Document vr001500-17, current version — Revision on January 4, 2018

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Ради Платіжної
організації системи
електронних платежів
Національного банку України,
протокол 13.07.2017 № 1
Із змінами та доповненнями,
внесеними рішенням
Ради Платіжної організації
системи електронних платежів
Національного банку України
(протокол 04.01.2018 № 2)

ПРАВИЛА
системи електронних платежів Національного банку України

І. Загальні положення

1. Система електронних платежів Національного банку України (далі - СЕП) є державною банківською платіжною системою, яка створена з метою проведення міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті через кореспондентські рахунки банків-резидентів та рахунки інших установ - учасників СЕП, відкриті в Національному банку України (далі - Національний банк).

2. Ці Правила розроблено відповідно до Законів України “Про Національний банк України”, “Про банки і банківську діяльність”, “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та нормативно-правових актів Національного банку.

3. Ці Правила визначають ключові питання щодо організаційної структури СЕП, умов участі в СЕП, порядку здійснення розрахунків у СЕП, управління ризиками в СЕП, системи інформаційної безпеки в СЕП, порядку вирішення спорів, забезпечення безперервного функціонування СЕП, порядку проведення реконсиляції, ведення учасниками СЕП архіву електронних міжбанківських документів, здійснення Національним банком контролю за дотриманням учасниками СЕП вимог цих Правил.

4. Ці Правила та зміни до них затверджуються Радою Платіжної організації СЕП і є обов’язковими для виконання всіма учасниками СЕП.

5. Діяльність СЕП регулюється нормативними документами та забезпечується організаційною структурою СЕП і програмно-технічними комплексами (центром оброблення СЕП та автоматизованим робочим місцем учасника СЕП).

6. Нормативні документи СЕП складаються з нормативно-правових, розпорядчих актів Національного банку та технологічної документації щодо функціонування СЕП, а саме:

1) щодо порядку ініціювання та здійснення переказу в СЕП, умов участі, порядку вступу та виходу із системи, оформлення електронних розрахункових документів:

Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 16 серпня 2006 року № 320, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06 вересня 2006 року за № 1035/12909 (зі змінами) (далі - Інструкція № 320);

Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976 (зі змінами);

2) щодо захисту електронних банківських документів та вирішення спорів між учасниками системи - постанови Правління Національного банку України від 26 листопада 2015 року № 829 “Про затвердження нормативно-правових актів з питань інформаційної безпеки” (далі - Постанова № 829);

3) щодо забезпечення безперервного функціонування СЕП:

Положення про забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 265, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2004 року за № 857/9456 (зі змінами) (далі - Положення № 265);

Інструкції щодо організації роботи банківської системи в надзвичайному режимі, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 22 липня 2014 року № 435 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 24 червня 2016 року № 349) (далі - Інструкція № 435);

Положення про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 23 грудня 2003 року № 576, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 січня 2004 року за № 39/8638 (зі змінами) (далі - Положення № 576);

Положення про функціонування інформаційних систем Національного банку України та банків в особливий період, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21 квітня 2004 року № 175, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 травня 2004 року за № 618/9217 (зі змінами);

4) щодо регламенту та технології роботи СЕП:

Технологічного регламенту роботи системи електронних платежів Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року № 577-рш (далі - Технологічний регламент роботи СЕП);

(абзац другий підпункту 4 пункту 6 розділу I викладений у новій редакції, згідно з рішенням Ради Платіжної організації CЕП (протокол від 04.01.2018 № 2))

Опису інтерфейсу між САБ банку і СЕП НБУ, затвердженого 03 жовтня 2006 року (зі змінами);

5) щодо плати за послуги СЕП - Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами).

7. Терміни, що вживаються в цих Правилах, використовуються в значеннях, визначених Законом України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”, іншими законодавчими актами України, нормативно- правовими актами Національного банку.

II. Організаційна структура СЕП. Умови участі, порядок вступу та виходу із СЕП

8. Організаційна структура СЕП складається з:

Платіжної організації;

центру оброблення СЕП (далі - ЦОСЕП);

розрахункового банку;

учасників СЕП.

9. Платіжною організацією СЕП є Національний банк.

Інформація про Платіжну організацію СЕП та організаційну структуру Платіжної організації СЕП розміщується на сторінці офіційного Інтернет- представництва Національного банку.

