Document v0591500-98, invalid, current version — Loss of force on January 9, 2004, on the basis - z1250-03

Search in the text: Овердрафт 1

              ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ 
П О Л О Ж Е Н Н Я
N 490 від 20.11.98 Зареєстровано в юридичному
м.Київ департаменті Нацбанку
7 грудня 1998 р.
vd981120 vn490 за N 591

Затверджено
Постанова Правління
Національного банку України
від 20.11.98 N 490
реєстр. N 591 від 7 грудня 1998 р.
{ Положення втратило чинність на підставі Постанови
Національного банку
N 544 ( z1250-03 ) від 15.12.2003 }
Положення
про міжбанківські розрахунки за операції, що
здійснюються із застосуванням банківських
платіжних карток міжнародної платіжної системи
VISA International

Терміни та визначення
BIN Bank Identification Number -
ідентифікаційний код банку-учасника в
міжнародній платіжній системі VISA
International. Авторизація отримання дозволу від банку-емітента
банківської платіжної картки (БПК) на
здійснення операцій з використанням
БПК. Асоційований член банк, що має ліцензію на право участі в
платіжної системи діяльності платіжної системи через
інший банк чи фінансову установу, що є
основним членом. Банк-еквайр уповноважений банк (член платіжної
(обслуговуючий банк) системи), що проводить первинне
оброблення трансакцій та бере на себе
проведення з комерсантами (торговцями),
які знаходяться у сфері його
діяльності, усіх операцій з картками:
перерахування на поточні рахунки
комерсантів (торговців) коштів за
товари та послуги, приймання,
сортування та розсилання квитанцій,
розповсюдження стоп-листів (перелік
БПК, операції з якими призупинені на
день здійснення операції з БПК). Банк-емітент уповноважений банк, який є членом
платіжної системи, обслуговує
картрахунки та видає БПК, а також
проводить розрахунки (через банк-
еквайр) з комерсантами (торговцями),
які здійснюють продаж або надання
послуг з використанням при оплаті БПК. Банківська платіжна пластиковий ідентифікаційний засіб, за
картка (БПК) допомогою якого отримувачу БПК
надається змога здійснювати операції
сплати за товари, послуги та отримувати
готівкові кошти. Ідентифікування
отримувача БПК має забезпечуватися
нанесенням на БПК номера БПК, строку
дії БПК та прізвища, ім'я і зразка
підпису держателя БПК і/або інших
ідентифікаційних даних. Банк-член (учасник) банк, що має ліцензію міжнародної
платіжної системи і бере участь у
виконанні трансакцій із застосуванням
платіжних карток міжнародної платіжної
системи VISA International та підписав
угоду з розрахунковим банком про
розрахунки за фінансовими
зобов'язаннями, які виникають в
результаті трансакцій у національній
валюті. Внутрішні трансакції трансакції, що виконуються на території
України в національній валюті із
застосуванням картки міжнародної
платіжної системи, емітентом якої є
банк-учасник, резидент України, і
функції еквайра щодо якої виконує банк-
учасник, резидент України. Внутрішня система система клірингу та розрахунків за
клірингу та розрахунків всіма внутрішніми трансакціями в
Україні, що здійснюється Центральним
Міжбанківським процесинговим центром за
допомогою системи ТОПАЗ. Держатель БПК особа, інформація про яку нанесена на
БПК (ім'я, прізвище, зразок підпису) і
яка уповноважена розпоряджатися
картрахунком. Еквайринг карток діяльність банківської установи з
виконання розрахунків з підприємствами
торгівлі (послуг) за операціями,
здійсненими із застосуванням платіжних
карток та здійснення операцій з видачі
готівкових коштів держателям платіжних
карток - клієнтам інших банківських
установ. Емісія карток діяльність банківської установи з
випуску платіжних карток, відкривання
рахунків клієнтам і виконання
розрахунків за здійснені операції із
застосуванням виданих нею платіжних
карток. Єдиний кліринговий спеціальний рахунок у національній
рахунок валюті, що ведеться в НБУ для
обслуговування банків-учасників, на
який за підсумками дня у внутрішній
системі клірингу та розрахунків
отримуються перекази коштів з
кореспондентських рахунків тих банків-
учасників, що знаходяться у чисто
видатковій позиції, і з якого
виконуються перекази коштів на
кореспондентські рахунки тих банків-
учасників, що знаходяться у чисто
прибутковій позиції. Оскільки загальна
сума переказів на цей рахунок буде
рівною загальній сумі переказів з
нього, а за підсумками дня вийде
нульове сальдо, то єдиний кліринговий
рахунок можна також називати "рахунком
з нульовим сальдо". Картковий рахунок банківський рахунок, розпорядження яким
