Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП
Нацком.енергетики, ком.послуг; Resolution on May 25, 2017689
Document v0689874-17, valid, current version — Adoption on May 25, 2017
( Last event — Entry into force, gone June 18, 2017. Take a look at the history? )

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ ЕНЕРГЕТИКИ ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

ПОСТАНОВА

25.05.2017  № 689

Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про ринок природного газу» та статті 17 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Зміни до Кодексу газосховищ, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1380/27825, що додаються.

2. Унести зміни до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 30 вересня 2015 року № 2499, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1385/27830, виклавши його у новій редакції, що додається.

3. Затвердити Зміни до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу, затвердженої постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 13 червня 2016 року № 1131, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 липня 2016 року за № 1035/29165, що додаються.

4. Оператору газосховищ до 01 серпня 2017 року розмістити на своєму веб-сайті онлайн-програму розрахунку кривих закачування та відбору природного газу.

5. Ця постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її опублікування в офіційному друкованому виданні - газеті «Урядовий кур’єр».

Голова НКРЕКП

Д. Вовк


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
25.05.2017 № 689

ЗМІНИ
до Кодексу газосховищ

1. У розділі І:

1) у пункті 3 глави 1:

після абзацу першого доповнити новими абзацами другим та третім такого змісту:

«адміністрування передачі природного газу, що зберігається  в газосховищах - процес внесення оператором газосховищ відомостей про передачу природного газу,  що зберігається в газосховищах, від одного замовника іншому замовнику, що передбачає зменшення обсягу природного газу на рахунку зберігання замовника, що передає природний газ, та збільшення обсягу природного газу на рахунку зберігання замовника, що приймає природний газ;

адміністрування передачі розподіленої потужності - процес внесення оператором газосховища відомостей про перехід права користування послугою річної потужності зберігання (закачування, відбору) природного газу від одного замовника іншому замовнику, який здійснюється за процедурою, визначеною цим Кодексом;».

У зв’язку з цим абзаци другий - тридцять сьомий вважати відповідно абзацами четвертим - тридцять дев’ятим;

абзац шостий та сьомий викласти в такій редакції:

«базовий сезон закачування - період часу, протягом якого замовник користується потужністю закачування та який починається з першої газової доби квітня і закінчується останньою газовою добою вересня. Базовий сезон закачування може бути зменшений на нейтральні періоди, при цьому замовникам з розподіленою гарантованою потужністю закачування в рамках річної потужності гарантується повне виконання послуги;

базовий сезон відбору - період часу, протягом якого замовник користується потужністю відбору та який починається з першої газової доби жовтня і закінчується останньою газовою добою березня;»; 

після абзацу восьмого доповнити новими абзацами дев’ятим - одинадцятим такого замісту:

«вільна потужність відбору - частина потужності відбору, право користування якою не надане замовникам відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу та яка доступна для розподілу між замовниками;

вільна потужність закачування - частина потужності закачування, право користування якою не надане замовникам відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу та яка доступна для розподілу між замовниками;

вільний робочий обсяг - частина активного об’єму газу, право користування якою не надане замовникам відповідно до укладених договорів зберігання (закачування, відбору) природного газу та яка доступна для розподілу між замовниками;».

У зв’язку з цим абзаци дев’ятий - тридцять дев’ятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - сорок другим;

абзац п’ятнадцятий викласти в такій редакції:

«договір зберігання (закачування, відбору) - договір, укладений між оператором газосховища та замовником на основі типового договору зберігання (закачування, відбору), затвердженого Регулятором, згідно з яким оператор газосховища надає замовнику послуги зберігання (закачування, відбору) на період та на умовах, визначених у такому договорі, а замовник оплачує оператору газосховища вартість отриманих послуг;».

після абзацу шістнадцятого доповнити новим абзацом сімнадцятим такого змісту:

«заміщення - процес віртуального закачування або відбору природного газу до/з газосховища, що відбувається шляхом документального оформлення;».

У зв’язку з цим абзаци сімнадцятий - сорок другий вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - сорок третім;

після абзацу двадцятого доповнити новим абзацом двадцять першим такого змісту:

«індивідуальні послуги - право доступу замовника до потужності закачування (на період місяця та/або на добу наперед), потужності відбору (на період місяця та/або на добу наперед), робочого обсягу (на період місяця) у вигляді окремих послуг;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять перший - сорок третій вважати відповідно абзацами двадцять другим - сорок четвертим;

після абзацу двадцять четвертого доповнити новим абзацом двадцять п’ятим такого змісту:

«мінімальний обов’язковий обсяг - мінімальний обсяг послуг зберігання (закачування, відбору), який визначається замовником у заявці на розподіл потужності та до якого замовник погоджується зменшити заявлений обсяг у випадку, коли оператор газосховища задовольняє заявки на розподіл потужності пропорційно до заявлених обсягів, указаних у заявках;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять п’ятий - сорок четвертий вважати відповідно абзацами двадцять шостим - сорок п’ятим;

абзац двадцять шостий доповнити реченнями: «Тривалість нейтрального періоду визначає оператор газосховища. Нейтральний період не може перевищувати 30 діб після кожного з базових сезонів;»;

після абзацу двадцять шостого доповнити новим абзацом двадцять сьомим такого змісту:

«неномінована потужність - розподілений робочий обсяг та/або розподілена потужність закачування, та/або розподілена потужність відбору, на використання якої замовник не подав номінацію;».

У зв’язку з цим абзаци двадцять сьомий - сорок п’ятий вважати відповідно абзацами двадцять восьмим - сорок шостим;

абзац двадцять восьмий викласти в такій редакції:

«номінація - заявка замовника, надана оператору газосховища стосовно обсягів природного газу, які будуть подані замовником природного газу протягом певного періоду (у розрізі доби) для закачування до газосховищ та/або відібрані з газосховищ;»;

абзац тридцять перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци тридцять другий - сорок шостий вважати відповідно абзацами тридцять першим - сорок п’ятим;

абзаци тридцять перший - тридцять шостий викласти в такій редакції:

«послуги зберігання (закачування, відбору) - послуги, визначені розділом IV цього Кодексу, які оператор газосховища надає замовникам згідно з умовами цього Кодексу та на підставі договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, типова форма якого затверджується Регулятором та публікується на  веб-сайті оператора газосховища;

послуга, що надається на гарантованій основі - послуга зберігання (закачування, відбору) природного газу, яка надається замовнику з гарантією реалізації права користування нею протягом усього періоду надання цієї послуги;

послуга, що надається на переривчастій основі - послуга зберігання (закачування, відбору) природного газу, яка надається замовнику без гарантії реалізації права користування нею, а з можливістю її обмеження (переривання) на умовах, визначених договором зберігання (закачування, відбору) природного газу та цим Кодексом;

потужність відбору - обсяг природного газу, який може бути відібраний з газосховища (газосховищ) за визначену одиницю часу;

потужність газосховища - будь-яка комбінація робочого обсягу газосховища та/або потужності закачування та/або потужності відбору в межах технічної потужності газосховища;

потужність закачування - обсяг природного газу, який може бути закачаний до газосховища (газосховищ) за визначену одиницю часу;»;

після абзацу тридцять сьомого  доповнити новим абзацом тридцять восьмим такого змісту:

«рахунок зберігання - обліковий запис, який оператор газосховища створює для кожного замовника та на якому відображається рух природного газу замовника в газосховищах: обсяг закачування природного газу, обсяг відбору природного газу, передача природного газу, що зберігається в газосховищах, обсяг природного газу в газосховищах на певний момент часу, а також його митний режим та обмеження/обтяження, про які було проінформовано оператора газосховища відповідно до чинного законодавства;».