Керівним органом Платіжної організації СЕП є Рада Платіжної організації.

Функції ЦОСЕП виконує Департамент інформаційних технологій Національного банку.

(абзац четвертий пункту 9 розділу II викладений у новій редакції, згідно з рішенням Ради Платіжної організації CЕП (протокол від 04.01.2018 № 2))

Функції розрахункового банку СЕП виконує Операційний департамент Національного банку.

10. Учасниками СЕП можуть бути:

Національний банк;

банк-резидент, відомості про якого внесені до Державного реєстру банків України;

філія банку-резидента, який отримав дозвіл Національного банку на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку;

Державна казначейська служба України відповідно до статті 11 Закону України “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні” та Указу Президента України від 13 квітня 2011 року № 460/2011 “Положення про Державну казначейську службу України”;

філія іноземного банку, яка акредитована Національним банком та відомості про яку внесені до Державного реєстру банків.

Умови участі, порядок вступу і виходу із СЕП визначені в Інструкції № 320.

У разі запровадження надзвичайного режиму роботи, який перешкоджає штатній роботі в СЕП, її учасник може бути виключений з Довідника учасників СЕП на підставах та в порядку, визначених Інструкцією № 435.

11. Для здійснення переказу коштів через СЕП учасникам СЕП відкриваються рахунки в розрахунковому банку СЕП.

12. Обслуговування в СЕП:

1) банку/філії банку/філії іноземного банку здійснюється на підставі та за умови:

відкриття в Національному банку кореспондентського рахунку банку/філії іноземного банку на підставі договору про кореспондентський рахунок у Національному банку;

приєднання банку/філії банку/філії іноземного банку до Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України відповідно до Публічної пропозиції Національного банку України на укладення Єдиного договору банківського обслуговування та надання інших послуг Національним банком України, розміщеної на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;

унесення відомостей до:

електронної форми Державного реєстру банків;

Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;

Довідника учасників СЕП;

підключення до системи електронної пошти Національного банку;

2) Державної казначейської служби України здійснюється на підставі та за умови:

укладення договорів про:

умови функціонування Єдиного казначейського рахунку Державної казначейської служби України в Національному банку;

розрахунково-інформаційне обслуговування в системі електронних платежів Національного банку України та надання послуг системою електронної пошти Національного банку України;

використання засобів захисту інформації Національного банку;

унесення відомостей до:

Електронного технологічного довідника банків України та інших установ;

Довідника учасників СЕП;

підключення до системи електронної пошти Національного банку.

ІІІ. Права та обов’язки Платіжної організації СЕП

13. Метою Платіжної організації СЕП є забезпечення учасників СЕП надійною та ефективною системою міжбанківських розрахунків.

14. Завданням Платіжної організації СЕП є безперервне, надійне та ефективне функціонування СЕП.

15. Платіжна організація має право:

1) визначати напрями розвитку СЕП, розробляти та впроваджувати заходи щодо її вдосконалення;

2) визначати, формувати та вносити зміни до цих Правил та інших документів, які регулюють функціонування СЕП;

3) визначати умови вступу та виходу із СЕП;

4) визначати технологічний регламент роботи СЕП;

5) визначати вимоги щодо захисту електронних банківських документів і контролювати їх виконання;

6) здійснювати контроль за виконанням учасниками СЕП договірних зобов’язань, цих Правил, нормативно-правових актів, які регулюють функціонування СЕП, та застосовувати до них заходи впливу в разі невиконання;

7) зупиняти платежі учасника СЕП або призупиняти його роботу в СЕП, якщо учасник СЕП порушує технологію роботи в СЕП, не виконує вимоги щодо безпеки інформації або якщо виникла підозра в несанкціонованому доступі до СЕП від його імені;

8) припиняти дію дозволу на перехід банку на роботу в СЕП за відповідною моделлю обслуговування консолідованого кореспондентського рахунку, якщо банк протягом шести місяців із дня надання дозволу не розпочав роботу за відповідною моделлю;

9) визначати інші види обмежень щодо здійснення міжбанківського переказу коштів через СЕП;

10) визначати технологію роботи СЕП;

11) змінювати технологічну структуру СЕП і шляхи програмно-технічної реалізації її компонентів;

12) вимагати від учасників СЕП адаптації їх програмно-технічних засобів системи автоматизації банків та внутрішньобанківської міжфілійної платіжної системи (далі - ВМПС) до технології роботи СЕП;

13) упроваджувати заходи щодо мінімізації ризиків, які виникають під час функціонування СЕП;

14) установлювати та змінювати розмір тарифів за послуги, що надаються (здійснюються) Національним банком у СЕП.

