Document v0592500-98, invalid, current version — Loss of force on January 9, 2004, on the basis - z1250-03

Search in the text: Овердрафт 2

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 490 від 20.11.98 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
7 грудня 1998 р.
vd981120 vn490 за N 592

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
від 20.11.98 N 490
реєстр. N 592 від 7 грудня 1998 р.
{ Положення втратило чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 544 ( z1250-03 ) від 15.12.2003 }

Положення
про управління ризиками та формування і використання
страхових фондів для забезпечення проведення
міжбанківських розрахунків у гривнях за операції, що
здійснюються за допомогою банківських платіжних карток
міжнародної платіжної системи VISA International

Терміни та визначення
BIN Bank Identification Number -
ідентифікаційний код банку-учасника в
міжнародній платіжній системі VISA
International. Авторизація отримання дозволу від банку-емітента
банківської платіжної картки (БПК) на
здійснення операцій з використанням
БПК. Асоційований член банк, що має ліцензію на право участі в
платіжної системи діяльності платіжної системи через
інший банк чи фінансову установу, що є
основним членом. Банк-еквайр уповноважений банк (член платіжної
(обслуговуючий банк) системи), що проводить первинне
оброблення трансакцій та бере на себе
проведення з комерсантами (торговцями),
які знаходяться у сфері його
діяльності, усіх операцій з картками:
перерахування на поточні рахунки
комерсантів (торговців) коштів за
товари та послуги, приймання,
сортування та розсилання квитанцій,
розповсюдження стоп-листів (перелік
БПК, операції з якими призупинені на
день здійснення операції з БПК). Банк-емітент уповноважений банк, який є членом
платіжної системи, обслуговує
картрахунки та видає БПК, а також
проводить розрахунки (через банк-
еквайр) з комерсантами (торговцями),
які здійснюють продаж або надання
послуг з використанням при оплаті БПК. Банківська платіжна пластиковий ідентифікаційний засіб, за
картка (БПК) допомогою якого отримувачу БПК
надається змога здійснювати операції
сплати за товари, послуги та отримувати
готівкові кошти. Ідентифікування
отримувача БПК має забезпечуватися
нанесенням на БПК номера БПК, строку
дії БПК та прізвища, ім'я і зразка
підпису держателя БПК і/або інших
ідентифікаційних даних. Банк-член (учасник) банк, що має ліцензію міжнародної
платіжної системи і бере участь у
виконанні трансакцій із застосуванням
платіжних карток міжнародної платіжної
системи VISA International та підписав
угоду з розрахунковим банком про
розрахунки за фінансовими
зобов'язаннями, які виникають в
результаті трансакцій у національній
валюті. Внутрішні трансакції трансакції, що виконуються на території
України в національній валюті із
застосуванням картки міжнародної
платіжної системи, емітентом якої є
банк-учасник, резидент України, і
функції еквайра щодо якої виконує банк-
учасник, резидент України. Внутрішня система система клірингу та розрахунків за
клірингу та розрахунків всіма внутрішніми трансакціями в
Україні, що здійснюється Центральним
Міжбанківським процесинговим центром за
допомогою системи ТОПАЗ. Держатель БПК особа, інформація про яку нанесена на
БПК (ім'я, прізвище, зразок підпису) і
яка уповноважена розпоряджатися
картрахунком. Еквайринг карток діяльність банківської установи з
виконання розрахунків з підприємствами
торгівлі (послуг) за операціями,
здійсненими із застосуванням платіжних
карток та здійснення операцій з видачі
готівкових коштів держателям платіжних
карток - клієнтам інших банківських
установ. Емісія карток діяльність банківської установи з
випуску платіжних карток, відкривання
рахунків клієнтам і виконання
розрахунків за здійснені операції із
застосуванням виданих нею платіжних
карток. Єдиний кліринговий спеціальний рахунок у національній
рахунок валюті, що ведеться в НБУ для
обслуговування банків-учасників, на
який за підсумками дня у внутрішній
системі клірингу та розрахунків
отримуються перекази коштів з
кореспондентських рахунків тих банків-
учасників, що знаходяться у чисто
видатковій позиції, і з якого
виконуються перекази коштів на
кореспондентські рахунки тих банків-
учасників, що знаходяться у чисто
прибутковій позиції. Оскільки загальна
сума переказів на цей рахунок буде
рівною загальній сумі переказів з
нього, а за підсумками дня вийде
нульове сальдо, то єдиний кліринговий
рахунок можна також називати "рахунком
з нульовим сальдо". Картковий рахунок банківський рахунок, розпорядження яким
(картрахунок) може здійснюватись за допомогою БПК. На
картрахунок зараховуються кошти,
призначені для подальшого витрачання за
допомогою БПК. Кліринг процедура збирання, сортування,
розподілу даних про трансакції,
виконані із застосуванням платіжних
карток та обчислення нетто-позицій
кожного учасника за визначений період
часу (найчастіше - за підсумками дня). Комерсанти (торговці) юридичні особи, фізичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють свою діяльність без
створення юридичної особи (далі -
резиденти), та постійне представництво
юридичної особи-нерезидента, які
здійснюють свою діяльність у сфері
продажу товарів та надання послуг
відповідно до чинного законодавства
України. Міжбанківські система здійснення і регулювання
розрахунки платежів за грошовими вимогами і
зобов'язаннями, що виникають між
банківськими установами в процесі їх
діяльності. Міжнародна платіжна система розрахунків між банками різних
система країн, що використовують єдині
стандарти платіжних засобів. Нетто-позиція загальний підсумок багатостороннього
взаємозаліку за трансакціями із
застосуванням платіжних карток для його
учасника за визначений період часу. Овердрафт право банку здійснювати оплату понад
залишок коштів на кореспондентському
рахунку в межах визначеної договором
суми. Основний банк, який має ліцензію платіжної
член (учасник) системи на здійснення емісії та/або
платіжної системи еквайрингу.
