Document v47_7323-10, current version — Adoption on January 25, 2010

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Н А К А З
25.01.2010 N 47/7

Про затвердження річного плану заходів
Міністерства юстиції України
щодо реалізації у 2010 році Концепції сприяння
органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства

З метою підвищення ефективності роботи з реалізації Концепції
сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського
суспільства ( 1035-2007-р ) та виконання доручення Кабінету
Міністрів України від 3 квітня 2009 року N 18191/1/1-09 щодо
самостійного затвердження міністерствами, іншими центральними
органами виконавчої влади річних планів заходів щодо реалізації
Концепції (далі - план заходів), Н А К А З У Ю:
1. Затвердити план заходів на 2010 рік, що додається.
2. Керівникам Державного департаменту з питань адаптації
законодавства, структурних підрозділів центрального апарату
Міністерства юстиції, підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління:
2.1 забезпечити виконання плану заходів на 2010 рік та
подання до 25 грудня 2010 року Департаменту зв'язків з органами
державної влади та інформаційно-аналітичної роботи звіту про його
виконання;
2.2 підготувати до 1 грудня 2010 року пропозиції до проекту
плану заходів на 2011 рік і надати їх Департаменту зв'язків з
органами державної влади та інформаційно-аналітичної роботи.
3. Департаменту зв'язків з органами державної влади та
інформаційно-аналітичної роботи забезпечити: - розроблення проекту плану заходів на 2011 рік і подання
його на затвердження керівництву Міністерства; - подання Кабінету Міністрів України в установлені строки
інформаційних матеріалів про виконання плану заходів на 2010 рік.
4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра юстиції В.І.Цоклана.
Міністр М.Оніщук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
25.01.2010 N 47/7

ПЛАН ЗАХОДІВ
Міністерства юстиції
щодо реалізації у 2010 році Концепції сприяння
органами виконавчої влади
розвитку громадянського суспільства
( 1035-2007-р )