У зв’язку з цим абзаци тридцять восьмий - сорок п’ятий вважати відповідно абзацами тридцять дев’ятим  - сорок шостим;

абзац сорок перший викласти в такій редакції:

«робочий обсяг - максимальний добовий обсяг природного газу, який замовник має право зберігати в газосховищі (газосховищах протягом певного періоду часу відповідно до договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;»;

після абзацу сорок першого доповнити новим абзацом сорок другим такого змісту:

«розподілена потужність газосховища - частина потужності газосховища, яка розподілена замовнику згідно з договором зберігання (закачування, відбору);».

У зв’язку з цим абзаци сорок другий - сорок шостий вважати відповідно абзацами сорок третім - сорок сьомим;

після абзацу сорок третього доповнити новим абзацом сорок четвертим такого змісту:

«технічна потужність газосховища - максимальний робочий обсяг газосховища, потужність закачування та потужність відбору, які оператор газосховища може запропонувати замовникам відповідно до проектних характеристик та технічних умов роботи газосховищ;».

У зв’язку з цим абзаци сорок четвертий - сорок сьомий вважати відповідно абзацами сорок п’ятим - сорок восьмим;

після абзацу сорок шостого доповнити новими абзацами сорок сьомим та сорок восьмим  такого змісту:

«торгове сповіщення - інформаційне повідомлення встановленої цим Кодексом форми, що направляється оператору газосховища або від замовника, на рахунку зберігання якого обліковується певний обсяг природного газу, який він має намір відчужити, або від замовника, який має намір набути відповідний обсяг природного газу;

фізичні перевантаження - перевищення попиту на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу над обсягом технічної потужності газосховищ;».

У зв’язку з цим абзаци сорок сьомий - сорок восьмий вважати відповідно абзацами сорок дев’ятим - п’ятдесятим;

2) пункт 6 глави 2 виключити;

3) у главі 3:

абзац чотирнадцятий пункту 1 замінити двома новими абзацами такого змісту:

«забезпечувати адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, та адміністрування розподіленої потужності у порядку, визначеному цим Кодексом;

вести окремий облік газу, що знаходиться в газосховищі (групі газосховищ) під різними митними режимами, згідно з вимогами чинного законодавства України.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«3. Оператор газосховища зобов’язаний забезпечити неупереджені, рівні і прозорі умови доступу до газосховищ, ураховуючи збереження цілісності, безпечної та стабільної роботи газосховищ  та їх ефективне використання.»;

4) главу 4 виключити.

У зв’язку з цим главу 5 вважати главою 4;

5) у главі 4:

абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

«Режим роботи газосховищ на базовий сезон закачування/відбору розробляється оператором газосховища та узгоджується з оператором газотранспортної системи за 10 днів до початку/закінчення базового сезону.»;

пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. У випадках, передбачених Кодексом газотранспортної системи, для врегулювання місячного позитивного небалансу замовників оператор газотранспортної системи направляє оператору газосховища інформацію про замовника послуг транспортування, що має місячний позитивний небаланс, та обсяг його небалансу, а оператор газосховища проводить оформлення закачування природного газу в обсязі небалансу та оформлення його в односторонньому порядку. У випадку відсутності у замовника послуг транспортування чинного договору зберігання природного газу замовник послуг транспортування зобов’язаний у строк до 14 числа наступного місяця укласти з оператором газосховища договір зберігання, дія якого поширюється на правовідносини сторін, які виникли з дати закачування природного газу.».

2. Назву глави 2 розділу ІІ викласти в такій редакції:

«2. Визначення точок входу і точок виходу газотранспортної системи з/до газосховищ».

3. У розділі ІІІ:

1) у главі 7:

пункт 3 та 4 викласти в такій редакції:

«3. До 12 числа місяця, наступного за звітним, замовником та оператором газосховища здійснюється оформлення акта про рух природного газу в газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника, в якому вказується:

обсяг природного газу на рахунку зберігання на початок звітного місяця;

обсяги закачаного та/або відібраного природного газу до/з газосховищ за звітний місяць відповідно до здійснених оператором газосховища алокацій згідно з розділом ІХ цього Кодексу;

обсяги переданого/прийнятого природного газу відповідно до підтверджених торгових сповіщень про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах;

обсяг природного газу на рахунку зберігання на кінець звітного місяця.

У разі порушення зазначеної вимоги оператор газосховища до 13 числа місяця, наступного за звітним, оформляє в односторонньому порядку акт про рух природного газу в газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника, в обсязі згідно зі здійсненими оператором газосховища алокаціями та підтвердженими торговими сповіщеннями про передачу природного газу, що зберігається в газосховищі.

Форма акта про рух природного газу в газосховищах, що обліковується на рахунку зберігання замовника, розміщується на веб-сайті оператора газосховища.

4. У випадках, передбачених Кодексом газотранспортної системи, для врегулювання місячного небалансу замовник до 12 числа місяця, наступного за звітним, може оформити закачування/відбір природного газу до/з газосховищ на обсяг місячного небалансу.»;

пункт 5 виключити.

2) доповнити новою главою такого змісту:

« 8. Залишок природного газу в газосховищах

1. До закінчення строку надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу згідно з договором зберігання, якщо на рахунку замовника обліковується залишок природного газу, замовник  зобов’язується:

замовити послугу зберігання (закачування, відбору) на наступний період, яка враховує зберігання залишків на кінець строку надання послуг (зберігання, закачування) природного газу;

або передати зазначений обсяг природного газу третій особі (особам) у порядку, встановленому цим Кодексом;

або відібрати весь обсяг природного газу, що зберігається в газосховищах на його рахунку зберігання.

2. Якщо замовник не здійснив заходів, передбачених пунктом 1 цієї глави, оператор газосховища протягом десяти робочих днів в односторонньому порядку складає акт про обсяг залишку природного газу в газосховищах на дату закінчення надання послуг зберігання (закачування, відбору) на підставі акта про рух природного газу на рахунку зберігання замовника за останній розрахунковий період.

3. Оператор газосховища розраховує вартість зберігання залишку природного газу після закінчення строку надання послуг зберігання (закачування, відбору) як для індивідуального робочого обсягу на місяць на підставі складеного акта про обсяг залишку природного газу та виставляє рахунок власнику природного газу.

4. Оператор газосховища не підтверджує номінації та не здійснює адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищі, до здійснення повного розрахунку за послуги зі зберігання (закачування, відбору) природного газу, у тому числі за зберігання залишку природного газу після закінчення строку надання послуг зберігання (закачування, відбору).

Форми актів розміщуються на веб-сайті оператора газосховища.».

4. Після розділу ІІІ доповнити новим розділом IV такого змісту:

«ІV. Послуги, що надаються оператором газосховища

1. Загальні положення

1. Оператор газосховища надає послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу на підставі договору зберігання (закачування, відбору) природного газу, укладеного між оператором та замовником, та на умовах, визначених цим Кодексом. Типова форма договору зберігання (закачування, відбору) природного газу затверджується Регулятором та публікується на веб-сайті оператора газосховища.

2. На підставі договору зберігання (закачування, відбору) природного газу оператор газосховища надає замовникам наступні послуги:

1) річна потужність;

2) індивідуальні послуги на місяць:

індивідуальний робочий обсяг на місяць;

індивідуальна потужність закачування на місяць;

індивідуальна потужність відбору на місяць;

3) індивідуальні послуги на добу наперед:

індивідуальна потужність закачування на добу наперед;

індивідуальна потужність відбору на добу наперед.

3. Індивідуальні послуги надаються залежно від технічних можливостей газосховищ та з урахуванням вже розподіленої річної потужності на відповідний рік зберігання.

2. Річна потужність

1. Річна потужність передбачає надання добового робочого обсягу зберігання природного газу протягом року, мінімальний розмір якого дорівнює 1000 м-3, а також потужності закачування природного газу і потужності відбору природного газу протягом відповідного базового сезону.

Суб’єкти, на яких покладені спеціальні обов’язки, відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, виключно в межах виконання спеціальних обов’язків, у рамках річної потужності отримують доступ до потужності закачування на переривчастій основі в період базового сезону відбору у відповідну газову добу в обсязі, що не перевищує обсяг підтвердженої номінації на відбір у таку газову добу, та доступ до потужності відбору на переривчастій основі в період базового сезону закачування у відповідну газову добу в обсязі, що не перевищує обсяг підтвердженої номінації на закачування в таку газову добу.