Підприємство підприємство, юридична особа або
(підприємство торгівлі фізична особа - підприємець, яка
або послуг) відповідно до укладеної між ним і
еквайром угоди взяла на себе
зобов'язання приймати розрахункові
документи, складені із застосуванням
платіжних карток для оплати за надані
товари (послуги). Платіжна система (ПС) сукупність нормативних, договірних,
фінансових та інформаційно-технічних
засобів та рішень учасників (банків,
установ, компаній), які регламентують
свої взаємовідносини щодо порядку
використання БПК. ПС має об'єднувати не
менше ніж два банки-емітенти. Усі БПК,
що належать до однієї ПС, мають
вміщувати у собі ознаки, які дають
змогу ідентифікувати їх належність до
ПС. Платоспроможність здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов'язань.
Визначається збалансованістю між
строками і сумами погашення активів та
строками і сумами виконання зобов'язань
банку, а також строками і сумами інших
джерел та напрямів використання коштів
типу видачі кредитів та зазнаних
витрат. Правила системи правила міжнародної платіжної системи
VISA International, що відображені у
документах "International By-Laws and
Regional Board Delegations, Central and
Eastern Europe"; "Middle East and
Africa Regional Operating
Regulations; General Rules.
International Operating Regulations",
Volume 1, Volume 2, Volume 3,
затверджених регіональним правлінням
VISA International, включаючи всі
зміни, поправки та доповнення, що чинні
на поточний час. Приєднаний член банк, що бере участь в емісії і/або
(учасник) платіжної обслуговуванні карток через основного
системи члена, не має свого BIN.
Процесинговий центр уповноважений платіжною системою
спеціалізований обчислювальний центр,
що тримає базу даних ПС, яка містить у
собі дані про членів платіжної системи
та держателів БПК для забезпечення
запитів на авторизацію у тому разі,
якщо банк-емітент не веде своєї власної
бази; в іншому разі процесинговий центр
пересилає запит у банк-емітент БПК, що
авторизується через еквайра. Розрахунки процес перерахування коштів
розрахунковим банком між банками-
учасниками системи на підставі
інформації про кліринг, який здійснює
ЦМБПЦ. Розрахунковий банк уповноважений банк України або
уповноважений міжнародною платіжною
системою іноземний банк, що здійснює
взаєморозрахунки між членами ПС, де
останні відкривають клірингові рахунки.
Страховий фонд фонд, призначений для погашення
заборгованості члена-учасника, що
виникла під час проведення
міжбанківських розрахунків та/або
розрахунків з підприємствами торгівлі
та послуг за здійсненими операціями із
застосуванням платіжних карток, у разі
фінансової неспроможності члена-
учасника. Може використовуватись тільки
розрахунковим банком. Трансакція сукупність операцій, що супроводжують
взаємодію держателя БПК з ПС при
здійсненні платежу за БПК або при
одержанні готівки. Учасник системи юридична особа (банк, комерсант) або
фізична особа, яка має договірно-
правові відносини з членами ПС. Учасники міжбанківських банки-емітенти, банки-еквайри та
розрахунків розрахунковий банк.