16. Платіжна організація зобов’язана:

1) забезпечити виконання міжбанківського переказу через СЕП у строк, визначений законодавством України;

2) забезпечити роботу учасника СЕП відповідно до обраного ним способу обслуговування рахунку для проведення міжбанківського переказу через СЕП;

3) підключити учасника СЕП до інформаційної мережі Національного банку відповідно до вимог Національного банку і забезпечувати його доступ у режимі реального часу до СЕП згідно з Технологічним регламентом роботи СЕП;

4) надавати консультації щодо підготовки до роботи в СЕП та з питань усунення непередбачених та надзвичайних ситуацій;

5) надавати учаснику СЕП засобами інформаційно-пошукової системи СЕП інформаційні послуги щодо проходження через СЕП його початкових платежів;

6) аналізувати ризики, що виникають у діяльності СЕП та які можуть призвести до виникнення ризиків у діяльності її учасників;

7) уживати заходів щодо мінімізації та усунення наслідків впливу ризиків, що виникають у платіжній системі.

IV. Функції ЦОСЕП

17. ЦОСЕП забезпечує функціонування СЕП у двозмінному режимі відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП та Порядку функціонування ЦОСЕП.

18. ЦОСЕП здійснює оброблення міжбанківських електронних розрахункових документів у порядку їх надходження до СЕП.

У кінці банківського дня ЦОСЕП надає учасникам СЕП інформацію про стан їх технічних рахунків на початок і кінець банківського дня, а також перелік усіх міжбанківських електронних розрахункових документів, що оброблялися ними протягом цього дня.

V. Функції розрахункового банку СЕП

19. Розрахунковий банк:

1) відкриває та веде кореспондентські рахунки банків та рахунки інших установ - учасників СЕП; виконує платіжні вимоги/інкасові доручення (розпорядження), документи про обмеження права розпоряджання кореспондентським рахунком відповідно до законодавства України в порядку, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку;

2) здійснює списання в безспірному порядку заборгованості з кореспондентського рахунку банку відповідно до статті 73 Закону України “Про Національний банк України”;

3) здійснює договірне списання коштів з кореспондентського рахунку в разі ненадходження оплати за виконані роботи на надані послуги в СЕП;

4) забезпечує збереження банківської таємниці щодо стану кореспондентського рахунку банку та іншої інформації про його діяльність відповідно до законодавства України;

5) виконує інші функції, визначені законодавством України, у тому числі нормативно-правовими актами Національного банку та умовами договорів.

VI. Права та обов’язки учасника СЕП

20. Учасник СЕП має право:

1) виконувати міжбанківський переказ відповідно до Технологічного регламенту роботи СЕП;

2) самостійно розпоряджатися коштами, що обліковуються на його кореспондентському рахунку, крім випадків обмеження права розпоряджання рахунком, установлених законодавством України;

3) отримувати повідомлення від розрахункового банку СЕП про надходження платіжної вимоги/інкасового доручення (розпорядження), документів щодо обмеження права розпоряджання кореспондентським рахунком та вимоги Фонду гарантування вкладів фізичних осіб;

4) отримувати кожного робочого дня виписку з кореспондентського рахунку за попередній операційний день в електронному вигляді;

5) отримувати інформаційні послуги щодо достовірності інформації за електронними банківськими документами в разі виникнення спорів на основі копії архіву роботи АРМ-СЕП за відповідний банківський день;

6) отримувати послуги щодо розшифрування інформації за електронними банківськими документами, якщо між учасниками СЕП виникли спори з питань, пов’язаних з електронними банківськими документами;

7) отримувати послуги щодо аналізу нестандартних ситуацій у роботі системи автоматизації банку (далі - САБ) та ВМПС, які виникли в учасника СЕП унаслідок помилок, порушень технології оброблення інформації і порушень щодо формування, порядку зберігання, знищення архівів електронних банківських документів, уключаючи архіви АРМ-СЕП.

