Document v0978874-17, invalid, current version — Loss of force on May 5, 2019, on the basis - v0585874-19

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 978

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 585 від 22.04.2019}

Про затвердження Процедури встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.07.2017  № 978

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифу для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура встановлює порядок встановлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами і поширюється на ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (далі - ліцензіат).

1.2. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному періоду;

встановлення тарифу - встановлення (перегляд, уточнення, коригування) НКРЕКП тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, розрахованого відповідно до Порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у разі застосування стимулюючого регулювання (далі - Порядок розрахунку тарифу);

заявник - суб'єкт господарювання, який у встановленому порядку звертається до НКРЕКП із заявою про встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;

коригування тарифу - встановлення для ліцензіата тарифу на кожен рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням фактичних даних за попередній рік;

необхідний дохід - дохід, що визначається на підставі параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії згідно з Порядком розрахунку тарифу та має забезпечувати здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у кожному році регуляторного періоду;

перегляд тарифу - встановлення для ліцензіата тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, у тому числі його структури, за заявою ліцензіата або ініціативою НКРЕКП на перший рік регуляторного періоду на підставі розрахованого необхідного доходу на прогнозний або регуляторний період;

прогнозний період - період тривалістю один календарний рік, на який здійснюється розрахунок тарифу;

регуляторний період - період часу між двома послідовними переглядами необхідного доходу та параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, який становить 5 років, за винятком першого регуляторного періоду (перехідний період), який триває 3 роки;

уточнення тарифу - встановлення тарифу на кожен рік регуляторного періоду, крім першого, на підставі розрахованого необхідного доходу з урахуванням уточнених прогнозованих значень індексу споживчих цін, індексу цін виробників промислової продукції, інвестиційної програми на цей рік тощо.

Інші терміни у цій Процедурі вживаються у значеннях, наведених у законах України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг», «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про ціни і ціноутворення» та в Порядку розрахунку тарифу.

1.3. Суб'єкт господарювання, який звернувся до НКРЕКП із заявою на отримання ліцензії на здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, одночасно подає заяву та відповідні документи для встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами заявник подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, що включає обґрунтування прогнозованих витрат заявника за їх складовими, загальну характеристику ліцензіата в динаміці за останні п'ять років (додаток 2);

2) розрахунок необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на регуляторний період з _______ року по _______ рік (додаток 3), у тому числі розрахунки: операційних контрольованих витрат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 4), фонду оплати праці (додаток 5), операційних неконтрольованих витрат з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на кожен рік регуляторного періоду (додаток 6), прибутку на регуляторну базу активів (додаток 7) та прогнозованої (фактичної) амортизації (додатки 8-11) відповідно до визначеного чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Планування витрат на оплату праці для включення до структури тарифу здійснюється на підставі Порядку визначення витрат на оплату праці, які враховуються у тарифах на розподіл електричної енергії (передачу електричної енергії місцевими (локальними) електромережами), постачання електричної енергії за регульованим тарифом, передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, виробництво теплової та виробництво електричної енергії, затвердженого постановою НКРЕКП від 26 жовтня 2015 року № 2645, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2015 року за № 1431/27876, із забезпеченням мінімальної заробітної плати та інших гарантій з оплати праці, передбачених законодавством. У разі необхідності збільшення чисельності працівників, оплата праці яких включається до витрат на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, ліцензіат подає до НКРЕКП для погодження відповідні пояснення та обґрунтування таких змін.

Розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний період здійснюється відповідно до Податкового кодексу України;

3) баланс передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозний період (додаток 12);

4) затверджену та погоджену ліцензіатом у встановленому законодавством порядку (про що робляться відповідні відмітки на титульному листі) інвестиційну програму відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та з виробництва теплової та/або електричної енергії на атомних електростанціях, гідроелектростанціях та гідроакумулюючих електростанціях, затвердженого постановою НКРЕКП від 30.06.2015 № 1972, у тому числі джерела фінансування інвестиційної програми на регуляторний період з ________ року по _______ рік (додаток 13) та узагальнений план інвестицій за напрямами використання на _______ рік (додаток 14);

5) розрахунок обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (додаток 15) та розрахунок тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозний період (додаток 16);

6) динаміку фактичних технологічних витрат електричної енергії за останні 5 років (додаток 17);

7) фінансову звітність за базовий та останній звітний періоди.

