Document v0695359-14, invalid, current version — Loss of force on September 5, 2015, on the basis - v0228359-15

ЦЕНТРАЛЬНА ВИБОРЧА КОМІСІЯ

ПОСТАНОВА

від 21 травня 2014 року № 695

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Центральної виборчої комісії № 228 від 05.09.2015}

Про Роз'яснення щодо порядку організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Відповідно до частини першої статті 13, статті 20, пункту 2 частини першої статті 24, частини одинадцятої статті 25, статті 27, частин другої - сьомої, тринадцятої статті 28, частини першої статті 61, статті 65 Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", керуючись статтями 11 - 13, пунктами 4, 5 статті 17, пунктами 2, 9 статті 21 Закону України "Про Центральну виборчу комісію", Центральна виборча комісія постановляє:

1. Затвердити Роз'яснення щодо порядку організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (додається).

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Центральної виборчої комісії від 15 вересня 2010 року № 351 "Про Порядок організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів".

3. Цю постанову надіслати обласним, Київській міській державним адміністраціям для доведення до відома відповідних територіальних виборчих комісій та оприлюднити на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Голова
Центральної виборчої комісії


М.ОХЕНДОВСЬКИЙ
Додаток
до постанови Центральної виборчої комісії
від 21 травня 2014 року № 695

РОЗ'ЯСНЕННЯ
щодо порядку організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

Це Роз'яснення розроблено з метою однакового застосування положень Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (далі - Закон) з питань організації роботи територіальних та дільничних виборчих комісій з виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (далі - місцеві вибори).

1. Загальні положення

1.1. Територіальна виборча комісія є постійно діючим спеціальним колегіальним органом, що в межах своїх повноважень забезпечує організацію підготовки та проведення відповідних місцевих виборів. Члени територіальної виборчої комісії здійснюють свої повноваження до сформування на чергових місцевих виборах у порядку, передбаченому Законом, нового складу відповідної територіальної виборчої комісії.

1.2. Повноваження територіальної виборчої комісії у новосформованому складі починаються з моменту складення присяги більшістю від складу територіальної виборчої комісії, визначеного при формуванні її складу, на засіданні цієї комісії.

1.3. Сільська, селищна, районна в місті, міська, районна виборча комісія підпорядковується відповідній міській, районній, обласній виборчій комісії, яка встановлює результати відповідних місцевих виборів.

1.4. Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги більшістю від складу дільничної виборчої комісії, визначеного при її утворенні, на засіданні цієї комісії.

Повноваження дільничної виборчої комісії припиняються через п'ять днів після дня офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.

1.5. Діяльність територіальних виборчих комісій та дільничних виборчих комісій (далі - виборча комісія) здійснюється відкрито і публічно.

1.6. Ніхто не мас права втручатися в діяльність виборчої комісії, крім випадків, передбачених Законом.

1.7. Для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень, передбачених Законом, територіальні виборчі комісії можуть залучати на підставі цивільно-правових договорів відповідних фахівців, технічних працівників, робота яких оплачується в порядку, встановленому частиною тринадцятою статті 28 Закону.

1.8. Виборча комісія Автономної Республіки Крим для забезпечення здійснення своїх повноважень має апарат виборчої комісії.

1.9. Виборча комісія має печатку затвердженого Центральною виборчою комісією зразка.

2. Порядок скликання та ведення засідань виборчої комісії

2.1. Виборчі комісії організовують свою роботу відповідно до вимог Закону та цього Роз'яснення у формі відкритих засідань, які, як правило, плануються виходячи із встановлених виборчим законодавством календарних строків підготовки та проведення виборів, здійснення окремих виборчих процедур та організаційних заходів.

2.2. Основною формою роботи виборчої комісії є засідання, яке скликається головою виборчої комісії, а в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. На письмову вимогу третини складу виборчої комісії голова виборчої комісії або його заступник зобов'язаний скликати засідання комісії не пізніше наступного дня після отримання такої вимоги. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.

2.3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на другий день з дня сформування складу територіальної виборчої комісії та утворення дільничної виборчої комісії, а наступні - у разі необхідності.

2.4. Член виборчої комісії на першому засіданні виборчої комісії, в якому він бере участь, ознайомлюється зі змістом частин п'ятої - восьмої статті 28 Закону, після чого складає таку присягу члена комісії:

"Я, (прізвище, ім'я та по батькові), беручи на себе повноваження члена виборчої комісії та усвідомлюючи свою високу відповідальність перед Українським народом, присягаю додержуватися Конституції та законів України, чесно і сумлінно виконувати свої обов'язки, виходячи з принципів верховенства права, законності, об'єктивності та неупередженості, забезпечувати реалізацію і захист виборчих прав громадян України".