------------------------------------------------------------------ | Зміст заходу | Відповідальний | Строк виконання | | | структурний | | | | підрозділ | | |----------------------------------------------------------------| | Проведення консультацій з громадськістю, інших публічних | | заходів | |----------------------------------------------------------------| |1. Проведення |Структурні підрозділи| Протягом року | |консультацій з |центрального апарату | | |громадськістю з |Мін'юсту | | |питань формування та | | | |реалізації державної | | | |політики та змісту | | | |проектів нормативно- | | | |правових актів з | | | |використанням веб- | | | |сайта Мін'юсту | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Проведення |Управління | Протягом року | |роз'яснювальної |координації правової | | |роботи з питань, |роботи та правової | | |пов'язаних із |освіти, Управління | | |розвитком |систематизації | | |громадянського |законодавства та | | |суспільства, у тому |правової інформації, | | |числі через |Державне | | |висвітлення |підприємство | | |зазначених питань у |"Держреєстр", інші | | |засобах масової |структурні підрозділи| | |інформації, участь у |центрального апарату | | |створенні спеціальних|Мін'юсту | | |теле-, радіопрограм, | | | |випуск друкованих | | | |видань, їх | | | |популяризації серед | | | |різних соціальних | | | |груп населення, | | | |зокрема молоді та | | | |дітей | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Залучення |Структурні підрозділи| Протягом року | |громадськості до |центрального апарату | | |участі у розробленні |Мін'юсту, | | |проектів нормативно- |відповідальні за | | |правових актів, |законопроектну | | |проведення |роботу | | |систематичного | | | |аналізу зауважень і | | | |пропозицій інститутів| | | |громадянського | | | |суспільства та | | | |окремих громадян із | | | |обов'язковим і | | | |своєчасним публічним | | | |реагуванням | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Надання у межах |Управління | Протягом року | |компетенції органів |координації правової | | |юстиції безоплатної |роботи та правової | | |первинної правової |освіти, інші | | |допомоги населенню з |структурні підрозділи| | |питань, пов'язаних із|центрального апарату | | |розвитком |Мін'юсту | | |громадянського | | | |суспільства, через | | | |мережу громадських | | | |приймалень, створених| | | |при органах юстиції | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5. Організація та |Управління | Протягом року | |участь у проведенні |координації правової | | |конференцій, форумів,|роботи та правової | | |"круглих столів" з |освіти, інші | | |питань, пов'язаних із|структурні підрозділи| | |розвитком |центрального апарату | | |громадянського |Мін'юсту | | |суспільства | | | |----------------------------------------------------------------| | Взаємодія з громадською радою при Міністерстві | |----------------------------------------------------------------| |1. Залучення |Управління із | Протягом року | |Громадської ради з |забезпечення | | |питань дотримання |взаємодії з Державним| | |прав людини в |департаментом України| | |установах виконання |з питань виконання | | |покарань при |покарань | | |Міністерстві юстиції | | | |України до | | | |розроблення та | | | |обговорення проектів | | | |нормативно-правових | | | |актів з питань, що | | | |стосуються діяльності| | | |органів та установ | | | |Державної | | | |кримінально- | | | |виконавчої служби | | | |----------------------------------------------------------------| | Взаємодія з громадськістю за допомогою веб-сайту Міністерства | |----------------------------------------------------------------| |1. Розміщення на веб-|Відділ прес-служби, | Протягом року | |сайті Мін'юсту у |Управління | | |спеціально створених |систематизації | | |рубриках: |законодавства та | | |- проектів |правової інформації, | | |нормативно-правових |інші структурні | | |актів для публічного |підрозділи | | |обговорення, надання |центрального апарату | | |пропозицій; |Мін'юсту | | |- актів | | | |законодавства, що | | | |регулюють порядок | | | |реєстрації | | | |громадських та | | | |благодійних | | | |організацій, | | | |всеукраїнських | | | |професійних спілок та| | | |їх об'єднань, | | | |всеукраїнських | | | |об'єднань організацій| | | |роботодавців, | | | |засновниками яких є | | | |всеукраїнські | | | |об'єднання громадян, | | | |недержавних | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації; | | | |- переліку надаваних | | | |Мін'юстом | | | |адміністративних | | | |послуг, переліків | | | |необхідних документів| | | |та строків надання | | | |послуг, реквізити | | | |виконавців тощо; | | | |- зареєстрованих у | | | |Мін'юсті громадських | | | |та благодійних | | | |організацій, | | | |всеукраїнських | | | |професійних спілок та| | | |їх об'єднань, | | | |всеукраїнських | | | |об'єднань організацій| | | |роботодавців, | | | |засновниками яких є | | | |всеукраїнські | | | |об'єднання громадян, | | | |недержавних | | | |друкованих засобів | | | |масової інформації | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Розміщення на веб-|Відділ прес-служби, | Протягом року | |сайті Міністерства |Управління | | |інформації про |систематизації | | |взаємодію з |законодавства та | | |громадськістю: |правової інформації, | | |анонсів заходів, |інші структурні | | |інформації про |підрозділи | | |проведені заходи |центрального апарату | | |тощо |Мін'юсту | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Обговорення з |Департамент нотаріату|До прийняття Закону | |громадськістю за |та реєстрації | | |допомогою веб-сайту |адвокатських | | |Міністерства |об'єднань | | |пропозицій до нової | | | |редакції Закону | | | |України "Про | | | |нотаріат" | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Удосконалення |Департамент | Протягом