Файл розрахунків (нетто- інформація ЦМБПЦ для розрахункового
файл) банку, що містить нетто-позиції кожного
банку-учасника за підсумком дня щодо
операцій, виконаних ним за допомогою
платіжних карток. Центральний підрозділ Центральної розрахункової
Міжбанківський палати НБУ, який надає членам-учасникам
процесинговий центр - інформаційно-технічні послуги для
ЦМБПЦ забезпечення їх діяльності у
міжнародній платіжній системі,
застосовуючи відповідний комплекс
програмно-технічних засобів. Член міжнародної юридична особа, яка одержала ліцензію
платіжної системи міжнародної платіжної системи на емісію
карток цієї системи та/або на
обслуговування карток цієї системи
(еквайринг) і відповідно до чинного
законодавства України має право
здійснювати на території України
зазначені операції.
1. Загальні положення
1.1. Це положення розроблено з урахуванням вимог чинного
законодавства України та на підставі Угоди про забезпечення
виконання зобов'язань членів VISA N Ф-788, укладеної між
Національним банком України та VISA International 19 серпня 1998
року. 1.2. На виконання вищевказаної угоди НБУ контролює формування
страхових фондів банків-членів VISA та має право їх
використовувати. 1.3. Страховий фонд формується для зменшення ризиків при
розрахунках банком-учасником міжбанківських розрахунків у гривнях
за операції, що здійснюються в межах України за допомогою
банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA
International. 1.4. Ризики при розрахунках виникають у системі у зв'язку з
можливою неплатоспроможністю учасників розрахунків:
банків-емітентів, банків-еквайрів. Неплатоспроможність члена
системи - це неможливість виконати свої фінансові розрахунки через
недостачу (або відсутність) коштів на коррахунку банку-учасника
міжбанківських розрахунків, банкрутство банку, небажання учасника
розрахунків виконувати свої фінансові зобов'язання тощо.
2. Управління ризиками
2.1. Мета управління ризиками в системі - захист банків та
інших учасників (розрахунковий банк, підприємства торгівлі та
послуг, держателі карток) міжнародної платіжної системи від
неплатоспроможності інших членів системи та неможливості їх
виконувати свої фінансові зобов'язання за всіма внутрішніми
трансакціями, що належать до платіжних інструментів міжнародної
платіжної системи. 2.2. З метою захисту банків-членів та інших учасників
міжбанківських розрахунків від неплатоспроможності інших учасників
розрахунковий банк має повністю завершити розрахунки. 2.3. Розрахунковий банк міжнародної платіжної системи несе
відповідальність за розрахунки за внутрішніми трансакціями для
карткових платіжних інструментів, для яких: а) учасник розрахунків (емітент, еквайр або одночасно емітент
і еквайр) є основним членом VISA International; б) учасник розрахунків (емітент, еквайр або одночасно емітент
і еквайр) є асоційованим членом платіжної системи і має власний
ідентифікаційний номер у цій платіжній системі. 2.4. За платіжними зобов'язаннями асоційованих банків-членів
платіжних систем несуть відповідальність основні банки-члени, що
виступають гарантами платежів для цих асоційованих банків-членів.
Умови гарантії визначаються умовами договору (угоди) між ними. 2.5. Для виключення ризиків, що пов'язані з небажанням
банку-емітента розрахуватися з банком-еквайром, перерахування
коштів з кореспондентського рахунку банку-емітента на єдиний
кліринговий рахунок виконується розрахунковим банком (згідно з
укладеними договорами між банком-емітентом та розрахунковим
банком, а також між банком та міжбанківським процесинговим
центром) шляхом передачі ЦМБПЦ нетто-файла розрахунковому банку як
платіжного доручення для здійснення операцій із списання коштів за
дебетом кореспондентського рахунку банку-платника та зарахування
коштів за кредитом кореспондентського рахунку банку-одержувача. 2.6. Для виключення ризиків, що пов'язані з неможливістю
банку-емітента виконувати платіжні зобов'язання, розрахунковий
банк виконує поповнення єдиного клірингового рахунку шляхом
кредитування або списання коштів з страхового фонду цього
банку-емітента на підставі платіжного доручення, яке формує ЦМБПЦ
згідно з укладеним з банком договором. 2.7. За несвоєчасне перерахування коштів банком-еквайром
підприємству торгівлі або послуг за виконані ним операції з
картками, банк-еквайр несе відповідальність згідно з чинним
законодавством України, нормативними актами Національного банку
України, правилами системи та укладеними договорами.
