Document v0593500-98, invalid, current version — Loss of force on January 9, 2004, on the basis - z1250-03

Search in the text: Овердрафт 4

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 490 від 20.11.98 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
7 грудня 1998 р.
vd981120 vn490 за N 593

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
від 20.11.98 N 490
реєстр. N 593 від 7 грудня 1998 р.

{ Положення втратило чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 544 ( z1250-03 ) від 15.12.2003 }

Положення
про виконання міжбанківських розрахунків через
розрахунковий банк за операції, що здійснюються із
застосуванням банківських платіжних карток міжнародної
платіжної системи VISA International

Терміни та визначення
BIN Bank Identification Number -
ідентифікаційний код банку-учасника в
міжнародній платіжній системі VISA
International. Авторизація отримання дозволу від банку-емітента
банківської платіжної картки (БПК) на
здійснення операцій з використанням
БПК. Асоційований член банк, що має ліцензію на право участі в
платіжної системи діяльності платіжної системи через
інший банк чи фінансову установу, що є
основним членом. Банк-еквайр уповноважений банк (член платіжної
(обслуговуючий банк) системи), що проводить первинне
оброблення трансакцій та бере на себе
проведення з комерсантами (торговцями),
які знаходяться у сфері його
діяльності, усіх операцій з картками:
перерахування на поточні рахунки
комерсантів (торговців) коштів за
товари та послуги, приймання,
сортування та розсилання квитанцій,
розповсюдження стоп-листів (перелік
БПК, операції з якими призупинені на
день здійснення операції з БПК). Банк-емітент уповноважений банк, який є членом
платіжної системи, обслуговує
картрахунки та видає БПК, а також
проводить розрахунки (через банк-
еквайр) з комерсантами (торговцями),
які здійснюють продаж або надання
послуг з використанням при оплаті БПК. Банківська платіжна пластиковий ідентифікаційний засіб, за
картка (БПК) допомогою якого отримувачу БПК
надається змога здійснювати операції
сплати за товари, послуги та отримувати
готівкові кошти. Ідентифікування
отримувача БПК має забезпечуватися
нанесенням на БПК номера БПК, строку
дії БПК та прізвища, ім'я і зразка
підпису держателя БПК і/або інших
ідентифікаційних даних. Банк-член (учасник) банк, що має ліцензію міжнародної
платіжної системи і бере участь у
виконанні трансакцій із застосуванням
платіжних карток міжнародної платіжної
системи VISA International та підписав
угоду з розрахунковим банком про
розрахунки за фінансовими
зобов'язаннями, які виникають в
результаті трансакцій у національній
валюті. Внутрішні трансакції трансакції, що виконуються на території
України в національній валюті із
застосуванням картки міжнародної
платіжної системи, емітентом якої є
банк-учасник, резидент України, і
функції еквайра щодо якої виконує банк-
учасник, резидент України. Внутрішня система система клірингу та розрахунків за
клірингу та розрахунків всіма внутрішніми трансакціями в
Україні, що здійснюється Центральним
Міжбанківським процесинговим центром за
допомогою системи ТОПАЗ. Держатель БПК особа, інформація про яку нанесена на
БПК (ім'я, прізвище, зразок підпису) і
яка уповноважена розпоряджатися
картрахунком. Еквайринг карток діяльність банківської установи з
виконання розрахунків з підприємствами
торгівлі (послуг) за операціями,
здійсненими із застосуванням платіжних
карток та здійснення операцій з видачі
готівкових коштів держателям платіжних
карток - клієнтам інших банківських
установ. Електронний банківське платіжне повідомлення
розрахунковий документ визначеного формату, яке містить
встановлені реквізити і несе інформацію
про перерахування коштів, приймає
вигляд файлу при передачі електронною
поштою та при зберіганні на магнітних
носіях. Емісія карток діяльність банківської установи з
випуску платіжних карток, відкривання
рахунків клієнтам і виконання
розрахунків за здійснені операції із
застосуванням виданих нею платіжних
карток. Єдиний кліринговий спеціальний рахунок у національній
рахунок валюті, що ведеться в НБУ для
обслуговування банків-учасників, на
який за підсумками дня у внутрішній
системі клірингу та розрахунків
отримуються перекази коштів з
кореспондентських рахунків тих банків-