року | |системи надання |легалізації та | | |інформації про |регулювання | | |легалізовані |діяльності бюро | | |(зареєстровані) |кредитних історій, | | |Мін'юстом в |Державне | | |установленому |підприємство | | |законодавством |"Інформаційний центр"| | |порядку громадські |Міністерства юстиції | | |формування |України | | |----------------------------------------------------------------| | Взаємодія з громадськими організаціями, представниками засобів | | масової інформації, іншими групами громадськості | |----------------------------------------------------------------| |1. Забезпечення |Управління з питань | Протягом року | |роботи телефонної |запобігання корупції | | |"гарячої лінії" для | | | |повідомлення про | | | |випадки корупції в | | | |органах юстиції | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Проведення |Департамент | Протягом року | |правоосвітніх заходів|легалізації та | | |для інститутів |регулювання | | |громадянського |діяльності бюро | | |суспільства спільно з|кредитних історій | | |головними | | | |управліннями юстиції | | | |(за окремим планом) | | | |----------------------------------------------------------------| |Підвищення кваліфікації працівників щодо комунікативних навичок | |----------------------------------------------------------------| |1. Передбачення у |Центр перепідготовки | Протягом року | |навчальних планах, |та підвищення | | |програмах підвищення |кваліфікації | | |кваліфікації |працівників юстиції | | |працівників органів | | | |юстиції питання | | | |комунікацій між | | | |органами виконавчої | | | |влади та інститутами | | | |громадянського | | | |суспільства | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Впровадження у |Центр перепідготовки | Протягом року | |навчальний процес |та підвищення | | |активних форм |кваліфікації | | |навчання (семінари, |працівників юстиції | | |лекції, "круглі | | | |столи") з метою | | | |формування та | | | |покращення у | | | |державних службовців | | | |навичок ефективної | | | |комунікації | | | |----------------------------------------------------------------| | Інші заходи | |----------------------------------------------------------------| |1. Супроводження в |Департамент | До прийняття | |Секретаріаті |конституційного та | Кодексу | |Верховної Ради та її |адміністративного | | |органах проекту |права | | |Адміністративно- | | | |процедурного кодексу | | | |України (щодо | | | |встановлення | | | |правового механізму | | | |реалізації та захисту| | | |прав і законних | | | |інтересів фізичних та| | | |юридичних осіб у їх | | | |відносинах із | | | |органами виконавчої | | | |влади та органами | | | |місцевого | | | |самоврядування) | | | |(р. N 2789 | | | |від 18.07.2008) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |2. Супроводження в |Департамент |До прийняття Закону | |Секретаріаті |конституційного та | | |Верховної Ради та її |адміністративного | | |органах проекту |права | | |Закону України "Про | | | |порядок організації і| | | |проведення мирних | | | |заходів" (N 2450 від | | | |06.05.2009) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |3. Супроводження в |Департамент |До прийняття Закону | |Секретаріаті |конституційного та | | |Верховної Ради та її |адміністративного | | |органах проекту |права | | |Закону України "Про | | | |внесення змін до | | | |деяких законів | | | |України щодо участі | | | |громадськості у | | | |формуванні та | | | |реалізації державної | | | |політики, вирішенні | | | |питань місцевого | | | |значення" (щодо | | | |внесення змін до | | | |законів України "Про | | | |місцеве | | | |самоврядування в | | | |Україні", | | | |( 280/97-ВР ) "Про | | | |місцеві державні | | | |адміністрації" | | | |( 586-14 ) | | | |(N 3654 | | | |від 26.01.2009) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |4. Забезпечення |Департамент |До прийняття Закону | |підготовки необхідних|конституційного та | | |матеріалів для |адміністративного | | |належного |права | | |супроводження у | | | |Верховній Раді | | | |України проекту | | | |Закону України "Про | | | |громадські | | | |організації" (N 3371 | | | |від 14.11.2008) | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |5. Розроблення і |Департамент | Грудень | |подання на розгляд |конституційного та | | |Кабінету Міністрів |адміністративного | | |України проекту |права | | |Закону України "Про | | | |основні засади | | | |державної | | | |комунікативної | | | |політики в Україні" | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |6. Внесення змін до |Департамент | Протягом року | |Положення про Єдиний |легалізації та | | |реєстр громадських |регулювання | | |формувань, |діяльності бюро | | |затвердженого |кредитних історій | | |наказом Мін'юсту від | | | |19.12.2008 N 2226/5 | | | |( z1220-08 ), з метою| | | |розширення змісту | | | |Єдиного реєстру | | | |громадських формувань| | | |та доступності його | | | |для споживачів | | | |---------------------+---------------------+--------------------| |7. Опублікування у |Управління | Протягом року | |бюлетені "Офіційний |систематизації | | |вісник України" та у |законодавства та | | |журналі "Бюлетень |правової інформації, | | |Міністерства юстиції |Державне | | |України" прийнятих |підприємство | | |нормативно-правових |"Держреєстр", | | |актів, у т. ч. з |Департамент | | |питань сприяння |легалізації та | | |органами виконавчої |регулювання | | |влади розвитку |діяльності бюро | | |громадянського |кредитних історій, | | |суспільства, інших |інші структурні | | |матеріалів у цій |підрозділи | | |сфері діяльності, а |центрального апарату | | |також про |Мін'юсту | | |зареєстровані | | | |об'єднання громадян, | | | |про відмову у | | | |реєстрації окремих | | | |об'єднань громадян | | | |тощо | | | ------------------------------------------------------------------on top