(картрахунок) може здійснюватись за допомогою БПК. На
картрахунок зараховуються кошти,
призначені для подальшого витрачання за
допомогою БПК. Кліринг процедура збирання, сортування,
розподілу даних про трансакції,
виконані із застосуванням платіжних
карток та обчислення нетто-позицій
кожного учасника за визначений період
часу (найчастіше - за підсумками дня). Комерсанти (торговці) юридичні особи, фізичні особи -
суб'єкти підприємницької діяльності,
які здійснюють свою діяльність без
створення юридичної особи (далі -
резиденти), та постійне представництво
юридичної особи-нерезидента, які
здійснюють свою діяльність у сфері
продажу товарів та надання послуг
відповідно до чинного законодавства
України. Міжбанківські система здійснення і регулювання
розрахунки платежів за грошовими вимогами і
зобов'язаннями, що виникають між
банківськими установами в процесі їх
діяльності. Міжнародна платіжна система розрахунків між банками різних
система країн, що використовують єдині
стандарти платіжних засобів. Нетто-позиція загальний підсумок багатостороннього
взаємозаліку за трансакціями із
застосуванням платіжних карток для його
учасника за визначений період часу. Овердрафт право банку здійснювати оплату понад
залишок коштів на кореспондентському
рахунку в межах визначеної договором
суми. Основний банк, який має ліцензію платіжної
член (учасник) системи на здійснення емісії та/або
платіжної системи еквайрингу.
Підприємство підприємство, юридична особа або
(підприємство торгівлі фізична особа - підприємець, яка
або послуг) відповідно до укладеної між ним і
еквайром угоди взяла на себе
зобов'язання приймати розрахункові
документи, складені із застосуванням
платіжних карток для оплати за надані
товари (послуги). Платіжна система (ПС) сукупність нормативних, договірних,
фінансових та інформаційно-технічних
засобів та рішень учасників (банків,
установ, компаній), які регламентують
свої взаємовідносини щодо порядку
використання БПК. ПС має об'єднувати не
менше ніж два банки-емітенти. Усі БПК,
що належать до однієї ПС, мають
вміщувати у собі ознаки, які дають
змогу ідентифікувати їх належність до
ПС. Платоспроможність здатність банку забезпечити своєчасне
виконання своїх грошових зобов'язань.
Визначається збалансованістю між
строками і сумами погашення активів та
строками і сумами виконання зобов'язань
банку, а також строками і сумами інших
джерел та напрямів використання коштів
типу видачі кредитів та зазнаних
витрат. Правила системи правила міжнародної платіжної системи
VISA International, що відображені у
документах "International By-Laws and
Regional Board Delegations, Central and
Eastern Europe"; "Middle East and
Africa Regional Operating
Regulations; General Rules.
International Operating Regulations",
Volume 1, Volume 2, Volume 3,
затверджених регіональним правлінням
VISA International, включаючи всі
зміни, поправки та доповнення, що чинні
на поточний час. Приєднаний член банк, що бере участь в емісії і/або
(учасник) платіжної обслуговуванні карток через основного
системи члена, не має свого BIN.
Процесинговий центр уповноважений платіжною системою
спеціалізований обчислювальний центр,
що тримає базу даних ПС, яка містить у
собі дані про членів платіжної системи
та держателів БПК для забезпечення
запитів на авторизацію у тому разі,
якщо банк-емітент не веде своєї власної
бази; в іншому разі процесинговий центр
пересилає запит у банк-емітент БПК, що
авторизується через еквайра. Розрахунки процес перерахування коштів
розрахунковим банком між банками-
учасниками системи на підставі
інформації про кліринг, який здійснює
ЦМБПЦ. Розрахунковий банк уповноважений банк України або
уповноважений міжнародною платіжною
системою іноземний банк, що здійснює
взаєморозрахунки між членами ПС, де
останні відкривають клірингові рахунки.
Страховий фонд фонд, призначений для погашення
заборгованості члена-учасника, що
виникла під час проведення
міжбанківських розрахунків та/або
розрахунків з підприємствами торгівлі
та послуг за здійсненими операціями із
застосуванням платіжних карток, у разі
фінансової неспроможності члена-
учасника. Може використовуватись тільки
розрахунковим банком. Трансакція сукупність операцій, що супроводжують
взаємодію держателя БПК з ПС при
здійсненні платежу за БПК або при
одержанні готівки. Учасник системи юридична особа (банк, комерсант) або
фізична особа, яка має договірно-
правові відносини з членами ПС. Учасники міжбанківських банки-емітенти, банки-еквайри та
розрахунків розрахунковий банк.
