Document v0826500-15, invalid, current version — Loss of force on December 25, 2017, on the basis - v0089500-17

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
26.11.2015 N 826
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 89 ( v0089500-17 ) від 11.09.2017 }

Про затвердження змін
до деяких нормативно-правових актів
Національного банку України

Відповідно до статей 7, 41, 56 Закону України "Про
Національний банк України" ( 679-14 ), статті 68 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), з метою
вдосконалення нормативно-правових актів, які встановлюють порядок
ведення рахунків бухгалтерського обліку банків України, Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити: Зміни до Плану рахунків бухгалтерського обліку банків
України, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 17 червня 2004 року N 280 ( z0918-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 липня 2004 року
за N 918/9517 (зі змінами), що додаються; Зміни до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України ( z0919-04 ), затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 17 червня
2004 року N 280 ( z0918-04 ), зареєстрованої в Міністерстві
юстиції України 26 липня 2004 року за N 919/9518 (зі змінами), що
додаються.
2. Департаменту бухгалтерського обліку (Лукасевич Б.В.)
довести зміст цієї постанови до відома банків України для
використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
заступника Голови Національного банку України Рашкована В.Л.
4. Постанова набирає чинності з 01 грудня 2015 року.
В.о. Голови О.В.Писарук

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.11.2015 N 826

ЗМІНИ
до Плану рахунків бухгалтерського обліку
банків України
( z0918-04 )

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1) доповнити розділ 10 "Готівкові кошти" новою групою
рахунків такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | 109 |Резерви під готівкові кошти, наявність яких є | | |непідтвердженою | |-----+----------------------------------------------------------| | 1090| КА |Резерви за готівковими коштами, наявність яких є | | | |непідтвердженою | ------------------------------------------------------------------ ";
2) доповнити розділ 11 "Банківські метали" новою групою
рахунків такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 119 |Резерви під банківські метали, наявність яких є | | |непідтвердженою | |-----+----------------------------------------------------------| | 1190| КА |Резерви за банківськими металами, наявність яких є | | | |непідтвердженою | ------------------------------------------------------------------ ";
3) доповнити групу рахунків 181 "Дебіторська заборгованість
за операціями з банками" розділу 18 "Дебіторська заборгованість за
операціями з банками" новим рахунком такого змісту:
" ----------------------------------------------------------------- | 1812| А |Дебіторська заборгованість за операціями репо, що | | | |обліковуються за справедливою вартістю через | | | |прибуток або збиток | ----------------------------------------------------------------- ";
4) доповнити групу рахунків 191 "Кредиторська заборгованість
за операціями з банками" розділу 19 "Кредиторська заборгованість
за операціями з банками" новим рахунком такого змісту:
" ----------------------------------------------------------------- | 1912| П |Кредиторська заборгованість за операціями репо, що | | | |обліковуються за справедливою вартістю через | | | |прибуток або збиток | ----------------------------------------------------------------- ".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1) доповнити групу рахунків 206 "Кредити в поточну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання" розділу 20
"Кредити, що надані суб'єктам господарювання" новим рахунком
такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | 2060| А |Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання| ------------------------------------------------------------------ ";
2) доповнити групу рахунків 255 "Кошти бюджетних установ, що
включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя" розділу 25 "Кошти
бюджету та позабюджетних фондів України" трьома новими рахунками
такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2550| П |Кошти місцевого фінансового органу для | | | |обслуговування місцевих бюджетів у частині бюджету | | | |розвитку | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2551| П |Кошти головних розпорядників та розпорядників | | | |нижчого рівня для обслуговування місцевих бюджетів | | | |у частині бюджету розвитку | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2556| П |Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які | | | |не є бюджетними установами, на виконання бюджетних | | | |призначень | ------------------------------------------------------------------ ";
3) доповнити групу рахунків 280 "Дебіторська заборгованість
за операціями з клієнтами банку" розділу 28 "Дебіторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку" новим рахунком
такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2802| А |Дебіторська заборгованість за операціями репо, що | | | |обліковуються за справедливою вартістю через прибуток| | | |або збиток | ------------------------------------------------------------------ ".
3. У групі рахунків 501 "Емісійні різниці" розділу 50
"Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку"
назву рахунку 5011 та характеристику викласти в такій редакції: " ------------------------------------------------------------------ | 5011| АП |Операції з акціонерами | ------------------------------------------------------------------ ".
4. Доповнити групу рахунків 620 "Результат від торговельних
операцій" розділу 62 "Результат від торговельних операцій" класу 6
"Доходи" новим рахунком такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | 6202| АП |Результат від торговельних операцій з цінними | | | |паперами за операціями репо з банками | ------------------------------------------------------------------ ".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України В.Л.Рашкован

