленого законом порядку. Однак це не відповідає дійсності, а також не входить до повноважень зборів суддів Верховного Суду України в частині надання оцінки законності діяльності Голови ДСА України, оскільки наказ Голови ДСА України від 05.04.2018 № 94/к є чинним та не скасований у судовому або в іншому законодавчо встановленому порядку, а тому підлягає безумовному виконанню.

Верховний Суд України відповідно до Закону № 2453 здійснював правосуддя в порядку, встановленому процесуальним законом; здійснював аналіз судової статистики, узагальнення судової практики; надавав висновки щодо проектів законодавчих актів, які стосуються судоустрою, судочинства, статусу суддів, виконання судових рішень та інших питань, пов'язаних із функціонуванням судової системи України; надавав висновок про наявність чи відсутність у діяннях, у яких звинувачується Президент України, ознак державної зради або іншого злочину; вносив за зверненням Верховної Ради України письмове подання про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я; звертався до Конституційного Суду України щодо конституційності законів, інших правових актів, а також щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України; забезпечував однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій у порядку та спосіб, визначені процесуальним законом; здійснював інші повноваження, визначені законом (стаття 38 Закону № 2453).

Збори суддів Верховного Суду України, вищого спеціалізованого суду, крім іншого, мали повноваження затверджувати положення про апарат, структуру і штатний розпис апарату відповідного суду за поданням голови цього суду (стаття 126 Закону № 2453).

Проте зазначені вище норми Закону № 2453 не надають Верховному Суду України можливість здійснювати відповідні повноваження після 15.12.2017 згідно з вимогами Закону № 1402.

Заслухавши та обговоривши інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, Рада суддів України, відповідно до статті 133 Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів", Положення про Раду суддів України, затвердженого X позачерговим з'їздом суддів України 16.09.2010 (із подальшими змінами), ВИРІШИЛА:

1. Інформацію Голови Державної судової адміністрації України Холоднюка З.В. щодо ситуації, яка склалася із ліквідацією Верховного Суду України, взяти до відома.

2. Виходячи із положень пунктів 6, 7 розділу XII Закону України від 02.06.2016 № 1402-VIII "Про судоустрій і статус суддів" Верховний Суд України з 15 грудня 2017 року є таким, що припинив свою діяльність і перебуває у стадії ліквідації, а тому рішення зборів суддів Верховного Суду України, спрямовані на перешкоджання ліквідаційній процедурі, не мають правових наслідків.

3. Звернути увагу суддів Верховного Суду України, що використання зборів суддів Верховного Суду України як механізму протиправного перешкоджання відповідній ліквідаційній процедурі суперечить засадам суддівського самоврядування і є неприпустимим.

Голова
Ради суддів України


О. Ткачук

{Текст взято з сайту Судової влади України http://www.court.gov.ua}on top