Файл розрахунків (нетто- інформація ЦМБПЦ для розрахункового
файл) банку, що містить нетто-позиції кожного
банку-учасника за підсумком дня щодо
операцій, виконаних ним за допомогою
платіжних карток. Центральний підрозділ Центральної розрахункової
Міжбанківський палати НБУ, який надає членам-учасникам
процесинговий центр - інформаційно-технічні послуги для
ЦМБПЦ забезпечення їх діяльності у
міжнародній платіжній системі,
застосовуючи відповідний комплекс
програмно-технічних засобів. Член міжнародної юридична особа, яка одержала ліцензію
платіжної системи міжнародної платіжної системи на емісію
карток цієї системи та/або на
обслуговування карток цієї системи
(еквайринг) і відповідно до чинного
законодавства України має право
здійснювати на території України
зазначені операції.

1. Загальні положення
1.1. Положення про міжбанківські розрахунки за операції, що
здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток
міжнародної платіжної системи VISA International (далі -
Положення) визначає порядок та регламент здійснення міжбанківських
розрахунків за операції, що здійснюються в межах України
держателями карток міжнародної платіжної системи VISA
International, які емітовані банками-резидентами України і є
членами цієї платіжної системи. 1.2. Дія цього Положення не поширюється на міжбанківські
розрахунки за операції, що здійснюються в Україні із застосуванням
карток, емітованих нерезидентами України, та розрахунки за
операції, що здійснюються із застосуванням карток, емітованих
банками-резидентами України, за межами України. 1.3. Міжбанківські розрахунки за операції, що здійснюються в
межах України із застосуванням карток міжнародної платіжної
системи VISA International виконуються в грошовій одиниці України. 1.4. У виконанні міжбанківських розрахунків за операції із
застосуванням платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA
International беруть участь: - Центральний міжбанківський процесинговий центр (ЦМБПЦ); - розрахунковий банк; - банки-емітенти; - обслуговуючі банки (еквайри). 1.5. Взаємовідносини між учасниками платіжної системи
регулюються нормативними актами Національного банку України,
Правилами міжнародної платіжної системи VISA International та
відповідними договорами, укладеними згідно з вимогами чинного
законодавства.
2. Технологія проведення розрахунків
2.1. Розрахунки виконуються між банками-основними членами
VISA International та/або банками-асоційованими членами VISA
International. 2.2. Розрахунки за банки, що є асоційованими членами або
приєднаними членами VISA International, виконують основні члени,
які несуть відповідальність за такого члена згідно з Правилами
міжнародної платіжної системи VISA International. 2.3. Міжбанківські розрахунки за операціями з платіжними
картками в Україні здійснює розрахунковий банк, функції якого в
Україні виконує Національний банк України. 2.4. Для здійснення міжбанківських розрахунків
використовуються кореспондентські рахунки комерційних банків,
відкриті у регіональних управліннях НБУ, та єдиний кліринговий
рахунок у розрахунковому банку. Операції з розрахунків за
операціями з платіжними картками виконуються із застосуванням
системи електронних платежів (СЕП). 2.5. Центральний міжбанківський процесинговий центр здійснює
розподіл усіх трансакцій, наданих йому банками-учасниками, на
внутрішні та міжнародні, виконує оброблення (кліринг) усіх
внутрішніх трансакцій та обчислює нетто-позиції банків - суми
коштів, які має сплатити або отримати кожний банк-учасник за
результатами клірингу, і надсилає міжнародні трансакції до системи
клірингу та розрахунків VISA International. 2.6. Після здійснення операцій з клірингу ЦМБПЦ формує файл
розрахунків (нетто-файл) та передає його розрахунковому банку для
здійснення операцій щодо списання коштів з кореспондентських
рахунків банків-дебіторів шляхом їх дебетування за дорученням цих
банків та зарахування відповідних коштів на кореспондентські
рахунки банків-кредиторів, а також надсилає банкам файли, які
інформують їх про результати обчислень. 2.7. Обмін інформаційними файлами з банками-членами системи
та розрахунковим банком ЦМБПЦ здійснює із застосуванням технології
обміну файлами, прийнятої для інформаційних систем НБУ із
застосуванням відповідних засобів захисту інформації або із
застосуванням інших технологій за узгодженням з VISA
International.