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
26.11.2015 N 826

ЗМІНИ
до Інструкції про застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку банків України
( z0919-04 )

1. У класі 1 "Казначейські та міжбанківські операції": 1) доповнити розділ 10 "Готівкові кошти" новою групою
рахунків такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | 109 |Резерви під готівкові кошти, наявність яких є | | |непідтвердженою | |-----+----------------------------------------------------------| | 1090| КА |Резерви за готівковими коштами, наявність яких є | | | |непідтвердженою | | | |Призначення рахунку: облік сформованих резервів на | | | |відшкодування можливих втрат за готівковими коштами, | | | |за якими втрачений контроль. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих | | | |резервів; суми збільшення резервів. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення | | | |резервів; суми використаних резервів | ------------------------------------------------------------------ ";
2) доповнити розділ 11 "Банківські метали" новою групою
рахунків такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 119 |Резерви під банківські метали, наявність яких є | | |непідтвердженою | |-----+----------------------------------------------------------| | 1190| КА |Резерви за банківськими металами, наявність яких є | | | |непідтвердженою | | | |Призначення рахунку: облік сформованих резервів на | | | |відшкодування можливих втрат за банківськими | | | |металами, за якими втрачений контроль. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми сформованих | | | |резервів; суми збільшення резервів. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми зменшення | | | |резервів; суми використаних резервів | ------------------------------------------------------------------ ";
3) доповнити групу рахунків 181 "Дебіторська заборгованість
за операціями з банками" розділу 18 "Дебіторська заборгованість за
операціями з банками" новим рахунком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 1812| А |Дебіторська заборгованість за операціями репо, що | | | |обліковуються за справедливою вартістю через прибуток| | | |або збиток | | | |Призначення рахунку: облік сум дебіторської | | | |заборгованості за операціями репо з банками. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської | | | |заборгованості за операціями репо з банками. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми погашення | | | |дебіторської заборгованості за операціями репо з | | | |банками | ------------------------------------------------------------------ ";
4) доповнити групу рахунків 191 "Кредиторська заборгованість
за операціями з банками" розділу 19 "Кредиторська заборгованість
за операціями з банками" новим рахунком такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 1912| П |Кредиторська заборгованість за операціями репо, що | | | |обліковуються за справедливою вартістю через прибуток| | | |або збиток | | | |Призначення рахунку: облік кредиторської | | | |заборгованості за операціями репо з банками. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми кредиторської | | | |заборгованості за операціями репо з банками. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми погашення | | | |кредиторської заборгованості за операціями репо з | | | |банками | ------------------------------------------------------------------ ".
2. У класі 2 "Операції з клієнтами": 1) доповнити групу рахунків 206 "Кредити в поточну
діяльність, що надані суб'єктам господарювання" розділу 20
"Кредити, що надані суб'єктам господарювання" новим рахунком
такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | 2060| А |Кошти банків у розрахунках у суб'єктів господарювання| | | |Призначення рахунку: облік коштів у розрахунках, | | | |грошового покриття, розміщеного у суб'єктів | | | |господарювання за різними операціями (гарантіями | | | |платежу, тендерними гарантіями тощо). | | | |За дебетом рахунку проводяться суми грошового | | | |покриття за відповідними операціями. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми списання коштів | | | |за виконаними операціями | ------------------------------------------------------------------ ";
2) доповнити групу рахунків 255 "Кошти бюджетних установ, що
включаються до спеціального фонду бюджетів Автономної Республіки
Крим, областей, міст Києва і Севастополя" розділу 25 "Кошти
