Document v0827500-15, invalid, current version — Loss of force on March 2, 2018, on the basis - v0017500-18

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

26.11.2015  № 827

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 17 від 27.02.2018}

Про затвердження Змін до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 68 Закону України "Про банки і банківську діяльність" та з метою вдосконалення відображення в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати банків Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 18 червня 2003 року № 255, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 липня 2003 року за № 583/7904 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.) довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.

4. Постанова набирає чинності з 02 грудня 2015 року.

В.о. Голови

О.В. Писарук


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.11.2015 № 827

ЗМІНИ
до Правил бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України

1. У главі 3 розділу II:

1) пункт 3.1 викласти в такій редакції:

"3.1. Банк визнає процентні доходи і витрати за рахунками процентних доходів і витрат за класами 6, 7 із застосуванням методу ефективної ставки відсотка. За фінансовими інструментами, за якими неможливо визначити майбутні грошові потоки (кредити овердрафт, відновлювальні кредитні лінії, вклади/депозити на вимогу) і до яких ефективна ставка відсотка не застосовується, для визнання процентних доходів банк застосовує номінальну процентну ставку.

Банк відображає нараховані проценти за фінансовими інструментами за процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (випуску), за рахунками з обліку нарахованих доходів за класами 1, 2, 3 (з характеристикою рахунка А "активний") та нарахованих витрат (з характеристикою рахунка П "пасивний").

Амортизація дисконту (премії) за фінансовими інструментами здійснюється одночасно з нарахуванням процентів";

2) пункт 3.3 викласти в такій редакції:

"3.3. Якщо надалі банк переглядає попередні оцінки сум платежів та надходжень за фінансовими інструментами, то він має здійснити коригування балансової вартості фінансового активу чи фінансового зобов'язання для відображення фактичних та переглянутих попередньо оцінених грошових потоків. Банк визначає суму коригування як різницю між балансовою вартістю фінансового інструменту та теперішньою вартістю переглянутих попередньо оцінених майбутніх грошових потоків, дисконтованих за первісною ефективною ставкою відсотка цього фінансового інструменту. Для фінансових інструментів з плаваючою процентною ставкою застосовується ефективна ставка відсотка, що була розрахована під час останньої зміни номінальної процентної ставки відповідно до нових умов.

Сума коригування визнається як процентний дохід або витрати в кореспонденції з рахунками для обліку неамортизованого дисконту/премії або в кореспонденції з рахунками з обліку нарахованих доходів (витрат) класів 1, 2, 3 з характеристикою "активно-пасивні".

Банк визначає процентний дохід за фінансовим активом, за яким визнано зменшення корисності, як добуток амортизованої собівартості та ефективної ставки, що застосовувалася для дисконтування попередньо оцінених майбутніх грошових потоків під час визначення зменшення корисності цього фінансового активу".

2. У розділі III:

1) пункт 2.7 глави 2 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.8 - 2.21 уважати відповідно пунктами 2.7 - 2.20;

2) у главі 3:

підпункт "ґ" пункту 3.14 викласти в такій редакції:

"ґ) нарахування відпускних відображається такими бухгалтерськими проводками:

Дебет

3500 А "Витрати майбутніх періодів" - на суму відпускних, що нараховані згідно із законодавством України за невідпрацьований час;

7400 А "Основна і додаткова заробітна плата";

7401 А "Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування";

3658 П "Забезпечення оплати відпусток";

Кредит

3652 П "Нарахування працівникам банку за заробітною платою";

3654 П "Нараховані відпускні до сплати".

Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського облікуБ.В. Лукасевич

ПОГОДЖЕНО


Заступник Голови
Національного банку України


В.Л. Рашкованon top