21. Учасник зобов’язаний:

1) забезпечити взаємодію САБ (ВМПС) із СЕП відповідно до технологічних вимог Платіжної організації;

2) проводити активні операції за рахунком у межах наявних на ньому коштів відповідно до законодавства України;

3) здійснювати оброблення всіх міжбанківських електронних розрахункових документів у день їх одержання від СЕП у порядку черговості їх надходження;

4) відображати в той самий операційний день у балансі банку всі операції, виконані за кореспондентським рахунком протягом цього дня;

5) повідомити розрахунковому банку СЕП внутрішньобанківський рахунок для списання коштів у випадках, передбачених законодавством України;

6) виконувати всі вимоги щодо захисту електронних банківських документів у СЕП;

7) дотримуватися технологічної дисципліни в інформаційній мережі Національного банку;

8) кожного робочого дня формувати та надійно зберігати архіви міжбанківських електронних розрахункових документів; архіви програмно- технічного комплексу АРМ-СЕП, протокол роботи системи автоматизації банку;

9) забезпечити належний рівень резервування загальносистемних і програмно-технічних комплексів, необхідних для забезпечення його роботи в СЕП, відповідного серверного та телекомунікаційного обладнання, систем електроживлення, кондиціювання, каналів зв’язку та підтримку схем швидкого відновлення їх функціонування;

10) повідомляти Департамент інформаційних технологій Національного банку в разі виникнення обставин, що перешкоджають його штатній роботі в СЕП;

(підпункт 10 пункту 21 розділу VI викладений у новій редакції, згідно з рішенням Ради Платіжної організації CЕП (протокол від 04.01.2018 № 2))

11) своєчасно здійснювати оплату за виконані роботи та надані послуги в СЕП.

VII. Порядок здійснення розрахунків у СЕП

22. Порядок здійснення розрахунків у СЕП та технологія роботи СЕП визначені Інструкцією № 320, Описом інтерфейсу між САБ банку і СЕП.

23. Часові інтервали приймання та оброблення платежів і технологічної інформації в СЕП визначені Технологічним регламентом роботи СЕП.

(пункту 23 розділу VII викладений у новій редакції, згідно з рішенням Ради Платіжної організації CЕП (протокол від 04.01.2018 № 2))

24. Учасники СЕП можуть здійснювати переказ коштів через СЕП за умови дотримання цих Правил та вимог нормативно-правових актів Національного банку, які регулюють функціонування СЕП.

25. Підстави для формування міжбанківського електронного розрахункового документа та його реквізити визначені пунктами 2, 3 глави 2 розділу І Інструкції № 320.

Учасник СЕП несе відповідальність за недостовірність інформації, що міститься в реквізитах електронного документа.

26. Міжбанківський електронний розрахунковий документ, прийнятий СЕП, не може бути відкликаний і є виконаним у СЕП із часу відображення його суми на технічному рахунку учасника СЕП-отримувача, за винятком випадків, передбачених процедурою відновлення функціонування СЕП у разі порушення її роботи або виникнення надзвичайних ситуацій.

27. Міжбанківський переказ коштів у СЕП здійснюється у двох режимах: файловому та режимі реального часу.

Здійснення учасником СЕП початкових платежів у файловому режимі є обов’язковим, а в режимі реального часу - за його вибором. Учасник СЕП, який працює в СЕП у файловому режимі, має забезпечити приймання платежів, що були відправлені на його адресу в режимі реального часу.

У файловому режимі обмін міжбанківськими електронними розрахунковими документами організовано в пакетному режимі технологічними циклами шляхом приймання-передавання відповідних електронних документів. Кошти зараховуються на рахунок учасника СЕП у разі надання цим учасником підтвердження про успішне приймання файла платежів у відповідь.

У режимі реального часу кошти зараховуються на рахунок учасника СЕП-отримувача негайно в момент надходження платежу від учасника СЕП- платника.

28. Інформація про здійснення розрахунків надається учасникам СЕП в автоматичному режимі шляхом надсилання технологічних файлів/пакетів протягом банківського дня і станом на кінець банківського дня.

29. Початкові платежі можуть виконуватися тільки в межах поточного значення кореспондентського рахунку банку.

Засоби СЕП не забезпечують черговості виконання початкових платежів, які не могли бути виконані учасниками СЕП через нестачу коштів на їх кореспондентських рахунках.