учасників, що знаходяться у чисто
видатковій позиції, і з якого
виконуються перекази коштів на
кореспондентські рахунки тих банків-
учасників, що знаходяться у чисто
прибутковій позиції. Оскільки загальна
сума переказів на цей рахунок буде
рівною загальній сумі переказів з
нього, а за підсумками дня вийде
нульове сальдо, то єдиний кліринговий
рахунок можна також називати "рахунком
з нульовим сальдо". Картковий рахунок банківський рахунок, розпорядження яким
(картрахунок) може здійснюватись за допомогою БПК. На
картрахунок зараховуються кошти,
призначені для подальшого витрачання за
допомогою БПК. Кліринг процедура збирання, сортування,
розподілу даних про трансакції,
виконані із застосуванням платіжних
карток та обчислення нетто-позицій
кожного учасника за визначений період
часу (найчастіше - за підсумками дня). Комерсанти (торговці) юридичні особи, фізичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють свою діяльність без
створення юридичної особи (далі -
резиденти), та постійне представництво
юридичної особи-нерезидента, які
здійснюють свою діяльність у сфері
продажу товарів та надання послуг
відповідно до чинного законодавства
України. Міжбанківські система здійснення і регулювання
розрахунки платежів за грошовими вимогами і
зобов'язаннями, що виникають між
банківськими установами в процесі їх
діяльності. Міжнародна платіжна система розрахунків між банками різних
система країн, що використовують єдині
стандарти платіжних засобів. Нетто-позиція загальний підсумок багатостороннього
взаємозаліку за трансакціями із
застосуванням платіжних карток для його
учасника за визначений період часу. Овердрафт право банку здійснювати оплату понад
залишок коштів на кореспондентському
рахунку в межах визначеної договором
суми. Основний банк, який має ліцензію платіжної
член (учасник) системи на здійснення емісії та/або
платіжної системи еквайрингу.
Підприємство підприємство, юридична особа або
(підприємство торгівлі фізична особа - підприємець, яка
або послуг) відповідно до укладеної між ним і
еквайром угоди взяла на себе
зобов'язання приймати розрахункові
документи, складені із застосуванням
платіжних карток для оплати за надані
товари (послуги). Платіжна система (ПС) сукупність нормативних, договірних,
фінансових та інформаційно-технічних
засобів та рішень учасників (банків,
установ, компаній), які регламентують
свої взаємовідносини щодо порядку
використання БПК. ПС має об'єднувати не
менше ніж два банки-емітенти. Усі БПК,
що належать до однієї ПС, мають
вміщувати у собі ознаки, які дають
змогу ідентифікувати їх належність до
ПС. Платоспроможність здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов'язань.
Визначається збалансованістю між
строками і сумами погашення активів та
строками і сумами виконання зобов'язань
банку, а також строками і сумами інших
джерел та напрямів використання коштів
типу видачі кредитів та зазнаних
витрат. Правила системи правила міжнародної платіжної системи
VISA International, що відображені у
документах "International By-Laws and
Regional Board Delegations, Central and
Eastern Europe"; "Middle East and
Africa Regional Operating
Regulations; General Rules.
International Operating Regulations",
Volume 1, Volume 2, Volume 3,
затверджених регіональним правлінням
VISA International, включаючи всі
зміни, поправки та доповнення, що чинні
на поточний час. Приєднаний член банк, що бере участь в емісії і/або
(учасник) платіжної обслуговуванні карток через основного
системи члена, не має свого BIN.
Процесинговий центр уповноважений платіжною системою
спеціалізований обчислювальний центр,
що тримає базу даних ПС, яка містить у
собі дані про членів платіжної системи
та держателів БПК для забезпечення
запитів на авторизацію у тому разі,
якщо банк-емітент не веде своєї власної
бази; в іншому разі процесинговий центр
пересилає запит у банк-емітент БПК, що
авторизується через еквайра. Розрахунки процес перерахування коштів
розрахунковим банком між банками-
учасниками системи на підставі
інформації про кліринг, який здійснює
ЦМБПЦ. Розрахунковий банк уповноважений банк України або
уповноважений міжнародною платіжною
системою іноземний банк, що здійснює
взаєморозрахунки між членами ПС, де
останні відкривають клірингові рахунки.
