Про окремі питання діяльності банків
Resolution of the National Bank of Ukraine on December 29, 2004692
Document v0692500-04, invalid, current version — Loss of force on January 12, 2005, on the basis - v0006500-05

                                                          
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
29.12.2004 N 692
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Правління
Національного банку
N 6 ( v0006500-05 ) від 12.01.2005 )
Про окремі питання діяльності банків

( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного
банку
N 1 ( v0001500-05 ) від 04.01.2005 )
Беручи до уваги ознаки стабільності в банківському секторі,
що спостерігаються протягом останнього місяця, та з метою
закріплення позитивних тенденцій і забезпечення подальшої
стабільної роботи банків, керуючись статтею 99 Конституції України
( 254к/96-ВР ), статтями 7, 55 Закону України "Про Національний
банк України" ( 679-14 ), статтями 63 - 64, 66 - 67 Закону України
"Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ), статтею 11
Декрету КМ України N 15-93 ( 15-93 ) "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю", статтею 10 Закону України "Про
запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом" ( 249-15 ), Правління Національного
банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Визнати недоцільним подальше продовження мораторію на
дострокове розірвання строкових депозитних договорів.
2. Установити, що Національний банк України забезпечуватиме
проведення грошово-кредитної політики в межах параметрів,
визначених Основними засадами грошово-кредитної політики на
2005 рік, які враховують, що прогнозний рівень індексу споживчих
цін буде в межах 8,5-9,5%. Грошово-кредитна політика здійснюватиметься з метою
укріплення купівельної спроможності гривні та цінової
стабільності. Динаміка обмінного курсу підпорядковуватиметься завданням
підтримання цінової і фінансової стабільності. Обмінний курс
гривні до долара США середній за рік прогнозується в межах
5,27-5,31. Грошові агрегати використовуватимуться як проміжні орієнтири
для забезпечення стабільності національної валюти.
3. Взяти до відома те, що Національний банк України вніс
відповідні зміни до нормативно-правових актів з регулювання
грошово-кредитного ринку, які дали змогу: а) зняти обмеження щодо зарахування готівки в касах банків
для покриття обов'язкових резервів; б) розширити коло банків та інструментів, які можуть
отримувати від Національного банку кредити овернайт (бланкові); в) здійснювати підтримання ліквідності банків у потрібних
обсягах.
4. Кредит рефінансування банкам шляхом проведення тендерів
може надаватися з урахуванням процентів за користування кредитом,
пені та можливих збитків, під забезпечення: державних цінних паперів усіх випусків - 100% їх балансової
вартості; облігацій внутрішньої державної позики для погашення
простроченої заборгованості з податку на додану вартість - 100% їх
балансової вартості; врахованих векселів, подвійних складських свідоцтв строком
рефінансування до 14 днів - 60% балансової вартості; врахованих векселів або подвійних складських свідоцтв строком
рефінансування до 365 днів - 50% балансової вартості врахованих
векселів або подвійних складських свідоцтв; облігацій підприємств, а саме: ДТГО "Південно-Західна
залізниця", ВАТ "Укртелеком", ДК "Укртрансгаз" НАК "Нафтогаз
України", ДП НАЕК "Енергоатом" та облігації, емітовані Київською
міською Радою - 50% їх номінальної вартості; іпотечних сертифікатів із фіксованою дохідністю строком
рефінансування до 14 днів - 30%, строком рефінансування до
365 днів - 20% від суми кредиту, наданого банком позичальнику. Департаменту монетарної політики (Н.І.Гребеник): підготувати графік проведення тендерів на 2005 рік та довести
його до відома банків; залежно від ситуації на грошово-кредитному ринку та стану
ліквідності банків активізувати роботу щодо проведення
позачергових тендерів з розміщення кредитних ресурсів. ( Пункт 4 в редакції Постанови Національного банку N 1
( v0001500-05 ) від 04.01.2005 )
5. Дозволити банкам нарощувати активні операції в обсягах,
пропорційних приросту строкових депозитів за період з 30 листопада
2004 року до дати здійснення операції. Строки депозитів та
активних операцій мають бути збалансованими. Це положення не поширюється на: кредити, що надаються за рахунок коштів Світового банку,
Міжнародної фінансової корпорації, Німецько-українського фонду,
Європейського банку реконструкції і розвитку; кредити, надані в межах безумовних кредитних ліній та/або
ризик за якими забезпечений гарантіями або резервними
акредитивами, що надані фінансовими та/або банківськими установами
з інвестиційним рейтингом; на гарантії та акредитиви, що повністю забезпечені грошовими
коштами.