бюджету та позабюджетних фондів України" трьома новими рахунками
такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2550| П |Кошти місцевого фінансового органу для обслуговування| | | |місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку | | | |Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, | | | |що акумульовані фінансовим органом для подальшого | | | |розподілу. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на | | | |ім'я відповідного місцевого фінансового органу до | | | |бюджету розвитку. | | | |За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на | | | |рахунки головних розпорядників бюджетних коштів. | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2551| П |Кошти головних розпорядників та розпорядників нижчого| | | |рівня для обслуговування місцевих бюджетів у частині | | | |бюджету розвитку | | | |Призначення рахунку: облік коштів бюджету розвитку, | | | |що надійшли з рахунків, відкритих на ім'я відповідних| | | |місцевих фінансових органів, та розподіляються між | | | |розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми надходжень на | | | |ім'я головних розпорядників бюджетних коштів та | | | |розпорядників нижчого рівня. | | | |За дебетом рахунку проводиться розподіл коштів на | | | |рахунки розпорядників та одержувачів бюджетних | | | |коштів. | |-----+----+-----------------------------------------------------| | 2556| П |Кошти, отримані одержувачами бюджетних коштів, які не| | | |є бюджетними установами, на виконання бюджетних | | | |призначень | | | |Призначення рахунку: облік бюджетних коштів, | | | |отриманих небюджетними установами на виконання | | | |бюджетних призначень. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми надходження | | | |коштів, що призначені для виконання бюджетних | | | |призначень. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми видатків, які | | | |здійснюють небюджетні установами відповідно до | | | |бюджетних призначень, та повернення залишку коштів, | | | |якщо немає відповідних бюджетних призначень на | | | |наступний бюджетний період | ------------------------------------------------------------------ ";
3) доповнити групу рахунків 280 "Дебіторська заборгованість
за операціями з клієнтами банку" розділу 28 "Дебіторська
заборгованість за операціями з клієнтами банку" новим рахунком
такого змісту:
" ------------------------------------------------------------------ | 2802| А |Дебіторська заборгованість за операціями репо, що | | | |обліковуються за справедливою вартістю через прибуток| | | |або збиток | | | |Призначення рахунку: облік сум дебіторської | | | |заборгованості за операціями репо з суб'єктами | | | |господарювання. | | | |За дебетом рахунку проводяться суми дебіторської | | | |заборгованості за операціями репо з суб'єктами | | | |господарювання. | | | |За кредитом рахунку проводяться суми погашення | | | |дебіторської заборгованості за операціями репо з | | | |суб'єктами господарювання | ------------------------------------------------------------------ ".
3. У групі рахунків 501 "Емісійні різниці" розділу 50
"Статутний капітал та інші фонди банку" класу 5 "Капітал банку"
назву рахунку 5011 та призначення викласти в такій редакції:
" ------------------------------------------------------------------ | 5011| АП |Операції з акціонерами | | | |Призначення рахунку: облік суми прибутків або збитків| | | |від операцій з акціонерами. | | | |За дебетом рахунку проводиться перерахування | | | |отриманої суми прибутку за рішенням акціонерів банку | | | |або суми збитку від операцій з акціонерами. | | | |За кредитом рахунку проводиться сума прибутку від | | | |операцій з акціонерами або суми покриття збитку за | | | |рішенням акціонерів | ------------------------------------------------------------------ ".
4. Доповнити групу рахунків 620 "Результат від торговельних
операцій" розділу 62 "Результат від торговельних операцій" класу 6
"Доходи" новим рахунком такого змісту: " ------------------------------------------------------------------ | 6202| АП |Результат від торговельних операцій з цінними | | | |паперами за операціями репо з банками | ------------------------------------------------------------------ ".
Головний бухгалтер -
директор Департаменту
бухгалтерського обліку Б.В.Лукасевич
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України В.Л.Рашкованon top