Document v3662400-85, current version — Adoption on November 27, 1985

              З А К О Н 
СОЮЗУ РАДЯНСЬКИХ СОЦІАЛІСТИЧНИХ РЕСПУБЛІК
Про внесення змін до деяких законодавчих актів
СРСР у зв'язку з Основними напрямами реформи
загальноосвітньої і професійної школи та
затвердженням нової редакції Основ законодавства
Союзу РСР і союзних республік про народну освіту
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 1985, N 48, ст. 919 )

Верховна Рада Союзу Радянських Соціалістичних
Республік п о с т а н о в л я є:
I.
У зв'язку з Основними напрямами реформи загальноосвітньої і
професійної школи та затвердженням нової редакції Основ
законодавства Союзу РСР і союзних республік про народну освіту
внести до законодавчих актів СРСР такі зміни і доповнення:
Стаття 1. В Основах законодавства Союзу РСР і союзних
республік про охорону здоров'я, затверджених Законом СРСР від
19 грудня 1969 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1969 р., N 52,
ст. 466; 1979 р., N 25, ст. 438):
1) у статті 10:
у назві статті слова "дитячих закладів" замінити словами
"дитячих дошкільних і позашкільних закладів, загальноосвітніх
шкіл";
частину другу після слів "позашкільних закладів" доповнити
словом "загальноосвітніх";
2) у частині першій статті 23 слова "приміщень і робочих
місць" замінити словами "та інших приміщень, робочих місць,
будинків і приміщень навчально-виховних закладів, інших споруд";
3) у частині другій статті 38 слова "санаторіїв і будинків
відпочинку для вагітних жінок та матерів з дітьми, ясел, садків та
інших дитячих закладів" замінити словами "санаторіїв, інших
закладів охорони здоров'я, будинків відпочинку для вагітних жінок
і матерів з дітьми, дитячих ясел, садків та інших дитячих
дошкільних закладів";
4) статтю 41 викласти в такій редакції:
"Стаття 41. Піклування про зміцнення та охорону здоров'я
дітей і підлітків
З метою виховання здорового, гармонійно розвинутого молодого
покоління державні органи, підприємства, установи та організації,
колгоспи, інші кооперативні, профспілкові та інші громадські
організації забезпечують у встановленому порядку розвиток широкої
мережі дитячих дошкільних і позашкільних закладів,
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних
навчальних закладів та інших навчально-виховних закладів. Дітям і
підліткам у цих навчально-виховних закладах забезпечуються
необхідні умови для збереження і зміцнення здоров'я та
гігієнічного виховання. Навчально-трудове, навчально-виробниче
навантаження, а також примірний режим занять дітей і підлітків
визначаються за погодженням з Міністерством охорони здоров'я СРСР.
Міністерство охорони здоров'я СРСР, міністерства охорони
здоров'я союзних і автономних республік, відділи (управління)
охорони здоров'я виконавчих комітетів відповідних Рад народних
депутатів, а також міністерства, державні комітети і відомства,
які мають у своєму віданні заклади охорони здоров'я, організують
лікувально-профілактичну і санітарно-гігієнічну роботу з
вихованцями дитячих дошкільних закладів, учнями середніх
загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних і середніх спеціальних
навчальних закладів та інших навчально-виховних закладів.
Контроль за охороною здоров'я дітей і підлітків та
проведенням оздоровчих заходів у дитячих дошкільних і позашкільних
закладах, загальноосвітніх школах, професійно-технічних, середніх
спеціальних навчальних закладах та інших навчально-виховних
закладах здійснюють органи і заклади охорони здоров'я разом з
органами державного управління народною освітою та іншими
державними органами, у віданні яких перебувають ці
навчально-виховні заклади, за участю громадських організацій";
5) частину першу і другу статті 42 викласти в такій редакції:
"Основні витрати на утримання дітей у дитячих дошкільних та
деяких інших навчально-виховних закладах провадяться за рахунок
державного бюджету, а також коштів, які виділяються на зазначені
цілі державними підприємствами, установами, організаціями,
колгоспами, іншими кооперативними, профспілковими та іншими
громадськими організаціями.
Діти і підлітки, які мають вади у фізичному або розумовому
розвитку, утримуються у спеціальних будинках дитини, дитячих
дошкільних закладах, дитячих будинках, інших навчально-виховних
закладах спеціального призначення або спеціальних групах при
навчально-виховних закладах загального призначення за державний
рахунок";
6) у статті 43:
у назві статті слова "за трудовим і виробничим навчанням"
замінити словами "за трудовим навчанням, суспільно корисною,
продуктивною працею школярів, виробничим навчанням підлітків у
професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладах,
професійним навчанням підлітків на виробництві";
частину першу викласти в такій редакції:
"Трудове навчання, зв'язана з ним суспільно корисна,
продуктивна праця школярів, виробниче навчання підлітків у
професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних закладах,
професійне навчання підлітків на виробництві дозволяються з тих
професій, які відповідають їх вікові, фізичному і розумовому
розвитку та станові здоров'я, і здійснюються під систематичним
медичним контролем";
доповнити статтю після частини першої новою частиною такого
змісту:
"Перелік професій, з яких здійснюються трудове навчання,
суспільно корисна, продуктивна праця школярів, виробниче навчання
підлітків у професійно-технічних і середніх спеціальних навчальних
закладах, професійне навчання підлітків на виробництві,
затверджується у встановленому порядку за погодженням з
Міністерством охорони здоров'я СРСР. Перелік медичних показань,
які перешкоджають навчанню з цих професій, визначається
Міністерством охорони здоров'я СРСР";
частину другу цієї статті вважати частиною третьою.
Стаття 2. В Основах законодавства Союзу РСР і союзних
республік про працю, затверджених Законом СРСР від
15 липня 1970 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1970 р., N 29,
ст. 265):
1) статтю 80 викласти в такій редакції:
"Стаття 80. Броня прийому молоді на роботу і професійне
навчання на виробництві
Для всіх підприємств і організацій встановлюється броня
прийому на роботу і професійне навчання на виробництві молоді, яка
закінчила загальноосвітні школи, професійно-технічні навчальні
заклади, а також інших осіб молодше вісімнадцяти років";
2) у статті 81 слова "професійно-технічні і технічні училища"
замінити словами "професійно-технічні навчальні заклади";
3) у статті 83:
у назві статті, частинах третій і другій слова "виробничого
навчання", "виробниче навчання" замінити відповідно словами
"професійного навчання на виробництві", "професійне навчання на
виробництві";
у частині першій слова "та інше виробниче навчання" замінити
словами "та інші форми професійного навчання на виробництві".
Стаття 3. Частину першу статті 20 Основ житлового
законодавства Союзу РСР і союзних республік, прийнятих Верховною
Радою СРСР 24 червня 1981 року ( v5150400-81 ) (Відомості
Верховної Ради СРСР, 1981 р., N 26, ст. 834), доповнити абзацом
одинадцятим такого змісту.
"учителям та іншим педагогічним працівникам загальноосвітніх
шкіл і професійно-технічних навчальних закладів".
Стаття 4. В Основах виправно-трудового законодавства Союзу
РСР і союзних республік, затверджених Законом СРСР від
11 липня 1969 року (Відомості Верховної Ради СРСР, 1969 р., N 29,
ст. 247; 1977 р., N 7, ст. 118; 1981 р., N 33, ст. 967; 1985 р.,
N 15, ст. 252):
1) у частині першій статті 7 слова "загальноосвітнє і
професійно-технічне навчання" замінити словами "загальноосвітня і
професійна підготовка";
2) у частині першій статті 18 слова "загальноосвітнього або
професійно-технічного навчання" замінити словами "загальної освіти
або професійної підготовки";
3) статтю 31 викласти в такій редакції:
"Стаття 31. Загальна середня освіта, професійно-технічна
освіта, професійне навчання на виробництві
осіб, позбавлених волі
У виправно-трудових установах здійснюються: загальна середня
освіта засуджених з числа молоді; професійно-технічна освіта або
професійне навчання на виробництві засуджених, які не мають
професії.
Засуджені старше сорока років - до загальноосвітнього
навчання, а інваліди першої і другої груп - також і до
професійно-технічної освіти або до професійного навчання на
виробництві залучаються за їх бажанням.
Для складання екзаменів учні звільняються від роботи на
строк, передбачений законодавством Союзу РСР і союзних республік
про працю. Заробітна плата їм за цей період не нараховується,
харчування надається безплатно. Матеріальне забезпечення
засуджених, які відбувають покарання в колоніях-поселеннях усіх
видів, здійснюється на час складання екзаменів у порядку і на
умовах, які визначає Рада Міністрів СРСР.
Організація загальної середньої освіти, професійно-технічної
освіти, професійного навчання на виробництві осіб, позбавлених
волі, здійснюється в порядку, який встановлює Рада Міністрів
СРСР".
II.
Доручити Верховним Радам союзних республік привести
законодавство союзних республік у відповідність з цим Законом.

Голова Президії
Верховної Ради СРСР А.ГРОМИКО
Секретар Президії
Верховної Ради СРСР Т.МЕНТЕШАШВІЛІ
Москва, Кремль. 27 листопада 1985 р.
N 3662-XIon top