Страховий фонд фонд, призначений для погашення
заборгованості члена-учасника, що
виникла під час проведення
міжбанківських розрахунків та/або
розрахунків з підприємствами торгівлі
та послуг за здійсненими операціями із
застосуванням платіжних карток, у разі
фінансової неспроможності члена-
учасника. Може використовуватись тільки
розрахунковим банком. Трансакція сукупність операцій, що супроводжують
взаємодію держателя БПК з ПС при
здійсненні платежу за БПК або при
одержанні готівки. Учасник системи юридична особа (банк, комерсант) або
фізична особа, яка має договірно-
правові відносини з членами ПС. Учасники міжбанківських банки-емітенти, банки-еквайри та
розрахунків розрахунковий банк.
Файл розрахунків (нетто- інформація ЦМБПЦ для розрахункового
файл) банку, що містить нетто-позиції кожного
банку-учасника за підсумком дня щодо
операцій, виконаних ним за допомогою
платіжних карток. Центральний підрозділ Центральної розрахункової
Міжбанківський палати НБУ, який надає членам-учасникам
процесинговий центр - інформаційно-технічні послуги для
ЦМБПЦ забезпечення їх діяльності у
міжнародній платіжній системі,
застосовуючи відповідний комплекс
програмно-технічних засобів. Член міжнародної юридична особа, яка одержала ліцензію
платіжної системи міжнародної платіжної системи на емісію
карток цієї системи та/або на
обслуговування карток цієї системи
(еквайринг) і відповідно до чинного
законодавства України має право
здійснювати на території України
зазначені операції.
1. Загальні положення
Національний банк України бере на себе виконання функцій
розрахункового банку для виконання міжбанківських розрахунків за
операціями, які здійснюються в Україні із застосуванням карток
міжнародної платіжної системи VISA International. Міжбанківські розрахунки за операції, що здійснюються в межах
України із застосуванням карток міжнародної платіжної системи VISA
International, виконуються у грошовій одиниці України. У виконанні міжбанківських розрахунків за операціями із
застосуванням платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA
International беруть участь: Національний банк України,
банки-емітенти та обслуговуючі банки (еквайри). Інформаційно-розрахункове забезпечення проведення
міжбанківських розрахунків у Національному банку України
забезпечують його Центральний міжбанківський процесинговий центр
(ЦМБПЦ) та визначена установа НБУ. Міжбанківські розрахунки проводяться щоденно (кожного
банківського операційного дня), крім суботи, неділі, неробочих та
святкових днів. Розрахунки за ці дні здійснюються наступного
робочого дня. Національний банк України як розрахунковий банк відповідає
перед банками-учасниками за своєчасність проведення розрахунків за
результатами клірингу, слідкує за формуванням страхового фонду
банку-члена VISA International і фінансовою ліквідністю банків та
повинен своєчасно вносити пропозиції щодо обмеження їх функцій або
виключення із системи у разі неплатоспроможності банку.
2. Функції розрахункового банку
2.1. Проведення розрахунків між учасниками системи на
підставі інформації Центрального міжбанківського процесингового
центру. 2.2. Здійснення кредитування банку з лімітом овердрафту, який
не перевищує суму страхового фонду за внутрішніми трансакціями, у
разі недостатності коштів на його коррахунку. 2.3. Остаточні розрахунки з учасниками міжнародної платіжної
системи VISA International у разі вилучення банку із системи або
відмови від розрахунків. 2.4. Узгодження з банком порядку та типу формування обсягу
страхового фонду. 2.5. Слідкування за своєчасним формуванням страхового фонду. 2.6. Слідкування за своєчасним виконанням міжбанківських
розрахунків. 2.7. Слідкування за загальним фінансовим станом банку-члена
VISA International. 2.8. Повідомлення міжнародної платіжної системи VISA
International про стійке погіршення фінансового стану банку-члена
VISA International та надання пропозиції VISA International про
припинення дії банку в системі та/або вилучення банку із членів
системи. 2.9. Забезпечення разом із міжнародною платіжною системою
VISA International повного виконання розрахунків вилученого
банку-члена VISA International із іншими банками-членами системи
та із підприємствами торгівлі та послуг мережі цього банку. 2.10. Вжиття разом із міжнародною платіжною системою VISA
International заходів щодо переведення клієнтів вилученого із
системи банку в інший банк системи. 2.11. Застосування заходів впливу, передбачених чинним
законодавством та нормативними актами Національного банку України.