2. Фактичний добовий робочий обсяг зберігання природного газу може бути менший за мінімальний розмір, визначений пунктом 1 цієї глави. При цьому оплата таких послуг буде здійснюватися як за мінімальний розмір добового робочого обсягу.

3. Річна потужність, за винятком потужності закачування та відбору на переривчастій основі в рамках річної потужності відповідно до абзацу другого  пункту 1 цієї глави, надається на гарантованій основі  та дозволяє замовнику використовувати робочий обсяг газосховища протягом усього строку замовлення річної потужності та закачувати природний газ тільки протягом базового сезону закачування і відбирати тільки протягом базового сезону відбору відповідно до кривих закачування/відбору.

4. Потужність відбору газу надається відповідно до фактичного обсягу активного (робочого) газу замовника в газосховищі на основі його кривої відбору. Строк відбору відповідає базовому періоду відбору.

5. Ця послуга надається строком на один рік зберігання. При цьому така послуга доступна для будь-яких чотирьох років зберігання, наступних за роком зберігання, в якому відбувається розподіл потужності.

3. Індивідуальний робочий обсяг на місяць

1. Індивідуальний робочий обсяг надається на гарантованій основі строком на 1 газовий місяць. При цьому така послуга доступна для будь-якого газового місяця відповідного року зберігання, наступного після місяця, в якому відбувається розподіл потужності.

2. Ця послуга передбачає надання добового робочого обсягу зберігання, мінімальний розмір якого дорівнює 1000 м-3.

3. Фактичний добовий робочий обсяг зберігання природного газу може бути менший за мінімальний розмір, визначений пунктом 2 цієї глави. При цьому оплата таких послуг буде здійснюватися як за мінімальний розмір добового робочого обсягу.

4. Замовлення додаткового індивідуального робочого обсягу не змінює для замовника потужність закачування та/або потужність відбору, які були йому надані за розподілом річної потужності відповідно до кривих закачування/відбору.

4. Індивідуальна потужність закачування на місяць

1. Індивідуальна потужність закачування на місяць надається на переривчастій основі строком на 1 газовий місяць. При цьому така послуга доступна тільки для газового місяця, наступного після місяця, в якому відбувається розподіл потужності.

2. Індивідуальна потужність закачування на місяць дозволяє замовнику закачувати природний газ на переривчастій основі незалежно від базового сезону закачування.

3. Оператор газосховища публікує за наявності історичний рівень переривання індивідуальної потужності закачування до початку розподілу потужності на відповідний газовий місяць.

5. Індивідуальна потужність відбору на місяць

1. Індивідуальна потужність відбору на місяць надається на переривчастій основі строком на 1 газовий місяць. При цьому така послуга доступна тільки для газового місяця, наступного після місяця, в якому відбувається розподіл потужності.

2. Індивідуальна потужність відбору на місяць дозволяє замовнику відбирати природний газ на переривчастій основі незалежно від базового сезону відбору.

3. Оператор газосховища публікує за наявності історичний рівень переривання індивідуальної потужності відбору на газовий місяць до початку розподілу потужності на відповідний газовий місяць.

6. Індивідуальна потужність закачування на добу наперед

1. Індивідуальна потужність закачування на добу наперед доступна тільки для замовників, яким була розподілена річна потужність та/або індивідуальний робочий обсяг на місяць.

2. Індивідуальна потужність закачування на добу наперед надається на переривчастій основі та дозволяє замовнику закачувати природний газ незалежно від базового сезону.

3. Індивідуальна потужність закачування на добу наперед дозволяє  замовнику шляхом подання номінацій/реномінацій замовити на добу наперед додаткову потужність закачування природного газу відповідно до розділу ІХ.

7. Індивідуальна потужність відбору на добу наперед

1. Індивідуальна потужність відбору на добу наперед доступна тільки для замовників, яким була розподілена річна потужність та/або індивідуальний робочий обсяг на місяць.

2. Індивідуальна потужність відбору на добу наперед надається на переривчастій основі та дозволяє замовнику  відбирати природний газ незалежно від базового сезону.

3. Індивідуальна потужність відбору на добу наперед дозволяє  замовнику шляхом номінацій/реномінацій замовити на добу наперед додаткову потужність відбору природного газу відповідно до розділу ІХ.».

У зв’язку з цим розділи IV - XI вважати відповідно розділами V - XIІ.

5. У пункті 3 глави 3 розділу V слова «зниженню на період впровадження таких обмежень»  замінити словами та символами «зниженню в обсязі вартості послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, які не були надані замовнику внаслідок виконання робіт оператором газосховища».

6. У розділі VI:

1) у главі 1:

пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Договір зберігання (закачування, відбору) природного газу є документом, який регулює правовідносини між оператором газосховища і окремим замовником.»;

пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Якщо відповідь на письмовий запит оператора газосховища щодо уточнення даних у десятиденний строк не надійшла, оператор газосховища залишає заяву без розгляду, про що письмово із зазначенням причини повідомляє заявника.»;

пункт 7 доповнити словами та знаками «у двох примірниках, підписаних оператором газосховища»;

у пункті 9 слова «заяви на розподіл потужності» замінити словами «заявки на розподіл потужності»;

пункт 10 викласти в такій редакції:

«10. Заявка на розподіл потужності надається у двох примірниках. Форма заявки на розподіл потужності визначається додатком до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу. Заявка на розподіл потужності може укладатися в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису.»;

2) главу 2 викласти в такій редакції:

«2. Оплата послуг

1. Замовник послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу, якому було розподілено річну потужність, зобов’язаний щомісячно здійснювати 100 % попередньої оплати в розмірі вартості замовленої річної потужності на період газового місяця за п'ять банківських днів до початку газового місяця, у якому буде надаватись така послуга.

2. Індивідуальні послуги строком на 1 місяць надаються на умовах 100 % попередньої оплати в розмірі вартості замовлених індивідуальних послуг на період газового місяця за п’ять банківських днів до початку газового місяця, у якому будуть надаватись такі індивідуальні послуги. Оплата вартості індивідуальної послуги робочого обсягу на місяць, яка розподіляється після строку розподілу такої послуги, здійснюється замовником шляхом перерахування грошових коштів у сумі повної вартості послуг за повний газовий місяць не пізніше банківського дня, що передує дню надання такої послуги.

3. Для індивідуальних послуг на добу наперед оплата в розмірі вартості замовлених індивідуальних послуг на добу наперед має бути зарахована на рахунок оператора газосховища не пізніше завершення банківського дня, що передує дню подання номінації/реномінації, відповідно до  розділу ІХ цього Кодексу.

4. Якщо попередня оплата не була надана замовником послуг зберігання (закачування, відбору) у строк, визначений пунктами 1 - 2 цієї глави, то оператор газосховища призупиняє надання доступу до розподіленої потужності, щодо якої не були виконані вимоги попередньої оплати. На період призупинення такий замовник не звільняється  від зобов’язань щодо сплати за розподілену потужність.

Оператор газосховища має право пропонувати таку розподілену потужність іншим замовникам послуг зберігання (закачування, відбору) на переривчастій основі.

5. У випадку неоплати або несвоєчасної оплати замовником послуг у строки, визначені цим Кодексом та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу, оператор газосховища до дати виконання замовником зобов’язань відмовляє замовнику у прийнятті номінацій, торгових сповіщень про передачу природного газу в газосховищах та заявок про передачу потужності газосховища, про що повідомляє оператора газотранспортної системи.».

7. Розділи VII та VIII викласти в такій редакції:

«VІI. Розподіл потужності

1. Загальні умови

1. Оператор газосховища щодня розміщує на своєму веб-сайті інформацію про розподілену та вільну потужність газосховищ, яка публікується в кількісній формі з урахуванням вимог пункту 3 цієї глави.