6. Встановити ліміт видачі готівки до 80000 гривень (або
еквівалентної суми в іноземній валюті) на місяць юридичним особам
та фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, за
винятком: готівки на виплату заробітної плати, матеріальної допомоги,
соціальних та прирівняних до них виплат; готівки на видачу кредитними спілками кредитів та повернення
залучених коштів членам кредитних спілок; витрат на відрядження; закупівля сільськогосподарської продукції в населення. В окремих випадках банки можуть звертатися до територіальних
управлінь Національного банку України з обгрунтованими заявами для
отримання дозволу на видачу готівки в більших обсягах.
7. Тимчасово не допускається купівля іноземної валюти за
гривню на міжбанківському валютному ринку України за операціями:
( Абзац перший пункту 7 в редакції Постанови Національного банку
N 1 ( v0001500-05 ) від 04.01.2005 ) а) з метою оплати товару, що імпортується без увезення в
Україну, крім тих випадків, коли цей товар придбавається для
використання за межами України під час виконання експортних
договорів резидентів щодо здійснення робіт з капітального
будівництва та пусконалагоджувальних робіт за межами України (тих,
що укладені до набрання чинності цією постановою) та за
договорами, що будуть укладені після набрання чинності цією
постановою відповідно до виграних міжнародних тендерів з виконання
вищезазначених робіт; б) за кредитні кошти в гривнях: з метою виконання зобов'язань за імпортними договорами
(контрактами), зазначеними в підпункті "а" цього пункту; за договорами гарантій (порук), уступки права вимоги (цесії),
укладеними згідно з вимогами щодо договірних гарантій згідно з
правилами Міжнародної торговельної палати (публікації МТП-325 та
МТП-458), що передбачають виконання зобов'язань за
зовнішньоекономічними договорами за третіх осіб; для здійснення інвестицій за кордон; в) для дострокового погашення резидентами кредитів, позик
(фінансової допомоги) в іноземній валюті за договорами з
нерезидентами; г) уповноваженими банками під довгу валютну позицію.
8. Уповноваженим банкам не допускати надання кредитів в
іноземній валюті для виконання зобов'язань: а) за договорами (контрактами), що передбачають імпорт
товарів без їх увезення на митну територію України, крім тих
випадків, для яких зроблено виняток у підпункті "а" пункту 7 цієї
постанови; б) за договорами гарантій (порук), уступки права вимоги
(цесії), що передбачають виконання зобов'язань за
зовнішньоекономічними договорами, за винятком договорів, укладених
банками, які є членами міжнародних платіжних систем, з метою
виконання зобов'язань перед міжнародними платіжними системами.
9. Уповноваженим банкам: забезпечити більш жорсткий контроль за розрахунками, що
здійснюються через рахунки ЛОРО в гривнях банків-нерезидентів, а
також через рахунки НОСТРО уповноважених банків, які відкриті в
іноземних банках; вжити заходів щодо розміщення рахунків НОСТРО в іноземних
валютах переважно в країнах, що є емітентами цих валют.