3. Порядок проведення розрахунків
3.1. ЦМБПЦ до 12.00 за київським часом надсилає нетто-файл
розрахунків розрахунковому банку для списання коштів з коррахунків
банків-дебіторів та зарахування їх на коррахунки
банків-кредиторів. 3.2. Розрахунковий банк отримує від ЦМБПЦ нетто-файл для
виконання міжбанківських розрахунків та засобами СЕП перераховує
до 19:00 за київським часом кошти з кореспондентських рахунків
банків-учасників, які знаходяться в дебетовій позиції, на єдиний
кліринговий рахунок, а з єдиного клірингового рахунку - на
кореспондентські рахунки банків-учасників, які знаходяться в
кредитовій позиції (згідно бухгалтерської моделі роботи
розрахункового банку, додаток 1). 3.3. Якщо після закінчення строку розрахунків на 19:00 на
кореспондентських рахунках одного чи кількох банків-учасників
виникає негативне сальдо (овердрафт), то відповідні
кореспондентські рахунки цих банків автоматично поповнюються
шляхом кредитування коштами розрахункового банку. 3.4. Умови надання кредиту, відсотки за його користування
встановлюються договором (додаток 2) між розрахунковим банком та
банком-учасником розрахунків. Кредит, наданий розрахунковим
банком, має бути погашений банком-дебітором до 10:00 годин
наступного дня в сумі наданого кредиту і відсотків у розмірі
подвійної облікової ставки НБУ. 3.5. Якщо на наступний після надання кредиту день
банк-учасник системи також неспроможний (або відмовляється)
проводити розрахунок за наданим ЦМБПЦ нетто-файлом, то
розрахунковий банк надає пропозиції ЦМБПЦ та VISA International
про припинення обслуговування карток цього банку в платіжній
системі, а для виконання розрахунків за заборгованостями банку
перед учасниками платіжної системи використовуються кошти з його
кореспондентського рахунку, а у разі їх відсутності - кошти
страхового фонду цього банку. Розрахунки виконуються до повної
ліквідації заборгованості банку. 3.6. Розрахунки за банка-учасника системи, на другий день за
наданим ЦМБПЦ нетто-файлом при його подальшій неплатоспроможності
виконуються розрахунковим банком шляхом його кредитування з
подальшим відшкодуванням витрат за проведенні розрахунки та за
надання банку-учаснику кредиту. 3.7. Якщо гарантом банку-учасника системи є VISA
International, то всі подальші розрахунки здійснює розрахунковий
банк з поетапним або загальним відшкодуванням йому цих затрат VISA
International на підставі Угоди про забезпечення виконання
зобов'язань членів VISA від 19.08.97 N Ф-788 між НБУ та VISA
International. VISA International як гарант також відшкодовує
розрахунковому банку наданий банку-учаснику системи кредит та
сплачує проценти за наданий кредит. 3.8. Якщо гарантом банку-учасника системи є інший банк, то
всі подальші розрахунки здійснюються банком-гарантом.
Додаток 1
До Положення про виконання міжбанківських
розрахунків через розрахунковий банк за
операції, що здійснюються із застосуванням
банківських платіжних карток міжнародної
платіжної системи VISA International
Бухгалтерська модель роботи розрахункового банку
(функції розрахункового банку виконуються
Головним управлінням НБУ)
Бухгалтерський облік міжбанківських розрахунків за
операціями, що здійснюються із застосуванням платіжних карток,
здійснюється у розрахунковому банку відповідно до Плану рахунків
бухгалтерського обліку Національного банку України із
застосуванням таких балансових рахунків: 2800/4800 "Рахунки регіональних управлінь Національного банку
України для внутрішньобанківських розрахунків"; 4601 "Клірингові рахунки за розрахунками з платіжними
картками"; 1415 "Інші короткострокові кредити, що надані комерційним
банкам"; 1418 "Нараховані проценти за короткостроковими кредитами, що
надані комерційним банкам"; 6041 "Процентні доходи за короткостроковими кредитами, що
надані комерційним банкам"; 6109 "Інші комісійні доходи за операціями з банками".
