Document v0976874-17, valid, current version — Adoption on July 27, 2017
( Last event — Loss of force, comes January 1, 3000, on the basis - v0586874-19. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

27.07.2017  № 976

Про затвердження Процедури встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України

Відповідно до законів України «Про електроенергетику», «Про природні монополії», «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та «Про ринок електричної енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Процедуру встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, що додається.

2. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. ВовкЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
27.07.2017 № 976

ПРОЦЕДУРА
встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України

1. Загальні положення

1.1. Ця Процедура встановлює порядок встановлення  Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (далі - НКРЕКП), тарифу на послугу  з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України.

1.2. У цій Процедурі терміни вживаються в таких значеннях:

базовий період - період тривалістю календарний рік, який передує прогнозному періоду;

встановлення тарифу - затвердження НКРЕКП рівня тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України, розрахованого відповідно до Порядку визначення необхідного доходу та тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України;

допоміжна послуга - послуга, яку суб’єкт господарювання придбаває в постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої та надійної роботи об'єднаної енергетичної системи України та відповідної якості електричної енергії;

заявник - суб’єкт господарювання, який виконує функцію з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України відповідно до Закону України «Про електроенергетику» та який подав заяву про встановлення або перегляд тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України;

нецільове або необґрунтоване використання коштів, передбачених затвердженим тарифом - використання коштів на цілі або у розмірах, не передбачених встановленою структурою тарифу та/або схваленою інвестиційною програмою;

структура тарифу - структура обґрунтованих витрат заявника (операційних витрат та витрат з прибутку) на здійснення ліцензованої діяльності, що групуються за економічними елементами і на основі яких розраховується та встановлюється тариф;

перегляд тарифу - зміна раніше встановленого тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, у тому числі його структури, за заявою суб’єкта господарювання або ініціативою НКРЕКП;

прогнозний період - період тривалістю календарний рік, на який заявник здійснює розрахунок тарифу.

1.3. Заявник зобов'язаний обґрунтувати відповідність структури його витрат структурі тарифу.

1.4. Суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, зобов'язаний використовувати кошти, отримані внаслідок здійснення ліцензованої діяльності, виключно на витрати, передбачені встановленою структурою тарифу.

1.5. Закупівля будь-яких товарів, виконання робіт та послуг, передбачених структурою тарифу, здійснюється на конкурсних засадах згідно з діючими нормативними актами.

2. Вимоги до оформлення заяви

2.1. Для встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України заявник подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій та  електронній формах в одному примірнику:

1) пояснювальну записку щодо необхідності встановлення тарифу, що включає обґрунтування прогнозованих витрат компанії за їх складовими;

2) розрахунок тарифу на прогнозний період, що включає розрахунок витрат заявника на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої діяльності (додаток 2);

3) фінансову звітність за базовий та останній звітний періоди;

4) розрахунок витрат на оплату праці за базовий та прогнозний період;

5) розрахунок амортизаційних відрахувань на прогнозний період, здійснений відповідно до Податкового кодексу України;

6) інші обґрунтовуючі матеріали.

2.2. Для перегляду тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України заявник подає до НКРЕКП заяву за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій та електронній формах в одному примірнику:

1) пояснювальну записку щодо необхідності перегляду тарифу, що включає обґрунтування прогнозованих витрат компанії за їх складовими;

2) розрахунок тарифу на прогнозний період, що включає розрахунок витрат заявника на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України та розрахунок прибутку від здійснення ліцензованої діяльності (додаток 2);

3) фінансову звітність за базовий та останній звітний періоди;

4) інші обґрунтовуючі матеріали.

2.3. Вартісні показники в розрахунках надаються в тис. грн з округленням до цілого числа, обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами - у тис. МВт·год з округленням до цілого числа, тарифи - у грн/МВт·год з округленням до двох знаків після коми.

3. Умови перегляду тарифу за зверненням заявника

3.1. Суб’єкт господарювання, що здійснює діяльність з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, має право звернутися до НКРЕКП із заявою про перегляд рівня тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України.

3.2. Перегляд тарифів на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України здійснюється в разі наявності таких умов:

1) необхідності оновлення (реконструкції) основних фондів стратегічно важливих об'єктів, які забезпечують вирішення загальносистемних завдань централізованого диспетчерського управління, погодженої з центральним органом виконавчої влади, що здійснює управління в електроенергетиці;

2) зміни витрат на здійснення діяльності з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України, що склалася з причин, незалежних від діяльності заявника, якщо це призводить до зміни тарифів більше ніж на 5 % від затвердженого рівня на базовий період;

3) збиткової діяльності суб’єкта господарювання за базовий період, що склалася з причин, незалежних від діяльності суб’єкта.