Член виборчої комісії, який склав присягу, ставить свій підпис під текстом присяги. Цей документ є невід'ємною частиною документації відповідної комісії. Члену комісії після складення ним присяги видається посвідчення за підписом голови комісії вищого рівня за формою, затвердженою Центральною виборчою комісією.

Відмова особи скласти присягу означає її відмов) бути членом комісії.

2.5. На першому засіданні виборчої комісії за пропозицією головуючого на засіданні, як правило, розглядаються такі першочергові питання:

- розподіл обов'язків між головою, заступником голови, секретарем та членами виборчої комісії з прийняттям відповідного рішення комісії;

- виконання головою, заступником голови, секретарем або в разі їх відмови іншим членом територіальної виборчої комісії (загальною кількістю не більше трьох осіб) (крім виборчої комісії Автономної Республіки Крим, у якій голова, заступник голови, секретар виконують свої повноваження на постійній основі), дільничної виборчої комісії (загальною кількістю не більше двох осіб) протягом виборчого процесу своїх повноважень у виборчій комісії на платній основі на підставі цивільно-правового договору між ними і територіальною виборчою комісією;

- забезпечення комісії необхідним приміщенням (дільничної виборчої комісії також приміщенням для голосування), транспортними засобами, засобами зв'язку, обладнанням, інвентарем, оргтехнікою, іншими матеріальними цінностями відповідно до нормативних вимог, встановлених Законом та Центральною виборчою комісією;

- режим роботи виборчої комісії та графік чергувань членів комісії у приміщенні комісії;

- залучення територіальною виборчою комісією відповідних фахівців, технічних працівників для організаційного, правового, технічного забезпечення здійснення повноважень комісії, передбачених Законом (крім виборчої комісії Автономної Республіки Крим, яка для забезпечення здійснення своїх повноважень має апарат виборчої комісії).

За необхідності на першому засіданні виборчої комісії можуть бути розглянуті також інші питання.

2.6. Засідання виборчої комісії скликається з обов'язковим повідомленням усіх членів комісії про час, місце проведення засідання та його порядок денний.

2.7. Виборча комісія повідомляє відповідне підприємство, установу чи організацію за основним місцем роботи члена виборчої комісії про необхідність увільнення відповідного працівника від виконання виробничих або службових обов'язків на час засідань виборчої комісії та виконання доручень виборчої комісії (для члена виборчої комісії, який виконує повноваження не на платній основі, - зі збереженням заробітної плати).

2.8. Відповідно до Закону член виборчої комісії зобов'язаний брати участь у засіданнях виборчої комісії, додержуватися Конституції України та законів України, зокрема, з питань підготовки і проведення місцевих виборів, виконувати рішення відповідної виборчої комісії та обов'язки, покладені на нього згідно з їх розподілом у комісії, а також виконувати рішення виборчої комісії вищого рівня.

При цьому частиною першою статті 119 Кодексу законів про працю України встановлено, що на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть здійснюватись у робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

Член виборчої комісії до закінчення строку своїх повноважень у комісії не може бути звільнений з роботи, переведений на нижчу посаду з підстав, пов'язаних із виконанням ним обов'язків у виборчій комісії.

2.9. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання, однак не пізніш як до початку засідання.

2.10. Засідання виборчої комісії є повноважним за умови присутності на ньому більше половини членів комісії від складу цієї комісії.

2.11. Засідання виборчої комісії веде голова комісії або його заступник. У разі їх відсутності на засіданні комісії або невиконання ними цієї функції комісія визначає зі свого складу головуючого на засіданні.

2.12. Перед засіданням виборчої комісії проводиться реєстрація запрошених та прибулих на засідання, про присутність яких головуючий оголошує перед відкриттям засідання.

2.13. Порядок денний засідання виборчої комісії обговорюється та затверджується виборчою комісією за пропозицією голови комісії або головуючого на початку засідання.

2.14. У разі необхідності внесення змін до порядку денного під час засідання виборчої комісії голова виборчої комісії або головуючий на засіданні вносить відповідну пропозицію. Пропозиція про внесення змін до порядку денного засідання виборчої комісії обговорюється та затверджується рішенням цієї комісії.

2.15. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а в день голосування, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно.