10. Установити, що укладення і підтвердження угод з
купівлі-продажу готівкових іноземних валют 1-ї групи Класифікатора
іноземних валют та банківських металів ( v0521500-98 )
Національного банку України за безготівкові або готівкові гривні
між уповноваженими банками проводяться виключно під час проведення
Торговельної сесії відповідно до правил її проведення. На кожну суму перерахування та/або купівлі іноземної валюти
за договорами про перестрахування страховики-резиденти та
страховики (перестраховики), брокери-резиденти надають
уповноваженому банку погодження Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України відповідно до вимог постанови
Правління Національного банку України від 10.12.2004 N 623
( z1661-04 ).
11. Розрахункові документи банк приймає тільки протягом
операційного часу і в межах залишку коштів на рахунку на початок
операційного дня (крім платіжних вимог на примусове списання
коштів). З 1 до 9 січня 2005 року включно встановлено такий режим
роботи банків, а саме: а) 4 січня - технологічний робочий день без роботи з
клієнтами; б) 5-6 січня - банки можуть визначати окремий регламент щодо
обслуговування клієнтів та забезпечують обслуговування клієнтів до
14 години та здійснюють такі операції: безготівкові операції: приймання розрахункових документів з
платежів до бюджету, обов'язкових зборів, платежів та внесків,
комунальних платежів, перерахування пенсій, заробітної плати,
інших соціальних виплат, коштів на відрядження, погашення кредитів
(у тому числі процентів), митних платежів, платежів за
енергоносії, платежів за договорами та платежів необхідних для
забезпечення господарського обороту; операції, пов'язані з виплатою готівки: виплата пенсій,
виплата процентів, страхових платежів (виплат), заробітної плати,
інших соціальних виплат, коштів на відрядження, виплати сум
переказів, що надійшли на користь фізичної особи через міжнародні
та внутрішньодержавні системи переказу для виплати готівкою,
забезпечення роботи банкоматів; операції з приймання готівки - приймання виручки; проведення міжбанківських та валютно-обмінних операцій
здійснюється у звичайному режимі. 10 січня 2005 року робота банківської системи здійснюється в
звичайному режимі. ( Пункт 11 в редакції Постанови Національного банку N 1
( v0001500-05 ) від 04.01.2005 )
12. Банк платника виконує доручення клієнтів (стягувачів) на
ініціювання переказу коштів, що зазначається в прийнятих
розрахункових документах, у день надходження цих документів. У
разі потреби здійснення фінансового моніторингу банк може
списувати кошти з рахунку клієнта і зараховувати їх на транзитний
рахунок. З метою дотримання вимог законодавства України щодо
фінансового моніторингу переказ (перерахування коштів) на рахунки
отримувача за межі банку (юридичної особи) банк здійснює
наступного операційного дня до початку приймання розрахункових
документів від клієнтів. Переказ (перерахування коштів) на рахунки отримувача в межах
банку (юридичної особи) та на рахунки державного та місцевого
бюджетів, Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування банк
здійснює в день отримання розрахункових документів. Оптимізувати регламент роботи СЕМП для забезпечення
дотримання цих вимог. Платіжні вимоги на примусове списання коштів з рахунків
платників банки приймають тільки протягом операційного часу,
незалежно від наявності на них достатнього залишку коштів. Якщо на
рахунку платника коштів для виконання платіжної вимоги немає, то
банк повертає її до закінчення операційного часу без виконання
відповідно до пункту 2.18 глави 2 Інструкції про безготівкові
розрахунки в Україні ( z0377-04 ).