3. Регламент проведення розрахунків
3.1. Кліринг та розрахунки за внутрішніми трансакціями
здійснюються в два етапи: - на першому етапі ЦМБПЦ виконує кліринг за всіма внутрішніми
трансакціями, формує та передає розрахунковому банку нетто-файл
для проведення розрахунків; - на другому етапі розрахунковий банк здійснює розрахунки між
банками-учасниками платіжної системи на підставі одержаного від
ЦМБПЦ нетто-файла. 3.2. Процедура клірингу здійснюється в такій послідовності: 1) кожний банк-учасник, діючий як еквайр, або його
процесинговий центр формує вихідний файл для клірингу, який
містить інформацію щодо усіх операцій, виконаних із застосуванням
карток VISA International, що були здійснені в мережі
обслуговування цього банку за попередній день. Також до складу
цього файла входять запити про трансакції, відмови емітентів на
виконання операцій та службові повідомлення. Кожний банк-учасник,
діючий як емітент, або його процесинговий центр, також надсилає
вихідні файли, що містять інформацію про повернення коштів за
здійснені платежі та іншу фінансову та службову інформацію.
Формати файлів і опис повідомлень, які до них входять, приведені у
документації міжнародної платіжної системи VISA International на
систему TOPAZ. 2) кожний банк-учасник системи, діючий як еквайр і/або як
емітент, до 9.30 за київським часом надсилає ЦМБПЦ сформовані
вихідні файли для клірингу. Файли, надіслані після цього терміну,
обробляються ЦМБПЦ наступного робочого дня; 3) ЦМБПЦ одержує від кожного банку-учасника, діючого як
еквайр і/або емітент, вихідні файли для клірингу, розподіляє ці
файли на файли внутрішніх трансакцій та файли міжнародних
трансакцій, виконує перевірку коректності внутрішніх трансакцій,
сортує та групує ці трансакції за кожним банком-отримувачем,
діючим як емітент і/або еквайр, та здійснює підготовку вхідних
файлів для відправки їх банкам-членам системи, діючим як емітенти
і/або як еквайри; 4) після закінчення процедури обміну інформацією з
банками-учасниками та розподілу трансакцій на внутрішні та
міжнародні ЦМБПЦ до 11.30 за київським часом формує та відправляє
вихідні файли за міжнародними трансакціями до VISA International
та розпочинає процедури клірингу. За результатами обчислень ЦМБПЦ
визначає для кожного банку-учасника розрахунків загальну суму
коштів, яку банк має сплатити або одержати, та формує деталізовану
інформацію про проведений кліринг. Після закінчення процедури
клірингу ЦМБПЦ формує три типа файлів: - нетто-файл, що містить нетто-позиції усіх учасників
клірингу і надсилається до розрахункового банку для дебетування
або кредитування коррахунків банків-учасників розрахунків; - файли (звіти) про результати обчислень, виконаних системою
клірингу та розрахунків, що надсилаються кожному банку-учаснику
розрахунків та містять інформацію про деталі проведеного клірингу
і відхилені трансакції; - вхідні файли, що містять трансакції та іншу інформацію для
банків-учасників розрахунків. 5) на наступний після проведення клірингу день ЦМБПЦ до 12.00
за київським часом надсилає банкам-учасникам файли (звіти) про
результати обчислень та вхідні файли, а розрахунковому банку -
нетто-файл. 3.3. Процедура розрахунків здійснюється розрахунковим банком
на підставі одержаного від ЦМБПЦ нетто-файлу і відповідно до
положення про розрахунковий банк. 3.4. Розрахунки банків-учасників системи за
інформаційно-розрахункове обслуговування здійснюються згідно з
укладеними договорами (додаток 1). 3.5. ЦМБПЦ тимчасово зупиняє обслуговування карток
банку-члена платіжної системи VISA International та/або виключає
відповідний банк з числа учасників міжбанківських розрахунків за
рішенням міжнародної платіжної системи. Пропозиції щодо
призупинення та/або припинення діяльності банку в системі
розрахунковий банк може надати у разі стійкого погіршення
загального фінансового стану банку або у разі його ліквідації. 3.6. У разі призупинення обслуговування карток банку
розрахунковий банк вживає передбачені в договорах з банком та
асоціацією VISA International необхідні заходи щодо погашення
заборгованості виключеного банку стосовно інших учасників
міжбанківських платежів. Участь такого банку у міжбанківських
платежах може бути поновлена згідно з правилами міжнародної
платіжної системи.