1. Після одержання від Центрального міжбанківського
процесингового центру (ЦМБПЦ) нетто-файла щодо списання коштів з
кореспондентських рахунків банків-учасників (дебіторів),
розрахунковий банк надсилає електронний розрахунковий документ до
регіонального управління НБУ для списання коштів з
кореспондентського рахунку банку-учасника (платника). При цьому
виконується така бухгалтерська проводка:
У банку платника (РУ) В ОПЕРУ У розрахунковому
банку (ГУ) Дт коррахунок КБ Дт 4800/2800(РУ) Дт 2800/4800
Кт 2800/4800 Дт 4800/2800(ГУ) Кт 4601
2. На підставі отриманого від ЦМБПЦ нетто-файла щодо
зарахування коштів на кореспондентські рахунки банків-учасників
(кредиторів), розрахунковий банк здійснює перерахування
відповідних сум на рахунки банків-учасників. При цьому виконується
така бухгалтерська проводка:
У розрахунковому В ОПЕРУ У банку отримувача
банку (ГУ) (РУ)
Дт 4601 Дт4800/2800(ГУ) Дт 2800/4800
Кт 2800/4800 Кт4800/2800 (РУ) Кт коррахунок КБ
3. При надходженні на рахунок Головного управління комісійної
винагороди за надані послуги розрахунковий банк виконує таку
бухгалтерську проводку: Дт 2800/4800 Кт 6109
4. При наданні кредиту банку-учаснику розрахунковий банк
виконує таку бухгалтерську проводку:
У розрахунковому В ОПЕРУ У регіональному
банку (ГУ) управлінні (РУ)
Дт 1415 Кт2800/4800(ГУ) Дт4800/2800(ГУ)
Кт 2800/4800 Кт4800/2800(РУ) Кт коррахунок КБ
5. Нарахування процентів за кредитами, що надаються
розрахунковим банком, оформлюється такою бухгалтерською проводкою: Дт 1418 Кт 6041
6. У разі надходження на рахунок Головного управління коштів
на сплату відсотків за користування кредитом виконується така
бухгалтерська проводка: Дт 2800/4800 Кт 1418
7. При отриманні коштів на погашення заборгованості за
кредитом, який був наданий банку-учаснику, розрахунковий банк
виконує бухгалтерські проводки, що є зворотними до наведених у
пункті 4.
Додаток 2
До Положення про виконання міжбанківських
розрахунків через розрахунковий банк за
операції, що здійснюються із застосуванням
банківських платіжних карток міжнародної
платіжної системи VISA International
Договір
про здійснення розрахункового обслуговування за операціями,
що здійснюються із застосуванням банківських платіжних
карток міжнародної платіжної системи VISA International
м.Київ "___"___________ 199_
Національний банк України, далі РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК, в особі
директора Головного управління Національного банку України
Андрійчука Олександра Олександровича, який діє на підставі
Положення про Головне управління Національного банку України, з
однієї сторони, і __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
далі БАНК, в особі _______________________________________________ __________________________________________________________________
який діє на підставі _____________________________________________
з другої сторони, далі СТОРОНИ, уклали цей договір про таке.
1. Предмет договору
1.1. РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК здійснює розрахункове обслуговування
Банку за операціями з використанням банківських платіжних карток
міжнародної платіжної системи VISA International в Україні. 1.2. Порядок надання розрахункових послуг визначається чинним
законодавством України, Правилами міжнародної системи VISA
International - "International By-Laws and Regional Board
Delegations, Central and Eastern Europe"; "General Rules.
International Operating Regulations" Volume 1, Volume 3 (далі -
Правила), Положенням про міжбанківські розрахунки за операції, що
здійснюються із застосуванням платіжних карток міжнародної
платіжної системи VISA International, Положенням про виконання
міжбанківських розрахунків через розрахунковий банк за операції,
що здійснюються із застосуванням карток міжнародної платіжної
системи VISA International та Положенням про управління ризиками
та формування і використання страхових фондів для забезпечення
проведення міжбанківських розрахунків у гривнях за операції, що
здійснюються із застосуванням платіжних карток міжнародної
платіжної системи VISA International (далі усі три - Положення). 1.3. Міжбанківські розрахунки між РОЗРАХУНКОВИМ БАНКОМ та
БАНКОМ здійснюються через систему електронних платежів
Національного банку України на підставі електронних розрахункових
документів згідно з Положенням про міжбанківські розрахунки в
Україні. 1.4. Як Банк, виступає виключно юридична особа, яка є членом
міжнародної платіжної системи VISA International. 1.5. РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК розпочинає надання розрахункових
послуг тільки після сформування в повному обсязі страхового фонду
БАНКУ згідно з Положенням та обраним банком типом страхування. 1.6. Банк обирає та узгоджує з Розрахунковим банком і VISA
International порядок формування та використання страхового фонду. 1.7. Якщо БАНК обирає гарантом VISA International, то
формування та використання страхового фонду здійснюється згідно з
Правилами міжнародної платіжної системи VISA International. 1.8. Якщо БАНК обирає гарантом Національний банк України, то
формування та використання страхового фонду здійснюється згідно з
Положенням про управління ризиками та формування і використання
страхових фондів для забезпечення проведення міжбанківських
розрахунків у гривнях за операції, що здійснюються за допомогою
банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA
International.