2.2. Для перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання ліцензіат подає до НКРЕКП заяву, документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, та копії таких документів в одному примірнику:

1) звіту про незалежну оцінку активів, проведену відповідно до Методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії, затвердженої наказом Фонду державного майна України від 12 березня 2013 року № 293, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29 березня 2013 року за № 522/23054 (із змінами);

2) рецензії звіту про незалежну оцінку активів, зробленої рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності;

3) порядку розподілу активів, витрат та доходів між видами господарської діяльності та наказу про його затвердження;

4) розрахунку регуляторної бази активів, яка сформована на дату переходу до стимулюючого регулювання, відповідно до Порядку визначення регуляторної бази активів для ліцензіата з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, затвердженого постановою НКРЕКП від __________ 20__ року № ___;

5) розрахунку базових рівнів операційних контрольованих витрат та операційних неконтрольованих витрат за видом ліцензованої діяльності;

6) балансу передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами на прогнозний період (додаток 12);

7) фінансової звітності за базовий та останній звітний періоди.

Копії документів, зазначені в підпунктах 4 та 5 цього пункту, подаються в електронній формі.

2.3. Для уточнення тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву та документи, визначені у пункті 2.1 цієї глави, у друкованій та електронній формах в одному примірнику з уточненням прогнозованих даних на рік регуляторного періоду, на який встановлюються тарифи.

2.4. Для коригування тарифу ліцензіат подає до НКРЕКП заяву щодо встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (додаток 1) та такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

1) розрахунок уточненого необхідного доходу для здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та закупівлю допоміжних послуг за попередній рік, у тому числі розрахунок фактичної амортизації, відповідно до Порядку розрахунку тарифу;

2) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами у зв’язку зі зміною обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (додаток 18);

3) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до зобов’язань щодо витрат, пов’язаних із приєднанням виробників у ______ році (додаток 19);

4) розрахунок коригування необхідного доходу з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами відповідно до зобов’язань щодо витрат, пов’язаних із проведенням аукціонів щодо доступу до пропускної спроможності міждержавних електричних мереж у ______ році (додаток 20);

5) підтверджуючі документи щодо фактичних інвестицій, пов’язаних з приєднанням споживачів та виробників до магістральних та міждержавних електричних мереж, плати за приєднання, отриманої та повернутої фінансової допомоги (крім передбачених інвестиційною програмою ліцензіата) за попередній рік;

6) підтверджуючі документи щодо зміни кількості умовних одиниць обладнання ліцензіата за попередній рік.

Документи, зазначені у підпунктах 5 та 6 цього пункту, в електронній формі не подаються.

2.5. НКРЕКП може запросити в ліцензіата письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або будь-яку іншу додаткову інформацію і документи, необхідні для розгляду заяви та доданих до неї документів.

Ліцензіат має надати всі необхідні матеріали протягом тижня від дати отримання письмового запиту НКРЕКП.

2.6. Ліцензіат зобов’язаний обґрунтовано розподілити витрати між ліцензованими та іншими видами господарської діяльності відповідно до Порядку розрахунку тарифу.

2.7. Усі документи, що надаються ліцензіатом до НКРЕКП відповідно до вимог цієї Процедури у друкованій формі, мають бути підписані першим керівником та завірені печаткою (у разі наявності), а копії документів - завірені належним чином.

2.8. Вартісні показники у розрахунках надаються у тис. грн з округленням до цілого числа, обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - у тис. МВт•год з округленням до цілого числа, тарифи - у грн/МВт•год з округленням до двох знаків після коми.

2.9. Відповідальність за достовірність даних, наданих у документах, несе ліцензіат.

3. Порядок та строки розгляду заяви

3.1. Заява на перегляд тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та додані до неї відповідно до пунктів 2.1 та 2.2 глави 2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП до 15 грудня року, що передує року, на який будуть встановлюватися тарифи.

3.2. Заява на уточнення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та додані до неї відповідно до пункту 2.3 глави 2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП до 15 листопада року, що передує року, на який будуть встановлюватися тарифи.

3.3. Заява на коригування тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами та додані до неї відповідно до пункту 2.4 глави 2 цієї Процедури документи подаються до НКРЕКП до 01 травня року, в якому буде здійснюватися коригування тарифу.

