Document vr008500-19, valid, current version — Adoption on February 26, 2019

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26.02.2019  № 8-рд

Про затвердження Положення про порядок підтвердження Радою Національного банку України наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави

На підставі вимог пункту 21 частини першої статті 9 Закону України "Про Національний банк України", частини другої статті 12 Закону України "Про валюту і валютні операції" та враховуючи обговорення на засіданні, Рада Національного банку України ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок підтвердження Радою Національного банку України наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, що додається.

2. Рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Голова Ради

Б. ДанилишинЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради
Національного банку України
26.02.2019  № 8-рд

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок підтвердження Радою Національного банку України наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави

1. Це Положення розроблено відповідно до Конституції України, статті 9 Закону України "Про Національний банк України", статті 12 Закону України "Про валюту і валютні операції"" (далі - Закон) та встановлює порядок дій Ради Національного банку України (далі - Рада Національного банку) під час підтвердження наявності або відсутності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, передбачених частиною першою статті 12 Закону [далі - ознаки та (або) обставини].

2. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в значеннях, визначених у Законі, інших законодавчих актах України.

3. Ознаками та (або) обставинами можуть бути:

1) зниження обсягу міжнародних (золотовалютних) резервів України, рівень яких є недостатнім для забезпечення макроекономічної стабільності-1;

2) ескалація суспільно-політичної та/або геополітичної напруги, що створює ризик для стабільності фінансового сектору України;

3) значне зниження курсу гривні до іноземних валют на валютному ринку України;

4) суттєве зниження чистого припливу капіталу в Україну;

5) значне зменшення загального обсягу вкладів (депозитів) у банківській системі;

6) зростання вартості запозичень та погіршення фінансових умов на зовнішніх та  внутрішньому  ринках,  які  унеможливлюють  чи суттєво  ускладнюють доступ до рефінансування зобов'язань Урядом України чи приватним сектором;

7) суттєве зростання дефіциту поточного рахунку платіжного балансу України;

8) інші ознаки та (або) обставини, що можуть свідчити про наявність істотних ризиків для стабільності банківської та (або) фінансової системи держави.

____________
-1 https://www.imf.org/external/datamappeг/Reserves_ARA@ARA/UKR.

4. Рішення Правління Національного банку України (далі - Правління Національного банку) про запровадження нового заходу захисту, якщо з дня припинення дії попереднього подібного заходу захисту минуло менше шести місяців, або про подовження строку дії кожного попереднього заходу захисту не більше ніж на шість місяців, потребує підтвердження Радою Національного банку наявності ознак та (або) обставин.

5. У разі необхідності отримання підтвердження наявності ознак нестійкого фінансового стану банківської системи, погіршення стану платіжного балансу України, виникнення обставин, що загрожують стабільності банківської та (або) фінансової системи держави, Правління Національного банку звертається з відповідним запитом до Ради Національного банку в порядку, передбаченому статтею 12 Закону.

У разі необхідності подовження строку дії попереднього заходу захисту Правління Національного банку звертається до Ради Національного банку не пізніше ніж за 30 календарних днів до закінчення строку дії заходу захисту. Рада Національного банку приймає рішення щодо такого запиту протягом 20 календарних днів з дня його надання.

У разі подання Правлінням Національного банку відповідного запиту у зв'язку із запровадженням нового заходу захисту, якщо з дня припинення дії попереднього подібного заходу захисту минуло менше шести місяців, Рада Національного банку приймає рішення щодо такого запиту протягом п'яти календарних днів з дня його надання.

6. Запит оформляється супровідним листом за підписом Голови Національного банку або іншої уповноваженої рішенням Правління Національного банку особи (далі - Запит). До Запиту додається належним чином засвідчена копія звіту про запровадження заходу (заходів) захисту (далі - Звіт), який складений відповідно до вимог частини четвертої статті 12 Закону для подання Комітету Верховної Ради України, до предметів відання якого належить питання банківської діяльності.

7. Звіт оголошується на засіданні Ради Національного банку Головою Національного банку (або уповноваженою ним особою) або заступником Голови Національного банку України, до сфери відповідальності якого належить питання валютного регулювання (або уповноваженою ним особою).

8. Рада Національного банку може звернутися до Правління Національного банку з письмовим запитом щодо отримання додаткових матеріалів (аналітичних, статистичних, прогнозних та інформаційних), на підставі яких складався Звіт.

9. Комітет з питань грошово-кредитної політики Ради Національного банку (далі - Комітет) опрацьовує Запит, Звіт та додаткові матеріали (за наявності).

10. Комітет за результатами обговорення на своєму засіданні готує проект рішення з рекомендацією Раді Національного банку щодо підтвердження наявності або відсутності ознак та (або) обставин (далі - проект Рішення).

11. Проект Рішення вноситься на розгляд Ради Національного банку.

12. На засідання Ради Національного банку запрошується заступник Голови Національного банку України (або уповноважена ним особа), до сфери відповідальності якого належить питання валютного регулювання.

13. Рада Національного банку приймає на своєму засіданні рішення щодо підтвердження наявності або відсутності ознак та (або) обставин простою більшістю голосів.

Члени Ради Національного банку, які мають окрему думку, викладають її в письмовому вигляді на окремому аркуші паперу і додають до рішення Ради Національного банку.

Голова Ради

Б. Данилишин

{Текст взято з сайту НБУ https://www.bank.gov.ua/}on top