2. Права та зобов'язання Сторін
2.1. РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК має право: 2.1.1. Вимагати та одержувати від БАНКУ інформацію, що
потрібна для здійснення розрахункового обслуговування. Періодичність та зміст додаткових інформаційних матеріалів
встановлюється за погодженням сторін. 2.1.2. Встановлювати регламент проведення розрахунків через
РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК згідно з Положенням та вимагати від БАНКУ
суворого дотримання визначеного регламенту. Вносити за узгодженням з БАНКОМ зміни до регламенту. 2.1.3. За результатом клірингу проводити на підставі
нетто-файлу, одержаного від ЦМБПЦ, пряме дебетування
кореспондентського рахунку БАНКУ N _________________, відкритому в ____________________________ на суму заборгованості БАНКУ
учасникам-кредиторам (окрім сум комісійної винагороди та
заборгованості за наданими короткотерміновими кредитами, які
належить сплатити РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ), в повному обсязі та
здійснювати зарахування відповідних коштів банкам, які знаходяться
в кредитовій позиції. 2.1.4. Надавати короткотермінові кредити БАНКУ в розмірі
допущенного негативного сальдо за коррахунком БАНКУ для завершення
розрахунків з лімітом овердрафту, який не перевищує суму
страхового фонду за внутрішніми трансакціями. Кредит надається відповідно до вимог Положень. Сума кредиту перераховується з рахунку N 1415 у
РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ на кореспондентський рахунок БАНКУ N ________
до 18 години того самого дня, коли виникло негативне сальдо, за
коррахунком БАНКУ за розрахунками за платіжними картками. Повернення кредиту проводиться до 10 години дня, наступного
за днем видачі кредиту. 2.1.5. За користування кредитом БАНК сплачує РОЗРАХУНКОВОМУ
БАНКУ відсотки в розмірі подвійної облікової ставки НБУ одночасно
з поверненням кредиту. 2.1.6. Розпоряджатися страховим фондом БАНКУ для завершення
розрахунків у разі його неспроможності виконати свої зобов'язання
в повному обсязі або відмови від їх виконання. 2.1.7. Вносити за узгодженням з банком зміни у "Перелік
тарифів на послуги, які надаються розрахунковим банком", з
подальшим повідомлення БАНКУ. 2.1.8. Тимчасово або повністю припиняти розрахункове
обслуговування БАНКУ у випадках, передбачених Правилами та
Положеннями.
2.2. БАНК має право: 2.2.1. Використовувати можливості системи електронних
платежів Національного банку України для завершення розрахунків
згідно з Правилами та Положенням. 2.2.2. Отримувати інформацію щодо завершення розрахунків, яка
стосується БАНКУ, в т.ч. про стан страхового фонду. 2.2.3. Обирати за погодженням з VISA International та з
РОЗРАХУНКОВИМ БАНКОМ гаранта та порядок формування страхового
фонду з дотриманням вимог Правил та Положень. 2.2.4. Вимагати від РОЗРАХУНКОВОГО БАНКУ повернення
надлишково зарезервованих коштів страхового фонду, якщо страховий
фонд знаходиться у РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ.