2.16. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу трьох членів комісії у день голосування або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятим у день голосування, невідкладно після закінчення голосування.

2.17. На засіданнях виборчої комісії, у приміщенні виборчої дільниці мають право бути присутніми з додержанням вимог Закону та цього Роз'яснення:

1) члени Центральної виборчої комісії, працівники Секретаріату Центральної виборчої комісії та Служби розпорядника Державного реєстру виборців;

2) члени виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів;

3) кандидати в депутати, їх довірені особи, представники, уповноважені особи місцевих організацій політичних партій, офіційні спостерігачі від місцевих організацій політичних партій, які висунули кандидатів у депутати у багатомандатному виборчому окрузі, від кандидатів у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі (разом не більше двох осіб від відповідної місцевої організації партії або кандидата в депутати);

4) кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи, офіційні спостерігачі (не більше однієї особи від одного кандидата);

5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації);

6) представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

У разі якщо одночасно з місцевими виборами проводяться інші вибори, на засіданнях дільничної виборчої комісії, у тому числі при підрахунку голосів та встановленні результатів голосування, на виборчій дільниці в день виборів у приміщенні, де проводиться голосування, мають право бути присутніми без дозволу чи запрошення відповідної комісії кандидати, які балотуються на цих виборах, їх довірені особи, офіційні спостерігачі, представники, уповноважені особи партій - суб'єктів відповідного виборчого процесу.

Інші особи можуть бути присутніми на засіданні виборчої комісії тільки з дозволу або на запрошення цієї комісії відповідно до прийнятого нею рішення. Перебування інших осіб на виборчій дільниці під час проведення голосування, а також на засіданні комісії під час підрахунку голосів та встановлення результатів голосування не дозволяється.

Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У разі виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій.

2.18. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб передбачених пунктом 2.17 цього Роз'яснення (крім членів Центральної виборчої комісії, працівників Секретаріату Центральної виборчої комісії, Служби розпорядника Державного реєстру виборців та членів виборчої комісії вищого рівня з відповідних місцевих виборів), якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.

2.19. Головуючий на засіданні виборчої комісії:

- веде засідання виборчої комісії;

- організовує обговорення питань порядку денного;

- надає слово для виступу спочатку членам виборчої комісії, а потім запрошеним та іншим особам відповідно до законодавства в порядку черговості заявок;

- ставить на голосування пропозиції членів виборчої комісії в порядку їх надходження;

- організовує голосування для прийняття комісією рішення та здійснює підрахунок голосів, оголошує результати цього голосування;

- забезпечує рівні можливості членам виборчої комісії для участі в обговоренні питань;

- забезпечує дотримання цього Роз'яснення членами виборчої комісії, запрошеними та іншими особами;

- здійснює інші повноваження, передбачені Законом та цим Роз'ясненням.

2.20. Головуючий на засіданні виборчої комісії має право ставити на голосування свої пропозиції позачергово, вносити в першочерговому порядку пропозиції щодо подальшого ходу засідання виборчої комісії, ставити виступаючим запитання.

2.21. Головуючий на засіданні виборчої комісії під час виступів членів виборчої комісії не має права коментувати їх виступи. У разі виступу члена виборчої комісії не по суті питання порядку денного, що обговорюється, головуючий має право перервати його із зауваженням щодо необхідності дотримання предмета обговорення.

2.22. При прийнятті рішення головуючий на засіданні виборчої комісії голосує останнім.

2.23. Головуючий на засіданні виборчої комісії забезпечує дотримання встановленого порядку розгляду питань, їх повне і всебічне вивчення, фіксацію перебігу засідання.

2.24. На засіданні виборчої комісії ніхто не має права на виступ без дозволу головуючого. Головуючий обов'язково надає слово члену виборчої комісії, який наполягає на цьому.

2.25. На засіданні виборчої комісії секретарем комісії ведеться протокол засідання. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання).

Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

3. Розгляд питань на засіданні виборчої комісії та прийняття рішень

3.1. Питання для розгляду на засіданні виборчої комісії готують члени виборчої комісії із залученням у разі необхідності відповідних фахівців.

3.2. Матеріали до засідання виборчої комісії та її рішення викладаються державною мовою.

3.3. Розгляд питання на засіданні виборчої комісії, як правило, включає такі етапи:

- доповідь, запитання доповідачу, відповіді на них;

- співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачу, відповіді на них;

- виступи членів виборчої комісії та інших осіб з питання, що розглядається;

- оголошення головуючим на засіданні виборчої комісії про припинення обговорення питання;

- заключне слово співдоповідача (за його бажанням);

- заключне слово доповідача;

- внесення пропозицій, їх обговорення та прийняття щодо них рішення;

- голосування.