3.4. Сума коригування необхідного доходу, визначена відповідно до встановленого чинним законодавством порядку визначення необхідного доходу від здійснення діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, враховується при коригуванні тарифу за відповідним рішенням НКРЕКП на період, як правило, 12 місяців, але не більше ніж на 24 місяці, починаючи з 01 числа місяця, в якому було прийнято рішення.

3.5. Якщо сума коригування необхідного доходу від здійснення ліцензованої діяльності менша ніж 5 %, вона за рішенням НКРЕКП може враховуватися при черговому встановленні тарифу.

3.6. У разі якщо заява або додані до неї документи не відповідають вимогам Порядку розрахунку тарифу та цієї Процедури, ліцензіат має усунути їх протягом п’яти робочих днів після отримання письмового повідомлення НКРЕКП.

У разі якщо повторно подана заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури або подані з порушеннями встановленого строку, НКРЕКП відмовляє у розгляді заяви ліцензіата, про що письмово повідомляє ліцензіата.

3.7. У разі якщо заява та додані документи не подані у встановлені пунктами 3.1-3.3 цієї глави терміни, НКРЕКП може самостійно здійснити розрахунки, що необхідні для встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (крім перегляду тарифу при переході на стимулююче регулювання).

При цьому неподання заяви та доданих до неї документів розглядається як порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

3.8. Після розгляду заяви ліцензіата та доданих до неї документів, оформлених відповідно до вимог, визначених главою 2 цієї Процедури, та надання ліцензіатом усіх додаткових матеріалів НКРЕКП визначає дату розгляду питання, про що письмово повідомляє ліцензіата.

3.9. НКРЕКП приймає рішення щодо встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами (перегляд або уточнення) до 31 грудня року, що передує року, на який встановлюється тариф.

3.10. Питання щодо встановлення тарифу на передачу електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами розглядаються на засіданні НКРЕКП, яке проводиться у формі відкритого слухання (далі - засідання). НКРЕКП забезпечує доступ споживачів до інформації шляхом оприлюднення тарифу, змін тарифу на офіційному веб-сайті в мережі Інтернет, у засобах масової інформації.

4. Умови перегляду тарифу за зверненням ліцензіата

4.1. Ліцензіат має право звернутися до НКРЕКП із заявою щодо перегляду тарифу на передачу електроенергії магістральними та міждержавними електричними мережами.

Перегляд тарифу на передачу електричної енергії здійснюється у разі наявності однієї з таких умов:

1) необхідності оновлення (реконструкції) основних фондів стратегічно важливих об'єктів магістральних та міждержавних електричних мереж, що погоджено з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці;

2) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності з передачі електричної енергії, що склалася з причин, незалежних від діяльності ліцензіата, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від затвердженого рівня на базовий період;

3) збиткової діяльності ліцензіата за базовий період, що склалася з причин, незалежних від діяльності ліцензіата;

4) у випадку виникнення обставин, які викликають або можуть викликати істотні зміни в умовах здійснення господарської діяльності з надання допоміжних послуг.

5. Умови перегляду тарифу за ініціативою НКРЕКП

5.1. При встановленні тарифу у випадку, передбаченому пунктом 3.7 глави 3 цієї Процедури, необхідний дохід ліцензіата може за рішенням НКРЕКП бути зменшений на суму до 2 % від розрахованого тарифу відповідно до Порядку розрахунку тарифу.

5.2. НКРЕКП за власною ініціативою може переглянути тариф у таких випадках:

1) прийняття НКРЕКП рішень щодо порушення ліцензійних умов провадження господарської діяльності з передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами в частині виявлення фактів недотримання вимог при формуванні реєстру активів для проведення незалежної оцінки та визначення регуляторної бази активів, невиконання інвестиційної програми, надання ліцензіатом недостовірних даних, помилок при розрахунку необхідного доходу для здійснення ліцензованої діяльності тощо;

2) при збільшенні/зменшенні обсягів передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами більше ніж на 5 %;

3) при збільшенні/зменшенні рівня операційних неконтрольованих витрат більше ніж на величину індексу споживчих цін, збільшеного на 5 %.

Підставою для перегляду базового рівня операційних неконтрольованих витрат є зміни у законодавстві в частині розміру ставок податків, зборів, обов’язкових платежів.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. Сушко

{Додатки 1-20}on top