2. Оператор газосховища розраховує обсяг вільної потужності газосховища на певний період часу з урахуванням поточного стану заповнення газосховищ та умов користування потужністю газосховищ, передбачених чинними договорами із замовниками, та розміщує дані на своєму веб-сайті.

3. Оператор газосховища для розподілу річної потужності пропонує не більше 90 % вільної потужності газосховищ. Щонайменше 10 % вільної потужності газосховищ повині бути вільними для місячних періодів протягом року зберігання.

4. Замовник послуг зберігання (закачування, відбору) одночасно може використовувати річну потужність та індивідуальні послуги.

5. При розподілі потужності оператор газосховища повинен враховувати зарезервовану оператором газотранспортної системи частину потужності газосховищ, що необхідна для виконання ним обов’язків з фізичного балансування газотранспортної системи.

6. У період нейтрального (стабілізаційного) періоду оператор газосховища може обмежити доступ замовника до потужностей газосховищ. При цьому оплата замовником доступу до потужностей закачування та/або відбору на обсяг обмеження не здійснюється.

7. У заявці на розподіл потужності (річної потужності/індивідуального робочого обсягу/індивідуальної потужності закачування на місяць/індивідуальної потужності відбору на місяць) до договору зберігання (закачування, відбору) замовником зазначаються:

дата надання заявки;

його ЕІС-код та номер договору, на основі якого подається заявка на розподіл потужності (за наявності договору зберігання (закачування, відбору));

послуга, обумовлена договором (річна потужність/тип індивідуальної послуги на місяць);

заявлений обсяг потужності газосховищ;

період (строк, на який заявлено потужність газосховищ);

мінімальний обов’язковий обсяг потужності, до якого замовник погоджується зменшити заявлений обсяг у випадку, коли оператор задовольняє заявки на розподіл потужності пропорційно до заявлених обсягів, вказаних у заявках замовників.

8. Заявка на розподіл потужності надається у двох примірниках. Форма заявки на розподіл потужності визначається додатком до Типового договору зберігання (закачування, відбору) природного газу. Заявка на розподіл потужності може укладатися в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису.

9. Під час процедури розподілу потужностей газосховищ оператор газосховища проводить технічний аналіз, який включає оцінку можливості газосховищ задовольнити заявку замовника.

10. Оператор газосховища відмовляє в розподілі потужності газосховищ в таких випадках:

відсутність договору зберігання (закачування, відбору) природного газу з фізичною/юридичною особою, що подає заявку на розподіл потужності;

наявність простроченої заборгованості у замовника перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

невиконання зобов’язань замовником щодо оплати послуг, визначених главою 2 розділу VІ цього Кодексу та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

відсутність або недостатність вільної потужності газосховищ;

невиконання замовником зобов’язань за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

надання доступу стане перешкодою для виконання таким оператором спеціальних обов'язків, покладених на нього відповідно до статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»;

відмова в доступі є виправданою на підставі рішення, прийнятого відповідно до статті 55 Закону України «Про ринок природного газу»;

виконання оператором газосховища вимог Національного плану дій або правил про безпеку постачання природного газу.

11. Про відмову оператор газосховища повідомляє (із зазначенням причин відмови) замовника та Регулятора протягом п'яти робочих днів.

12. Розподіл вільної потужності газосховищ повинен відбуватися в такому порядку: річна потужність, індивідуальні послуги на місяць.

Розподіл індивідуальної послуги на добу наперед не відбувається. Замовлення індивідуальної потужності закачування/відбору на добу наперед здійснюється на підставі чинного договору зберігання (закачування, відбору) природного газу та на умовах подання номінацій відповідно до розділу ІХ цього Кодексу.

Вільна потужність на добу наперед розраховується оператором газосховища щодоби та доводиться до відома замовників шляхом розміщення на власному веб-сайті у строк до 10 години попередньої газової доби. Оператор газосховища розміщує оновлену інформацію з урахуванням добових номінацій та неномінованої потужності станом на 18 годину попередньої газової доби.

13. Заявки на розподіл потужності на рік зберігання 2017/2018 та на липень 2017 приймаються оператором газосховища до 22 червня 2017 року. Заявки на розподіл потужності на рік зберігання 2017/2018 та на липень 2017 року, подані пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу річної потужності на рік зберігання 2017/2018 та індивідуальних послуг на місяць на липень 2017 року зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її  погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності)  в електронному  та/або в письмовому вигляді до 27 червня 2017 року.

До 29 червня 2017 року замовник здійснює оплату вартості послуг річної потужності на рік зберігання 2017/2018 за період першого газового місяця надання такої послуги та оплату вартості індивідуальних послуг на місяць за липень 2017 року.

Першим газовим місяцем надання послуги річної потужності на рік зберігання 2017/2018 є липень 2017 року.

2. Розподіл річної потужності

1. Заявка на розподіл річної потужності подається щорічно на період не менше одного року зберігання та не більше чотирьох років зберігання, наступних за роком зберігання, в якому подається заявка.

2. Обсяг вільної потужності газосховищ, яка буде предметом процедури розподілу потужності протягом наступних років зберігання (4 років), оператор газосховища розміщує на своєму веб-сайті за 30 календарних днів до початку прийняття заявок.

3. Заявки на розподіл річної потужності газосховищ подаються з 01 лютого до 15 лютого щодо років зберігання, наступних за роком зберігання, в якому подається заявка. Якщо 15 лютого припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день. Заявки на розподіл річної потужності, подані раніше або пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

4. Заявка на розподіл річної потужності, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Оператор газосховища здійснює попередній розгляд заявки на розподіл потужності протягом трьох робочих днів з дня її отримання. Якщо дані, викладені в заявці, потребують уточнення, оператор газосховища протягом зазначеного строку надсилає замовнику запит в електронному та/або паперовому вигляді та вказує вичерпний перелік даних, які потребують уточнення. При цьому строк попереднього розгляду заявки подовжується на період уточнення даних замовником послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

6. Протягом п’ятиденного строку з дня отримання запиту щодо уточнення даних замовник надає оператору газосховища відповідні уточнення та доповнення. Якщо уточнена заявка на розподіл потужностей газосховищ не буде подана протягом встановленого строку, то оператор газосховища має право залишити заявку без розгляду.

7. За результатами попереднього розгляду оператор газосховища в електронному та/або паперовому вигляді повідомляє замовника протягом 2 робочих днів про прийняття заявки до участі у процедурі розподілу послуг зберігання (закачування, відбору) або залишення заявки без розгляду із зазначенням причини відмови.

8. Якщо сумарна річна потужність, заявлена замовниками, не перевищує вільну річну потужність газосховищ, кожний із замовників одержує заявлений обсяг річної потужності, зазначений у поданій заявці.

Якщо сумарна річна потужність, заявлена замовниками, перевищує вільну річну потужність газосховищ, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу річної потужності. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг річної потужності менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Річна потужність, яку не було розподілено таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

9. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу річної потужності зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику з повідомленням причини відмови в розподілі потужності в електронному та/або в письмовому вигляді до 01 березня поточного року.

Оператор одночасно із підписаною заявкою на розподіл потужності надсилає замовнику криві закачування та відбору, визначені на основі розподіленого обсягу річної потужності.

Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає у момент надходження  замовнику результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених Кодексом газосховищ та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

Замовник, якому було розподілено річну потужність, має право до 15 квітня подати заявку на збільшення розподіленої річної потужності. Оператор газосховища протягом п’яти днів погоджує (підписує) заявку на збільшення розподіленої річної потужності або повертає її без погодження замовнику з повідомленням причини відмови у збільшенні розподіленої річної потужності в електронному та/або письмовому вигляді. Причинами для відмови в погодженні заявки на збільшення розподіленої річної потужності є відсутність у заявці інформації відповідно до вимог пункту 7 глави 1 цього розділу, невідповідність форми заявки вимогам пункту 8 глави 1 цього розділу, відсутність технічної можливості задовільнити таку заявку, відсутність достатньої вільної річної потужності.