2.3. РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК бере на себе зобов'язання: 2.3.1. Виконувати умови цього договору та суворо
дотримуватися Положень та Правил. 2.3.2. Забезпечувати своєчасне та якісне завершення
розрахунків у строки, обумовлені цим договором та регламентом
роботи Центральної розрахункової палати Національного банку
України. 2.3.3. Забезпечувати збереження коштів страхового фонду, якщо
вони знаходяться в РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ, та використовувати їх
згідно з Положенням. 2.3.4. Своєчасно перераховувати суму кредиту на рахунок БАНКУ
згідно з п.2.1.4 цього договору. 2.3.5. У разі виключення БАНКУ з переліку банків-учасників
міжнародної платіжної системи VISA International, після завершення
всіх розрахунків (у т.ч. за комісійною винагородою та сумами
заборгованості за наданими короткотерміновими кредитами, які
належить сплатити РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ) повернути БАНКУ на його
вимогу залишок страхового фонду. 2.3.6. У разі перевищення (надлишку) на початок кварталу суми
страхового фонду, повернути БАНКУ на його вимогу суму в межах не
більше ніж перевищення (надлишку). 2.3.7. Надавати інформацію щодо завершення розрахунків, яка
стосується БАНКУ, у т.ч. про стан страхового фонду. 2.3.8. Повідомляти БАНК про всі зміни, які мають значення для
виконання умов цього договору та стосуються СТОРІН, у разі
неповідомлення про які може відбутися негативний вплив на
виконання однією або обома СТОРОНАМИ в повному обсязі своїх
зобов'язань за цим договором. 2.3.9. Забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації,
що надходить до РОЗРАХУНКОВОГО БАНКУ в межах взаємовідносин, що
встановлюються за цим договором, та стосується БАНКУ або його
клієнтів. 2.3.10. Надавати у нестандартних ситуаціях консультативну
допомогу БАНКУ для повного завершення розрахунків.
2.4. БАНК бере на себе зобов'язання: 2.4.1. Виконувати умови цього договору та суворо
дотримуватися Положення та Правил. 2.4.2. Забезпечувати своєчасне та якісне завершення
розрахунків у строки, обумовлені цим договором та регламентом
роботи Центральної розрахункової палати Національного банку
України. 2.4.3. У тижневий строк після підписання цього договору
сформувати в необхідному обсязі страховий фонд та підтримувати
його відповідно до вимог Положення. 2.4.4. Надати РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ право проводити пряме
дебетування кореспондентського рахунку БАНКУ N __________________,
відкритому в _____________________________________________________
на суму заборгованості БАНКУ учасникам-кредиторам в повному обсязі
за результатами клірингу (окрім сум комісійної винагороди та
заборгованості за наданими короткотерміновими кредитами, які
належить сплатити РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ) на підставі одержаного від
ЦМБПЦ нетто-файлу. 2.4.5. Сплачувати комісійне винагородження та суми
заборгованості за наданими короткотерміновими кредитами протягом 1
(одного) банківського дня з дня отримання відповідного дебетового
платіжного доручення. 2.4.6. Забезпечити своєчасне погашення одержаного кредиту та
відсотків за його користування. 2.4.7. Повідомляти РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК про всі зміни, які
мають значення для виконання умов цього договору та стосуються
СТОРІН. 2.4.8. Забезпечувати конфіденційність будь-якої інформації,
що надходить до БАНКУ в межах взаємовідносин, що встановлюються
цим договором, та має відношення до РОЗРАХУНКОВОГО БАНКУ, його
клієнтів або інших учасників. 2.4.9. Виконувати контроль за правомірністю усіх платежів, що
отримуються або надсилаються клієнтами БАНКУ за допомогою чи за
будь-якого застосування банківських платіжних карток міжнародної
платіжної системи VISA International. 2.4.10. Здійснювати розрахунок за надані РОЗРАХУНКОВИМ БАНКОМ
послуги щомісячно (протягом трьох банківських днів після
виставлення Банку рахунку від РОЗРАХУНКОВОГО БАНКУ) згідно з
тарифами, що діють на час оплати.
3. Відповідальність Сторін
3.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань
СТОРОНИ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України, Правилами та цим договором. 3.2. РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК не несе відповідальність за
правомірність, повноту та будь-які деталі платежів, які
здійснюються БАНКОМ, іншими учасниками та їх клієнтами з
використанням банківських платіжних карток міжнародної платіжної
системи VISA International, операції, що є підставою цих платежів,
за будь-які суперечності, що виникають чи можуть виникнути між
учасниками. Будь-які суперечності, що можуть виникнути з приводу операцій
та розрахунків типу Повернень (CHARGEBACK), мають вирішуватися
згідно з Правилами VISA International. 3.3. Невиконання РОЗРАХУНКОВИМ БАНКОМ п.2.3.7, а БАНКОМ
п.2.4.8 цього договору щодо суттєвих змін може бути підставою для
звільнення іншої СТОРОНИ від відповідальності за збитки, завдані
через таке неповідомлення потерпілій СТОРОНІ. 3.4. За несвоєчасну сплату БАНКОМ РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ
комісійної винагороди за надані послуги БАНК сплачує пеню у
розмірі 0.3% від суми платежу за кожен день прострочки. 3.5. У разі несвоєчасного завершення розрахунків з вини
РОЗРАХУНКОВОГО БАНКУ, що призвело до незарахування вчасно усіх сум
в повному обсязі, які належать БАНКУ, РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК сплачує
штраф БАНКУ у розмірі 0.3% від суми платежу за кожен день
прострочки. 3.6. У разі несвоєчасного або не в повному обсязі сформування
БАНКОМ страхового фонду на будь-який час дії цього договору БАНК
сплачує штраф РОЗРАХУНКОВОМУ БАНКУ у розмірі подвійної облікової
ставки Національного банку України на день порушення від суми
недоформування страхового фонду за кожен день прострочки, що не
звільняє його від сформування страхового фонду в повному обсязі
згідно з вимогами Положення.