3.4. Для доповіді надається до 10 хвилин, співдоповіді та виступів - до 5 хвилин, довідок - до 3 хвилин, заключного слова - до 3 хвилин, якщо інше не встановлено виборчою комісією.

Головуючий на засіданні виборчої комісії на прохання виступаючого може за згодою більшості присутніх на засіданні членів виборчої комісії продовжити йому час для виступу.

3.5. Учасники засідання виборчої комісії та присутні на засіданні особи не мають права використовувати свої виступи для політичних заяв, декларацій тощо.

За порушення цієї вимоги головуючий має право позбавляти слова таких осіб.

Особи, запрошені на засідання виборчої комісії, як правило, беруть у ньому участь лише під час розгляду питань, з яких вони запрошені. За рішенням виборчої комісії такі особи можуть бути присутніми і під час розгляду інших питань.

3.6. Кожний член виборчої комісії, який бере участь у засіданні виборчої комісії, має право подати до проекту рішення, прийнятого за основу, пропозиції та зауваження.

Пропозиції та зауваження до проекту рішення вносяться в усній чи письмовій формі, голосування по кожному з них проводиться окремо.

Член виборчої комісії може на будь-якому етапі обговорення проекту рішення зняти свою пропозицію чи зауваження.

3.7. На голосування в цілому ставляться проекти рішень, прийняті за основу, з урахуванням пропозицій та зауважень членів виборчої комісії, осіб, які брали участь в обговоренні питань порядку денного засідання з правом дорадчого голосу.

3.8. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим виборчою комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.

3.9. За результатами розгляду на засіданні виборчої комісії питань порядку денного виборча комісія ухвалює рішення у формі постанови.

З питань поточної внутрішньої діяльності виборча комісія може ухвалювати протокольні рішення, зміст яких заноситься до протоколу виборчої комісії та не оформлюється окремим документом.

3.10. Рішення виборчої комісії приймається відкритим голосуванням більшістю голосів від складу комісії.

Рішення виборчої комісії набирає чинності з моменту його прийняття.

3.11. У разі невиконання виборчою комісією вимог Закону (бездіяльність виборчої комісії) виборча комісія вищого рівня з відповідних місцевих виборів може прийняти рішення по суті питань, віднесених до компетенції комісії нижчого рівня. У день голосування такі питання розглядаються невідкладно.

3.12. Протоколи виборчих комісій про підрахунок голосів, про встановлення підсумків голосування та про результати місцевих виборів складаються без прийняття рішень відповідними виборчими комісіями.

3.13. Рішення виборчої комісії, прийняте в межах її повноважень, є обов'язковим для всіх суб'єктів та інших учасників виборчого процесу.

3.14. Рішення дільничної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку відповідною територіальною виборчою комісією або судом. У такому випадку відповідна територіальна виборча комісія має право прийняти рішення по суті питання.

3.15. Рішення територіальної виборчої комісії, що суперечить законодавству України або прийняте з перевищенням її повноважень, може бути скасоване в установленому законом порядку територіальною виборчою комісією вищого рівня з відповідних місцевих виборів, Центральною виборчою комісією або судом. Територіальна виборча комісія вищого рівня, Центральна виборча комісія у такому випадку має право прийняти рішення по суті питання.

3.16. Виборча комісія не може прийняти рішення про дострокове припинення своїх повноважень.

3.17. У разі виявлення у процесі розгляду питання на засіданні виборчої комісії ознак вчинення злочину чи іншого правопорушення виборча комісія приймає рішення про звернення до відповідних правоохоронних органів та передає їм відповідні матеріали.

3.18. Виборча комісія складає акти та протоколи. Акт комісії засвідчує певний факт або певну подію, виявлені і визнані виборчою комісією. Протокол виборчої комісії встановлює підсумки певних дій, виконаних виборчою комісією. Акти і протоколи виборчої комісії складаються у випадках, передбачених Законом, за формами, встановленими Центральною виборчою комісією, та у кількості примірників, визначеній Законом.

Акт або протокол виборчої комісії підписується всіма присутніми на засіданні членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії. Перший примірник акта чи протоколу мають право підписати присутні на засіданні кандидати, зареєстровані для участі у відповідних виборах. їх довірені особи, офіційні спостерігачі, а у випадках, передбачених Законом, інші учасники виборчого процесу.