Зміни до розподіленої річної потужності у випадку підтвердження заявки на збільшення річної потужності набувають чинності з 01 травня відповідного року зберігання.

Якщо від різних замовників надходять заявки на збільшення розміру розподіленої річної потужності, вони розглядаються та підтверджуються в черговості їх надходження.

3. Розподіл індивідуального робочого обсягу на місяць

1. Заявка на розподіл індивідуального робочого обсягу може подаватися щомісяця на період від одного газового місяця та до кінця відповідного року зберігання.

2. Оператор газосховища до 05 числа поточного місяця розраховує індивідуальний робочий обсяг, який буде предметом процедури розподілу протягом наступного газового місяця та/або наступних газових місяців до кінця відповідного року зберігання, та доводить його до відома замовників за допомогою веб-сайту. Оператор газосховища вказує вільний робочий обсяг окремо для кожного газового місяця відповідного року зберігання.

3. Заявки на розподіл індивідуального робочого обсягу подаються до 10 числа поточного місяця на наступний газовий місяць та/або наступні газові місяці до кінця відповідного року зберігання. Якщо 10 число місяця припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день.

4. Заявка на розподіл індивідуального робочого обсягу, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Якщо сумарний робочий обсяг газосховищ, заявлений замовниками відповідно до заявок, поданих у строк, вказаний у пункті 3 цієї глави, не перевищує вільний робочий обсяг газосховищ, кожний із замовників одержує робочий обсяг в обсягах, зазначених у поданих заявках.

Якщо сумарний робочий обсяг, заявлений замовниками відповідно до заявок, поданих у строк, вказаний у пункті 3 цієї глави, перевищує вільний робочий обсяг газосховищ, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг індивідуального робочого обсягу менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Індивідуальний робочий обсяг, який не було розподілено таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

6. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу індивідуального робочого обсягу щодо наступного газового місяця та/або наступних газових місяців до кінця відповідного року зберігання зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності) в електронному та/або письмовому вигляді до 14 числа поточного місяця. Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає в момент отримання замовником результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених цим Кодексом та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

7. Замовник може замовити додатковий індивідуальний робочий обсяг на місяць після закінчення строку розподілу, вказаного у пункті 3 цієї глави, протягом газового місяця, в якому має надаватись така послуга,  шляхом надання заявки на отримання додаткового індивідуального робочого обсягу. Замовник має подати заявку на розподіл додаткового індивідуального робочого обсягу не пізніше ніж за один робочий день до дня надання такої послуги. Оператор газосховища протягом двох годин після отримання заявки перевіряє наявність вільного робочого обсягу та погоджує (підписує) таку заявку або відмовляє в розподілі додаткового робочого обсягу, про що повідомляє замовника. Оператор газосховища задовольняє заявки на індивідуальний робочий обсяг, отримані протягом газового місяця, в якому має надаватись така послуга, у порядку черговості їх отримання.

4. Розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць

1. Заявка на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць може подаватися щомісяця на наступний газовий місяць.

2. Оператор газосховища до 05 числа поточного місяця розраховує індивідуальну потужність закачування, яка буде предметом процедури розподілу протягом наступного газового місяця, та доводить її до відома замовників за допомогою веб-сайту.

3. Заявки на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць подаються до 10 числа поточного місяця на наступний місяць. Якщо 10 число місяця припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день. Заявки на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць, подані пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

4. Заявка на розподіл індивідуальної потужності закачування на місяць, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією  щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Якщо сумарна індивідуальна потужність закачування на місяць, заявлена замовниками, не перевищує вільну індивідуальну потужність закачування, кожний із замовників одержує індивідуальну потужність закачування в обсягах, зазначених у поданій заявці.

Якщо сумарна індивідуальна потужність закачування на місяць, заявлена замовниками, перевищує вільну індивідуальну потужність закачування на місяць, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу індивідуальної потужності закачування. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг індивідуальної потужності закачування менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Індивідуальна потужність закачування, яка не була розподілена таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

6. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу індивідуальної потужності закачування щодо наступного газового місяця зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності) в електронному та/або письмовому вигляді до 14 числа поточного місяця. Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає в момент надходження замовнику результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених Кодексом газосховищ та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць

1. Заявка на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць може подаватися щомісяця на наступний газовий місяць.

2. Оператор газосховища до 05 числа поточного місяця розраховує індивідуальну потужність відбору, яка буде предметом процедури розподілу протягом наступного газового місяця, та доводить її до відома замовників за допомогою офіційного веб-сайту.

3. Заявки на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць подаються до 10 числа поточного місяця на наступний газовий місяць. Якщо 10 число місяця припадає на святковий, вихідний або неробочий день, то днем закінчення строку подачі заявки вважається наступний робочий день. Заявки на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць, подані пізніше вказаних строків, залишаються без розгляду.

4. Заявка на розподіл індивідуальної потужності відбору на місяць, подана замовником на кінець передбаченого цим Кодексом строку подання, є безвідкличною пропозицією щодо придбання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Якщо сумарна індивідуальна потужність відбору на місяць, заявлена замовниками, не перевищує вільну індивідуальну потужність відбору, кожний із замовників одержує індивідуальну потужність відбору в обсягах, зазначених у поданій заявці.

Якщо сумарна індивідуальна потужність відбору на місяць, заявлена замовниками, перевищує вільну індивідуальну потужність відбору на місяць, оператор газосховища задовольняє заявки пропорційно до заявлених обсягів кожного із замовників з урахуванням мінімального обов’язкового обсягу індивідуальної потужності відбору. Якщо відповідно до пропорційного розподілу вільної потужності газосховищ оператор має розподілити замовникам обсяг індивідуальної потужності відбору менший ніж мінімальний обов’язковий обсяг, вказаний у їх заявках, то оператор газосховища відмовляє таким замовникам у розподілі потужності. Індивідуальна потужність відбору, яка не була розподілена таким замовникам, розподіляється між іншими замовниками пропорційно до їх заявлених обсягів.

6. Оператор газосховища за результатами проведення процедури розподілу індивідуальної потужності відбору щодо наступного газового місяця зазначає розподілений обсяг та погоджує (підписує) заявку на розподіл потужності або відмовляє в її погодженні замовнику (з повідомленням причини відмови в розподілі потужності) в електронному та/або письмовому вигляді до 14 числа поточного місяця. Зобов’язання щодо оплати послуг зберігання (закачування, відбору) виникає в момент надходження замовнику результатів процедури розподілу потужності (погодженої заявки на розподіл потужності) з урахуванням строків попередньої оплати, визначених Кодексом газосховищ та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу.

VIІІ. Адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, та адміністрування передачі розподілених потужностей

1. Адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах

1. Замовники мають право укладати угоди, на підставі яких відбувається передача природного газу, що зберігається в газосховищах.

2. Оператор газосховища забезпечує функціонування інформаційної платформи, за допомогою якої обліковується передача природного газу, що зберігається в газосховищах.

3. Обліковий запис щодо  передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, з рахунку зберігання замовника, який передає природний газ, на рахунок зберігання замовника, що приймає природний газ, здійснюється оператором газосховища на підставі торгових сповіщень про  передачу природного газу, що надаються йому замовниками.

4. Торгове сповіщення має містити таку інформацію:

реквізити, у тому числі ЕІС-код замовника, який надає торгове сповіщення;

реквізити суб’єкта ринку природного газу, у тому числі його ЕІС-код, який є іншою стороною передачі природного газу, що зберігається в газосховищах;

предмет торгового сповіщення - передача або прийом природного газу, що зберігається в газосховищах;

обсяг природного газу, що передається;

митний режим природного газу, що передається.