13. З метою зміцнення основ стабільного функціонування
банківської системи банкам України: прийняти протягом 1 кварталу 2005 року рішення відповідних
керівних органів щодо підвищення капіталізації банків як шляхом
залучення субординованого боргу, так і шляхом збільшення
статутного капіталу, затвердити річні програми капіталізації та
подати їх до Національного банку України; вжити невідкладних заходів щодо забезпечення ліквідності; сформувати вторинний пакет ліквідних резервів та цінних
паперів, що можуть рефінансуватися Національним банком України,
мати платіжний календар клієнтів; продовжити виконання заходів, спрямованих на безперебійне,
своєчасне та якісне обслуговування своїх клієнтів, позитивну
динаміку депозитів, запобігання достроковому розірванню
вкладниками депозитних договорів; звернути особливу увагу на забезпечення здійснення операцій з
готівковими коштами і створити умови для безперебійної роботи
філій та відділень, кас, банкоматів; підкріплення готівкою здійснювати в обсягах, що на 10%
більше, ніж встановлені ліміти каси; у разі тимчасової зупинки роботи банкомата розміщувати поряд
інформацію про причину цього та адресу найближчого функціонуючого
банкомата; встановити ліміт функціонуючих банкоматів на рівні, не
нижчому 95% від загальної кількості банкоматів у банку,
невідкладно надсилати повідомлення Національному банку України,
якщо більше 5% банкоматів банку не працюють (або понад 10% - в
одній області), та вживати заходів щодо відновлення їх
функціонування протягом двох годин з моменту зупинки; призначити посадових осіб, відповідальних за щоденний
моніторинг фінансового стану банку, і їх прізвища та контактні
телефони повідомити Генеральному департаменту банківського нагляду
(В.В.Пушкарьов).
14. З метою мінімізації негативних наслідків для банків
Генеральному департаменту банківського нагляду (В.В.Пушкарьов) та
керівникам територіальних управлінь забезпечити застосування
заходів впливу до банків адекватно до фінансового стану банку,
ступеня небезпеки допущеного банком порушення, наслідків такого
порушення, суб'єктивного ставлення банку до факту порушення та
вжиття заходів щодо його усунення і нейтралізації негативних
наслідків.
15. З метою попередження проявів недобросовісної конкуренції
на ринку банківських послуг та забезпечення неухильного виконання
вимог статті 53 Закону України "Про банки і банківську діяльність"
( 2121-14 ) доручити Генеральному департаменту банківського
нагляду (В.В.Пушкарьов) за участю Асоціації українських банків
(за згодою) протягом місячного строку підготувати пропозиції щодо
створення з числа представників банків та Національного банку
України Комітету захисту економічної конкуренції, розробити проект
положення про нього як дорадчий орган при Національному банку
України.
16. Установити, що з 5 січня 2005 року банкам, які мають
комплексну рейтингову оцінку "1" та "2" за рейтинговою системою
CAMELS, кредит овернайт без забезпечення (бланковий) може
надаватись відповідно до пункту 3.7 глави 3 розділу II Положення
про регулювання Національним банком України ліквідності банків
України шляхом рефінансування, депозитних та інших операцій,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
24.12.2003 N 584 (z0097-04), із змінами (далі - Положення), у
розмірі до 50 процентів від суми визначеного та сформованого в
банку обсягу обов'язкових резервів за звітний період, що передує
даті звернення за кредитом. ( Постанову доповнено пунктом 16
згідно з Постановою Національного банку N 1 ( v0001500-05 ) від
04.01.2005 )
17. Продовжити на 2005 рік дію пункту 5 постанов Правління
Національного банку України від 01.08.2001 N 313 "Про відкриття в
Операційному управлінні Національного банку України
кореспондентських рахунків для банків, уповноважених здійснювати
виплати компенсації громадянам України - жертвам нацистських
переслідувань" та від 07.08.2001 N 324 "Про відкриття в
Операційному управлінні Національного банку України
кореспондентських рахунків для банків, які залучені до здійснення
виплат добровільної фінансової допомоги за рахунок коштів
Австрійської республіки громадянам України - жертвам нацистських
переслідувань" щодо неврахування під час формування
банками-агентами обов'язкових резервів суми коштів в іноземній
валюті, яка зберігається на відповідних рахунках, призначених для
здійснення компенсаційних виплат. ( Постанову доповнено пунктом 17