4. Форс-мажор
4.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за часткове
або повне невиконання будь-якого з положень цього договору, якщо
це невиконання стало наслідком причин, що знаходяться поза сферою
контролю невиконуючої СТОРОНИ. Такі причини включають стихійне лихо, екстремальні погодні
умови, пожежі, війни, страйки, військові дії, громадянське
безладдя і таке інше (далі - Форс-мажор), але не обмежуються ними. Період звільнення від відповідальності починається з часу
оголошення невиконуючою СТОРОНОЮ форс-мажору і закінчується чи
закінчився б, якщо невиконуюча СТОРОНА вживає або вжила б заходів,
які вона і справді могла вжити для виходу з форс-мажору. Форс-мажор автоматично продовжує термін виконання зобов'язань
на весь період його дії та ліквідації наслідків. Термін виконання зобов'язань відсувається на весь період дії
форс-мажору та ліквідації наслідків. Про настання форс-мажорних обставин СТОРОНИ мають інформувати
одна одну невідкладно. Якщо ці обставини триватимуть більше ніж 1 (один) місяць, то
кожна із СТОРІН матиме право відмовитись від подальшого виконання
зобов'язань за цим договором за умови письмового повідомлення про
це іншої СТОРОНИ не пізніше як за 10 днів до такої відмови, і в
такому разі жодна з СТОРІН не матиме права на відшкодування іншою
СТОРОНОЮ можливих збитків. Достатнім доказом дії форс-мажору є відповідний висновок
Торгово-промислової палати України (м.Київ).
5. Порядок внесення змін та доповнень до Договору
5.1. Зміни та доповнення до цього договору оформляються
письмово додатковими угодами, які стають його невід'ємною частиною
з часу їх підписання обома СТОРОНАМИ.
6. Порядок розгляду спорів
6.1. Спори, які виникають протягом дії договору між
РОЗРАХУНКОВИМ БАНКОМ і БАНКОМ, вирішуються шляхом переговорів. У разі недосягнення згоди вони передаються на розгляд до
арбітражного суду згідно з чинним законодавством України.
7. Строк дії Договору та порядок його розірвання
7.1. Договір набуває чинності з дня його підписання і діє
протягом 3 (трьох) років. 7.2. У тому разі, якщо жодна із СТОРІН не заявить письмово за
1 (один) місяць до закінчення строку його дії про своє бажання
розірвати його, договір автоматично продовжує свою дію на наступні
3 (три) роки. 7.3. Договір може бути достроково розірваний за взаємною
письмовою згодою СТОРІН. 7.4. Дія договору припиняється у випадках, передбачених
чинним законодавством України та Правилами. 7.5. Якщо будь-яка з умов, викладених у цьому договорі,
виявиться або може виявитися недійсною, це не означає припинення
дії інших умов. У цьому разі обидві СТОРОНИ мають докласти усіх можливих
зусиль для внесення згідно встановленим цим договором порядком
відповідних змін у договір для заміни недійсної умови іншою. 7.6. Цей договір складений у двох примірниках, що мають
однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної із СТОРІН.
8. Юридичні адреси Сторін
8.1. Юридична адреса та банківські реквізити РОЗРАХУНКОВОГО
БАНКУ: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
8.2. Юридична адреса та банківські реквізити БАНКА: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
За РОЗРАХУНКОВИЙ БАНК За БАНК
М.П. М.П. _______________ ___________________
---------------------------------- Крім передбачених цим договором умов, при укладанні договору
сторони можуть встановлювати й інші умови, що мають відповідати
чинному законодавству України та нормативним актам Національного
банку України.on top