3. Формування і використання страхового фонду
3.1. Банк-емітент (банк-еквайр), що є учасником
міжбанківських платежів, повинен сформувати і постійно
підтримувати спеціальний страховий фонд для операцій з
застосуванням платіжних карток. 3.2. Страховий фонд формується банком-емітентом
(банком-еквайром) для зменшення ризиків при розрахунках у разі
фінансової неспроможності банку. 3.3. Страховий фонд за згодою НБУ може бути сформований за
рахунок: а) гарантійних зобов'язань міжнародної платіжної системи VISA
International (згідно з правилами та умовами цієї платіжної
системи); б) розміщення депозитів у розрахунковому банку або іншому
банку (українському або іноземному); в) застави цінних паперів банку; г) безвідкличного незабезпеченого акредитива; д) гарантій іншого банку (українського або іноземного). 3.7. Розмір страхового фонду розраховується згідно з
наведеною нижче методикою з урахуванням зазначених у розділі 2
оцінок ризиків кожного з банків-учасників, які визначаються
щоквартально. 3.8. Розрахунковий банк на підставі інформації від ЦМБПЦ у
двотижневий строк після закінчення кварталу повинен розрахувати і
повідомити банк про обсяг його страхового фонду на наступний
квартал. Банк, одержавши цю інформацію, має в тижневий строк
виконати відповідну корекцію свого страхового фонду. 3.9. Страховий фонд банку може використовуватись тільки
розрахунковим банком у разі фінансової неспроможності
банку-учасника для погашення його заборгованості за операціями з
картками і/або наданого банку кредиту у разі виникнення
овердрафту. 3.10. Формування страхового фонду шляхом застави цінних
паперів банк-учасник проводить згідно з чинним законодавством
України та відповідними нормативними актами НБУ. 3.11. У розмір страхового фонду банку можуть зараховуватися
кошти, що розміщені (як страховий чи інший фонд) в іноземному
банку, за умови наявності відповідної угоди між цим зарубіжним
банком, розрахунковим банком та банком про використання цих коштів
розрахунковим банком у разі фінансової неспроможності банку.
4. Методика розрахунку розміру страхових фондів
4.1. Розрахунок розміру страхового фонду емітента
Розмір страхового фонду, що формується банком-емітентом, має
бути таким, щоб унеможливити ризики проведення повного
взаєморозрахунку за всіма внутрішніми (у межах України)
операціями, що були здійснені із застосуванням карток цього банку,
у разі фінансової неспроможності або банкрутства банку-емітента. Ризик банку-емітента системи розраховується як загальна сума
коштів, що дорівнює середньодобовій за квартал сумі коштів, яку
банк-емітент має відрахувати банкам-еквайрам, що обслуговують
картки міжнародної платіжної системи, помноженій на кількість
днів, протягом яких має бути проведений повний розрахунок банку за
його заборгованостями з часу припинення його діяльності в системі. Розмір страхового фонду банку-емітента визначається за такою
формулою:
Дкв
Е Ті
1
Рсфе = --------- х Кре, Дкв
------------------------- Е - сума
де: Рсфе - розмір страхового фонду банку-емітента, Ті - сума коштів за всіма трансакціями за день, Кре - коефіцієнт ризику для банку-емітента. У цьому разі Кре
дорівнює 7. Виходячи з цього визначення, унеможливлюються усі
ризики розрахунку, Дкв - кількість днів у кварталі.
Значення Кре = 7 визначено обсягом та обумовленим строком
проведення повного взаєморозрахунку між учасниками системи
(банк-емітент, банк-еквайр, торговець) за проведеними операціями з
картками банку, що став фінансово неспроможний. Банк-учасник платіжної системи повинен підтримувати
визначений розмір Рсфе незалежно від способу його формування. Розмір страхового фонду обчислюється на наступний квартал за
результатами поточного кварталу.
4.2. Розрахунок розміру страхового фонду банку-еквайра
Розмір страхового фонду, що формується банком-еквайром,
повинен унеможливити ризики проведення повного взаєморозрахунку
цього банку з банками-емітентами у разі фінансової неспроможності
або банкрутства банку-еквайра. Ризик банку-еквайра платіжної системи розраховується як
загальна сума коштів, що дорівнює середньодобовій за квартал сумі
коштів, яку банк-еквайр має відрахувати на адресу банків-емітентів
за операціями повернень (chargeback), що виникають при операціях з
використанням карток міжнародної платіжної системи, помноженій на
кількість днів, протягом яких має бути проведений повний
розрахунок банку за його заборгованостями з часу припинення його
діяльності в системі. Розмір страхового фонду банку-еквайра визначається за такою
формулою:
Дкв
Е Ті
1
Рсфо = --------- х Кро, Дкв
------------------------- Е - сума
де: Рсфо - розмір страхового фонду банку-еквайра (обслуговуючого
банку), Ті - сума коштів за всіма поверненнями (chargeback) за день, Кро - коефіцієнт ризику банку-еквайра. У цьому разі Кро
дорівнює 7, Дкв - кількість днів у кварталі.
Значення Кро = 7 визначено обсягом та обумовленим строком
проведення повного взаєморозрахунку з банками-емітентами системи
за проведеними банком-еквайром операціями з картками
банків-емітентів. Банк-еквайр платіжної системи має підтримувати визначений
розмір Рсфо незалежно від способу його формування.on top