згідно з Постановою Національного банку N 1 ( v0001500-05 ) від
04.01.2005 )
18. Для вирішення питання підтримання ліквідності банків, які
не можуть отримати кредити через тендери та кредит овернайт,
оперативно розглядати питання щодо надання таким банкам кредиту
відповідно до розділу III Положення про регулювання Національним
банком України ліквідності банків шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 24.12.2003 N 584 ( z0097-04 ) і
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2004 за
N 97/8696 (із змінами), під розроблену фінансову програму. Стабілізаційний кредит може надаватися строком до 1 року зі
сплатою не менше 15% річних у розмірі до 50% від регулятивного
капіталу банку і не більше 50% від вартості наданого банком
забезпечення. У забезпечення такого кредиту можуть надаватися нерухомість
банку, майнові права за договорами про раніше надані банками
кредити в національній та іноземній валюті за умови, що
забезпеченням за цими кредитами є застава (іпотека) нерухомості, у
тому числі цілісних майнових комплексів позичальника, гарантії або
поруки інших банків, державні зобов'язання за внутрішніми та
зовнішніми позиками, облігації місцевої позики, корпоративні права
та облігації підприємств й інших суб'єктів господарювання, що
вільно обертаються на ринку. Зазначений перелік не є вичерпним і
Національному банку України може пропонуватися банками інше
високоліквідне забезпечення. Національний банк приймає в заставу майнові права за
кредитами, які визначені як стандартні, і під контролем відповідно
до Положення про порядок формування та використання резерву для
відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків,
затвердженого постановою Правління Національного банку України від
06.07.2000 N 279 ( z0474-00 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 03.08.2000 за N 474/4695 (із змінами). Між Національним банком України та банками при наданні
кредиту укладаються договори щодо забезпечення виконання
зобов'язань за стабілізаційним кредитом відповідно до вимог
законодавства України. У разі необхідності можуть укладатися
багатосторонні договори застави майнових прав за кредитами,
виданими банками. ( Постанову доповнено пунктом 18 згідно з Постановою Національного
банку N 1 ( v0001500-05 ) від 04.01.2005 )
19. Департаменту платіжних систем (В.М.Кравець) невідкладно
підготувати відповідні зміни щодо впорядкування повернення вкладів
фізичних осіб та вдосконалення процедур банками безготівкових
розрахунків до таких нормативно-правових документів: Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття
рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої
постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003
N 492 ( z1172-03 ); Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні,
затвердженої постановою Правління Національного банку України від
21.01.2004 N 22 ( z0377-04 ).
20. Унести такі зміни до постанови Правління Національного
банку України від 18.02.2004 N 53 "Про терміни та можливі обсяги
проведення Національним банком України окремих операцій з банками,
передбачених в Положенні про регулювання Національним банком
України ліквідності банків України шляхом рефінансування,
депозитних та інших операцій" ( z0097-04 ): абзац другий підпунктів 1.1, 1.2 пункт 1 викласти в такій
редакції: "овернайт - щоденно до 11-ї години"; "на кредит овернайт - щоденно в міру надходження заявок до
12 години".
21. Унести такі зміни до постанови Правління Національного
банку України від 24.11.2004 N 565 ( v0565500-04 ) "Про окремі
питання регулювання грошово-кредитного ринку": у пункті 5 слова та цифри "або кредитів овернайт (бланкових)
незалежно від виконання ними вимог, передбачених пунктом 3.6 глави
3 розділу II Положення про регулювання Національним банком України
ліквідності банків шляхом рефінансування, депозитних та інших
операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку
України від 24.12.2003 N 584" виключити.
22. Визнати такими, що втратили чинність, з 1 січня 2005
року: постанову Правління Національного банку України від
01.12.2004 N 582 "Про тимчасову зміну режиму надання Національним
банком України кредитів овернайт"; постанову Правління Національного банку України від
30.11.2004 N 576 ( v0576500-04 ) "Про тимчасові заходи щодо
діяльності банків".
23. Ця постанова набирає чинності з дати підписання.
Голова В.С.Стельмахon top