Щодо надання роз'яснень
Letter of the Ministry of Justice of Ukraine on August 13, 2004К-157-19
Document v57-1323-04, current version — Adoption on August 13, 2004

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
13.08.2004 N К-157-19

Щодо надання роз'яснень

У Міністерстві юстиції України розглянуто Ваш лист щодо
надання роз'яснень та повідомляється.
Глава 70 Цивільного кодексу України ( 435-15 ) визначає
правові засади та загальні принципи цивільно-правових відносин,
пов'язаних з управлінням майном.
Згідно зі статтею 1029 цього Кодексу ( 435-15 ) за договором
управління майном одна сторона (установник управління) передає
другій стороні (управителеві) на певний строк майно в управління,
а друга сторона зобов'язується за плату здійснювати від свого
імені управління цим майном в інтересах установника управління або
вказаної ним особи (вигодонабувача).
Статтею 1033 цього Кодексу ( 435-15 ) визначено, що
управителем може бути суб'єкт підприємницької діяльності.
Управителем не може бути орган державної влади, орган влади
Автономної Республіки Крим або орган місцевого самоврядування,
якщо інше не встановлено законом. Вигодонабувач не може бути
управителем. Управитель діє без довіреності.
Управитель, якщо це визначено договором про управління
майном, є довірчим власником цього майна, яким він володіє,
користується і розпоряджається відповідно до закону та договору
управління майном.
Стаття 1042 Цивільного кодексу ( 435-15 ) визначає, що
управитель має право на плату, встановлену договором, а також на
відшкодування необхідних витрат, зроблених ним у зв'язку з
управлінням майном.
Закон України "Про фінансово-кредитні механізми і управління
майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю"
( 978-15 ) визначає загальні принципи, правові та організаційні
засади залучення коштів фізичних і юридичних осіб в управління з
метою фінансування масового будівництва житла та особливості
управління цими коштами.
Згідно зі статтею 2 цього Закону ( 978-15 ) управителем є
фінансова установа, яка здійснює управління майном, отриманим у
довірчу власність за договором управління майном. За цим Законом
управління фондом фінансування будівництва (далі - ФФБ) здійснює
управитель ФФБ, управління фондом операцій з нерухомістю (далі -
ФОН) здійснює управитель ФОН.
Договір управління майном, згідно із положеннями цієї статті,
це угода, за якою установник управління передає управителю у
довірчу власність майно з метою досягнення визначених ним цілей та
встановлює обмеження щодо окремих дій управителя з управління цим
майном. За цим Законом ( 978-15 ) для ФФБ - це договір про участь
у ФФБ, для ФОН - договір на придбання сертифікатів ФОН.
Відповідно до частини першої статті 9 вищезазначеного Закону
( 978-15 ) управитель укладає із забудовником угоду, за якою
замовляє забудовнику збудувати об'єкт будівництва, ввести його в
експлуатацію та передати об'єкти інвестування установникам цього
фонду у встановлені в угоді строки та на умовах, визначених цим
Законом та правилами фонду.
Статтею 21 цього Закону ( 978-15 ) встановлено, що за
перерахування коштів на фінансування будівництва управитель
отримує винагороду: - для ФФБ виду А управителю таку винагороду сплачує
забудовник у розмірі, строки та у порядку, погоджених із
забудовником при укладанні угоди; - для ФФБ виду Б управитель утримує належну йому винагороду
самостійно, при здійсненні фінансування будівництва за рахунок
коштів ФФБ, у розмірі, визначеному Правилами ФФБ.
Виходячи з наведеного, вважаємо, що у разі коли управління
майном здійснюється при будівництві житла та операціях з
нерухомістю, необхідно керуватися нормами вищевказаного Закону
( 978-15 ), в інших же випадках необхідно застосовувати положення
Цивільного кодексу України ( 435-15 ).
Заступник міністра Л.Єфіменкоon top