5. Оператор газосховища підтверджує торгові сповіщення та обліковує передачу природного газу, що зберігається в газосховищах, якщо:

торгове сповіщення про передачу природного газу, надане замовником, збігається з відповідним торговим сповіщенням іншої сторони передачі природного газу, що зберігається в газосховищах;

замовник, який передає природний газ, має на момент передачі природного газу на своєму рахунку зберігання обсяг природного газу не менший ніж обсяг природного газу, вказаний у торговому сповіщенні;

обсяг природного газу, який передається, не перебуває під обтяженням або обмеженням (у т. ч. арештом), якщо оператор газосховища був поінформований відповідно до чинного законодавства про такі обтяження або обмеження (у т. ч. арешт);

суб’єкт ринку природного газу, який приймає природний газ, має на момент передачі природного газу укладений з оператором газосховища договір зберігання (закачування, відбору) природного газу та необхідний розподілений робочий обсяг за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, що надав торгове сповіщення про передачу природного газу, що зберігається в газосховищах, не має простроченої заборгованості перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, який передає або приймає природний газ, виконує вимоги цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу.

6. Після підтвердження торгового сповіщення оператор газосховища збільшує обсяг природного газу на рахунку зберігання замовника, який приймає природний газ, та зменшує обсяг природного газу на рахунку зберігання замовника, який передає природний газ, на обсяг природного газу, який був вказаний у торговому сповіщенні.

7. Строк підтвердження торгових сповіщень не повинен перевищувати 2 години, з моменту їх отримання. Оператор газосховища має мінімізувати час на адміністрування торгових сповіщень.

8. Якщо оператор газосховища не підтверджує торгове сповіщення, він зобов’язаний протягом 2-х годин повідомити причини відмови замовнику, який передає або приймає природний газ, що зберігається в газосховищах, в електронному вигляді.

9. Торгові сповіщення можуть надаватися замовниками в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису за формою оператора газосховища, розміщеною на його веб-сайті. Замовник має право дозволити третій особі надавати від його імені торгові сповіщення за умови попереднього погодження з оператором газосховища.

10. Адміністрування передачі природного газу, що зберігається в газосховищах, між замовниками здійснюється оператором газосховища на безоплатній основі.

2. Порядок передачі розподілених потужностей газосховищ

1. Замовники мають право укладати правочини, на підставі яких відбувається перехід права користування потужністю в рамках послуги «річна потужність».

2. Адміністрування передачі розподіленої потужності здійснюється оператором газосховища на безоплатній основі.

3. Замовники можуть передавати виключно річну потужність.

Замовник може передавати весь обсяг або частину обсягу річної потужності, але не може передавати річну потужність роз’єднано (окремо робочий обсяг, окремо потужність закачування та окремо потужність відбору).

4. Оператор газосховища забезпечує функціонування інформаційної платформи, за допомогою якої обліковується перехід права користування послугами зберігання (закачування, відбору) природного газу.

5. Оператор газосховища здійснює передачу потужності газосховищ від одного замовника до іншого замовника на підставі заявок про передачу потужності, що надаються оператору газосховища замовниками.

6. Заявка про передачу потужності газосховищ має містити таку інформацію:

ідентифікаційні дані, у тому числі ЕІС-код замовника, який надає заявку;

ідентифікаційні дані, у тому числі ЕІС-код замовника, який є іншою стороною передачі потужності газосховищ;

предмет заявки - набуття або відчуження потужності газосховищ;

тип та обсяг потужності газосховищ для набуття або відчуження;

дату, з якої передається потужність. Дата передачі потужності повинна припадати на перший день газового місяця.

7. Одночасно із заявкою про передачу потужності замовник повинен надати скореговану заявку на розподіл потужності у двох примірниках, в якій буде зменшено/збільшено обсяг заявленої потужності відповідно до обсягу потужності, що відчужується або набувається.

8. Оператор газосховища підтверджує заявки про передачу потужності, якщо:

заявка на відчуження чи набуття потужності, надана замовником, збігається з відповідною заявкою іншої сторони, яка набуває або відчужує потужність газосховищ;

замовники надали належним чином оформлені скореговані заявки на розподіл потужності;

потужність газосховищ для відчуження не більша ніж відповідна розподілена потужність газосховищ замовнику;

суб’єкт ринку природного газу, який набуває потужність, має укладений з оператором газосховища договір зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, який надав заявку про передачу потужності, не має простроченої заборгованості перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

замовник, який передає та/або набуває потужність, виконує вимоги цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;

зміст заявки відповідає вимогам цього Кодексу.

9. Оператор газосховища протягом трьох робочих днів з дня отримання заявки про передачу потужності здійснює розгляд заявки.

10. За результатами розгляду заявки про передачу потужності оператор газосховища направляє погоджену (підписану) скореговану заявку на розподіл потужності.

11. Якщо оператор газосховища не підтверджує заявку про передачу потужності, він зобов’язаний повідомити причини відмови замовнику, який подав заявку про передачу потужності в електронному вигляді.

12. Заявки про передачу потужності можуть надаватися замовниками в електронному вигляді з використанням електронно-цифрового підпису за формою оператора газосховища, розміщеною на його веб-сайті.».

8. У розділі ІХ:

1) назву розділу викласти в такій редакції:

«ІХ. Номінації, реномінації та алокація»;

2) глави 1 та 2 викласти в такій редакції:

«1. Загальні умови надання номінацій

1. З метою користування послугами зберігання (закачування, відбору) замовник подає оператору газосховища номінації/реномінації на закачування та/або відбір відповідно до умов цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу.

2. Номінація повинна визначати для кожного замовника обсяг природного газу поданий замовником послуг для закачування до газосховищ та/або відбору з газосховищ.

3. Оператор газосховища підтверджує номінації/реномінації в такому порядку:

номінації/реномінації для закачування та/або відбору природного газу з використанням річної потужності;

номінації/реномінації для закачування та/або відбору природного газу з використанням індивідуальної потужності закачування/відбору на місяць;

номінації/реномінації для закачування та/або відбору природного газу з використанням індивідуальної потужності на добу наперед.

4. Номінація/реномінація замовників, яким надається послуга зі зберігання (закачування, відбору) природного газу на переривчастій основі, може бути підтверджена зі зменшенням обсягів природного газу, заявлених замовником у номінації/реномінації. Зменшення здійснюється в такій черговості:

індивідуальна послуга на закачування/відбір на добу наперед;

індивідуальна послуга закачування/відбору на місяць.

У випадку, якщо послуги мають однаковий строк надання, зменшення має відбуватись в порядку черговості отримання номінацій/реномінацій.

5. Номінації можуть бути змінені відповідно до процедури реномінації.

6. У номінаціях і реномінаціях необхідно врахувати зміну часу з літнього на зимовий, а також із зимового на літній.

7. Номінації та реномінації, які подаються замовником, повинні враховувати обмеження та припинення, які впроваджуються згідно з положеннями цього Кодексу, Національного плану дій, а також інші обмеження, які впроваджуються згідно з чинним законодавством.

8. У разі відсутності технічної можливості подавати/приймати обсяг природного газу, зазначений у номінації оператор газотранспортної системи повідомляє про це оператора газосховища. Оператор газосховища повинен негайно інформувати про це замовників. Замовники протягом двох годин після одержання вищезазначеної інформації зобов’язані скорегувати номінацію на закачування та/або відбір та подати оператору газосховища реномінацію.

9. Оператор газосховища має право зменшувати чи відхиляти номінацію під час нейтрального періоду та в інших випадках, передбачених цим Кодексом та договором зберігання (закачування, відбору) природного газу. У такому випадку оператор газосховища зменшує чи відхиляє номінації з урахуванням порядку підтвердження номінацій/реномінацій, зазначеному в пункті 3 цієї глави.