САБ повинна мати внутрішні механізми керування платежами відповідно до їх пріоритетності та з урахуванням поточного залишку коштів на кореспондентських рахунках банків для управління чергою щодо першочергових платежів, орієнтовані на специфіку цієї установи.

VIII. Управління ризиками у СЕП

30. Механізми контролю і заходи щодо управління, мінімізації та усунення наслідків впливу правового ризику; кредитного ризику, ризику ліквідності, загального комерційного ризику, розрахункового ризику; операційного ризику та системного ризику Платіжна організація визначає в розпорядчих документах.

31. Платіжна організація забезпечує:

1) аналіз ризиків, які виникають у діяльності СЕП та які можуть призвести до виникнення ризиків у діяльності інших осіб, у тому числі учасників СЕП;

2) виявлення внутрішніх та зовнішніх загроз, що можуть спричинити виникнення ризиків у платіжній системі, та їх джерела.

32. Управління ризиками в СЕП здійснюється на основі стратегії забезпечення безперервної діяльності та стратегії управління операційними ризиками, затвердженими рішенням Комітету з управління операційними ризиками та безперервною діяльністю Національного банку, Положення про систему внутрішнього контролю Національного банку України, затвердженого рішенням Правління Національного банку України від 27 травня 2016 року № 28, Положення про порядок оцінювання операційних ризиків у діяльності Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 07 грудня 2015 року № 864.

33. Кредитний ризик і ризик ліквідності обмежені характеристиками СЕП. Упродовж операційного дня СЕП підтримує актуальний стан технічних рахунків у режимі реального часу. Платежі приймаються лише в межах лімітів поточного значення технічного рахунку банку. Учасники розрахунків мають всю необхідну інформацію для прогнозування своєї ліквідності. Усі початкові операції учасника, які можуть призвести до овердрафту, автоматично блокуються. Таким чином, учасник СЕП має справу лише з фактично наявними коштами на його рахунку.

34. Операційний ризик мінімізується за допомогою:

1) створення багаторівневих засобів контролю, вбудованих у програмне забезпечення;

2) використання програмних і апаратних засобів захисту інформації на всіх етапах транспортування платіжної і технологічної інформації через СЕП;

3) того, що персонал ЦОСЕП не має змоги втручатися у процес оброблення електронних банківських документів та в їх зміст. Персонал виконує тільки регламентні дії;

4) багаторівневої системи резервування і відновлення функціонування СЕП, яка організована за трьома рівнями, залежно від ступеня та локалізації порушення функціонування ЦОСЕП;

5) організаційних питань контролю за роботою з програмними комплексами СЕП;

6) перевірок Платіжною організацією учасників СЕП;

7) механізму обміну технологічними файлами та пакетами, який дає змогу однозначно ідентифікувати отримання адресатом будь-якого файла або пакета електронних банківських документів у СЕП;

8) механізму інформування учасника СЕП щодо поточного стану його технічного рахунку;

9) взаємообміну між банком і ЦОСЕП технологічною інформацією за підсумками банківського дня, що дає змогу здійснювати їх програмне звіряння як у ЦОСЕП, так і в банку.

Для мінімізації операційного ризику, який може спричинити нефункціонування окремих учасників СЕП для виконання міжбанківських розрахунків в Україні в цілому, Національний банк установлює вимоги щодо забезпечення безперервного функціонування інформаційних систем, значною частиною яких є вимоги щодо комплексного плану забезпечення безперервної діяльності банків та їх філій, а також організації їх роботи в СЕП у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

IX. Захист електронних банківських документів у СЕП

35. Вимоги щодо захисту електронних банківських документів у СЕП, контроль за їх дотриманням визначені Положенням про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України; Правилами організації захисту електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України; Положенням про порядок перевірки стану інформаційної безпеки в банківських та інших установах, які використовують засоби захисту інформації Національного банку України, затвердженими Постановою № 829.

X. Порядок вирішення спорів у СЕП

36. Спірні питання у взаємовідносинах між Національним банком та учасниками СЕП вирішуються шляхом листування, проведення переговорів або в судовому порядку. Під час вирішення спірних питань з філією банку її інтереси має представляти тільки банк - юридична особа.

Порядок розгляду спірних питань регулюється відповідними договорами, укладеними учасниками СЕП із Національним банком.