4. Формування переліку і тарифів на
інформаційно-розрахункове обслуговування
4.1. Перелік і тарифи на інформаційно-розрахункове
обслуговування розрахунковим банком банків-членів VISA
International формуються на базі переліку та тарифів, що діють у
міжнародній платіжній системі VISA International, враховуючи
власні затрати ЦМБПЦ та розрахункового банку. 4.2. Визначений рівень тарифів не повинен перевищувати
тарифи, існуючі в міжнародній платіжній системі VISA
International. У разі зміни рівня тарифів міжнародної системи VISA
International, або зміни цін, пов'язаних із інфляційними
процесами, рівень тарифів може коригуватися. 4.3. Перелік і тарифи визначаються та затверджуються поетапно
після введення в дію і сертифікацію відповідних
програмно-технічних модулів, що реалізують функції процесингу.
Додаток 1
До Положення про міжбанківські розрахунки за операції, що здійснюються із застосуванням банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи VISA International
Договір N
про інформаційно-розрахункове обслуговування банку за
операціями з картками міжнародних платіжних систем
м.Київ "___"_________ 199_ р.
____________________________________________________________ банк,
далі Банк, в особі ______________________________________________,
яка діє на підставі _____________________________________________,
та Національний банк України, що іменується надалі НБУ,
в особі _________________________________________________________,
яка діє на підставі _____________________________________________,
далі Сторони, уклали цей Договір про нижченаведене.
1. Предмет договору
1.1. НБУ надає Банку інформаційну, розрахункову та технічну
інформацію про роботу з картками міжнародної платіжної системи
VISA International: - виконання функцій клірингу та розрахунків (Clearing and
Settlement) за внутрішніми трансакціями. (Внутрішня трансакція означає будь-яку трансакцію із
застосуванням карток міжнародної платіжної системи VISA
International між банками-членами цієї системи, які є резидентами
України);
- виконання функцій заміщення емітента (Stand In Processing)
за внутрішніми трансакціями. 1.2. Сторони діють на підставі Угоди про підтримку
внутрішнього міжбанківського процесингу на основі системи TOPAZ
від 23.07.98 між комерційними банками-членами VISA International,
НБУ та VISA International.
2. Права та обов'язки сторін
2.1. Права та обов'язки НБУ
2.1.1. Своєчасно і якісно виконує функції, що замовив Банк
згідно з пунктом 1.1 цього Договору. 2.1.2. При виконанні замовлених функцій керується правилами,
вимогами і регламентом міжнародної платіжної системи VISA
International, нормативними актами НБУ та чинним законодавством
України. 2.1.3. Спільно з Банком узгоджує процедури взаємного обміну
інформацією для забезпечення виконання функцій клірингу та
розрахунків. 2.1.4. У разі необхідності консультує персонал Банку щодо
питань розрахунків, експлуатації системи роботи з картками, надає
Банку допомогу з питань проведення обміну інформацією між Банком
та НБУ.
2.2. Права та обов'язки банку
2.2.1. Згідно з правилами та регламентом міжнародної
платіжної системи VISA International готує і надсилає до НБУ
інформацію, що необхідна для проведення робіт згідно із
замовленими послугами. 2.2.2. Використовує лише офіційно придбані програмні
продукти. 2.2.3. У разі необхідності забезпечує додаткові лінії зв'язку
між Банком та НБУ для обміну інформацією для виконання функцій
клірингу та розрахунків, а також оплачує експлуатаційні витрати
цих ліній.
3. Ціни та умови платежу
3.1. Розрахунок за роботи та послуги здійснюється Банком
щомісячно (протягом трьох банківських днів після виставлення Банку
рахунку від НБУ) згідно з тарифами, що діють на час оплати. 3.2. За інші послуги, матеріали, поштові, транспортні та інші
витрати, що замовлені Банком, але не згадані в Договорі,
розрахунок проводиться окремо на підставі додатково оформлених
Угод або рахунків. 3.3. Зміна цін і тарифів можлива у разі зміни: а) цін і тарифів фірм-провайдерів послуг; б) цін і тарифів VISA International; в) співвідношення гривня/долар більш ніж на 10%. 3.4. Про зміну цін та тарифів НБУ повинен повідомити Банк не
пізніше ніж за два тижні до їх введення. 3.5. У разі змін цін та тарифів Сторони узгоджують і
підписують окремий Додаток або Протокол до цього Договору.
