Document v1019323-04, current version — Adoption on July 28, 2004

                   МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ 
Л И С Т
28.07.2004 N Х-11-19

Щодо визначення вартості майна товариства з обмеженою відповідальністю у разі виходу з його складу учасників

У Міністерстві юстиції України розглянуто <...> лист <...>
щодо надання роз'яснення стосовно порядку визначення вартості
частини майна товариства з обмеженою відповідальністю,
пропорційної частці учасника у статутному фонді цього товариства,
у разі його виходу з учасників товариства і повідомляється.
Відповідно до частини першої статті 50 Закону України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ) товариством з обмеженою
відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд,
розділений на частки, розмір яких визначається установчими
документами.
Стаття 54 цього Закону ( 1576-12 ) визначає порядок оплати
вартості майна при виході учасника з товариства з обмеженою
відповідальністю. Так, при виході учасника з товариства з
обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини
майна товариства, пропорційна його частці у статутному фонді.
Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він
вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.
Стаття 12 цього Закону ( 1576-12 ) визначає, що належить до
майна товариства, власником якого є це товариство. Так, товариство
є власником: майна, переданого йому засновниками і учасниками у
власність; продукції, виробленої товариством в результаті
господарської діяльності; одержаних доходів; іншого майна,
набутого на підставах, не заборонених законом.
При цьому стосовно порядку оцінки вкладів засновників
господарського товариства Закон ( 1576-12 ) у частині другій
статті 13 передбачає, що вклад, оцінений у карбованцях, становить
частку учасника та засновника у статутному фонді. Порядок оцінки
вкладів визначається в установчих документах товариства, якщо інше
не передбачено законодавством України.
Частиною другою статті 4 Закону України "Про господарські
товариства" ( 1576-12 ) передбачено, що установчі документи
повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його
діяльності, склад засновників та учасників, найменування та
місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного фонду,
порядок розподілу прибутків та збитків, склад та компетенцію
органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи
перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів,
порядок внесення змін до установчих документів та порядок
ліквідації і реорганізації товариства.
Відповідно до статті 51 цього Закону ( 1576-12 ) установчі
документи товариства з обмеженою відповідальністю, крім
відомостей, зазначених у статті 4 цього Закону, повинні містити
відомості про розмір часток кожного з учасників, розмір, склад та
порядок внесення ними вкладів. Зміни вартості майна, внесеного як
вклад, та додаткові внески учасників не впливають на розмір їх
частки у статутному фонді, вказаної в установчих документах
товариства, якщо інше не передбачено установчими документами.
Інформація про фінансове становище, результати діяльності та
рух грошових коштів підприємства міститься у фінансовій звітності
підприємства.
Визначення вартості майна товариства можливе і шляхом
проведення його оцінки. Відповідно до статті 3 Закону України "Про
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в
Україні" ( 2658-14 ) оцінка майна, майнових прав - це процес
визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою
нормативно-правовими актами з оцінки майна, і є результатом
практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.
Статтею 7 цього Закону ( 2658-14 ) визначено випадки
проведення оцінки майна. Так, оцінка майна проводиться у випадках,
встановлених законодавством України, міжнародними угодами, на
підставі договору, а також на вимогу однієї із сторін угоди та за
згодою сторін. Законом передбачено випадки, в яких проведення
оцінки майна є обов'язковим, і серед них не передбачено проведення
оцінки майна у разі виходу учасника з товариства з обмеженою
відповідальністю.
Заступник Міністра Л.Єфіменкоon top