Document v0747500-15, valid, current version — Adoption on October 28, 2015
( Last event — Entry into force, gone November 3, 2015. Take a look at the history? )

ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

28.10.2015  № 747

Про затвердження Змін до Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні

Відповідно до статей 7, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 41 Закону України "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні", а також з метою вдосконалення порядку здійснення Національним банком України нагляду (оверсайта) платіжних систем Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 листопада 2014 року № 755 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту платіжних систем (Лапко Н.Г.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома платіжних організацій платіжних систем та учасників/членів платіжних систем.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.

4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

В.О. ГонтареваЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
28.10.2015 № 747

ЗМІНИ
до Положення про нагляд (оверсайт) платіжних систем та систем розрахунків в Україні

1. Пункт 8 розділу III викласти в такій редакції:

"8. Національний банк розміщує на сторінках Офіційного інтернет-представництва Національного банку не рідше двох разів на рік інформацію про результати моніторингу платіжних систем, зокрема щодо:

кількості платіжних систем та їх учасників;

обсягів операцій (кількість та сума), здійснених з використанням платіжних систем".

2. У розділі IV:

пункт 5 викласти в такій редакції:

"5. Рішення про визнання платіжної системи системно важливою, соціально важливою або важливою та/або про визнання платіжної системи такою, що більше не відповідає встановленим критеріям важливості платіжних систем, приймає Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем";

абзац четвертий пункту 8 доповнити словами "а також подати до Національного банку внутрішні або реєстраційні документи (далі в цьому розділі - документи), що підтверджують виконання вимог цього Положення";

доповнити розділ після пункту 8 двома новими пунктами 9 та 10 такого змісту:

"9. Національний банк зобов'язаний протягом 60 календарних днів із дня надходження до Національного банку документів значущої платіжної системи, поданих для підтвердження виконання вимог цього Положення, розглянути ці документи.

Національний банк у разі невідповідності документів вимогам цього Положення має право надіслати листа з вимогою щодо усунення порушення вимог законодавства України (далі - письмова вимога) у порядку, установленому нормативно-правовими актами, що визначають порядок пред'явлення Національним банком вимог до об'єктів нагляду (оверсайта) щодо усунення порушень законодавства України та застосування до них заходів впливу.

10. Національний банк у разі ненадання, несвоєчасного надання документів та/або надання завідомо недостовірної інформації платіжною організацією значущої платіжної системи застосовує до неї заходи впливу в порядку, установленому нормативно-правовими актами, що визначають порядок пред'явлення Національним банком вимог до об'єктів нагляду (оверсайта) щодо усунення порушень законодавства України та застосування до них заходів впливу".

У зв'язку з цим пункт 9 уважати пунктом 11.

3. Підпункт 1 пункту 5 розділу VI доповнити словами "щодо організаційної структури".

4. У розділі XIV:

абзац перший пункту 3 доповнити реченням такого змісту: "Комплексне оцінювання значущих платіжних систем, створених Національним банком, може здійснюватись також на підставі окремого розпорядчого документа Національного банку";

пункт 5 доповнити словами "(крім комплексного оцінювання значущих платіжних систем, створених Національним банком)";

абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

"7. Платіжна організація значущої платіжної системи зобов'язана здійснювати самооцінювання відповідно до методики, розробленої Національним банком (далі - Методика), та не пізніше ніж за п'ять робочих днів до початку комплексного оцінювання надіслати висновки до Національного банку за встановленою ним формою. Щодо платіжних систем, платіжною організацією яких є Національний банк, процеси самооцінювання та оцінювання є тотожними";

доповнити розділ після пункту 8 новим пунктом 9 такого змісту:

"9. Комплексне оцінювання значущої платіжної системи здійснюється групою фахівців, кількісний та особовий склад якої затверджується окремим розпорядчим документом Національного банку. До складу групи фахівців, крім працівників Національного банку, можуть бути включені представники інших установ, підприємств та організацій".

У зв'язку з цим пункти 9 - 17 уважати відповідно пунктами 10 - 18;

пункт 10 викласти в такій редакції:

"10. За результатами комплексного оцінювання значущої платіжної системи група фахівців складає звіт (далі - Звіт). Звіт складається у двох примірниках за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення";

доповнити розділ після пункту 11 новим пунктом 12 такого змісту:

"12. У Звіті інформація розкривається окремо за кожним ключовим принципом, визначеним у Методиці.

Інформація про незастосування окремого принципу та/або його положень до значущої платіжної системи відображається у Звіті з відповідним обґрунтуванням.

Якщо відповідність окремому принципу не може бути визначена, у Звіті зазначається інформація з відповідними поясненнями, у тому числі щодо ненадання інформації платіжною організацією".

У зв'язку з цим пункти 12 - 18 уважати відповідно пунктами 13 - 19;

пункт 18 викласти в такій редакції:

"18. Якщо в результаті оцінювання значущої платіжної системи Національний банк дійшов висновку, що її діяльність "частково не відповідає", "частково відповідає" або "не відповідає" окремому принципу, визначеному в Методиці, та/або законодавству України, то Національний банк:

надає рекомендації щодо вдосконалення діяльності платіжної системи,

та/або надсилає письмову вимогу щодо усунення виявлених порушень у порядку, установленому нормативно-правовими актами, що визначають порядок пред'явлення Національним банком вимог до об'єктів нагляду (оверсайта) щодо усунення порушень законодавства України та застосування до них заходів впливу".

Директор
Департаменту платіжних систем


Н.Г. Лапко

ПОГОДЖЕНО

Заступник Голови
Національного банку України
Я.В. Смолійon top