Перший примірник акта чи протоколу надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.

3.19. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити:

1) найменування комісії;

2) найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер;

3) мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії;

4) посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії, або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення;

5) резолютивну частину.

Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.

Оформлення рішень, протоколів та інших документів виборчої комісії здійснюється згідно із Законом та Порядком ведення діловодства у виборчих комісіях та комісіях з референдумів, затвердженим Центральною виборчою комісією.

3.20. Рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня його прийняття, а прийняте напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Таке рішення у цей самий строк доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після його прийняття, а в день голосування невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого воно стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується у приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.

4. Розгляд виборчою комісією документів та звернень

4.1. Документи, заяви і скарги, що надійшли до виборчої комісії, мають право приймати члени відповідної виборчої комісії, уповноважені на це її рішенням.

Усі документи, заяви і скарги приймаються та реєструються у виборчих комісіях у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією.

Заяви, подані до виборчої комісії, розглядаються протягом п'яти днів з дня надходження, якщо інше не передбачено Законом.

Документування діяльності виборчої комісії Автономної Республіки Крим забезпечується апаратом виборчої комісії.

4.2. Прийняті документи та звернення в день реєстрації подаються голові виборчої комісії (в разі відсутності голови комісії - заступнику голови), який дає відповідні доручення членам виборчої комісії та залученим фахівцям щодо їх попереднього розгляду та надання відповіді.

4.3. Член виборчої комісії вивчає порушені у зверненні питання та готує пропозиції щодо його розгляду на засіданні виборчої комісії.

4.4. За підсумками розгляду звернення член виборчої комісії доповідає голові виборчої комісії (в разі відсутності голови комісії - заступнику голови) щодо доцільності внесення питання на розгляд виборчої комісії. У разі визнання такої доцільності цей член виборчої комісії готує відповідний проект постанови, до якого долучає всі необхідні документи та матеріали, а також перелік осіб, які повинні бути викликані (запрошені) на засідання виборчої комісії.

4.5. Якщо звернення не потребує прийняття рішення виборчої комісії, суб'єкту звернення може бути надана відповідь головою, заступником голови або секретарем виборчої комісії.

4.6. Скарги з питань, що стосуються відповідних місцевих виборів, подані до виборчої комісії, розглядаються згідно із Законом та порядком, установленим Центральною виборчою комісією.

5. Заключні положення

5.1. Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, їх посадові та службові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень, зокрема:

1) надавати необхідні приміщення для виборчих комісій та повідомляти про їх місцезнаходження (адреси) виборчу комісію, що формує (утворює) відповідні виборчі комісії, не пізніш як за один день до їх формування (утворення), забезпечувати охорону цих приміщень;

2) забезпечувати охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації;

3) надавати згідно з установленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв'язку (з оплатою послуг щодо їх підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих комісій.

Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг встановлюється Кабінетом Міністрів України.

5.2. Забезпечення діяльності виборчої комісії щодо виконання її повноважень під час виборчого процесу чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюється за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення чергових, позачергових та перших місцевих виборів, а у разі організації підготовки та проведення інших видів виборів, а також в період після закінчення виборчого процесу - за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.3. На будівлі, в якій розміщується виборча комісія, встановлюється вивіска, виготовлена за зразком, затвердженим Центральною виборчою комісією.

5.4. Виборчі комісії інформують громадян України про свій склад, місцезнаходження та режим роботи, про утворення територіальних виборчих округів і виборчих дільниць, про основні права виборців (у тому числі про право оскарження рішень, дій чи бездіяльності виборчих комісій, органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, посадових та службових осіб цих органів, які обмежують або порушують виборчі права), про порядок заповнення виборчих бюлетенів, забезпечують можливість для ознайомлення виборців зі списками виборців, відомостями про кандидатів у депутати та (або) кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, оприлюднюють підсумки голосування та результати місцевих виборів, надають іншу інформацію у випадках, передбачених Законом.

5.5. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські, районні у місті (у містах, де утворені районні у місті ради), селищні, сільські виборчі комісії інформують Верховну Раду України, відповідні місцеві ради. Центральну виборчу комісію про результати виборів.

5.6. Інші питання організації роботи виборчої комісії регулюються Законом, іншими актами законодавства та рішеннями Центральної виборчої комісії.

Секретар
Центральної виборчої комісії


Т.ЛУКАШon top