4. Умови встановлення (перегляду) тарифу за ініціативою НКРЕКП

4.1. НКРЕКП може ініціювати встановлення (перегляд) тарифу суб’єкта господарювання, що здійснює діяльність з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, як засіб державного регулювання в електроенергетиці в разі:

1) закінчення періоду, на який розраховувався тариф та його структура (або закінчення терміну врахування окремих витрат у структурі тарифу);

2) встановлення факту нецільового або необґрунтованого використання коштів, передбачених затвердженим тарифом на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України;

3) надання суб’єктом господарювання, що здійснює діяльність з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою України, до НКРЕКП недостовірної інформації щодо здійснення діяльності;

4) зміни витрат на здійснення ліцензованої діяльності з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України, що склалися з причин, незалежних від заявника, якщо це призводить до зміни тарифу більше ніж на 5 % від затвердженого рівня;

5) в інших випадках, передбачених нормативно-правовими актами НКРЕКП.

4.2. При невиконанні суб’єктом господарювання інвестиційної програми НКРЕКП може зменшити діючий тариф, вилучивши зі структури тарифу невикористані кошти, які були передбачені на реалізацію інвестиційної програми, або врахувати ці кошти як джерело фінансування інвестиційної програми на прогнозний період.

5. Порядок та строки розгляду заяви

5.1. Для встановлення тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими главою 2 цієї Процедури, подаються для реєстрації до НКРЕКП не пізніше ніж за 60 календарних днів до початку прогнозного періоду.

5.2. Для перегляду тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України заява та додані до неї документи згідно з положеннями, передбаченими главою 2 цієї Процедури, подаються для реєстрації до НКРЕКП не частіше одного разу на квартал.

5.3. Якщо заява та додані до неї документи не відповідають вимогам глави 2 цієї Процедури, заява залишається без розгляду, про що НКРЕКП письмово повідомляє заявника протягом 20 робочих днів з дати реєстрації заяви.

5.4. У разі відповідності заяви та доданих до неї документів вимогам глави 2 цієї Процедури НКРЕКП розглядає їх не більше 60 календарних днів з дня надходження до НКРЕКП.

5.5. НКРЕКП може запросити у заявника письмові обґрунтування наданих матеріалів та/або іншу додаткову інформацію, необхідну для розгляду заяви. Заявник надає всі необхідні матеріали протягом трьох робочих днів з дня отримання письмового запиту НКРЕКП.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у сфері енергетикиК. СушкоДодаток 1
до Процедури встановлення тарифу
на послугу з централізованого
диспетчерського управління
об’єднаною енергетичною
системою України

ЗАЯВА
про встановлення (перегляд) тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об’єднаною енергетичною системою УкраїниДодаток 2
до Процедури встановлення тарифу
на послугу з централізованого
диспетчерського управління
об’єднаною енергетичною
системою України

РОЗРАХУНОК
тарифу на послугу з централізованого диспетчерського управління об'єднаною енергетичною системою України
на ________________ 20_ рік
_________________________
(назва заявника)

№ з/п


Одиниця виміру

Базовий період (передбаченотарифом)

Базовий період (факт)

Прогнозний період

1

Операційні витрати

тис.грн
1.1

Матеріальні витрати

тис.грн
1.1.1

Послуги виробничого характеру

тис.грн
1.1.2

Сировина та допоміжні матеріали

тис.грн
1.1.3

Витрати на купівлю палива

тис.грн
1.1.4

Витрати на ремонт

тис.грн
1.1.5

Витрати на купівлю енергії

тис.грн
1.2

Витрати на оплату праці

тис.грн
1.3

Відрахування на соціальні заходи

тис.грн
1.4

Амортизація

тис.грн
1.5

Інші витрати

тис.грн
1.5.1

На дослідження та розробки

тис.грн
1.5.2

Інші

тис.грн
2

Фінансові витрати

тис.грн
3

Витрати з прибутку

тис.грн
3.1

Капітальні інвестиції

тис.грн
3.2

На повернення залучених кредитних коштів

тис.грн
3.3

Інші витрати з прибутку

тис.грн
3.4

Відрахування частини чистого прибутку

тис.грн
3.5

Податок на прибуток

тис.грн
4

Усього витрат (реалізація), у тому числі:

тис.грн
4.1

I квартал

тис.грн
4.2

II квартал

тис.грн
4.3

III квартал

тис.грн
4.4

IV квартал

тис.грн
5

Обсяг передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами, у тому числі:

тис. МВт·год
5.1

I квартал

тис. МВт·год
5.2

II квартал

тис. МВт·год
5.3

III квартал

тис. МВт·год
5.4

IV квартал

тис. МВт·год
6

Тариф, у тому числі:

грн/МВт·год
6.1

I квартал

грн/МВт·год
6.2

II квартал

грн/МВт·год
6.3

III квартал

грн/МВт·год
6.4

IV квартал

грн/МВт·год
Керівник суб’єкта господарювання
(або особа, що його заміщує)


_____________
(підпис)


__________________
(П.І.Б.)

«___» ____________ 20__ р.

М.П.
(у разі наявності)on top