4. Відповідальність
4.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань
Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством
України. 4.2. НБУ не відповідає за неполадки або перешкоди в системах
зв'язку, що знаходяться поза сферою його контролю. 4.3. НБУ не несе відповідальності за збитки, завдані Банку
держателями карток, які не виконують або не повністю виконують
свої обов'язки перед Банком, а також за збитки, що можуть бути
завдані Банку в зв'язку з прийманням карток, якщо це не пов'язано
з виною ЦМБПЦ. 4.4. НБУ несе відповідальність за збитки, що можуть бути
завдані Банку в зв'язку з неякісним виконанням послуг або
несвоєчасним виконанням цих послуг, що замовлені Банком згідно з
п.1.1. 4.5. Банк несе відповідальність за платоспроможність
підприємств, що приймають картки як платіжний засіб, у тому числі
сплачує усі рекламації та повернені трансакції, що належать до
підприємств, що обслуговуються Банком. 4.6. Банк у разі несвоєчасного розрахунку з НБУ за надані
послуги (п.3.1. Договору) сплачує пеню у розмірі подвійної
облікової ставки НБУ за кожний день прострочення. 4.7. НБУ може припинити надання послуг Банку згідно з
Рішеннями та Правилами міжнародної платіжної системи VISA
International.
5. Конфіденційність
5.1. Сторони зобов'язуються не розголошувати одержану при
виконанні Договору інформацію, що містить дані про фінансову та
іншу діяльність кожної із Сторін, розголошення якої може привести
до спричинення збитків і/або негативно вплинути на ділову
репутацію, включаючи (але не обмежуючись цим) інформацію про
програмно-технічні можливості Сторін (мережеві адреси, паролі,
склад програмного забезпечення, інформаційний обмін між
Сторонами), про встановлені ліміти за картками, про власників
карток і обсяг операцій, про тарифно-кредитну політику Сторін.
6. Форс-мажор
6.1. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних
обставин (дії нездоланної сили, що не залежить від волі Сторін), а
саме: війни, воєнних дій, блокади, ембарго, інших міжнародних
санкцій, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють
виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого
стихійного лиха, чи сезонних природних явищ, зокрема таких, як
замерзання моря, проток, портів тощо, закриття шляхів, проток,
каналів, перевалів, Сторони звільняються від виконання своїх
зобов'язань на час дії зазначених обставин. Якщо дія зазначених
обставин триває понад 30 днів, то кожна із Сторін має право на
розірвання договору і не несе відповідальності за таке розірвання
за умови, що вона повідомить про це письмово іншу Сторону не
пізніше як за 15 днів до розірвання. Достатнім доказом дії
форс-мажорних обставин є документ, виданий Торгово-промисловою
палатою. 6.2. Виникнення зазначених обставин не є підставою для
відмови Банку від плати за послуги, які були виконані поставлені
до їх виникнення.
7. Арбітраж
7.1. Будь-які спори, що Сторони не змогли вирішити шляхом
переговорів, підлягають розгляду в Вищому арбітражному суді
України.
8. Термін дії договору та інші умови
8.1. Договір вступає в силу з часу його підписання обома
Сторонами, дійсний протягом трьох років. 8.2. Договір автоматично продовжується на наступні три роки,
якщо НБУ або Банк не повідомили іншу Сторону про його припинення
за 14 днів. 8.3. Договір може бути достроково розірваний за взаємною
згодою Сторін. У разі недосягнення згоди договір може бути
достроково розірваний у судовому порядку. 8.4. Будь-які додатки або виправлення до цього Договору
набувають чинності, якщо вони були підтверджені в письмовій формі
обома Сторонами. 8.5. Якщо якась з умов, викладених у цьому документі,
виявиться або стане недійсною, це не повинно завдати шкоди іншим
умовам. Обидві Сторони цього Договору повинні вжити заходів щодо
заміни недійсної умови такою, що забезпечить справедливе
задоволення їх інтересів.
9. Юридичні адреси та підписи Сторін
НБУ: Банк:
Україна,
252028, м.Київ, пр.Науки, 7
р/р 48038993301
в Головному Управлінні НБУ,
МФО 300993, ЄДРПОУ 21684221
___________________________ ____________________________
Підпис Підпис ___________________________ ____________________________
Прізвище службової особи Прізвище службової особи ___________________________ ____________________________
Посада Посада
___________________________
Крім передбачених цим договором умов, при укладанні договору
сторони можуть встановлювати й інші умови, що мають відповідати
чинному законодавству України та нормативним актам Національного
банку України.on top