37. Національний банк надає учасникам СЕП інформаційні послуги щодо достовірності інформації за електронними банківськими документами в разі виникнення спорів на підставі копії архіву роботи АРМ-СЕП за відповідний банківський день відповідно до розділу IV Положення про захист електронних банківських документів з використанням засобів захисту інформації Національного банку України, затвердженого Постановою № 829.

XI. Забезпечення безперервного функціонування СЕП

38. Порядок дій банків та їх філій та інших установ - учасників СЕП, пов’язаних із забезпеченням функціонування СЕП у разі виникнення надзвичайних ситуацій відповідно до їх характеру і ступеня впливу, визначений Положенням № 265.

39. У разі виникнення обставин, що перешкоджають штатній роботі учасників СЕП, Національний банк забезпечує обслуговування учасників СЕП у надзвичайному режимі роботи і повідомляє учасників СЕП про переведення СЕП у надзвичайний режим роботи.

Порядок проведення банківських операцій, опис змін у їх технологіях, організація проведення міжбанківських переказів через СЕП у разі запровадження надзвичайного режиму роботи визначені Інструкцією № 435.

40. Основні вимоги щодо організації та здійснення електронного міжбанківського переказу коштів в Україні в національній валюті в особливий період визначені Положенням № 576.

41. Учасник СЕП зобов’язаний мати розпорядчий акт, що регламентує порядок відновлення роботи в СЕП у разі порушення роботи САБ/ВМПС або виникнення надзвичайних ситуацій та його виконання.

42. У СЕП немає необхідності встановлювати процедури покриття втрат та підтримку ліквідності в разі невиконання зобов’язань учасником СЕП, оскільки для міжбанківських розрахунків через СЕП використовуються кошти, що обліковуються на рахунках учасників СЕП, відкритих у Національному банку, і початкові платежі від учасників приймаються до СЕП виключно в межах коштів, наявних на їх рахунках.

XII. Порядок проведення реконсиляції

43. ЦОСЕП надає учаснику квитанції про результати приймання/відхилення його початкових платежів.

ЦОСЕП посеансно та під час завершення банківського дня надсилає учаснику технологічну інформацію про стан його технічного рахунку та проведені через СЕП платежі цього учасника.

Учасник СЕП має звіряти інформацію, що надходить від ЦОСЕП, з відповідною інформацією в САБ учасника. У разі невідповідності інформації щодо проходження платежів правильною є інформація, що надана ЦОСЕП. У разі розбіжності в реквізитах документів, появи інформації про документи, яких немає в САБ, тощо учасник має негайно звернутися до ЦОСЕП стосовно підозри щодо несанкціонованого доступу до СЕП.

У кінці банківського дня учасник надає до ЦОСЕП перелік файлів електронних розрахункових документів, оброблених у САБ протягом банківського дня. ЦОСЕП звіряє цю інформацію з відповідною інформацією ЦОСЕП.

XIII. Порядок ведення учасниками СЕП архіву електронних міжбанківських документів

44. Учасник СЕП має забезпечити створення шифрованого архіву оброблених платежів і технологічної інформації.

Банки та їх філії кожного робочого дня формують на зовнішніх носіях, придатних для тривалого зберігання та зчитування інформації, архів електронних міжбанківських документів для забезпечення довгострокового зберігання цієї інформації для оперативного її використання у випадках, визначених законодавством та технологією функціонування СЕП та відповідно до вимог Положення про порядок формування, зберігання та знищення електронних архівів у Національному банку України і банках України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 вересня 2006 року № 357 (зі змінами).

45. Архів електронних міжбанківських документів має зберігатися на цих зовнішніх носіях у формі, що дає змогу перевірити цілісність електронних міжбанківських документів на цих носіях.

46. Обсяг інформації архіву електронних міжбанківських документів визначений пунктом 2 глави 9 розділу ІІ Інструкції № 320.

47. Строки зберігання архівів електронних міжбанківських документів установлюються нормативно-правовим актом Національного банку, що визначає перелік документів, які утворюються в діяльності Національного банку та банків України.

XIV. Порядок здійснення Платіжною організацією СЕП контролю за дотриманням учасниками СЕП вимог правил СЕП

48. Платіжна організація СЕП контролює дотримання учасниками СЕП нормативних документів СЕП, зокрема вимог щодо захисту електронних банківських документів згідно з Постановою № 829.

{Текст зі змінами та доповненнями станом на 04.01.2018 взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/}on top