10. Оператор газосховища відхиляє номінації/реномінації за умови:

відсутності дійсного договору зберігання (закачування, відбору) природного газу між замовником та оператором газосховища;

невиконання умов договору зберігання (закачування, відбору) природного газу замовником;

невиконання замовником порядку подання номінації/реномінації, визначеного цим розділом;

наявності простроченої заборгованості у замовника перед оператором газосховища за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу;

недотримання умов оплати послуг відповідно до вимог цього Кодексу та договору зберігання (закачування, відбору) природного газу;

відсутності у замовника достатньої розподіленої потужності та  відсутності вільної та/або неномінованої  потужності закачування/відбору на добу наперед для надання замовнику індивідуальних послуг на добу наперед;

відсутності достатнього розподіленого робочого обсягу у замовника за договором зберігання (закачування, відбору) природного газу для виконання номінації на закачування природного газу;

відсутності достатнього обсягу природного газу на рахунку зберігання замовника для здійснення відбору відповідно до поданої номінації/реномінації на відбір;

наявності обмежень та/або обтяжень, про які відповідно до законодавства поінформований оператор газосховища, на природний газ замовника у відповідному обсязі; 

оголошення оператором газосховища про обмеження, викликані аварією або надзвичайною ситуацією, що робить неможливим надання послуг зі зберігання (закачування, відбору) природного газу, та/або у період нейтрального періоду за наданою замовником номінацією/реномінацією;

необхідності виконання оператором газосховища вимог Національного плану дій або правил про безпеку постачання природного газу.

11. У разі відхилення номінації/реномінації оператор газосховища інформує замовника про причини відхилення в електронному вигляді.

12. Номінація/реномінація, що пройшла процес перевірки, визначений цим Кодексом, отримує статус підтвердженої номінації/реномінації.

13. Номінація/реномінація замовників, яким надаються послуги зберігання (закачування, відбору) на переривчастій основі, може бути змінена оператором газосховища в односторонньому порядку у випадку необхідності виконання поданих реномінацій замовників, які використовують послуги зберігання (закачування, відбору) на гарантованій основі. Оператор газосховища повинен негайно поінформувати про це замовників, яким була змінена номінація/реномінація.

2. Процедура надання номінації

1. Замовник подає номінацію оператору газосховища не пізніше ніж до 13:00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 12:00 UTC (15:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що передує газовій добі, яка стосується номінації. Якщо замовник надає більш ніж одну таку номінацію в цей самий строк, оператор газосховища розгляне номінацію, яка була одержана останньою. Оператор газосховища повідомляє замовника про прийняття або відхилення номінації до 15:00 UTC (17:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 14:00 UTC (17:00 за київським часом) години газової доби для літнього періоду, що передує газовій добі, яка стосується номінації.

2. Замовник може подати оператору газосховища номінації не більш ніж на 180 діб наперед (у розрізі доби).

3. У випадку ненадання замовником номінацій на наступну газову добу відповідно до положень пункту 1 цієї глави оператор газосховища приймає до розгляду попередню номінацію на відповідну газову добу, яка була одержана останньою.

4. У випадку коли замовник не подає оператору газосховища номінацію згідно з положеннями пункту 2 цієї глави або номінацію на наступну газову добу протягом часу, вказаного в пункті 1 цієї глави, вважається підтвердженою номінація для такого замовника з обсягами природного газу, що дорівнює «0» (нулю).

5. У випадку відхилення номінації обсяг природного газу в номінації, підтвердженій для замовника, дорівнює «0» (нулю).

6. Зменшення або відхилення номінації може відбутися з причин, визначених у главі 1 цього розділу.»;

3) у главі 3:

пункт 1 викласти в такій редакції:

«1. Замовник має право змінити заявлені обсяги, визначені в підтвердженій оператором газосховища номінації для цієї газової доби. Реномінації надаються з 16:00 UTC (18:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 15:00 UTC (18:00 за київським часом) години газової доби, що передує газовій добі, з якої здійснюється номінація, до 02:00 UTC (04:00 за київським часом) години газової доби для зимового періоду та 01:00 UTC (04:00 за київським часом) години газової доби, коли повинна бути виконана реномінація. Реномінація надається не менш ніж за 2 години до початку зміни обсягів закачування/відбору, які були визначені номінацією.»;

пункт 5 викласти в такій редакції:

«5. Зменшення або відхилення реномінації може відбутися з причин, визначених у главі 1 цього розділу. Закачування/відбір протягом доби здійснюється рівномірно погодинним графіком.»;

4) главу 4 викласти в такій редакції:

«4. Перевірка відповідності номінацій та реномінацій на закачування/відбір природного газу до/з газосховищ

1. Номінації та реномінації на закачування/відбір природного газу повинні збігатися з відповідними номінаціями та реномінаціями, що були подані для віртуальної точки входу/виходу з/до газосховищ оператору газотранспортної системи.

2. Перевірка відповідності номінацій та реномінацій на закачування та/або відбір до/з газосховищ та номінацій та реномінацій для віртуальної точки входу/виходу з/до газосховищ проводиться відповідно до вимог Кодексу газотранспортної системи.

3. Якщо під час перевірки відповідності номінацій та реномінацій на закачування/відбір до/з газосховищ виявлено невідповідність у номінаціях та реномінаціях, застосовується «правило меншого».»;

5) у главі 5:

назву викласти в такій редакції:

«5. Принципи алокації»;

у пункті 1 слова та символ «до/з» замінити словами та символом «з/до»;

пункти 4 та 5 викласти в такій редакції:

«4. Для газосховищ, стосовно яких укладено угоду щодо впровадження операторського балансового рахунку, в якості обсягу природного газу, відповідно направленого замовником послуг зберігання (закачування, відбору) для закачування/відбору з/до газосховищ, приймаються обсяги, встановлені в підтвердженій номінації/реномінації для цих газосховищ. Тобто алокація обсягів природного газу для кожного замовника послуг зберігання (закачування, відбору) відповідає підтвердженій номінації/реномінації на закачування/відбір.

5. У випадках якщо одна юридична особа є одночасно оператором газосховищ та оператором газотранспортної системи, в якості обсягу природного газу, відповідно направленого замовником послуг зберігання (закачування, відбору) для закачування/відбору з/до газосховищ, приймаються обсяги, встановлені в підтвердженій номінації для цих газосховищ. Тобто алокація обсягів природного газу для кожного замовника послуг зберігання (закачування, відбору) відповідає підтвердженій номінації/реномінації на закачування/відбір.»;

доповнити новим пунктом такого змісту:

«6. Різниця між обсягами, вказаними у підтвердженій номінації/реномінації, та фактичним обсягом закачаного або відібраного природного газу зараховується на оперативний балансовий рахунок згідно з угодою стосовно провадження операторського балансового рахунку.».

9. У розділі Х:

1) пункт 3 глави 1 викласти в такій редакції:

«3. Оператор газосховища вживає заходів для запобігання створенню договірних перевантажень та дотримується таких принципів:

надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу та додаткових послуг, які відповідають потребам ринку природного газу;

розподіл потужності газосховищ здійснюється на недискримінаційній та прозорій основі відповідно до умов цього Кодексу;

надання пропозиції замовникам щодо використання неномінованої потужності газосховищ не менш як за одну добу до фактичної операції на переривчастих засадах;

забезпечення реалізації прав замовників, які уклали договір зберігання (закачування, відбору) природного газу, передати права доступу до газосховищ іншим замовникам.»;

2) пункти 2 - 4 глави 2 викласти в такій редакції:

«2. Якщо під час розгляду нової заявки на розподіл потужності виявляється, що відсутня вільна потужність, а в рамках договорів зі зберігання (закачування, відбору) природного газу, які діють на момент розгляду такої нової заявки, існує розподілена річна потужність, що не використовується, то оператор газосховища звертається до замовника, який протягом шести місяців використовує менше 80 % розподіленої річної потужності, з вимогою протягом тридцяти днів здійснити відчуження річної потужності, яку він не використовує.

3. Якщо внаслідок зміни умов розподілу потужності або оголошення про відчуження потужності в газосховищах з’явиться вільна гарантована потужність, оператор газосховища пропонує цю потужність іншим замовникам.

4. Замовник може здійснювати відчуження частини розподіленої річної  потужності газосховищ іншим замовникам. При цьому замовник не може здійснювати відчуження річної потужності роз’єднано, тобто окремо робочого обсягу, окремо потужності закачування та окремо потужності відбору.»;

3) у главі 3:

у пункті 4 слово «зберігання» замінити словами та символами «зі зберігання (закачування, відбору)»;

пункт 5 після слів «зі зберігання» доповнити символами та словами «(закачування, відбору)».

10. У розділі ХІ:

1) пункт 1 глави 2 викласти в такій редакції:

«1. Оператор газосховища розміщує на своєму веб-сайті таку інформацію:

перелік послуг, що надаються таким оператором;

інформацію про ціну або тарифи та інші умови надання таких послуг;

кількісні показники обсягів потужності газосховищ, право користування якою було надане замовникам згідно з чинними договорами зберігання (закачування, відбору) природного газу, та вільної потужності газосховищ;

кількісні показники вільної та неномінованої потужності газосховищ на добу наперед;

загальні криві закачування та відбору газосховищ;

інформацію про обсяги природного газу, наявного в кожному газосховищі, обсяги закачування та відбору, а також обсяги вільної потужності газосховищ (щодня);

історичну інформацію про переривання послуг зберігання (закачування, відбору);

історичну інформацію про обсяги зберігання, закачування та відбору природного газу в газосховищах та історичний рівень використання потужності газосховищ;

тарифний калькулятор на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу;

графік запланованих робіт, які можуть вплинути на замовників послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу;

детальну інформацію про режим роботи газосховищ у випадку незапланованих змін у роботі газосховищ (які стосуються зміни потужності закачування та відбору, переривання тощо);

інформацію щодо операцій з передачі природного газу, що зберігається в газосховищах (кількість зареєстрованих операцій, кількість учасників);

Кодекс газосховищ та Типовий договір зберігання (закачування, відбору) природного газу;

форму заявки на договір зберігання (закачування, відбору), форму заявки на розподіл потужності, форму номінації, форму актів;

іншу інформацію, вимога щодо оприлюднення якої визначена чинним законодавством.»;

2) главу 3 виключити.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Національної
комісії, що здійснює
державне регулювання
у сферах енергетики
та комунальних послуг
30.09.2015 № 2499
(у редакції постанови НКРЕКП
від 25.05.2017 № 689)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
зберігання (закачування, відбору) природного газу

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕКП
25.05.2017 № 689

ЗМІНИ
до Методики визначення та розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу щодо газосховищ, до яких застосовується режим регульованого доступу

1. У розділі І:

1) пункт 3 викласти в такій редакції:

«3. Ця Методика застосовується НКРЕКП при розрахунку тарифів на послуги зберігання (закачування, відбору) природного газу для суб'єктів господарювання, що здійснюють зберігання (закачування, відбір) природного газу, відповідно до Критеріїв, згідно з якими до певного газосховища застосовується режим договірного доступу або режим регульованого доступу, затверджених постановою НКРЕКП від 30 вересня 2015 року № 2495, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 06 листопада 2015 року за № 1381/27826.»;

2) у пункті 6:

абзац сьомий після слів та знаку «витрат на оплату праці,» доповнити словами та знаком «планової амортизації виробничих основних засобів та нематеріальних активів,»;

в абзаці шістнадцятому слова «потужності газосховища» замінити словами «робочого обсягу зберігання природного газу у газосховищі»;

абзаци вісімнадцятий та дев’ятнадцятий виключити.

У зв’язку з цим абзац двадцятий вважати абзацом вісімнадцятим.

2. У розділі ІІ:

1) пункт 2 викласти в такій редакції:

«2. Повна планована собівартість надання послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ визначається за формулою

ППС = Взб + Взаквідб  (тис. грн),

(2)

де:

Взб

-

плановані витрати оператора газосховища на зберігання природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Взак

-

плановані витрати оператора газосховища на закачування природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Ввідб

-

плановані витрати оператора газосховища на відбір природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн.»;

2) пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Тариф на зберігання природного газу розраховується за формулою


(3)

де:

Тзб

-

тариф на зберігання природного газу, грн за 1000 м-3 на добу;


Взб

-

плановані витрати оператора газосховища на зберігання природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Р

-

планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;


Wзб

-

планований робочий обсяг зберігання природного газу на планований період, млн м-3 на рік.»;

3) пункти 6 та 7 викласти в такій редакції:

«6. Тариф на закачування природного газу розраховується за формулою

(5)

де:

Тзак

-

тариф на закачування природного газу, грн за 1000 м-3 на добу;


Взак

-

плановані витрати оператора газосховища на закачування природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ, відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Р

-

планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;


Wзак

-

планована річна потужність закачування природного газу в ПСГ, на планований період, млн м-3 на рік.

7. Тариф на відбір природного газу розраховується за формулою

(6)

де:

Твідб

-

тариф на відбір природного газу, грн за 1000 м-3 на добу;


Ввідб

-

плановані витрати оператора газосховища на відбір природного газу, які визначаються згідно з розподілом витрат, пов'язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ відповідно до додатка до цієї Методики, тис. грн;


Р

-

планована рентабельність оператора газосховищ, розраховується за формулою (4), %;


Wвідб

-

планована річна потужність відбору природного газу із ПСГ на планований період, млн м-3 на рік.»;

4) пункт 9 викласти в такій редакції:

«9. При замовленні індивідуальних послуг до тарифів на закачування, відбір та зберігання застосовуються такі коефіцієнти:

коефіцієнти, які враховують замовлення індивідуальних послуг строком на місяць -  від 1,1 до 2,5;

коефіцієнти, які враховують замовлення індивідуальних послуг на добу наперед -  від 1,2 до 3,0.

Коефіцієнти визначаються операторам газосховища та затверджуються Регулятором.

Оператор газосховища надає НКРЕКП розрахунок коефіцієнтів, які враховують особливості умов замовлення послуг, та обґрунтування такого розрахунку.

НКРЕКП затверджує запропоновані коефіцієнти або корегує їх з метою дотримання оператором газосховища планової тарифної виручки.»;

5) пункт 10 виключити.

3. Пункт 15 розділу ІІІ виключити.

4. Додаток до Методики викласти в новій редакції, що додається.

Директор Департаменту
із регулювання відносин
у нафтогазовій сферіТ. Рябуха


Додаток
до Методики визначення
та розрахунку тарифів на послуги
зберігання (закачування, відбору)
природного газу щодо газосховищ,
до яких застосовується режим регульованого доступу
(пункт 2 розділу ІІ)

РОЗПОДІЛ
витрат, пов’язаних з наданням послуг зберігання (закачування, відбору) природного газу в/з ПСГ

№ з/п

Статті витрат

Розподіл витрат

тариф на зберігання природного газу в ПСГ

тариф на закачування природного газу в ПСГ

тариф на відбір природного газу з ПСГ

1

Виробнича собівартість

1.1

Матеріальні витрати, усього

у тому числі:

1.1.1

газ на технологічні потреби

50 %

50 %

1.1.2

матеріали

50 %

50 %

1.1.3

паливо

50 %

50 %

1.1.4

електроенергія

50 %

50 %

1.1.5

витрати на ремонт

50 %

25 %

25%

1.1.6

інші матеріальні витрати

50 %

50 %

1.2

Витрати на оплату праці

100 %

1.3

Внески на соціальні заходи

100 %

1.4

Амортизація

20 %

40 %

40 %

1.5

Інші витрати, усього

у тому числі:

1.5.1

послуги автотранспорту

100 %

1.5.2

послуги банку

100 %

1.5.3

послуги зв'язку

100 %

1.5.4

податки, збори, платежі

100 %

1.5.5

службові відрядження

100 %

1.5.6

інші витрати

50 %

25 %

25 %

2

Адміністративні витрати

100 %

3

Витрати на збут

100 %

4

Інші операційні витрати

100 %

5

Фінансові витрати

100 %
on top